အလုပ္အကုိင္မ်ား

ဝန္ထမ္းမ်ား တုိးတက္ေရး

Employee Development

Panasonic ရွိ လူ႔စြမ္းအားအရင္းျမစ္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား တိုးတက္ေရးအတြက္ အေျခခံခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာပါ။