ဟိုတယ္

ဟိုတယ္

ဟိုတယ္

သင့္ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္ အပန္းေျဖေနရာမ်ား၏ ၿပိဳင္ဖက္ကင္းေသာ ဧည့္ဝတ္ပ်ဴငွာမႈကို ျပည့္စံုေစသည့္ က်န္းမာေပ်ာ္႐ႊင္မႈကမ႓ာက သင့္ဧည့္သည္မ်ားကို ေစာင့္ႀကိဳေနပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွိ က်န္းမာေပ်ာ္႐ႊင္မႈ အနာဂတ္ကို မည္ကဲ့သို႔ အားေပးလႈံ႕ေဆာ္ႏိုင္ေၾကာင္း မွန္းဆေတြးျမင္ၾကည့္ႏိုင္ရန္ မတူညီေသာ ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ၾကည့္႐ႈပါ။

ဧည့္သည္ေစာင့္ခန္း

ဧည့္သည္ေစာင့္ခန္း

သင့္ဧည့္သည္မ်ားက ႏွစ္လိုဖြယ္သြင္ျပင္ရွိသည့္ ဧည့္သည္ေစာင့္ခန္းကို ေျခခ်လိုက္သည့္အခိုက္ သူတို႔၏အိမ္ကဲ့သို႔ ခံစားရေအာင္ ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုလိုက္ပါ။

>  ေနရာမ်ား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ဧည့္ခန္း

ဧည့္ခန္း

သင့္ဧည့္သည္မ်ားကို ေအးေအးလူလူ အိပ္စက္ႏိုင္ေစၿပီး ႏုပ်ိဳလန္းဆန္းမႈ အျပည့္ျဖင့္ ႏိုးထလာႏိုင္ေအာင္ အရည္အေသြးျမင့္ ေလေကာင္းေလသန္႔ကို ေပးစြမ္းပါ။

>  ေနရာမ်ား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း

 

သန္႔စင္ခန္း

သန္႔စင္ခန္း

သင့္ဧည့္သည္မ်ား၏ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အားလံုးအတြက္ ဒီဇိုင္းဆြဲထားေသာ spa ပံုစံ ေရခ်ိဳးခန္းမွာ ဇိမ္ခံလိုက္ပါ။

>  ေနရာမ်ား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း

စားေသာက္ဆိုင္

စားေသာက္ဆိုင္

သင့္ဧည့္သည္မ်ားကို စားခ်င္စဖြယ္ အနံ႔အရသာမ်ားႏွင့္ အာဟာရျပည့္ဝသည့္ အႀကိဳက္ဆံုးအစားအစာမ်ားကို သက္ေတာင့္သက္သာရွိေသာ အျပင္အဆင္ေနရာတစ္ခုတြင္ သံုးေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ဧည့္ခံလိုက္ပါ။

>  ေနရာမ်ား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း

မီးဖိုေခ်ာင္

မီးဖိုေခ်ာင္

ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ မီးဖိုေခ်ာင္ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး သင့္ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ အရသာရွိသည့္ အစားအစာမ်ားကို အဆင္ေျပ လြယ္ကူစြာ ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္လိုက္ပါ။

>  ေနရာမ်ား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း

အစည္းအေဝးခန္း

အစည္းအေဝးခန္း

သင္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ ညီလာခံမ်ား က်င္းပႏိုင္ရန္ ေလေကာင္းေလသန္႔အျပည့္ျဖင့္ သက္ေတာင့္သက္သာရွိသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးပါ။

>  ေနရာမ်ား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း

အျခားေနရာမ်ားကို ၾကည့္႐ႈပါ

PANASONIC ႏွင့္ ဘဝက်န္းမာေပ်ာ္႐ႊင္မႈ

PANASONIC ႏွင့္ ဘဝက်န္းမာေပ်ာ္႐ႊင္မႈ

သင့္ဘဝ၏ အခန္းက႑အားလံုးကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ ဒီဇိုင္းဆြဲထားၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေပ်ာ္႐ႊင္မႈအတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အဓိက မ႑ိဳင္ေလးခုျဖင့္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ Panasonic ၏ က်န္းမာေပ်ာ္႐ႊင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာလိုက္ပါ။