တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စပ္တူလုပ္ငန္းမ်ား

Panasonic ၏ တစ္ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ စပ္တူလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေနာက္ဆုံးေပၚနည္းပညာကို ပံ့ပုိးေပးျခင္းျဖင့္ လူ႔ေဘာင္အသိုက္အဝန္းကို ေထာက္ပံ့ကူညီမည္ဟူေသာ ကၽြႏု္ပ္တု႔ိ၏ လက္စြဲေဆာင္ပုဒ္ကို အေရးပါေစသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံထားပါသည္။

Olympic

အုိလံပစ္

ကမာၻအႏွံ႔ရွိ တရားဝင္ အိုလံပစ္ပါတနာတစ္ဦးအေနျဖင့္ Panasonic သည္ ၎၏ ေနာက္ဆုံးေပၚ AV ကိရိယာမ်ားအသံုးျပဳထားေသာ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားျဖင့္ အုိလံပစ္ ဂိမ္းမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္ေက်ာ္ ေထာက္ပံ့ကူညီထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

Panasonic သည္ ပါရာလန္ပစ္ဂိမ္းပြဲမ်ားအတြက္ ထိပ္ဆုံးအဆင့္ ပံ့ပုိးကူညီေပးရန္ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးရသည့္ ပထမဆုံး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ကုမၸဏီအျဖစ္ျဖင့္ ပါရာလန္ပစ္ ဂိမ္းပြဲမ်ားအား တုိးခ်ဲ႕ ေထာက္ပံ့လ်က္ရွိပါသည္။

နည္းပညာအမ်ားအျပားႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳၾကြယ္ဝမႈတို႔ကိုအေျခခံၿပီး Panasonic သည္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ လူသားမ်ားအား စိတ္ဓာတ္ျပင္းျပမႈႏွင့္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈတို႔ကို မွ်ေဝႏိုင္ၿပီး ကစားသမားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔ဘဝ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိ ျဖန္႔ေဝႏိုင္ေအာင္ကူညီရန္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈအမ်ားအျပားကို ဆက္လက္ေထာက္ပံ့သြားပါမည္။

UNESCO World Heritage

UNESCO ကမာၻ႔ အေမြအႏွစ္

Panasonic သည္ UNESCO ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး UNESCO ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္ေနရာမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ကတည္းက ကမာၻ႔ အေမြအႏွစ္ျပကၡဒိန္ကို ျပဳလုပ္ထားၿပီးသား ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္စပ္လင့္ခ္မ်ား

Kid Witness News(KWN- ကေလးသူငယ္ မ်က္ျမင္ၾကံဳေတြ႕သည့္ သတင္း) သည္ Panasonic မွ ပံ့ပုိးေပးထားသည့္ မူလတန္းႏွင့္အလယ္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ တစ္ကမၻာလံုးမွ ပါဝင္ေသာ ဗီဒီယုိ ပညာေရးႏွင့္ဆုိင္သည့္ ပ႐ုိဂရမ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။