ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ အေၾကာင္း

“A Better Life, A Better World,” ကုိ လုိက္နာျခင္းျဖင့္ Panasonic သည္ နယ္ပယ္မ်ားစြာတြင္ ေရွ႕ေရာက္ေနပါသည္။ ဤသုိ႔ ေရွ႕ေရာက္ေနမႈ၏ စြမ္းအားႏွင့္ ကြဲျပားမႈအတြက္ သင္ကုိယ္တုိင္ ရွာေဖြၾကည့္ရႈပါ။

ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ ကမၻာႀကီးအတြက္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား

Panasonic သည္ အိမ္၊ ၿမိဳ႕၊ ကားႏွင့္ အျခား လူေနမႈဘဝပံုစံ ေနရာမ်ားအားလံုးတြင္ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ ဘဝကုိ ဖန္တီးေပးပါသည္။

ဟိုက္ဒ႐ုိဂ်င္စြမ္းအင္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြက္

ဟုိက္ဒ႐ုိဂ်င္စြမ္းအင္သည္ သန္႔ရွင္း႐ံုသာမက အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားျဖစ္လာပါက ေျပာင္းလဲမႈမရွိဘဲ စြမ္းအင္ကုိ ထုတ္ေပးႏုိင္စြမ္း ရွိပါသည္။

ႏွလံုးသားမ်ားအတြက္ ေႏြးေထြးေသာေနေရာင္ျခည္

အေမွာင္ထုထဲမွ အၿပံဳးမ်ားကုိ ယူေဆာင္လာျခင္း

၂၀၂၀ တြင္ ျဖစ္မည့္ သင့္ဘဝ

ကမၻာႀကီးအတြက္ Panasonic မွ ဖန္တီးထားေသာ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ဘဝ

ကမၻာ့ခ်န္ပီယံမ်ား

အဆံုးအစမဲ့ နည္းပညာမ်ားက ကမၻာေပၚရွိ ဆိုလာသံုး ကားေမာင္းၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ အႏုိင္ယူလုိက္သည္။

ျပန္လည္တီထြင္အသံုးခ်ေသာ ရင္းျမစ္မ်ား

ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ -- ဆန္းသစ္တီထြင္ထားေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ