A Better Life, A Better World

Panasonic သည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဘဝႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ကမာၻတို႔ကို ဖန္တီးျပီး တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ကမာၻအႏွံ႔မွ လူသားတု႔ိ၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္း၏ တစ္စတစ္စ တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာမႈမ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ ကူညီပံ့ပုိးေပးမည္ဟု ကတိျပဳထားပါသည္။

ခံယူခ်က္ သေဘာထား

တည္ေထာင္သူ Konosuke Matsushita သတ္မွတ္ထားသည့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေခတ္သစ္ အေျခခံ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို Panasonic ၏ ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ "A Better Life, A Better World" ျဖင့္ တိတိက်က် ရည္ၫႊန္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
အေျခခံ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ရည္ရြယ္ခ်က္တြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ျမႇုဳပ္ႏွံအားထုတ္မႈကို ပံုေဖာ္ေပးထားၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈပိုင္းဆိုင္ရာ ခံယူခ်က္ သေဘာထား၏ အဓိက အခ်က္အျဖစ္ ၎သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔လုပ္သမွ် စီမံခန္႔ခြဲေရး ေဆာင္ရြက္မ်ားတြင္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

အေျခခံ စီမံခန္႔ခြဲမႈပိုင္းဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္

စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ တာဝန္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳလွ်က္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွတဆင့္ လူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္း ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ လူသားတုိ႔ ေကာင္းစားေရးအတြက္ ကုိယ့္ကုုိကိုယ္ ျမႇဳပ္ႏွံထားေပးျခင္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ လူေနမႈဘဝအရည္အေသြးကို ျမႇင့္တင္ေပးၾကပါမည္။

ကုမၸဏီ၏ ဝါဒ

စုေပါင္းလုပ္အားႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကုမၸဏီ၏ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔ျဖင့္သာလွ်င္ ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ စိတ္ဓာတ္အားျဖင့္ ညီညြတ္စြာ ေပါင္းစည္းျပီး စြန္႔လႊတ္မႈ၊ လုံ႔လဝီရီယ၊ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈတို႔ျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ကတိျပဳပါသည္။

စည္းမ်ဥ္း ၇ ခ်က္

လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းအား ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္း
 သာတူညီမွ်မႈႏွင့္ ေျဖာင့္မွန္မႈ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔စိတ္ဓာတ္ 
တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ မဆုတ္မနစ္ေသာ အားထုတ္မႈ
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ႏွိမ့္ခ်ေသာ စိတ္ထား
 လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိမႈ
 ေက်းဇူးသိတတ္မႈ

၎၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈပိုင္းဆိုင္ရာ ခံယူခ်က္ သေဘာထားကို အေျခခံၿပီး Panasonic သည္ လူမႈေရး ျပႆနာမ်ားကို ဆက္လက္ ကူညီေျဖရွင္းကာ ေတာက္ပေသာ အနာဂတ္ကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးရန္ ဆက္လက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ အားျဖည့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း က႑မ်ား

Panasonic Corporation ကို လုပ္ငန္းလည္ပတ္လ်က္ရွိသည့္ ကုမၸဏီအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ ကုမၸဏီတစ္ခုစီတြင္ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ တိက်ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ေပးေနသည့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဌာန (R&D)၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဌာနႏွင့္ အေရာင္းဌာနမ်ား အသီးသီးရွိၾကပါသည္။

October 1, 2021

Lifestyle Updates Business Division

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေနထိုင္သည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြက္ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ HVAC၊ မီးေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ကိရိယာမ်ားကဲ့သို႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးသည္။
အဓိက ကုန္ပစၥည္းမ်ား
ေရခဲေသတၱာ၊ မိုက္ခ႐ိုေဝ့ဖ္ မီးဖို၊ ထမင္းေပါင္းအိုး-ထမင္းေႏႊးစက္၊ IH ခ်က္ျပဳတ္ေရး ကိရိယာ၊ ေပါင္မုန႔္ဖုတ္စက္၊ သစ္သီးအရည္ညႇစ္စက္၊ အဝတ္ေလွ်ာ္ အဝတ္ေျခာက္ခံစက္၊ ဖုန္စုပ္စက္၊ လွ်ပ္စစ္မီးပူ၊ ပန္းကန္ေဆးစက္၊ ဆံပင္ေလမႈတ္စက္၊ မုတ္ဆိတ္ရိတ္စက္၊ အပူကူးေျပာင္းစနစ္၊ ေလဆိုးထုတ္ ပန္ကာ၊ ေလသန႔္စက္၊ စိုထိုင္းမႈထိန္းစက္၊ ေလေအးေပးစက္၊ ေလရင္းျမစ္သုံး အပူစုပ္စက္၊ ဓာတ္ေငြ႕သံုးအပူစုပ္ ေလေအးေပးစက္၊ ေရေအး အေအးခံစက္မ်ား၊ ခင္းက်င္းျပသရန္ မွန္ဗီ႐ို၊ လုပ္ငန္းသုံး ေရခဲေသတၱာ၊ ေရခဲထုတ္စက္၊ ဝါယာႀကိဳး အရံပစၥည္း၊ အိမ္သုံးဓာတ္အား ျဖန႔္ျဖဴးေရး ခလုတ္ခံု၊ မီးေခ်ာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ စက္ဘီးမ်ား၊ မီတာတိုင္းစက္၊ နာႏို၊ ေလာင္စာဆဲလ္ ေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္မႈစနစ္၊ သူနာျပဳ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား။

ဌာနခွဲထားသည့် ကုမ္ပဏီများ

Living Appliances and Solutions Company
Heating & Ventilation A/C Company
Cold Chain Solutions Company

Automotive Company

The Automotive Company ၏ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ ကားတြင္း သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးအသံလႊင့္စနစ္၊ ကားတြင္းအီလက္ထ႐ြန္းနစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ကားမွန္မ်ားႏွင့္ ကားဘက္ထရီကဲ့သို႔ ေမာ္တာစနစ္မ်ားပါဝင္သည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ခရီးသြားရာတြင္ ဘဝေနထိုင္မႈပုံစံမ်ား ေျပာင္းလဲေပးရန္၊ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၏ဝန္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေသာ ယာဥ္မ်ားျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ဆန္းသစ္တီထြင္ထားေသာ ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္။
အဓိက ကုန္ပစၥည္းမ်ား
အီလက္ထ႐ြန္းနစ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာသံုး ယာဥ္ေမာင္းေနရာ စနစ္မ်ား၊ လမ္းညႊန္စနစ္မ်ား၊ အီလက္ထရြန္းနစ္စနစ္သုံး ျဖတ္သန္းခေကာက္ခံမႈကားတြင္းကိရိယာမ်ား၊ ကင္မရာေမာ္ဂ်ဴးမ်ား၊ ကားတြင္း အားသြင္းစနစ္မ်ားႏွင့္ အင္ဗာတာႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကြန္ပရက္ဆာမ်ား ဖန္တီးျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း။

Entertainment & Communication Business Division

ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ႐ုပ္သံပိုင္းဆိုင္ရာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး စက္မ်ားအေပၚ အဓိကထားသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ လူမ်ားအား စိတ္ခံစားခ်က္အသစ္ႏွင့္ စိတ္အပန္းေျဖမႈ ရရွိေစရန္ ပံ့ပိုးေပးသည္။
အဓိက ကုန္ပစၥည္းမ်ား
႐ုပ္သံပိုင္းဆိုင္ရာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား (တီဗီျပားမ်ား၊ အိမ္သုံး ေအာ္ဒီယို ကိရိယာ၊ ဗီဒီယို ကိရိယာ စသည္)၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား (နားၾကပ္မ်ား၊ ႐ုံးတြင္း/ယာဥ္တြင္း ဆက္သြယ္မႈစနစ္မ်ား၊ တယ္လီဖုန္းမ်ား၊ ဖက္စ္မ်ား၊ အိမ္သုံး ကြန္ရက္စနစ္မ်ား စသည္) ကဲ့သို႔ လူသုံး အီလက္ထ႐ြန္နစ္ပစၥည္းမ်ားကို တီထြင္ဖန္တီးျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း။

Housing Systems Business Division

လူမ်ားေနထိုင္သည့္ ေနရာမ်ားအတြက္ စိတ္ကူးစိတ္သန္း အလွည့္အေျပာင္းအေနျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အိမ္သုံးကိရိယာမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားအျပင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ နည္းပညာမ်ားကို အသံုးခ်ထားသည့္ စက္ကိရိယာ နည္းလမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေဖာက္သည္အားလုံးအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေနထိုင္ရာေနရာကို ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
အဓိက ကုန္ပစၥည္းမ်ား
တြဲဆက္ပုံစံ မီးဖိုေခ်ာင္ငယ္မ်ား၊ ျပင္ပသီးသန႔္ေရခ်ိဳးခန္းမ်ား၊ ေဘစင္မ်ား၊ သန္႔စင္ခန္းမ်ား၊ အတြင္းပိုင္း တံခါးမ်ား၊ ဗီ႐ိုမ်ား၊ ၾကမ္းခင္း၊ မိုးေရစီးေျမာင္းမ်ားႏွင့္ အိမ္အေရာက္ ပစၥည္းပို႔ေသတၱာမ်ား။

Connected Solution Company

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အဓိက ဦးစားေပး လုပ္ငန္း က႑ေျခာက္ခုျဖစ္ေသာ "ျဖန္႔ခ်ိေရး"၊ "ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး"၊ "ေဖ်ာ္ေျဖေရး"၊ "ျပည္သူလူထု"၊ "ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ား" ႏွင့္ "ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး" စသည့္ က႑မ်ားတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏  B2B ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ "အခ်ိတ္အဆက္မိသည့္ စံႏႈန္းထားမ်ား”ကိုသာ ပံ့ပိုးေပးသည္။
အဓိက ကုန္ပစၥည္းမ်ား
နည္းလမ္းမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ပံ့ပိုးေပးထားသည္။
• ကုန္ပစၥည္းမ်ား တီထြင္ဖန္တီးမႈ/ထုတ္လုပ္မႈ/ေရာင္းခ်မႈ
• စနစ္ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း/တပ္ဆင္ျခင္း/ပံ့ပိုးကူညီျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း
• ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္
ရည္႐ြယ္ထားသည့္ နယ္ပယ္မ်ားမွာ ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ လက္လီေရာင္းခ်မႈ၊ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူသုံး နယ္ပယ္မ်ား ျဖစ္သည္။

Industry Company

စက္ကိရိယာဆိုင္ရာ နည္းပညာအမ်ိဳးမ်ိဳးမွတစ္ဆင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္အတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးလ်က္ သာယာလွပေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ပံ့ပိုးေပးရန္ Panasonic Industry သည္ B2B စီးပြားေရး နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အီလက္ထ႐ြန္နစ္ စက္အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ FA ႏွင့္ စက္႐ုံသုံး စက္ကိရိယာမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား အပါအဝင္ က်ယ္ျပန႔္သည့္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အၾကံျပဳထားသည္။
အဓိက ကုန္ပစၥည္းမ်ား
အီလက္ထ႐ြန္နစ္ စက္အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ စက္ပစၥည္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ကိရိယာမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊ အရည္ၾကည္ပုံေဆာင္ခဲ ခလုတ္ခံုမ်ား၊ ေမာ္တာမ်ားကို တီထြင္ဖန္တီးျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း။

Energy Company

စြမ္းအင္ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ အဆင္ေျပေျပႏွင့္ သက္ေသာင့္သက္သာရွိေသာ ဘဝကို ပံ့ပိုးေပးသည့္ ဘက္ထရီမ်ား၊ လုပ္ငန္းသံုးဘက္ထရီမ်ားႏွင့္ နယ္ပယ္မ်ိဳးစံုရွိ လူမႈေရးအေျခခံအေဆာက္အအံုကို ပံ့ပိုးေပးသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သံုး ဘက္ထရီမ်ားပါဝင္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ လူေနမႈဘဝကို ပံ့ပိုးေပးသည္။
အဓိက ကုန္ပစၥည္းမ်ား
လီသီယံ-အိုင္ယြန္ ဘက္ထရီမ်ား၊ သိမ္းဆည္းထားရန္အတြက္ ဘက္ထရီ ေမာ္ဂ်ဴးမ်ား၊ ပါဝါသိုေလွာင္ စနစ္မ်ား၊ ဘက္ထရီေျခာက္မ်ား၊ အေသးစား ဘက္ထရီမ်ား၊ နီကယ္-သတၱဳ ဟိုက္ၿဒိဳက္ ဘက္ထရီမ်ား စသည္တို႔ကို တီထြင္ဖန္တီးျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း။

Operational Excellence Company

Panasonic အေကာင္းဆုံး လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေရး ကုမၸဏီသည္ ေဖာက္သည္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုအဆင့္ျမင့္၍ ထိေရာက္ျမန္ဆန္ေအာင္ ကူညီေပးရန္အျပင္ လူမ်ားႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ သာယာဝေျပာေသာ အနာဂတ္တစ္ခုကို ဖန္တီးေပးရန္ အထူးကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္၏ အကူအညီ ရယူ၍ ပညာရွင္မ်ားကဲ့သို႔ အရည္အေသြးျမင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိသည္။