ေရရွည္စားသုံးႏိုင္ေသာ ပင္လယ္စာ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေရွ႕တန္းတင္ၿပီး အေလးထား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္

Panasonic ကုမၸဏီေကာ္ဖီဆိုင္မ်ားသည္ ေရရွည္စားသုံးႏိုုင္ေရးကို ဦးတည္၍ ငါးဟင္းလ်ာမ်ားကို ေပးစြမ္းလ်က္ရွိသည္။

ကမ႓ာ႔လူဦးတိုးပြားလာျခင္းေၾကာင့္ အဏၰဝါအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ မ်ိဳးတုံးျခင္းအႏၲရာယ္၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေအာက္တြင္ ေရာက္ရွိေနသည္။ ေရရွည္စားသံုးႏိုင္ေသာ ပင္လယ္စာ ဟု ေခၚတြင္၍ ေရရွည္တည္တံ့ေစမည့္ နည္းမ်ား အသံုးျပဳၿပီး ရယူထားေသာ ပင္လယ္စာကို အစားအစာမီႏ်ဴးမ်ားထဲတြင္ ထည့္သြင္းျခင္းကဲ့သို႔ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုကို အသံုးျပဳကာ စားသံုးသူမ်ားအား အသိပညာေပးသည့္ ေနရာတစ္ေနရာအျဖစ္ Panasonic ကုမၸဏီ၏ ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ားကို အသံုးခ်လ်က္ရွိပါသည္။ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ကုလသမဂၢ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား (SDGs) အနက္ (ေရေအာက္သက္ရွိေလာက ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး) ဟူေသာ ပန္းတိုင္ 14 ျဖစ္ျမာက္ ေအာင္ျမင္ေရးတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ပါဝင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။

စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ 17 ခု (SDGs)

ပုံ- စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား။ ပန္းတိုင္ 1- ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ေရး၊ ပန္းတိုင္ 2- ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈ မရွိေရး၊ ပန္းတိုင္ 3- ေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိေရး၊ ပန္းတိုင္ 4- အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ ပညာေရး ရရွိေရး၊ ပန္းတိုင္ 5- က်ား-မ တန္းတူညီမွ်မႈ ရရွိေရး၊ ပန္းတိုင္ 6- သန္႕ရွင္းေသာ ေသာက္သုံးေရႏွင့္ မိလႅာစနစ္ရရွိေရး၊ ပန္းတိုင္ 7- လူတိုင္း လက္လွမ္းမီမႈရွိၿပီး သန္႕ရွင္းေသာ စြမ္းအင္ ရရွိေရး၊ ပန္းတိုင္ 8- သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ရရွိေရး၊ ပန္းတိုင္ 9- စက္မႈဆန္းသစ္တီထြင္မႈႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ႁမွင့္တင္ေရး၊ ပန္းတိုင္ 10- မညီမွ်မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားေစေရး၊ ပန္းတိုင္ 11- ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေရရွည္တည္တံံ့ေစေရး၊ ပန္းတိုင္ 12- တာဝန္သိေသာ စားသုံးမႈပုံစံ ျဖစ္ေပၚေစေရး၊ ပန္းတိုင္ 13- ရာသီဥတု ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ပန္းတိုင္ 14- ေရေအာက္သက္ရွိေလာက ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ပန္းတိုင္ 15- ေျမေပၚသက္ရွိေလာက ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ပန္းတိုင္ 16- ုၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈ တည္ေဆာက္ေရး၊ ပန္းတိုင္ 17- ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအားလုံးအတြက္ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ 2030 ရည္မွန္းခ်က္သို႔ လွမ္းခ်ီေနစဥ္ ဤဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပန္းတိုင္မ်ားသည္ တစ္ကမ႓ာလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ သေဘာတူညီထားေသာ ပန္းတိုင္မ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္ ရွိေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ငါးအလြန္အကၽြံဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းတို႔သည္ အဏၰဝါရင္းျမစ္မ်ားစားသုံးမႈ ဆက္တိုက္တိုးပြားလာျခင္းတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ အရာမ်ား ျဖစ္သည္။ တုံ႔ျပန္ေရး အစီအမံမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိပါက အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ားသည္ ငါးႏွင့္ အခြံမာေရသတၱဝါမ်ားကို စားသုံးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ လာမည့္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ သမုဒၵရာႏွင့္ ပင္လယ္တို႔၏ ဤလက္ေဆာင္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ အလို႔ငွာ Panasonic သည္ 2018 ခုႏွစ္ မတ္လ ကတည္းကပင္ ၎၏ ကုမၸဏီေကာ္ဖီဆိုင္ မီႏ်ဴးမ်ားတြင္ ေရရွည္စားသု႔ံးႏိုင္ေသာ ပင္လယ္စာမီႏ်ဴးမ်ားကို စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ဤကနဦးေျခလွမ္းသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အေျခစိုက္ေသာ ကုမၸဏီတစ္ခု အေနႏွင့္ ပထမဆုံးလုပ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္သည္။  

ေရရွည္စားသုံးႏိုင္ေသာ ပင္လယ္စာ ဆိုသည္မွာ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းမ်ားမွ ထုတ္လုပ္သူမ်ားက အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတို႔အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ ေရရွည္စားသု႔ံးႏိုင္ေရး နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ေရထြက္ကုန္မ်ားကို ဆိုလိုသည္။ 2020 ဇန္နဝါရီလ မွတ္တမ္းအရ ေရရွည္စားသုံးႏိုင္ေသာ ပင္လယ္စာအစီအစဥ္ကို ကုမၸဏီေကာ္ဖီဆိုင္ 30 ၏ မီႏ်ဴးမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းထည့္သြင္းၿပီး ျဖစ္ကာ 2020 ဘ႑ာေရးႏွစ္အကုန္ မတိုင္မီ ၎၏ လုပ္သားအင္အားျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ လူေပါင္း 100,000 ေက်ာ္ခန္႕အား ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသည့္ ေကာ္ဖီဆိုင္ 100 လုံး သို႔မဟုတ္ ၎ပမာဏ ဝန္းက်င္ခန္႕တြင္ ၎၏ ကနဦးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ ၿပီးေျမာက္ရန္ Panasonic က ရည္မွန္းထားသည္။  

ဓာတ္ပုံ- Panasonic ကုမၸဏီေကာ္ဖီဆိုင္ ဝင္ေပါက္ ေရရွည္စားသုံးႏိုင္ေသာ ပင္လယ္စာ ပို႔စတာမ်ားႏွင့္ နဖူးစည္းမ်ား ခင္းက်င္းျပသထားပုံ။ လူမ်ားစြာ တန္းစီေနပုံ။
ဓာတ္ပုံ- ေရရွည္စားသုံးႏိုင္ေသာ ပင္လယ္စာ ပါဝင္သည့္ လက္ေရြးစင္ မီႏ်ဴးတစ္ခု။ Miyagi စီရင္စုမွ ကမာလုံးေၾကာ္။ ထမင္းျဖဴႏွင့္ မီဆိုဟင္းရည္တို႔ကို ဗန္းေပၚတြင္ ခင္းက်င္းထားပုံ။
ဓာတ္ပုံ- Panasonic ဝန္ထမ္းမ်ား ကုမၸဏီေကာ္ဖီဆိုင္၏ ေရရွည္စားသုံးႏိုင္ေသာ ပင္လယ္စာ မီႏ်ဴးမွ မွာယူစားေသာက္ေနၾကပုံ။

စားသုံးမႈအတြက္ ေရရွည္စားသုံးႏိုင္ေသာ ပင္လယ္စာ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံျခင္း

ကမ႓ာတစ္ဝွမ္းလုံး အင္တိုက္အားတိုက္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေသာ အဏၰဝါအရင္းအျမစ္မ်ား ကာကြယ္ျခင္းအတြက္ ကနဦးေျခလွမ္းတစ္ခုမွာ ေရရွည္စားသုံးႏိုင္ေသာ ပင္လယ္စာေရြးခ်ယ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္သည္။ အဏၰဝါ ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာင္စီ (MSC) ႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းက႑ ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာင္စီ (ASC) တို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံေရး စနစ္မ်ားအျဖစ္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ စားသုံးသူမ်ားသည္ ဤစနစ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုခု၏ ေထာက္ခံခ်က္တံဆိပ္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေရထြက္ကုန္မ်ားကို စတင္ေရြးခ်ယ္လာသည္ႏွင့္ အမွ် ေထာက္ခံခ်က္ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ေရလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူ အေရအတြက္လညး္ တိုးလာမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔တိုးလာျခင္းသည္ ပင္လယ္ သမုဒၵရာမ်ား ပိုမိုက်ယ္ဝန္းေသာ ကာကြယ္မႈဆီသို႔ ဦးတည္ေစလိမ့္မည္။

ပုံ- MSC ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္အသား။ MSC ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ အဏၰဝါ ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာင္စီ (MSC) က ေရရွည္စားသုံးႏိုင္ေအာင္ ေကာင္းမြန္စြာ စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ငါးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ခံေပးလ်က္ရွိသည္။ အမွတ္အသားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ႏိုင္သည္။ “ေထာက္ခံခ်က္ရရွိထားေသာ ေရရွည္စားသုံးႏိုင္သည့္ ပင္လယ္စာ၊ MSC၊ www.msc.org”
ပုံ- ASC ေထာက္ခံခ်က္ အမွတ္အသား။ ေရလုပ္ငန္းက႑ ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာင္စီ (ASC) သည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတို႔အေပၚ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ား အနည္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ ငါးမ်ားကို တာဝန္ခံမႈရွိစြာ ဖမ္းဆီးျခင္းအတြက္ ASC ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ အမွတ္အသားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ႏိုင္သည္။ “တာဝန္ခံမႈရွိစြာ ဖမ္းဆီးပါေၾကာင္း၊ asc မွ ေထာက္ခံပါသည္၊ ASC-AQUA.ORG”

Panasonic သည္ ၎၏ ေရရွည္စားသုံးႏိုင္ေသာ ပင္လယ္စာ အစီအစဥ္ မိတ္ဆက္မႈအတြင္း စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႕ဖြယ္ အတားအဆီးမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ၎၏ ကုမၸဏီေကာ္ဖီဆိုင္ မီႏ်ဴးပါ အမယ္မ်ားတြင္ ေရရွည္စားသုံးႏိုင္ေသာ ပင္လယ္စာမ်ား အသုံးျပဳေနေၾကာင္း တင္ျပႏိုင္ရန္ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားပါမက သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ား၊ လက္ကားေရာင္းခ်သူမ်ား၊ ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ျဖန္႕ခ်ိေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ ကုမၸဏီအားလံုးသည္ ေထာက္ပံ့ေရးကြင္းဆက္ အသီးသီးတြင္ ဤလုပ္ရပ္အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းမႈ ကြင္းဆက္ (CoC) က ေျခရာခံႏိုင္စြမ္းသည္ စိတ္ခ်ရၿပီး ဤကုမၸဏီမ်ားသည္ ေထာက္ခံခ်က္ရရွိရန္ အလို႔ငွာ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔တြင္ ျပည့္မီရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အာမခံလ်က္ရွိသည္။

ေထာက္ခံခ်က္ရရွိထားေသာ ေရထြက္ကုန္မ်ား ပံ့ပိုးမႈ စီးေၾကာင္း

ပုံ- “ ေရထြက္ကုန္ လုပ္ငန္းအားလုံးအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းသိမ္းမႈ ကြင္းဆက္ (CoC) ေထာက္ခံခ်က္ လိုအပ္ေနသည္။” ဤကားခ်ပ္တြင္ ေထာက္ခံခ်က္ရရွိထားေသာ ေရထြက္ကုန္မ်ား အဆင့္ဆင့္ စီးဆင္းေနမႈကို ျပသေနသည္။ MSC ေထာက္ခံခ်က္ သို႔မဟုတ္ ASC ေထာက္ခံခ်က္ကို ေရထြက္ကုန္ ပံ့ပိုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေနသည္။ CoC ေထာက္ခံခ်က္ကိုလည္း သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ား၊ လက္ကားေရာင္းခ်သူမ်ား၊ ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ျဖန္႕ခ်ိေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စားေသာက္ကုႏ္ုလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေနသည္။ ဤေထာက္ခံခ်က္အားလုံးကို ရရွိၿပီးပါက ကုမၸဏီေကာ္ဖီဆိုင္မ်ားသည္ ေရရွည္စားသုံးႏိုင္ေသာ ပင္လယ္စာမ်ားျဖင့္ တည္ခင္းေရာင္းခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဤကနဦးေျခလွမ္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေစရန္ Panasonic သည္ ၎၏ ကုမၸဏီျပင္ပ အားထုတ္မႈမ်ားကို အရွိန္ႁမွင့္တင္လ်က္ရွိသည္။ ကုမၸဏီသည္ အျခားကုမၸဏီမ်ားကို စိတ္ေရာကိုယ္ပါ အကူအညီေပးလ်က္ရွိၿပီး အဆိိုပါ ထုတ္ကုန္အား သိရွိမႈ သိသိသာသာ က်ယ္ျပန္႕လာေစရန္အတြက္ ၎တို႔၏ ကုမၸဏီေကာ္ဖီဆိုင္မ်ားတြင္ ေရရွည္စားသုံးႏိုင္ေသာ ပင္လယ္စာအစီအစဥ္ မိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္ တြန္းအားေပးလ်က္ရွိသည္။ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းက႑အတြင္းရွိ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား CoC ေထာက္ခံခ်က္ အသိပညာေပးမႈအတြက္လည္း အကူအညီေပးလ်က္ရွိသည္။

အသိပညာေပးမႈ ႁမွင့္တင္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ စားသုံးသူအမူအက်င့္တြင္ အေရးပါေသာ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခု ေပၚထြန္းလာေစရန္ Panasonic မွ ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။ ဤအေျခခံ အေတြးအေခၚသည္ ၎၏ ဝန္ထမ္းအတြက္ ေရရွည္စားသုံးႏိုင္ေသာ ပင္လယ္စာအစီအစဥ္အား နမူနာယူတတ္ေစရန္၊ အသိအမွတ္ျပဳတတ္ေစရန္ႏွင့္ ထိုအစီအစဥ္အေၾကာင္း အျခားသူမ်ားအား ေျပာျပတတ္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ ဆက္လက္၍ ဤကနဦးေျခလွမ္းႏွင့္ ၎ကဲ့သို႔ေသာ ကနဦးေျခလွမ္းမ်ားအား ဆက္လက္ အဆင့္ႁမွင့္တင္ျခင္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အဏၰဝါအရင္းအျမစ္မ်ားအား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေပၚလာေရးတိုတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ပါဝင္ႏိုင္ရန္ ကုမၸဏီက ရည္ရြယ္ပါသည္။

ဓာတ္ပုံ- Panasonic ကုမၸဏီေကာ္ဖီဆိုင္ရွိ အေရာင္းေကာင္တာ။ ေရရွည္စားသုံးႏိုင္ေသာ ပင္လယ္စာဆိုင္ရာ အသိေပးပိုစတာမ်ား ခင္းက်င္းထားပုံ။
ဓာတ္ပုံ- Panasonic ကုမၸဏီေကာ္ဖီဆိုင္၏ အေပၚစီး ျမင္ကြင္း။ လူမ်ားစြာ စားေသာက္ေနၾကပုံ။
ပုံ- A Better Life, A Better World

ဆက္သြယ္ရန္

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
ဆက္သြယ္ရန္ [Global Site]