ဟိုတယ္ | သန္႔စင္ခန္း

သန္႔စင္ခန္း

သန္႔စင္ခန္း

သင့္ဧည့္သည္မ်ား၏ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အားလံုးအတြက္ ဒီဇိုင္းဆြဲထားေသာ spa ပံုစံ ေရခ်ိဳးခန္းမွာ ဇိမ္ခံလိုက္ပါ။

ေလေအးေပးစက္

ေလေအးေပးစက္

> ပိုမို သိရွိရန္

ဆံပင္အေျခာက္ခံစက္

ဆံပင္အေျခာက္ခံစက္

> ပိုမို သိရွိရန္

ေရေႏြးေငြ႕ျဖင့္ မ်က္ႏွာေပါင္းတင္စက္

ေရေႏြးေငြ႕ျဖင့္ မ်က္ႏွာေပါင္းတင္စက္

> ပိုမို သိရွိရန္

သင့္လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ စီမံေပးထားသည္

ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက သင္၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈ ပဏာမေျခလွမ္းကို မည္ကဲ့သို႔ လႈံ႕ေဆာ္ေပးေၾကာင္း ရွာေဖြေလ့လာပါ။

လူေနအိမ္

လူေနအိမ္

သင္၏ အိမ္ရာႏွင့္ လူေနအိမ္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လူေနမႈ ေနရာမ်ားကို က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္သည့္ ေနရာမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလိုက္ပါ။

>  ေနရာမ်ား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ရုံး

ရုံး

သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ႐ုံးခန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္ခြင္မ်ားကို ဖန္တီးရန္ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အျပည့္အဝ အသံုးခ်ပါ။

>  ေနရာမ်ား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း

Hotel

ဟိုတယ္

သင့္ဟိုတယ္ႏွင့္ အပန္းေျဖေနရာမ်ားတြင္ ဧည့္ဝတ္ပ်ဴငွာမႈ အရည္အေသြးသစ္မ်ားျဖင့္ သင့္ဧည့္သည္မ်ား၏ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈ အေတြ႕အၾကံဳကို ျမွင့့္တင္ပါ။

> ေနရာမ်ား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း