က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ | ျပည့္စံုႂကြယ္ဝမႈ

မိမိကိုယ္ကိုယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအတြက္ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈ
မိမိကိုယ္ကိုယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအတြက္ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈ

အလံုးစံု က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈအတြက္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အခ်ိန္ေပးဖို႔က အေရးႀကီးပါသည္။ သင့္အႀကိဳက္ဆံုး အစီအစဥ္မ်ားကို ၾကည့္ရင္း ေအးေအးလူလူ အနားယူလိုသည္ျဖစ္ေစ သင္၏ ပံုမွန္လုပ္ေနက် တစ္ကိုယ္ေရ ေစာင့္ေရွွာက္မႈျဖင့္ အပန္းေျဖၿပီး ဇိမ္ခံလိုသည္ျဖစ္ေစ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းက က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္၍ အဓိပၸာယ္ရွိေသာ ဘဝတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ရာ၌ အလြန္အေရးပါသည္။

တစ္ကိုယ္ေရ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈအတြက္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

သင္၏ က်န္းမာေတာက္ေျပာင္ေသာ ဆံေကသာကို ယံုၾကည္မႈရွိရွိ ႂကြားဝါလိုက္ပါ

သင္၏ က်န္းမာေတာက္ေျပာင္ေသာ ဆံေကသာကို ယံုၾကည္မႈရွိရွိ ႂကြားဝါလိုက္ပါ

သင္၏ ဆံပင္ႏွင့္ ဦးေရျပားကို ကာကြယ္ေပးရန္ နာႏိုအရြယ္အစားရွိ လွ်ပ္ၿငိမ္ ေရမႈန္ေလးမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးသည့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ nanoe™ နည္းပညာမွတစ္ဆင့္ က်န္းမာေသာ ဆံပင္ႏွင့္ ဦးေရျပားျဖင့္ သင့္ယံုၾကည္မႈကို ျမႇင့္တင္လိုက္ပါ။

မုတ္ဆိတ္မ်ား ကင္းစင္ေလ၊ ေက်နပ္စရာ ေကာင္းေလ

မုတ္ဆိတ္မ်ား ကင္းစင္ေလ၊ ေက်နပ္စရာ ေကာင္းေလ

ျမန္ဆန္ေခ်ာေမြ႕ၿပီး အနီးကပ္ မုတ္ဆိတ္ရိတ္ျခင္းအတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဆန္းသစ္ေသာ ဘလိတ္ဓားမ်ားစြာ ပါဝင္သည့္ မုတ္ဆိတ္ရိတ္စက္မ်ားကို အေကာင္းဆံုး အသံုးျပဳလိုက္ပါ။

ပိုမိုက်န္းမာေသာ အျပံဳးျဖင့္ ပိုမိုေပ်ာ္ရႊင္လိုက္ပါ

ပိုမိုက်န္းမာေသာ အျပံဳးျဖင့္ ပိုမိုေပ်ာ္ရႊင္လိုက္ပါ

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေရြးခ်ယ္စရာ ခံတြင္းက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ စက္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ သင့္သြားမ်ားကို ကာကြယ္ၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ ခံတြင္းသန္႔ရွင္းမႈကို ရယူပါ။

သင့္အလွကို ေတာက္ပထင္ေပၚေနပါေစ

သင့္အလွကို ေတာက္ပထင္ေပၚေနပါေစ

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အသားအေရႏွင့္ အလွအပဆိုင္ရာ စက္ကိရိယာ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ သင္၏ ေန႔စဥ္ ပံုမွန္ အသားအေရထိန္းသိမ္းမႈကို ကူညီေပးပါ။

ကိုယ္တိုင္စီးေမ်ာခံစားႏိုင္သည့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အေတြ႕အၾကံဳျဖင့္ အပန္းေျဖအနားယူပါ

ကိုယ္တိုင္စီးေမ်ာခံစားႏိုင္သည့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အေတြ႕အၾကံဳျဖင့္ အပန္းေျဖအနားယူပါ

အရည္အေသြးျမင့္ ပတ္လည္လႊမ္းျခံဳ အသံ၊ အထူး ၾကည္လင္ျပတ္သားေသာ ျမင္ကြင္းမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေပၚ စမတ္စနစ္တို႔ျဖင့္ ေနာက္ဆံုးေပၚ ေဖ်ာ္ေျဖေရးကို ခံစားလိုက္ပါ။

သင္ႏွစ္သက္သည့္ သီခ်င္းမ်ားကို ဖမ္းယူနားဆင္ပါ

သင္ႏွစ္သက္သည့္ သီခ်င္းမ်ားကို ဖမ္းယူနားဆင္ပါ

သင့္အႀကိဳက္ဆံုး သီခ်င္း သို႔မဟုတ္ podcast မ်ားကို နားဆင္ၿပီး ဆူညံသံ ဖယ္ရွားမႈ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားျဖင့္ ျမဴးႂကြေသာ အရည္အေသြးျမင့္ အသံကို ခံစားပါ။

က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ရည္ရြယ္၍ ဒီဇိုင္းထုတ္ထားသည္

ယေန႔ေခတ္ ေခတ္မီ လူေနမႈပံုစံအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးေသာ ဘက္စံုေပါင္းစည္းထားသည့္ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ိဳးစံုကို ၾကည့္ရႈေလ့လာပါ။

ပိုမိုက်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေရးအတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အျခားအဓိက မ႑ိဳင္ေလးခု

အာဟာရဓာတ္

အာဟာရဓာတ္

အစားအစာမ်ားကို အသန္႔ရွင္းဆံုးႏွင့္ အာဟာရဓာတ္အျပည့္ျဖင့္ ပို၍အခ်ိန္ၾကာၾကာ လတ္ဆတ္ေနေအာင္ ထိန္းသိမ္းပါ။

> ပိုမို သိရွိရန္

ေရ

ေရ

သင္၏ေန႔စဥ္ ေရဓာတ္ျဖည့္တင္းမႈႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး လိုအပ္ခ်က္အတြက္ သန္႔စင္ေသာေရကို သံုးစြဲပါ။

> ပိုမို သိရွိရန္

ေလ

ေလ

သင္၏ အခန္းတြင္း ေလထု အရည္အေသြး (IAQ) ကို ပိုမို သန္႕ရွင္းလတ္ဆတ္၍ ပိုမိုက်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေအာင္ ျမွင့္တင္ပါ။

> ပိုမို သိရွိရန္

သင့္လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ စီမံေပးထားသည္

ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက သင္၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈ ပဏာမေျခလွမ္းကို မည္ကဲ့သို႔ လႈံ႕ေဆာ္ေပးေၾကာင္း ရွာေဖြေလ့လာပါ။

လူေနအိမ္

လူေနအိမ္

သင္၏ အိမ္ရာႏွင့္ လူေနအိမ္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေနထိုင္သည့္ ေနရာမ်ားကို က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈအျပည့္ရွိေသာ ေနရာမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလိုက္ပါ
 

> ေနရာမ်ား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ရုံး

ရုံး

သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ႐ုံးခန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္ခြင္မ်ားကို ဖန္တီးရန္ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အျပည့္အဝ အသံုးခ်ပါ။

> ေနရာမ်ား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ဟိုတယ္

ဟိုတယ္

သင့္ဟိုတယ္ႏွင့္ အပန္းေျဖေနရာမ်ားတြင္ ဧည့္ဝတ္ပ်ဴငွာမႈ အရည္အေသြးသစ္မ်ားျဖင့္ သင့္ဧည့္သည္မ်ား၏ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈ အေတြ႕အၾကံဳကို ျမွင့့္တင္ပါ။

> ေနရာမ်ား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း

သင့္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ အသင့္ရွိပါသည္

သင့္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ အသင့္ရွိပါသည္

သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ရွာေဖြရာတြင္ အကူအညီလိုအပ္ပါသလား။ 
သင့္အေနျဖင့္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္၏ အၾကံဉာဏ္ သို႔မဟုတ္ ေဈးႏႈန္း အခ်က္အလက္တို႔ကို ေမးျမန္းလိုပါက ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို မက္ေဆ့ခ်္ေလးသာ ပို႔လိုက္ပါ။