ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ အေၾကာင္း

Panasonic ၏ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ “A Better Life, A Better World” ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္အတိုင္း ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ လူမႈေရး ကိစၥမ်ားကို စိတ္အားထက္သန္စြာျဖင့္ ဦးေဆာင္ ေနရာယူ၍ လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။ ဤေနရာတြင္ သင္သည္ ၎တို႔၏ စိတ္အားထက္သန္မႈႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈကိုေဖာ္ျပထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဖတ္ရႈရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မိတ္ကပ္လႊာ- အလွအပ ကမ႓ာကို တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲေးမႈ

တစ္ခ်က္ေလး အလြယ္တကူ ထိလိုက္႐ုံျဖင့္ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ လိမ္းျခယ္ၿပီးသား ျဖစ္ေစသည့္ စိတ္ကူးသစ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ Panasonic ၏ မိတ္ကပ္လႊာတီထြင္မႈကို အတြင္းက်က် ၾကည့္လိုက္ပါ။

ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ပင္လယ္စာစီမံကိန္းသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး အေလးထား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္

Panasonic ၏ ကုမၸဏီေကာ္ဖီဆိုင္မ်ားသည္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ အဏၰဝါအရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ ဆန္းသစ္ေသာ အမယ္မ်ားႏွင့္အတ မည္သို႔ ကူညီေပးေနသည္ကုိ ေလ့လာပါ။

Panasonic ၏ IT ဖန္လုံအိမ္ကိုသံုးၿပီး ၾကမ္းတမ္းေသာ ပတ္ဝန္းက်င္၌ သစ္သီးဝလံမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးလိုက္ပါ

ရာသီဥတုအေျခအေန မည္သို႔ပင္ရွိေနေစကာမူ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ထြက္ကုန္မ်ား မွန္မွန္ ေထာက္ပံ့ႏိုင္ေစရန္ Panasonic ၏ တရစပ္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို ဖတ္ရႈလိုက္ပါ။

သင္ ခ်စ္သည့္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ သင္ႀကိဳက္သည့္အရာမ်ားကို Seekit ၏ IoT ေျဖရွင္းနည္းက ကာကြယ္ေပးပါသည္

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ တန္ဖိုးထားရသည့္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ တန္ဖိုးထားရသည့္အရာမ်ား လံုျခံဳမႈ ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ Panasonic ၏ အိႏၵိယအေျခစိုက္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈစင္တာက တည္ေနရာအခ်က္အလက္ျပ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ နည္းပညာတစ္မ်ိဳးကို တီထြင္ခဲ့ပါသည္။

အရင္းအျမစ္မ်ားအား ျပန္လည္အသံုးျပဳေရး ကနဦးေျခလွမ္းသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေနမႈကို ေျပာင္းလဲေစသည္

“ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေရး ရည္ရြယ္ ထုတ္လုပ္မႈ” ကနဦးေျခလွမ္းႏွင့္အတူ Panasonic သည္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္အသံုးျပဳေရးအတြက္ မည္ကဲ့သုိ႔ အဖိုးတန္ တြန္းအားမ်ား ျဖစ္ေစသည္ကို ေလ့လာလိုက္ပါ။

Panasonic ၏ “nanoe™” နည္းပညာသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အဝတ္အထည္မ်ား၏ ရနံ႔မ်ား လတ္ဆတ္ေနေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးသည္ 

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ Panasonic ၏အင္ဂ်င္နီယာမ်ားသည္ nanoe™ နည္းပညာ၏ အနံ႔အသက္ေပ်ာက္ေစႏိုင္ေသာ စြမ္းအင္ကို မည္သို႔အသံုးခ်ေနၾကသည္ကုိ ၾကည့္႐ႈလိုက္ပါ။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္သည့္အရာတုိင္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ပုိေကာင္းေအာင္လုပ္လုိသည့္ ဆႏၵတစ္စံု ရွိသည္။

Panasonic သည္ အိမ္၊ ၿမိဳ႕၊ ကားႏွင့္ အျခား လူေနမႈဘဝပံုစံ ေနရာမ်ားအားလံုးတြင္ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ ဘဝကုိ ဖန္တီးေပးပါသည္။

ဟုိက္ဒ႐ုိဂ်င္စြမ္းအင္သည္ သန္႔ရွင္း႐ံုသာမက အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားျဖစ္လာပါက ေျပာင္းလဲမႈမရွိဘဲ စြမ္းအင္ကုိ ထုတ္ေပးႏုိင္စြမ္း ရွိပါသည္။ ထုိအတြက္ေၾကာင့္ ဟုိက္ဒ႐ုိဂ်င္စြမ္းအင္အား ေနာက္လာမည့္ စြမ္းအင္မ်ိဳးဆက္စနစ္အျဖစ္ ျမင့္ျမင့္မားမား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္သံုး ေလာင္စာဆဲလ္မွ ထြက္သည့္အပူကုိ စြမ္းအင္အျဖစ္ ျပန္အသံုးခ်သည့္စနစ္ကုိ ေဈးကြက္သုိ႔ ယူေဆာင္လာသည့္ Panasonic သည္ သန္႔စင္ ဟုိက္ဒ႐ုိဂ်င္ကုိသံုးၿပီး စြမ္းအင္ကုိတိုက္႐ုိက္ဖန္တီးေပးႏုိင္ေသာ ဟိုက္ဒ႐ုိဂ်င္ေလာင္စာဆဲလ္ကုိ လက္ရွိ တီထြင္ေနပါသည္။ Panasonic သည္ ေရမွ ဟိုက္ဒ႐ုိဂ်င္ ထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ ဟိုက္ဒ႐ုိဂ်င္ကုိ သိမ္းဆည္းျခင္းအတြက္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သုေတသနမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ဖန္တီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနပါသည္။

ဟုိက္ဒ႐ုိဂ်င္စြမ္းအင္သည္ သန္႔ရွင္း႐ံုသာမက အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ားျဖစ္လာပါက ေျပာင္းလဲမႈမရွိဘဲ စြမ္းအင္ကုိ ထုတ္ေပးႏုိင္စြမ္း ရွိပါသည္။