အရင္းအျမစ္မ်ားအား ျပန္လည္အသံုးျပဳေရး ကနဦးေျခလွမ္းသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေနမႈကို ေျပာင္းလဲေစသည္

Panasonic သည္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားေသာ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ားအား ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ ပစၥည္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးသည္

Panasonic သည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည့္ အဆင့္ကို ႀကိဳတင္မွန္းဆ၍ ၎၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေျပာင္းလဲကာ “ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ ထုတ္လုပ္မႈ” ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းနည္းပညာ တျဖည္းျဖည္း တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ၎၏အႏၱိမ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ဖို႔ေျမအျဖစ္ အမႈိက္ပံုမ်ားတြင္ စြန္႔ပစ္ထားေသာ သံ၊ ေၾကးနီႏွင့္ ပလတ္စတစ္မ်ားကို ထုတ္ကုန္အသစ္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ တန္ဖိုးအရွိဆံုး အရင္းအျမစ္မ်ားအျဖစ္သုိ႔ အသြင္ေျပာင္းရန္ျဖစ္သည္။  

မည္သည့္ ပစၥည္းကိုမွ် စြန္႔မပစ္ရမည့္ “စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ရင္းျမစ္မ်ားကို ျပန္လည္ဖန္တီး အသုံးခ်ေရး စီမံကိန္း” သုိ႔ တစ္ကမၻာလုံး ဦးတည္ေရြ႕လ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် ပလတ္စတစ္ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ေထာက္ခံမႈမ်ားတိုးပြားလာသည္။ အိမ္သံုး အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ားကို သတၱဳ၊ ဖန္သားႏွင့္ ပလတ္စတစ္တို႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ ၎ပစၥည္းမ်ားကို အလြယ္တကူ စြန္႔ပစ္႐ံု မျပဳလုပ္ဘဲ ျပန္လည္ဆယ္ယူၿပီး ျပန္လည္အသံုးျပဳရန္ ဖိအားမ်ား တိုးပြားလာသည္။ Panasonic အေနျဖင့္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားေသာ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ားမွ တန္ဖိုးရွိေသာအရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိေရာက္မႈရွိစြာ ျပန္လည္ဆယ္ယူရန္ႏွင့္ ျပန္လည္အသံုးျပဳရန္အတြက္သာမက ထုတ္လုပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းႏိုင္ရန္ နည္းပညာမ်ား၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ရည္မွန္းခ်က္ ႏွစ္ခုရွိသည္။ တစ္ခုမွာ သြင္းအားစု အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္အသံုးျပဳေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို တိုးျမႇင့္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယတစ္ခုမွာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ ထြက္ရွိေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား၏ ေနာက္ဆံုးစြန္႔ပစ္မႈပမာဏကို သုညအထိေလွ်ာ့ခ်ရန္ ျဖစ္သည္။  

ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ထုတ္လုပ္ျခင္း

သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားေသာ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ား၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ျပန္လည္အသံုးခ်ရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပန္လည္ဆယ္တင္ရာတြင္ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္တြင္ ကုန္ပစၥည္း၏ အေလးခ်ိန္ႏွင့္အရြယ္အစားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ သြင္းအားစုအရင္းအျမစ္မ်ားကို အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ Panasonic သည္ ၎၏ ျပန္လည္အသံုးခ်ေရး စက္႐ံုမ်ားတြင္ နည္းပညာအသစ္မ်ားကုိ စတင္အသံုးျပဳၿပီး ျပန္လည္အသံုးခ်ႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားထံမွ ပမာဏမ်ားမ်ား ျပန္လည္ဆယ္တင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ အစပ်ိဳးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

အရင္းအျမစ္မ်ား ျပန္လည္အသံုးခ်ရာတြင္ အဓိကက်ေသာ အခ်က္တစ္ခုမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ဟိုဂိုစီရင္စုတြင္ 2000 ျပည့္ႏွစ္က တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ျပန္လည္အသံုးခ်ေရး စက္ရံုတစ္ခုျဖစ္သည့္ Panasonic Eco Technology Center Co., Ltd (PETEC) တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ အရာ ျဖစ္သည္။ PETEC တြင္ Panasonic အေနျဖင့္ သန္႔စင္မႈပမာဏျမင့္မားေသာ ပလတ္စတစ္၊ သံႏွင့္ ေၾကးနီကဲ့သို႔ေသာ အဖိုးတန္အရင္းအျမစ္မ်ားကို သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားေသာ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္မ်ား၊ ေလေအးေပးစက္မ်ား၊ ေရခဲေသတၱာမ်ားႏွင့္ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္မ်ားထံမွ ေအာင္ျမင္စြာ ျပန္လည္ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ 

ဓာတ္ပံု- သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားေသာ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ားကို PETEC သို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားေသာ အိမ္သံုးပစၥည္းမ်ားအား PETEC ကုန္ေလွာင္႐ံုမ်ား အတြင္းသို႔ ဝန္ပင့္စက္ျဖင့္ သယ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။
ဓာတ္ပံု- PETEC စက္႐ံုတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို စြမ္းအင္သံုး ဝက္အူလွည့္ကိုအသံုးျပဳ၍ ျဖဳတ္ၾကသည္။
ဓာတ္ပံု- သန္႔စင္မႈျမင့္မားေသာ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို လက္အိပ္စြပ္ထားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားက ရွာေဖြၾကသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ပလတ္စတစ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ႀကီးမားေသာစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ေကာ္ေစ့ အမ်ိဳးအစားေပါင္း မ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ၎တို႔အားလံုးမွာ တူညီသည္ဟု ထင္ရသည္။ ၎တို႔အား ျပန္လည္အသံုးျပဳသည့္ လုပ္ငန္းမစတင္မီ အမ်ိဳးအစား ခြဲထုတ္ၿပီး ျပန္လည္ဆယ္တင္ရပါသည္။ PETEC သည္ တိက်မႈျမင့္မားစြာျဖင့္ ေကာ္ေစ့အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ခြဲျခားသည့္စနစ္ကို တီထြင္ခဲ့ၿပီး ၎စနစ္သည္ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ ေကာ္ေစ့မ်ားကို လြန္စြာ သန္႔ရွင္းစြာျဖင့္ ခြဲထုတ္ၿပီး ျပန္လည္ဆယ္ေပးႏိုင္စြမ္း ရွိသည္။ ထိုသုိ႔ ပလတ္စတစ္အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားစိစစ္ရာတြင္ အနီးကပ္ အနီေအာက္ေရာင္ျခည္ သံုး၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေရာေႏွာေနသည့္ ေကာ္ေစ့ အပိုင္းအစမ်ားထံမွ ပလတ္စတစ္အမ်ိဳးအစား သံုးမ်ိဳးျဖစ္ေသာ ပိုလီပ႐ုိဖလင္း (Polypropylene)၊ ပိုလီစတိုင္ရင္းင္းႏွင့္ ABS (acrylonitrile butadiene styrene) တို႔ကို သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္မႈ 99 ရာခိုင္ႏႈန္းအထက္ျဖင့္ ျပန္လည္ခြဲထုတ္ရယူႏိုင္သည္။

တိက်မႈျမင့္မားေသာ ေကာ္ေစ့ေရြးခ်ယ္ စနစ္တြင္ အနီးကပ္ အနီေအာက္ေရာင္ျခည္သံုး စိစစ္ျခင္းနည္းပညာကို အသံုးျပဳထားသnf

ဓာတ္ပံု- တိက်မႈျမင့္မားေသာ ပလတ္စတစ္အမ်ိဳးအစား ခြဲျခားသည့္စနစ္တြင္ အနီးကပ္ အနီေအာက္ေရာင္ျခည္သံုး စိစစ္ျခင္းနည္းပညာကို အသံုးျပဳထားသည္

သန္႔စင္မႈျမင့္မားစြာျဖင့္ ထုတ္ယူထားေသာ ေကာ္ေစ့မ်ားကုိ ျပန္လည္ျပဳျပင္ထားေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအျဖစ္ ၎တို႔၏အခန္းက႑အသစ္ကို စတင္ထမ္းေဆာင္ရန္ သယ္ေဆာင္သြားသည္

ဓာတ္ပံု- အမ်ိဳးအစားခြဲျခားၿပီး ေကာ္ေစ့
ဓာတ္ပံု- ျပန္လည္ျပဳျပင္ထားေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို PETEC ထံမွ သေဘၤာျဖင့္ သယ္ေဆာင္ေနသည္။ ျပန္လည္ျပဳျပင္ထားေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို ဝန္ပင့္စက္ျဖင့္သယ္ေဆာင္၍ အိတ္မ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းေနသည္။

ထိုသို႔ထုတ္ယူထားေသာ သန္႔စင္မႈျမင့္မားသည့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ထားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ “ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား” အျဖစ္ ျပန္လည္ေမြးဖြားလာၾကသည္။ ျပန္လည္အသံုးျပဳထားေသာ ေကာ္ေစ့မ်ားသည္ ေလေအးေပးစက္မ်ား၊ ေရခဲေသတၱာမ်ားႏွင့္ ခ်က္ျပဳတ္ေရးအပူေပးကိရိယာ အပူခံ Inductive Heating (IH) မ်ား၏ အတြင္းပိုင္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ Glass wool မ်ားကိုအသံုးျပဳထားေသာ ေလဟာနယ္လွ်ပ္ကာမ်ားသည္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္မ်ား၏ Cathode-ray tube (CRT) မ်ားမွရရွိေသာ ဖန္သားမ်ားကုိ ျပန္လည္အသံုးျပဳထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ကို ေရခဲေသတၱာအသစ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည္။ Panasonic သည္ အရင္းအျမစ္မ်ားျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္း နည္းပညာမ်ားကို ဂ်ပန္ျပည္တြင္းမွသည္ ကမၻာအႏွံ႔သို႔ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းျဖင့္ ကုလသမဂၢ၏ ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ လူ႕ေဘာင္တစ္ရပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ထားသည္။

ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပန္းတိုင္ 17 ခု (SDG မ်ား)

ပံု- ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပန္းတိုင္မ်ား။ ပန္းတိုင္ 1- ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ေရး၊ ပန္းတိုင္ 2- ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈ မရွိေစေရး၊ ပန္းတိုင္ 3- ေကာင္းမြန္ေသာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိေရး၊ ပန္းတိုင္ 4- အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ ပညာေရးရရွိေရး၊ ပန္းတိုင္ 5- က်ား/မ တန္းတူညီမွ်ရရွိေရး၊ ပန္းတိုင္ 6- သန္႔ရွင္းေသာ ေသာက္သုံးေရႏွင့္ မိလႅာစနစ္ရရွိေရး၊ ပန္းတိုင္ 7- လူတိုင္းလက္လွမ္းမီမႈရွိၿပီး သန္႕ရွင္းေသာ စြမ္းအင္ရရွိေရး၊ ပန္းတိုင္ 8- သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ရရွိေရး၊ ပန္းတိုင္ 9- စက္မႈလုပ္ငန္းဆန္းသစ္တီထြင္မႈႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံႁမွင့္တင္ေရး၊ ပန္းတိုင္ 10- မညီမွ်မႈမ်ား ေလွ်ာ့နည္းသြားေစေရး၊ ပန္းတိုင္ 11- ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထူေထာင္ေရး၊ ပန္းတိုင္ 12- တာဝန္သိေသာ စားသုံးမႈပုံစံ ျဖစ္ေပၚေစေရး၊ ပန္းတိုင္ 13- ရာသီဥတု ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေရးႈ၊ ပန္းတိုင္ 14- ေရေအာက္သက္ရွိေလာက ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ပန္းတိုင္ 15- ေျမေအာက္သက္ရွိေလာက ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ပန္းတိုင္ 16- ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈတည္ေဆာင္ေရး၊ ပန္းတိုင္ 17- ပန္းတိုင္မ်ားအတြက္ မိတ္ဖက္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ 2030 သို႔ လွမ္းခ်ီေနစဥ္ ဤဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပန္းတိုင္မ်ားသည္ တစ္ကမ႓ာလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ သေဘာတူညီထားေသာ ပန္းတိုင္မ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္ ရွိေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ပံု- A Better Life, A Better World

ဆက္သြယ္ရန္

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
ဆက္သြယ္ရန္ [Global Site]