လူ႔စြမ္းအားရင္းျမစ္မ်ားအတြက္ အေျခခံ ခ်ဥ္းကပ္နည္း

ဝန္ထမ္းမ်ား တုိးတက္ေရး

"လူသားတုိ႔သည္ လုပ္ငန္း၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္။ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား မထုတ္လုပ္မီ လူသားတုိ႔ကုိ အရင္ တိုးတက္ေအာင္လုပ္ပါ။" လုပ္ငန္း၏ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ထိုဒႆနအေပၚ အေျခခံ၍ လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ျဖိဳတိုးတက္မႈကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ဦးစားေပးခ့ဲပါသည္။ လူသားအရင္းအျမစ္ မူဝါဒ၏ အေရးၾကီးဆုံးအခ်က္မွာ အားလံုးပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ အေျခခံေသာ တန္ဖုိးျဖတ္ဆန္းစစ္မႈမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေလးစားမႈ စသည္တို႔ကုိ အရင္းခံသည့္ အစပ်ဳိးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွ တဆင့္ ကုမၸဏီႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ိဳးရွိေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးကိုတည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ အစဥ္တစုိက္ တုိးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ၿပီး တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ၎တုိ႔၏ အလုပ္မွတဆင့္ ၎တုိ႔လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္စံုမႈရရွိေစေရးဟူသည့္ ဦးတည္ခ်က္ႏွစ္ရပ္ကို လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ဆိုလိုပါသည္။ ၎သည္ ပိုမိုျပီးျပည့္စုံေသာ လုပ္ငန္းခြင္ပတ္ဝန္းက်င္ကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ Panasonic ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေဖာ္ေရြပ်ဴငွာေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း အေၾကာင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈ

လူ႔စြမ္းအားရင္းျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ

"စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု၏ ေအာင္ျမင္မႈသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚတြင္ မူတည္သည္" ဟူသည့္ စကားရပ္မွ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း လုပ္ငန္းတစ္ခု၏ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈႏွင့္ တိုးတက္မႈတုိ႔ကုိ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ မရွိဘဲ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ေန႔စဥ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမွ တဆင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈကုိ ေဆာင္ရြက္သင့္ျပီး ၎သည္ မန္ေနဂ်ာမ်ား၏ အေရးၾကီးဆုံးလုပ္ေဆာင္ရန္တာဝန္မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

အျခားသူမ်ားကို တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေစရန္အတြက္ မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ တီထြင္ ဆန္းသစ္မႈမ်ားကို မိမိကုိယ္တုိင္ အစျပဳလုပ္ေဆာင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္သားထားရပါမည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြး ပုိမုိတုိးတက္ေစရန္ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ တစ္ကုိယ္ေရတုိးတက္မႈကုိ လံႈ႕ေဆာ္ေပးရန္ လူ႔စြမ္းအားရင္းျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ သင့္ေလ်ာ္သလုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ Panasonic သည္ ၎၏ "လူ႔စြမ္းအားရင္းျမစ္ မူဝါဒ" ကုိ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္တြင္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ယင္းတြင္ "လူ႔စြမ္းအားရင္းျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၏ အေျခခံရည္ရြယ္ခ်က္"၊ "Panasonic အုပ္စုဝင္ ဝန္ထမ္းအားလံုးအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား" ႏွင့္ "မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္ အေျခခံလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား" ပါဝင္ပါသည္။ ဤမူဝါဒမ်ားကုိ ကမၻာအႏွံ႔တြင္ အသံုးခ်ရန္ ပုိ၍ နားလည္လြယ္ေသာ စကားစုမ်ားအသံုးျပဳထားေသာ အေျခခံဒႆနပါဝင္ၿပီး ပုိမုိတိက်ေသာ "လူ႔စြမ္းအားရင္းျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ မူဝါဒ" ကုိ ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ဝန္ထမ္းအားလံုး တုိးတက္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ တစ္ကုိယ္ေရတုိးတက္မႈကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနကုိ ဖန္တီးရန္ လူ႔စြမ္းအားရင္းျမစ္မူဝါဒကုိ Panasonic ရွိ ဝန္ထမ္းအားလံုးႏွင့္အတူ မွ်ေဝထားပါသည္။

လူ႔စြမ္းအားရင္းျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ မူဝါဒ (ေကာက္ႏုတ္ခ်က္)

၁။ လူ႔စြမ္းအားရင္းျမစ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၏ အေျခခံရည္ရြယ္ခ်က္
ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ဒႆနကုိ အေျခခံၿပီး မိမိတုိ႔၏ တာဝန္မ်ားကုိ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေစရန္ Panasonic ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ဒႆန (BBP) ကုိ အားလံုး ေသခ်ာနားလည္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း "Panasonic အုပ္စုဝင္ ဝန္ထမ္းအားလံုးအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား" ကုိ က်င့္သံုးရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ပုိမုိတုိးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္

၂။ Panasonic အုပ္စုဝင္ ဝန္ထမ္းအားလံုးအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ Panasonic အုပ္စုဝင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုး ျဖည့္ဆည္းသင့္သည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးအေနျဖင့္ ဤအခ်က္ကုိ လမ္းညႊန္ခ်က္အျဖစ္အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ အနာဂတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။

၁ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ဒႆနကုိ က်င့္သံုးရန္
၂ စိန္ေခၚသည့္ စိတ္ဓာတ္ကုိ အျမဲျပသရန္
၃ အျမဲမျပတ္စဥ္းစားေတြးေခၚၿပီး ဖန္တီးတီထြင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္
၄ မတူကြဲျပားမႈကုိ ေလးစားၿပီး အားလံုးပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္
၅ တစ္ကမၻာလံုးအတြက္ စိတ္ထဲထည့္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ရန္

၃။ မန္ေနဂ်ာမ်ားအတြက္ အေျခခံ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
"ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား မျပဳလုပ္မီ လူသားတုိ႔ကို အရင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္လုပ္ရန္" ဟူေသာ အခ်က္အတုိင္း ေအာက္ပါတုိ႔သည္ မန္ေနဂ်ာမ်ားအေနျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းရမည့္ အေျခခံ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

၁ ခုိင္မာေသာ ယံုၾကည္မႈမ်ားကုိ အေျခခံၿပီး ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈကုိ ျပသရန္
၂ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ၎တုိ႔၏ အလားအလာေကာင္းမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းခြင့္ေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ ဖန္တီးရန္
၃ အျခားသူမ်ားအား မိမိကုိယ္မိမိ တုိးတက္ေအာင္လုပ္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းရန္
၄ စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ၿပီး ပန္းတုိင္မ်ားေရာက္ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ပံ့ပုိးေပးရန္
၅ မတူကြဲျပားမႈကုိ တန္ဖုိးထားၿပီး ေလးစားမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္ကုိ ဖန္တီးရန္
၆ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားကုိ အေလးထားရန္
၇ ၾကံ့ခုိင္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ / ဝန္ထမ္းဆက္ဆံေရးကုိ တည္ေဆာက္ရန္