LED TV VIERA TH-49DX400S

TH-49DX400S

4K Ultra HD အေတြ႕အၾကံဳအတြက္ ဂိတ္ေဝးတစ္ခု

အေျခခံ smart function မ်ားႏွင့္ 4K ပံုမ်ားျဖင့္ DX400 TV မ်ားသည္ ေပးရေသာ ေငြေၾကးအတြက္ ထုိက္တန္သည့္ တန္ဖုိးကုိ ေပးစြမ္းပါသည္။

close
^

လုပ္ေဆာင္ခ်က္