ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ အမွာစာ

လုပ္ငန္း၏ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္

Logo of Panasonic

Panasonic ၏ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ကို ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ အမည္ေပးခ့ဲျပီး အသံထြက္ စပီကာမ်ားအတြက္ တံဆိပ္တစ္ခုအေနျဖင့္ စတင္အသုံးျပဳခ့ဲပါသည္။ ၎သည္ "Pan" ႏွင့္ "Sonic" ဆိုသည့္ အသံစကားလုံးမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္ျပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီမွ ဖန္တီးေသာ အသံကို ကမာၻသို႔ ယူေဆာင္လာျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကတည္းက ၎ကို ကုမၸဏီ၊ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတို႔ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ လုပ္ငန္းတံဆိပ္အျဖစ္အသုံးျပဳခ့ဲပါသည္။

ကုန္အမွတ္တံဆိပ္အတြက္ ကတိျပဳမႈ

Panasonic သည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဘဝႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ကမာၻတို႔ကို ဖန္တီးျပီး တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ကမာၻအႏွံ႔မွ လူသားတု႔ိ၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္း၏ တစ္စတစ္စ တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာမႈမ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ ကူညီပံ့ပုိးေပးမည္ဟု ကတိျပဳထားပါသည္။

ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ေၾကာ္ျငာေဆာင္ပုဒ္

A Better Life, A Better World