မိတ္ကပ္လႊာ- အလွအပ ကမ႓ာကို တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲေးမႈ

Panasonic ၏ ဝယ္သူစိတ္ႀကိဳက္ ျပဳလုပ္ေပးေသာ အလွကုန္ပစၥည္းသည္ အျပစ္အနာအဆာမ်ားကို ဖုံးအုပ္ေပးၿပီး အသားအေရကို ၾကည္လင္ေစကာ သဘာဝက်က် လွပေစသည္

Panasonic ၏ မိတ္ကပ္လႊာသည္ အလွအပ ကမ႓ာအတြက္ အလွကုန္ပံုစံျဖင့္ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲလာသည့္ ပံုစံ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈကို ေပးစြမ္းသည့္ ဝယ္သူစိတ္ႀကိဳက္ ျပဳလုပ္ေပးေသာ “ပံုေဖာ္၍ ကပ္ေပးသည့္ နည္းပညာသံုး” ထုတ္ကုန္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ပထမဦးစြာ အသားအေရာင္ႏွင့္ အသားအေရ အေျခအေနႏွစ္မ်ိဳးလုံးကို အတိအက် ဆုံးျဖတ္ရန္ ဝယ္ယူသူ၏ မ်က္ႏွာကို ခဏၾကာ စကန္ဖတ္လိုက္ပါသည္။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကြန္ဆီလာႏွင့္ ေဖာင္ေဒးရွင္း ေပါင္းစပ္မႈကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးသည္ႏွင့္ မင္ရည္ထုတ္ ပံုႏွိပ္စနစ္ကိုသံုး၍ ဝယ္ယူစိတ္ႀကိဳက္ျဖစ္ေသာ မိတ္ကပ္အလႊာတစ္ခု ထုတ္ေပးသည္။ အလႊာတိုင္းတြင္ ဝယ္ယူသူ၏ အသားအေရာင္ႏွင့္ အသားအေရ အေျခအေနကို တိက်စြာ ထင္ဟပ္ေစသည့္ အလြန္ပါးလႊာေသာ ကြန္ဆီလာႏွင့္ ေဖာင္ေဒးရွင္း အလႊာမ်ားပါဝင္သည္။ Panasonic သည္ ထိေတြ႕စရာမလိုဘဲ အာ႐ုံခံျခင္း၊ မင္ရည္ထုတ္ ပံုႏွိပ္စနစ္ႏွင့္ လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ အလြန္ပါးလႊာသည့္ ေဆးအလႊာပါးႏွင့္အတူ အျခားနည္းပညာမ်ားကို ေပါင္းစပ္၍ ဤအထူး မိတ္ကပ္လိမ္းျခယ္မႈ စနစ္ကို တီထြင္ဖန္တီးထားသည္။

သမား႐ိုးက် မိတ္ကပ္က တင္းတိပ္၊ အေရးအေၾကာင္း၊ ေခြၽးေပါက္က်ယ္မ်ားႏွင့္ အသားအေရာင္ေျပာင္းျခင္းကဲ့သို႔ အသားအေရ ျပႆနာမ်ားကို ခံစားေနရသူမ်ား၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို ေလ်ာ့ပါးေအာင္ လုပ္မေပးႏိုင္ပါ။ သမား႐ိုးက် မိတ္ကပ္ထုတ္ကုန္မ်ားကလည္း အဆင္မေျပပါ။ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ထုတ္ကုန္ကို ရွာေဖြဖို႔လိုသည့္အျပင္ မိတ္ကပ္ေကာင္းေကာင္း လိမ္းရာတြင္လည္း နည္းစနစ္အခ်ိဳ႕ကို လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္ကုန္ေသာ ေန႔စဥ္အလုပ္တစ္ခုျဖစ္ေနပါသည္။ မိတ္ကပ္လႊာက တစ္ခါတည္း ကပ္လိုက္႐ုံသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသံုးျပဳရလြယ္ကူသည္။

မ်က္ႏွာတိုင္းအတြက္ အေကာင္းဆုံး ေျဖရွင္းနည္းကို ဆုံးျဖတ္ျခင္း

Panasonic ၏ စိန္ေခၚမႈမွာ လူတစ္ဦး၏ မ်က္ႏွာ သြင္ျပင္လကၡဏာရပ္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္း အသိအမွတ္ျပဳ၍ ေျဖရွင္းေပးရမည့္ တိက်ေသာ မိတ္ကပ္ျပႆနာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုကို ရွာေဖြရန္ျဖစ္သည္။ Panasonic ဝန္ထမ္းမ်ားက ျမန္ဆန္လြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ ထုတ္ကုန္အသစ္တစ္ခုကို စိတ္ကူးပံုေဖာ္ၾကည့္ခဲ့သည္။ နယ္ပယ္ေပါင္းစံုမွ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔တစ္ခု၏ ႀကီးမားေသာ အားထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ Panasonic အေနျဖင့္ အေကာင္းဆံုး ေျဖရွင္းနည္းကို ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့သည္။

ဤဆန္းသစ္ေသာ ထုတ္ကုန္ကို ဖန္တီးရန္ Panasonic သည္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ၎၏ ကိုယ္ပိုင္ ဆန္းသစ္ေသာ နည္းပညာမ်ားကို စုစည္းခဲ့သည္။ အတြင္းပိုင္းတြင္ ထိေတြ႕စရာမလိုေသာ အာ႐ုံခံဆင္ဆာတစ္ခု ထည့္သြင္းထားသည့္ Panasonic Snow Beauty မွန္ေရွ႕တြင္ တစ္စံုတစ္ဦးက ထိုင္လိုက္ေသာအခါ မ်က္ႏွာ စကန္ဖတ္မႈကို လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ ၾကည့္မွန္သည္ တင္းတိပ္မ်ား၊ အေရးအေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ေခြၽးေပါက္က်ယ္မ်ား၏ ေနရာ၊ အေရာင္ႏွင့္ နက္ရႈိင္းမႈတို႔ကို အတိအက် ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေပးသည္။

ဓာတ္ပံု- Snow Beauty မွန္ အသုံးျပဳေန၍ အသားအေရအေျခအေနကို အာ႐ုံခံစစ္ေဆးေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး

အသားအေရာင္ ပိုမိုညီညာေကာင္းမြန္ေစရန္ ကုမၸဏီသည္ အထူးသျဖင့္ ဒစ္ဂ်စ္သည္ ကင္မရာမ်ားရွိ အလွျပင္ မြမ္းမံမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ပံ့ပိုးေပးသည့္ ႐ုပ္ပံု စီမံေဆာင္ရြက္မႈ နည္းပညာႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ လံုျခံဳေရး ကင္မရာမ်ား၏ မ်က္ႏွာ အသိအမွတ္ျပဳ နည္းပညာကို အသံုးျပဳထားသည္။ စုစည္းရယူထားသည့္ ေဒတာကို အလွကုန္ အေရျပား အထူးကုပညာရွင္မ်ားက တီထြင္ထားေသာ အကဲျဖတ္မ်ဥ္းမ်ားကို သုံး၍ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသည္။

မိတ္ကပ္လႊာတစ္ခု ဖန္တီးရန္ ဇီဝသဟဇာတျဖစ္ေသာ အၾကည္ေရာင္ ေဆးအလႊာပါးတစ္ခုေပၚတြင္ အလြန္ပါးလႊာသည့္ ကြန္ဆီလႊာႏွင့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းအလႊာမ်ားကို ႐ိုက္ႏွိပ္လိုက္သည္။ အစပိုင္းတြင္ အလွကုန္မင္က ႏုညက္မႈမရွိဘဲ ၾကမ္းရွရွျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အထူး အလွကုန္မင္သည္ မင္ရည္ထုတ္ ပံုႏွိပ္နည္းပညာအတြက္ ျပႆနာျဖစ္ေစခဲ့သည္။ Panasonic က ထိုျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ျဒပ္ဝတၳဳ ဓာတုေဗဒ နည္းပညာကို အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ေအာ္ဂဲနစ္ EL ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ျပသခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေပးရန္ ၎ကဦးေဆာင္၍ တီထြင္ဖန္တီးထားသည့္ နည္းပညာႏွင့္ အျခားပံုႏွိပ္ထုတ္မႈ နည္းပညာမ်ားကို အထိေရာက္ဆံုး အသံုးခ်ခဲ့သည္။

ဓာတ္ပံု- မိတ္ကပ္လႊာတစ္ခုေပၚသို႔ အထူးအလွကုန္မင္ရည္ ႐ိုက္ႏွိပ္ရန္ အသံုးျပဳသည့္ မင္ရည္ထုတ္ ပရင္တာတစ္လံုး၏ အတြင္းပိုင္း။ အစိမ္းေရာင္၊ ခရမ္းေရာင္၊ လိေမၼာ္ေရာင္၊ အစရွိသည့္ အလွကုန္ မင္ရည္ကို သတ္မွတ္ထားသည္။
ဓာတ္ပံု- ပုံႏွိပ္ထုတ္ထားေသာ အၾကည္ေရာင္အလႊာ (မိတ္ကပ္လႊာ)

Panasonic ၏ မိတ္ကပ္လႊာကို ေရျဖင့္ စိုစြတ္ေအာင္လုပ္ၿပီး ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူစြာ ကပ္ႏိုင္သည္။ အလႊာပါးတစ္ခုလုံး ခြာၿပီးေနာက္ အသားအေရေပၚတြင္ မိတ္ကပ္ ထင္က်န္ေနသည္။ မျမင္ႏိုင္ေလာက္သည့္နီးပါး မသိသာေသာ မိတ္ကပ္သည္ အစက္အေျပာက္မ်ား၊ တင္းတိပ္မ်ားႏွင့္ အသားအေရာင္ေျပာင္းျခင္းကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ ထို႔ျပင္ အလႊာကို အလြယ္တကူ ခြာႏိုင္သည္။

ဓာတ္ပံု- သူမ၏ အသားအေရေပၚတြင္ မိတ္ကပ္လႊာကပ္ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီး။

မိတ္ကပ္လႊာကို အလွအပနယ္ပယ္အတြက္သာ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ Panasonic သည္ ဤထုတ္ကုန္ကို ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အလွကုန္နယ္ပယ္တြင္ အသုံးခ်၍ ပြန္းပဲ့ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ အမာရြတ္မ်ားကို ဖုံးကြယ္ေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္သည္။

ပံု- A Better Life, A Better World

ဆက္သြယ္ရန္

Technology Public Relations Section, Innovation Strategy Office
Panasonic Corporation
Email: crdpress@ml.jp.panasonic.com