က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ | ေလ

ေလေကာင္းေလသန္႔ျဖင့္ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈ
ေလေကာင္းေလသန္႔ျဖင့္ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈ

ေလက ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အသက္ရွင္ေနထိုင္မႈအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ရွဴ႐ႈိက္ေနသည့္ ေလထုအရည္အေသြးက ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈ အေျခအေနကို အဆံုးအျဖတ္ေပးသည္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အခန္းတြင္း ေလထုအရည္အေသြးျဖင့္ သင္၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး တိုးတက္လာၿပီး သင္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အာ႐ုံစူးစိုက္မႈ ျမင့္တက္လာေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္သည္။

ေန႔စဥ္က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈအတြက္ အရည္အေသြးျမင့္ ေလထုဒီဇိုင္း

ပိုမိုသန္႔ရွင္းေသာ ေလကို ရွဴ႐ႈိက္ပါ

ပိုမိုသန္႔ရွင္းေသာ ေလကို ရွဴ႐ႈိက္ပါ

ဘက္တီးရီးယားႏွင့္ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားအျပင္ ေလ၊ မာေက်ာေသာ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားႏွင့္ ႏူးညံ့ေသာ ပရိေဘာဂ လႊမ္းထည္မ်ားမွ အနံ႔ဆိုးမ်ားကိုပါ ဖယ္ရွားရန္ Nanoe™X နည္းပညာက ေရတြင္ပါဝင္ေသာ ဟိုက္ေျဒာဆိုင္ ေရဒီကယ္မ်ား၏ သန္႔စင္စြမ္းအားကို ထိန္းခ်ဳပ္အသံုးခ်သည္။

ျမင့္မားေသာ စြမ္းအင္ထိေရာက္မႈႏွင့္အတူ သက္ေတာင့္သက္သာရွိေသာ ေအးျမမႈ

ျမင့္မားေသာ စြမ္းအင္ထိေရာက္မႈႏွင့္အတူ သက္ေတာင့္သက္သာရွိေသာ ေအးျမမႈ

Panasonic ၏ ေလေအးေပးစနစ္ႏွင့္ ေလဝင္ေလထြက္စနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက ပတ္ဝန္းက်င္ကို မထိခိုက္ေစဘဲ ေအးျမေသာ သက္ေတာင့္သက္သာရွိမႈကို ရရွိရန္ အတူယွဥ္တြဲလုပ္ေဆာင္သည္။ ထိုအားေကာင္းေသာ ေပါင္းစပ္မႈက တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး အကုန္အက်သက္သာေအာင္ စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈကို အေကာင္းဆံုး ခ်ိန္ညႇိေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ 

ေအးေအးလူလူ အိပ္စက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေကာင္းမြန္ဆံုး အိပ္စက္မႈပတ္ဝန္းက်င္

ေအးေအးလူလူ အိပ္စက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေကာင္းမြန္ဆံုး အိပ္စက္မႈပတ္ဝန္းက်င္

Panasonic ၏ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ေလထုစီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္မ်ားက အပူခ်ိန္ႏွင့္ စိုထိုင္းမႈကို အလိုအေလ်ာက္ ထိန္းညႇိေပးၿပီး ေလေအးေပးစနစ္ႏွင့္ ေလဝင္ေလထြက္စနစ္မ်ား ေပါင္းစပ္မႈကို အသံုးျပဳကာ ေလထုအရည္အေသြးကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစျခင္းျခင့္ အေကာင္းမြန္ဆံုး အိပ္စက္မႈပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးေပးသည္။

စိတ္ၾကည္လင္ၿပီး အာ႐ုံစူးစိုက္မႈအားေကာင္းေစရန္အတြက္ သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာေလ

စိတ္ၾကည္လင္ၿပီး အာ႐ုံစူးစိုက္မႈအားေကာင္းေစရန္အတြက္ သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာေလ

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေလဝင္ေလထြက္စနစ္မ်ားက ေအာက္သိုးသိုးအနံ႔ရွိသည့္ အခန္းတြင္းေလထုကို ဖယ္ရွားၿပီး သန္႕ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာေလကို အစားထိုးေပးျခင္းျဖင့္ ေလဝင္ေလထြက္ကို ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ေစသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ CO2 ပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးၿပီး အာ႐ုံစူးစိုက္မႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုေကာင္းေစသည္။

PM2.5 ေလထုညစ္ညမ္းေစေသာ ပစၥည္းမ်ား ကင္းေဝးသည့္ သန္႕ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာေလကို ႐ွဴရႈိက္ပါ

PM2.5 ေလထုညစ္ညမ္းေစေသာ ပစၥည္းမ်ား ကင္းေဝးသည့္ သန္႕ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာေလကို ႐ွဴရႈိက္ပါ

Panasonic ေလေကာင္းေလသန္႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက ေကာင္းမြန္စြာ အသက္ရွဴေနထိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ PM2.5 ေလာက္ ေသးငယ္ေသာ ဖုန္မႈန္႔မ်ားကို စစ္ထုတ္ေပးၿပီး သန္႕ရွင္းေသာ ေလထုေနရာကို ဖန္တီးရန္ ေအာက္သိုးသိုးအနံ႔ရွိသည့္ အခန္းတြင္းေလကို ဖယ္ထုတ္ေပးေသာေၾကာင့္ အခန္းတြင္း ေလေကာင္းေလသန္႔ကို ရရွိေစသည္။ 

က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ရည္ရြယ္၍ ဒီဇိုင္းထုတ္ထားသည္

ယေန႔ေခတ္ ေခတ္မီ လူေနမႈပံုစံအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးေသာ ဘက္စံုေပါင္းစည္းထားသည့္ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ိဳးစံုကို ၾကည့္ရႈေလ့လာပါ။ 

ပိုမိုက်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေရးအတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အျခားအဓိက မ႑ိဳင္ေလးခု

အာဟာရဓာတ္

အာဟာရဓာတ္

အစားအစာမ်ားကို အသန္႔ရွင္းဆံုးႏွင့္ အာဟာရဓာတ္အျပည့္ျဖင့္ ပို၍အခ်ိန္ၾကာၾကာ လတ္ဆတ္ေနေအာင္ ထိန္းသိမ္းပါ။

> ပိုမို သိရွိရန္

ေရ

ေရ

သင္၏ေန႔စဥ္ ေရဓာတ္ျဖည့္တင္းမႈႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး လိုအပ္ခ်က္အတြက္ သန္႔စင္ေသာေရကို သံုးစြဲပါ။

> ပိုမို သိရွိရန္

ျပည့္စံုႂကြယ္ဝမႈ

ျပည့္စံုႂကြယ္ဝမႈ

မိမိကိုယ္ကိုယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အခ်ိန္သပ္သပ္ေပးၿပီး အပန္းေျဖအနားယူရင္း ျပန္လည္အားျဖည့္ကာ စိတ္ဖိစီးမႈ ေျဖေလွ်ာ့ပါ။

> ပိုမို သိရွိရန္

သင့္လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ စီမံေပးထားသည္

ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက သင္၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈ ပဏာမေျခလွမ္းကို မည္ကဲ့သို႔ လႈံ႕ေဆာ္ေပးေၾကာင္း ရွာေဖြေလ့လာပါ။

လူေနအိမ္

လူေနအိမ္

သင္၏ အိမ္ရာႏွင့္ လူေနအိမ္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေနထိုင္သည့္ ေနရာမ်ားကို က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈအျပည့္ရွိေသာ ေနရာမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလိုက္ပါ
 

> ေနရာမ်ား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ရုံး

ရုံး

သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ႐ုံးခန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္ခြင္မ်ားကို ဖန္တီးရန္ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အျပည့္အဝ အသံုးခ်ပါ။

> ေနရာမ်ား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ဟိုတယ္

ဟိုတယ္

သင့္ဟိုတယ္ႏွင့္ အပန္းေျဖေနရာမ်ားတြင္ ဧည့္ဝတ္ပ်ဴငွာမႈ အရည္အေသြးသစ္မ်ားျဖင့္ သင့္ဧည့္သည္မ်ား၏ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈ အေတြ႕အၾကံဳကို ျမွင့့္တင္ပါ။

> ေနရာမ်ား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း

သင့္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ အသင့္ရွိပါသည္

သင့္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ အသင့္ရွိပါသည္

သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ရွာေဖြရာတြင္ အကူအညီလိုအပ္ပါသလား။ 
သင့္အေနျဖင့္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္၏ အၾကံဉာဏ္ သို႔မဟုတ္ ေဈးႏႈန္း အခ်က္အလက္တို႔ကို ေမးျမန္းလိုပါက ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို မက္ေဆ့ခ်္ေလးသာ ပို႔လိုက္ပါ။