Panasonic ၏ IT ဖန္လုံအိမ္ကိုသံုးၿပီး ၾကမ္းတမ္းေသာ ပတ္ဝန္းက်င္၌ သစ္သီးဝလံမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးလိုက္ပါ

ျပင္းထန္ေသာ ရာသီဥတုမ်ား၌ပင္ သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေစသည့္ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ဖန္လုံအိမ္

စိုက္ပ်ိဳးေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ သစ္ေတာႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းဌာနက ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ထားေသာ စီမံကိန္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ Panasonic သည္ ျပင္းထန္ေသာ ရာသီဥတုမ်ား၌ပင္ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး သစ္သီးဝလံမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေစရန္ အဆင့္ျမင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးနည္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္လ်က္ ရွိပါသည္။ ကုမၸဏီ၏ ေနာက္ဆုံးစီမံကိန္းမွာ IT ဖန္လုံအိမ္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎၏ ရွင္သန္ႏိုင္စြမ္းကို လက္မ်ား႕ျပရန္ စီမံကိန္းတြင္ အိုကီနာဝါ၊ အီရွိဂကိကြၽန္းရွိ IT ဖန္လုံအိမ္ စမ္းသပ္စက္႐ုံတြင္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးမ်ားႏွင့္ စေတာ္ဘယ္ရီသီးမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးထားပါသည္။ အီရွိဂကိကြၽန္း၏ ရာသီဥတုမွာ အပူေလ်ာ့ပိုင္း ရာသီဥတု အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ်မိုးေရခ်ိန္ 2,000 မီလီမီတာ (78.7 လက္မ) ရွိၿပီး မၾကာခဏ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းကာ တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။  

ဓာတ္ပံု- အိုကီနာဝါ၊ အီရွိဂကိကြၽန္းရွိ IT ဖန္လုံအိမ္ စမ္းသပ္စက္႐ုံကို ေကာင္းကင္မွ ႐ိုက္ကူးထားသည့္ ဓာတ္ပံု။

IT ဖန္လုံအိမ္အတြင္းရွိ ကြန္ပ်ဴတာ စနစ္မ်ားသည္ အေျပာင္းအလဲမရွိေသာ ရာသီဥတုမ်ိဳးကို တစ္သမတ္တည္း ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ အပူခ်ိန္ႏွင့္ စိုစြတ္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးသည္။ ဤစနစ္မ်ားသည္ သီးႏွံမ်ားကို အေကာင္းဆုံး ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးေစေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို မည္သို႔ ဖန္တီးရမည္ကို ပိုင္းျခား စိတ္ျဖာ ေလ့လာ ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ ဤေဒတာမ်ားကိုလည္း တြက္ခ်က္ႏိုင္ေစပါသည္။

Panasonic သည္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေနၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကုမၸဏီက တီထြင္ဖန္တီးထားသည့္ နည္းပညာမ်ား အပါအဝင္ နည္းပညာအေျမာက္အျမားကို ဤစီမံကိန္းအတြက္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးေနပါသည္။ အျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အတူလက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ရာမွ အာ႐ုံခံျခင္း၊ ေဒတာ လဲႊေျပာင္းျခင္းႏွင့္ တိုင္းတာမႈ နည္းပညာမ်ား ကဲ့သို႔ ေျဖရွင္းနည္း အေျမာက္အျမားကို ရရွိခဲ့ပါသည္။

IT ဖန္လုံအိမ္တြင္ Panasonic ၏ အနီေအာက္ေရာင္ျခည္ စုပ္ယူေပးသည့္ ခန္းဆီးလိုက္ကာမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္း အသံုးခ်ထားပါသည္။ ပလတ္စမာ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား တီထြင္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ရရွိေသာ ဤနည္းပညာကို ဖန္လုံအိမ္အတြင္းရွိ အပူခ်ိန္ကို ထိေရာက္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ အသုံးျပဳထားသည္။ ခန္းဆီးလိုက္ကာမ်ားသည္ အနီေအာက္ေရာင္ျခည္လိုင္းမ်ားကို ပိတ္ဆို႔ကာဆီးေပးသည့္အတြက္ ဖန္လုံအိမ္၏ အပူခ်ိန္ ျမင့္တက္မလာေစရန္ ကာကြယ္ေပးၿပီး ခရမ္းခ်ဥ္သီးမ်ားႏွင့္ စေတာ္ဘယ္ရီမ်ားကို ေနေရာင္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ထိျခင္းမွလည္း ကာကြယ္ေပးသည္။ စိုက္ခင္း ေရဖ်န္းစနစ္—Panasonic ၏ အစိမ္းေရာင္ ေလေအးေပးစက္အတြက္ တီထြင္ထားေသာ ေလအေအးေပး ေရမႈန္ေရမႊားဖ်န္းနည္း—သည္ အတြင္းပိုင္း အပူခ်ိန္ႏွင့္ စိုထိုင္းမႈကို အေကာင္းဆုံး အဆင့္မ်ား၌ တည္ၿငိမ္ေစရန္ ကူညီေပးသည့္ အလြန္မႈန္မႊားေသာ ေရမႈန္မ်ားကို ဖ်န္းေပးသည္။  

ဓာတ္ပံု- IT ဖန္လုံအိမ္၏ အနီေအာက္ေရာင္ျခည္ စုပ္ယူေပးသည့္ ခန္းဆီးလိုက္ကာမ်ား
ဓာတ္ပံု- IT ဖန္လုံအိမ္၏ ေရမႈန္အမ်ိဳးအစား အပူခ်ိန္ႏွင့္ စိုးထိုင္းမႈကို တည္ၿငိမ္ေစသည့္ ပစၥည္း

Smart Saien ၏ (ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ခင္း) ကေလာက္ဒ္အျဖစ္ သိၾကသည့္ ရာသီဥတု ထိန္းခ်ဳပ္စနစ္သည္ IT ဖန္လုံအိမ္အတြင္းရွိ အပူခ်ိန္၊ စိုထိုင္းမႈႏွင့္ ေရမႈန္ေရမႊားကို အလိုအေလ်ာက္ႏွင့္—အေဝးမွပင္—ထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏိုင္စြမ္း ရွိသည္။ ဤကေလာက္ဒ္အေျချပဳ စီမံခန္႔ခြဲသည့္ စနစ္သည္ အာ႐ုံခံထားသည့္ ေဒတာ မွတ္တမ္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆး၍ သိမ္းထားေပးၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္အတြက္ ရာသီဥတု ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ပ႐ိုဂရမ္ကို အခါအားေလ်ာ္စြာ အပ္ဒိတ္လုပ္ေပးသည္။

ဓာတ္ပံု- IT ဖန္လုံအိမ္တြင္ အသုံးျပဳထားေသာ Smart Saien ၏ (ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ခင္း) ကေလာက္ဒ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျပ ဖန္သားျပင္

မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္းေပးျခင္း

Panasonic သည္ ၎၏ စိုက္ပ်ိဳးမႈ Navi ကေလာက္ဒ္အေျချပဳ စိုက္ပ်ိဳးေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္ကိုလည္း ဤစီမံကိန္းအတြက္ အသုံးျပဳထားသည္။ ကုမၸဏီသည္—စိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းစနစ္ေကာင္းမ်ားစြာ အပါအဝင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ေဆာာင္ခ်က္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈအေပၚ အဓိကထားၿပီး— လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးနည္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဗဟုသုတမ်ားကို တိုင္းတာတြက္ခ်က္ ခန္႔မွန္းကာ ဤေဒတာကို ေဆာ့ဖ္ဝဲ ပ႐ိုဂရမ္တစ္ခုအျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ Panasonic သည္ ဤစိုက္ပ်ိဳးနည္း ဗဟုသုတမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားထံ လက္ဆင့္ကမ္းေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။  

ဓာတ္ပံု- IT ဖန္လုံအိမ္တြင္ အသုံးျပဳထားေသာ စိုက္ပ်ိဳးမႈဆိုင္ရာ Navi ကေလာက္ဒ္အေျချပဳ စိုက္ပ်ိဳးေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျပ ဖန္သားျပင္

Panasonic သည္ အိမ္ေဆာက္သူအျဖစ္သာမက ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား ျပဳလုပ္သူအျဖစ္ အမ်ား႕အႀကံဳမ်ားစြာ ရရွိထားၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ ဖန္လုံအိမ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ဤကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို အျပည့္အဝ အသုံးခ်ခဲ့ပါသည္။ အသုံးျပဳထားသည့္ ခိုင္ခံ့၊ အရည္အေသြးျမင့္ ပစၥည္းမ်ားသည္ ေလတိုက္ႏႈန္း တစ္စကၠန္႔လွ်င္ 50 မီတာ (တစ္နာရီလွ်င္ 111.8 မိုင္) အထိ ခံႏိုင္ရည္ရွိသည္။

IT ဖန္လုံအိမ္သည္ UN ၏ ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပန္းတိုင္မ်ားဆီ အေရာက္လွမ္းရာတြင္ ကူညီေပးေနသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းစနစ္မ်ားကို ဖန္တီးေနေသာ Panasonic ၏ နည္းပညာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပန္းတိုင္ 17 ခု (SDG မ်ား)

ပံု- ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပန္းတိုင္မ်ား။ ပန္းတိုင္ 1- ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ေရး၊ ပန္းတိုင္ 2- ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈ မရွိေစေရး၊ ပန္းတိုင္ 3- ေကာင္းမြန္ေသာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိေရး၊ ပန္းတိုင္ 4- အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ ပညာေရးရရွိေရး၊ ပန္းတိုင္ 5- က်ား/မ တန္းတူညီမွ်ရရွိေရး၊ ပန္းတိုင္ 6- သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သုံးေရႏွင့္ မိလႅာစနစ္ရရွိေရး၊ ပန္းတိုင္ 7- လူတိုင္းလက္လွမ္းမီမႈရွိၿပီး သန္႕ရွင္းေသာ စြမ္းအင္ရရွိေရး၊ ပန္းတိုင္ 8- သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ရရွိေရး၊ ပန္းတိုင္ 9- စက္မႈလုပ္ငန္းဆန္းသစ္တီထြင္မႈႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံႁမွင့္တင္ေရး၊ ပန္းတိုင္ 10- မညီမွ်မႈမ်ား ေလွ်ာ့နည္းသြားေစေရး၊ ပန္းတိုင္ 11- ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထူေထာင္ေရး၊ ပန္းတိုင္ 12- တာဝန္သိေသာ စားသုံးမႈပုံစံ ျဖစ္ေပၚေစေရး၊ ပန္းတိုင္ 13- ရာသီဥတု ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေရးႈ၊ ပန္းတိုင္ 14- ေရေအာက္သက္ရွိေလာက ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ပန္းတိုင္ 15- ေျမေအာက္သက္ရွိေလာက ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ပန္းတိုင္ 16- ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈတည္ေဆာင္ေရး၊ ပန္းတိုင္ 17- ပန္းတိုင္မ်ားအတြက္ မိတ္ဖက္မ်ား။ 2030 သို႔ လွမ္းခ်ီေနစဥ္ ဤဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပန္းတိုင္မ်ားသည္ တစ္ကမ႓ာလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ သေဘာတူညီထားေသာ ပန္းတိုင္မ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္ ရွိေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Panasonic သည္ IT ဖန္လုံအိမ္ စီမံကိန္းမွ ရရွိေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို ၎၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ နည္းစနစ္မ်ား လုပ္ငန္းတြင္ အသုံးခ်ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ ေရရွည္ပန္းတိုင္မွာ ေဒသတြင္း ရာသီဥတု အေျခအေန မည္သို႔ပင္ ရွိေစကာမူ ကမ႓ာေပၚရွိ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို သစ္သီးဝလံမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။

 

* NARO ဇီဝအေျချပဳ နည္းပညာ သုေတသန တိုးတက္ေရး အဖြဲ႕အစည္း (“ဗဟုသုတမ်ား ေပါင္းစည္း၍ ဆန္းသစ္တီထြင္ရန္အတြက္ လက္မ်ား႕ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈ” အတြက္ R&D ရန္ပုံေငြမ်ား) ၏ စီမံကိန္းမွ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားျဖင့္ ဤစီမံကိန္းကို ပံ့ပိုးေပးထားသည္။

Image: A Better Life, A Better World

ဆက္သြယ္ရန္

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
ဆက္သြယ္ရန္ [Global Site]