Panasonic ၏ ႏွစ္ 100 ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္

Panasonic ၏ ႏွစ္ 100 ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္

Panasonic ေလေအးေပးစက္ေတြဟာဆိုုရင္ အေအးေပးရံုု ဒါမွမဟုုတ္ အပူေပးရံုုဆိုုတဲ့ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းေတြထက္ ပိုုပါတယ္။ ပိုုမိုုက်န္းမာျပီး ေကာင္းမြန္တဲ့ဘ၀ေနထိုုင္မႈကိုု ရရွိေစဖိုု႔အတြက္ ေလထုုအရည္အေသြးကိုု တိုုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစမယ့္ Total Air Solutions (အလံုုးစံုုေသာ ေလထုုဆိုုင္ရာ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ား) နည္းပညာကိုု ကြ်ႏ္ုုပ္တိုု႔ ဖန္တီးလိုုပါတယ္။ ကြ်ႏုု္ပ္တိုု႔က ေလထုုအရည္အေသြးကိုု တိုုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သင္ကေတာ့ ဘ၀ေနထိုုင္မႈအရည္အေသြးကိုု တိုုးတက္ျမင့္မားလာေစႏိုုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Nanoe

nanoe™ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာျဖင့္ ေလထုုသန္႔စင္မႈ စနစ္

nanoe™ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာျဖင့္ ေလထုုသန္႔စင္မႈ စနစ္

Panasonic ရဲ႕ ေနာက္ဆံုုးေပၚတီထြင္မႈျဖစ္တဲ့ nanoe™X ဟာဆိုုရင္ သင္နဲ႔ သင့္မိသားစုုရဲ႕ အေထြေထြ က်န္းမာျပည့္စံုုမႈကိုု အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုုင္မယ့္ ဘက္တီးရီးယားနဲ႔ ဗိုုင္းရပ္စ္ပိုုးေတြ ေပါက္ဖြားရွင္သန္မႈကိုု တားဆီးေပးမွာ ျဖစ္တဲ့အျပင္ အနံ႔ဆိုုးမ်ားကိုုလည္း ကူညီ ဖယ္ရွားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

အနံ႔ဆိုုးမ်ား ဖယ္ရွားေပးသည္

nanoe™X ဟာဆိုုရင္ စိတ္မသက္သာခံစားမႈကိုုျဖစ္ေပၚေစတဲ့ ျပင္းထန္ေသာ အနံ႔ဆိုုးမ်ားကိုု ဖယ္ရွားေပးမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ သင္ဟာ ပိုုမိုုႏွစ္လိုုဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ဘ၀ေနထိုုင္မႈကိုု ႏွစ္သက္ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အနံ႔ဆိုုးမ်ား ဖယ္ရွားေပးသည္

ဘက္တီးရီးယားႏွင့္ ဗိုုင္းရပ္စ္ပိုုးမ်ား ရန္မွ ကာကြယ္ေပးသည္

nanoe™X ဟာ သင့္ေနအိမ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ ဓာတ္မတည့္မႈျဖစ္ေပၚေစတဲ့အရာမ်ား၊ ဘက္တီးရီးယားမ်ား ႏွင့္ ဗိုုင္းရပ္စ္ပိုုးမႊားမ်ားတိုု႔ ရွင္သန္ၾကီးထြားမႈကိုု တားဆီးေပးမွာျဖစ္ျပီး၊ သင့္ကေလးမ်ားအတြက္ ပိုုမိုုသန္႔ရွင္းက်န္းမာတဲ့ ေနအိမ္ကိုု ထိန္းသိမ္းရရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဘက္တီးရီးယားႏွင့္ ဗိုုင္းရပ္စ္ပိုုးမ်ား ရန္မွ ကာကြယ္ေပးသည္
nanoe™ Technology Advanced Air Purification System

ဖုုန္မႈန္႔ ဖယ္ရွားေပးျခင္း

nanoe-G ေလထုုသန္႔စင္မႈစနစ္ကေတာ့ ေလထုုအတြင္းမွ PM2.5 တမွ် ေသးငယ္ေသာ မိုုက္ခရိုုဇီ၀သက္ရွိမ်ားနဲ႔ ဖုုန္မႈန္႔မ်ားတိုု႔ကိုု လံႈ႕ေဆာ္သက္၀င္မႈမရွိေစရန္အတြက္ ေဖလ္တာျဖင့္ စစ္ထုုတ္သန္႔စင္ ဖယ္ရွားေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ရႈရပိုုမိုုေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ သင့္ ေနထိုုင္မႈပတ္၀န္းက်င္ကိုု သန္႔စင္လိုုက္ပါ။

ဖုုန္မႈန္႔ ဖယ္ရွားေပးျခင္း

အေအးေပးမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္အား ပိတ္ထားစဥ္တြင္ သန္႔စင္ေပးျခင္း

သင္ေနထိုုင္ရာ အခန္းအတြင္းမွာ အနံ႔ဆိုုးမ်ားကိုု ဖယ္ရွားရန္ ႏွင့္ ေလထုုအား သန္႔စင္ဖိုု႔အတြက္ ေနအိမ္မွ သင္ မထြက္ခြာမွီမွာ nanoe™ နည္းပညာအား ဖြင့္ထားခဲ့ႏိုုင္ပါတယ္။

၎ဟာဆိုုရင္ LED မီးသီးႏွင့္အလားတူ အနည္းဆံုုး 25 ၀ပ္ ပမာဏကိုုသာလွ်င္ စြမ္းအင္သံုုးစြဲမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ လွ်ပ္စစ္ေဘလ္ ေငြကုုန္ေၾကးက်မ်ားမွာကိုု စိတ္ပူဖိုု႔ မလိုုအပ္ပါဘူး။

အေအးေပးမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္အား ပိတ္ထားစဥ္တြင္ သန္႔စင္ေပးျခင္း
က်န္းမာေသာ ေလစီးဆင္းမႈ

ပိုုမိုုသက္ေတာင့္သက္သာရွိေစရန္အတြက္ က်န္းမာေသာ ေလစီးဆင္းမႈ

SKYWING မွာဆိုုရင္ တစ္သမတ္တည္းေအးျမမႈကိုု ထိန္းသိမ္းေပးဖိုု႔အတြက္ ေလစီးဆင္းမႈကိုု အေကာင္းမြန္ဆံုုးျဖစ္ေစမယ့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈအသစ္ ထိပ္ျပား ဒီဇိုုင္း ပါ၀င္ထည့္သြင္းထားပါတယ္။
အပူမ်ား ေလွာင္ပိတ္မိေနျခင္းအား ဖယ္ရွားဖိုု႔အတြက္ မ်က္ႏွာက်က္ႏွင့္ နံရံမ်ားဘက္ ေလစီးဆင္းမႈေထာင့္ကိုု ခ်ိန္ညွိႏိုုင္မွာျဖစ္တဲ့ Multidirectional Arm (ဘက္ေပါင္းစံုုဦးတည္ႏိုုင္တဲ့ ဒလက္) ကိုု တပ္ဆင္ထားပါတယ္။

ပိုုမိုုသက္ေတာင့္သက္သာရွိေစရန္အတြက္ က်န္းမာေသာ ေလစီးဆင္းမႈ

ျမန္ဆန္လွ်င္ျမန္ေသာ အေအးေပးျခင္း

အစပိုင္းတြင္ ေလကုိ အင္အားေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ထုတ္လႊတ္ေပးရန္ SKYWING သည္ ေအာက္ဘက္သို႔ ဦးတည္သည္။

မန္ဆန္လွ်င္ျမန္ေသာ အေအးေပးျခင္း

အေအးျဖာထြက္ျခင္း

သတ္မွတ္ထားတဲ့ အပူခ်ိန္တစ္ခုုသိုု႔ ေရာက္ရွိျပီးတာနဲ႔ မ်က္ႏွာက်က္နဲ႔ နံရံေတြဘက္ ေလေအးစီးဆင္းမႈျပဳထားတဲ့ SKYWING ေထာင့္ေတြဟာ အခန္းတစ္ခန္းလံုုးကိုု ေလေအး ညီမွ်စြာ ျဖန္႔က်က္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေအးျဖာထြက္ျခင္း

ပိုုမိုုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ထိပ္ပိုုင္း ေလစီးဆင္းမႈ

ပိုုမိုုၾကီးမား မ်ားျပားတဲ့ ဒလက္ရြက္မ်ားပါ၀င္တာေၾကာင့္ ေလႏုုေအးကိုု ပိုုမိုုက်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖန္႔က်က္ေပးႏိုုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခန္းထဲက ဘယ္ေနရာမွာပဲ သင္ ေရာက္ေနပါေစ ေအးျမမႈခံစားခ်က္ကိုု တစ္ညီတည္း သင္ ခံစားႏိုုင္မွာပါ။
 

ပိုုမိုုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ထိပ္ပိုုင္း ေလစီးဆင္းမႈ
ပိုုမိုုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေလစီးဆင္းမႈ
စြမ္းအင္ေခြ်တာမႈရွိျပီး တိက်ေသာ အပူခ်ိန္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ

စြမ္းအင္ေခြ်တာမႈရွိျပီး တိက်ေသာ အပူခ်ိန္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ

Panasonic ရဲ႕ အင္ဗာတာဟာဆိုုရင္ အပူခ်ိန္အတက္၊အက်ျဖစ္မႈကိုု ေလ်ာ့နည္းသက္သာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ငွာ အပူခ်ိန္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္အညီ ကြန္ပရက္ဆာအျမန္ႏႈန္းအား ေျပာင္းလဲေပးျခင္းျဖင့္ စြမ္းအားသံုုးစြဲမႈကိုု ေလ်ာ့ခ်ေပးမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ သင္ဟာ ေအးျမမႈကိုု သက္ေတာင့္သက္သာနဲ႔ တစ္သမတ္တည္း ခံစားေပ်ာ္ရြင္ႏိုုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စြမ္းအင္ေခြ်တာမႈရွိျပီး တိက်ေသာ အပူခ်ိန္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ

အင္ဗာတာပါ၀င္မႈႏွင့္ မပါ၀င္မႈအၾကား ႏိိႈင္းယွဥ္ခ်က္

အင္ဗာတာပါ၀င္မႈႏွင့္ မပါ၀င္မႈအၾကား ႏိိႈင္းယွဥ္ခ်က္
အင္ဗာတာပါ၀င္မႈႏွင့္ မပါ၀င္မႈအၾကား ႏိိႈင္းယွဥ္ခ်က္

Panasonic ေလေအးေပးစက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကိုု ပိုုမိုု ရရွိႏိုုင္ဖိုု႔အတြက္ ကုုန္ပစၥည္း ရုုပ္ပံုုငယ္မ်ားေပၚတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

CS-VU10UKH-1
nanoe
SKYWING
iauto-x
Inverter
XTRA-QUIET
CS-XU10UKH-1
nanoe
AEROWINGS
iauto-x
Inverter
Econavi
CS-PS9TKH-1
AEROWINGS
iauto
Inverter
CS-V9RKH-1
AEROWINGS
iauto
Inverter