LED TV VIERA TH-65EZ950S

TH-65EZ950S

Super Razor Slim ဒီဇိုင္းႏွင့္အတူ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ 4K OLED အေတြ႔အၾကံဳ

4K PRO HDR ေမာ္ဒယ္မွာ 4K Hexa Chroma Drive Pro ႏွင့္ ထင္ရွားေသာ အေရာင္ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈ၊ အေရာင္အေသြးျခားနားမႈႏွင့္ ေတာက္ပမႈတို႔ ေပးရန္ OLED ေနာက္မ်ိဳးဆက္ panel တို႔အား ေပါင္းစပ္ေပးပါသည္။ ယင္း၏ Art & Interior အား သင့္ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ တသားတည္းေပါင္းစပ္ေစရန္ ဒီဇိုင္းထုတ္ထားပါသည္။

close
^

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

LED TV VIERA TH-65EZ950S
ရရွိႏိုင္ေသာ Sizes:
65"
55"
4K Hexa Chroma Drive Pro
Studio Colour HCX2 Processor
THX Certified 4K Display