သင္ ခ်စ္သည့္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ သင္ႀကိဳက္သည့္အရာမ်ားကို Seekit ၏ IoT ေျဖရွင္းနည္းက ကာကြယ္ေပးပါသည္

လူစုလူေဝးၾကားတြင္ ေရာက္ရွိေနပါေစ ခ်စ္ရသူမ်ား၏ တည္ေနရာကို Panasonic ၏ Seekit ေျခရာခံစက္က ရွာေဖြေပးႏိုင္ပါသည္

Panasonic ၏ Seekit သည္ လူစုလူေဝးၾကား တည္ေနရာျပ GPS နည္းပညာကို အသုံးျပဳထားေသာ၊ လူအလြန္ရႈပ္ေထြးသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ပင္ ေပ်ာက္ေနသည့္ ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ခ်စ္ရသည့္သူမ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္ေစေသာ၊ အလြယ္တကူသယ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ Bluetooth™ ေျခရာခံစက္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ Panasonic ၏ အိႏၵိယအေျခစိုက္ စမ္းသစ္တီထြင္မႈစင္တာ၏ IoT နည္းပညာကို အေျခခံထားသည့္ နည္းစနစ္သည္ တည္ေနရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးရန္ Bluetooth™ ေျခရာခံ တက္ဂ္ကို စမတ္ဖုန္းအက္ပ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားပါသည္။ Seekit သည္ စက္ဘီးသူခိုးႏွင့္ ကေလးခိုးမႈမ်ား တိုးသထက္တိုးေနသည့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစသည့္ ေျဖရွင္းနည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။  

ဓာတ္ပံု- Seekit ေျခရာခံစက္ (ေလးေထာင့္ -

Seekit ေျခရာခံစက္သည္ တည္ေနရာကို ေျခရာခံရန္ႏွင့္ ထုတ္လႊင့္ရန္ စမတ္ဖုန္းရွိ Seekit အက္ပ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ပါသည္။ ဥပမာ သင့္ကေလးကို Seekit ေျခရာခံစက္ တပ္ေပးထားလိုက္လွ်င္ ကေလးက သင့္အနီးမွ 30 မီတာ (98.4 ေပ) ထက္ပိုကြာသြားသည္ႏွင့္ လူစုကြဲသည့္ အခ်က္ျပသံ ေပၚထြက္လာပါလိမ့္မည္။ ကေလး၏ တည္ေနရာကို စမတ္ဖုန္းတြင္ ထည့္သြင္းထားသည့္ အက္ပ္မွတစ္ဆင့္ အတည္ျပဳႏိုင္ပါသည္။

ပံု- ကေလး၏တည္ေနရာကို Seekit ေျခရာခံစက္က မိခင္ျဖစ္သူထံ မည္သို႔ ျပေပးသည္ကို ရွင္းလင္းျပသထားသည့္ ပံု။ ဥပမာ Seekit ေျခရာခံစက္တပ္ေပးထားသည့္ ကေလးတစ္ေယာက္သည္ မိခင္ျဖစ္သူထံမွ ဘတ္စ္ကားစီးသြားၿပီး အကြာအေဝးအေတာ္လွမ္းလွမ္းထိ ေရာက္သြားလွ်င္ ကေလးအနားတြင္ ရွိေနသည့္ Seekit အသုံးျပဳသူတစ္ေယာက္၏ ဖုန္းမွ

Seekit ေျခရာခံစက္မ်ားကို ပိုက္ဆံအိတ္ထဲ ထည့္ျခင္းျဖင့္ သို႔မဟုတ္ တန္ဖိုးႀကီးသည့္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ကပ္ထားျခင္းျဖင့္ ထိုပစၥည္းမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း၊ အခိုးခံရျခင္း၊ မေတာ္တဆ ေမ့က်န္ခဲ့ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။  

ထိေရာက္မႈ အရွိဆံုး ေျဖရွင္းနည္း ျဖစ္ေစရန္ ေျမျပင္အထိကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ား ေလ့လာထားသည္။

Seekit ေျခရာခံ ဝန္ေဆာင္မႈကို တီထြင္ဖန္တီးစဥ္ အိႏၵိယအေျခစိုက္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈစင္တာသည္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ သုံးဆယ္ေက်ာ္ကို ႏိုင္ငံေဒသ အသီးသီးသို႔ ေစလႊတ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက သံုးစြဲသူမ်ား အမွန္တကယ္ တန္ဖိုးထားမည့္ အရာမ်ားကို တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ အင္တာဗ်ဳးေပါင္းမ်ားစြာ၊ သုေတသနျပဳမႈေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးမွ ျပည္သူမ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ လြယ္လြယ္ကူကူ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ေစရန္ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ျခင္းအပိုင္းတြင္ လိုအပ္သည့္ ျပင္ဆင္ညႇိႏႈိင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  

ရလဒ္အျဖစ္ ယခုဆိုလွ်င္ Seekit သည္ IP65 စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ျပည့္မီခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဖုန္ႏွင့္ ေရစိုခံေစရန္အတြက္ ေရစိုခံအဖုံးကိုပါ တပ္ေပးထားပါသည္။ ေန႔စဥ္ အားသြင္းစရာမလိုေအာင္လည္း ၾကယ္သီးအ႐ြယ္ ဘက္ထရီကို အသုံးျပဳထားပါသည္။ မည္သည္ကိုမွ် ပူပင္စရာ မလိုဘဲ Seekit ကို သယ္ေဆာင္သြားႏိုင္ပါသည္။  

Seekit ၏ လူစုလူေဝးၾကား တည္ေနရာျပ GPS သည္ Seekit စမတ္ဖုန္း အက္ပ္ႏွင့္႔ခ်ိတ္ဆက္မိလွ်င္ တည္ေနရာကို ေျခရာခံျခင္း၊ ထုတ္လႊင့္ျခင္း ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ သြားလာလႈပ္ရွားေနသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ Seekit အသုံးျပဳသူ မ်ားေလေလ၊ တိက်မႈ ျမင့္မားေလေလျဖစ္ၿပီး ရွာေဖြႏိုင္သည့္၊ လႊမ္းၿခဳံႏိုင္သည့္ ဧရိယာ က်ယ္ေလေလျဖစ္ပါသည္။  

ဤတည္ေနရာရွာေဖြသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ပိုမိုက်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္အသုံးခ်ႏိုင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည့္ Panasonic သည္ EVOA Tech ဟုေခၚသည့္ ေျခရာခံစက္ တပ္ဆင္ၿပီးသား စမတ္ လက္ဆြဲအိတ္မ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ Samsonite ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္မိတ္ဖြဲ႕ထားေၾကာင္း 2019 ၾသဂုတ္တြင္ ေၾကညာခဲ့ၿပီး အသုံးျပဳသူမ်ားကို စမတ္ဖုန္းအက္ပ္မွတစ္ဆင့္ ဤလက္ဆြဲအိတ္မ်ား၏ တည္ေနရာကို စစ္ေဆးႏိုင္ေစသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။

ယခုဆိုလွ်င္ Seekit ဝန္ေဆာင္မႈကို အိႏၵိယတြင္ အထူးသီးသန႔္ရရွိေန Panasonic အေနျဖင့္ အဆိုပါႏိုင္ငံတြင္ Seekit အေရာင္းျမႇင့္တင္မႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ Seekit နည္းပညာ အသုံးျပဳႏိုင္ေရး ေဈးကြက္ရွာေဖြႏိုင္မည့္၊ ျပႆနာမ်ားကိုပူးေပါင္းေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။  

Panasonic သည္ လုံၿခဳံၿပီး ေဘးကင္းသည့္ လူ႔ေဘာင္တစ္ခု ျဖစ္ေစေရး ကတိျပဳ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး Seekit ကလည္း သင္ခ်စ္ရသူႏွင့္ သင္တန္ဖိုးရသည့္အရာမ်ား မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွိေနသည္ကို အတိအက်သိေနျခင္းျဖင့္ သင့္ကို စိတ္ခ်မ္းသာမႈ ေပးစြမ္းမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

ပံု- A Better Life, A Better World

ဆက္သြယ္ရန္

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
ဆက္သြယ္ရန္ [Global Site]