က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ | အာဟာရဓာတ္

အာဟာရဓာတ္ျပည့္ဝစြာ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈ
WELLNESS IN NUTRITION

ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း က်န္းမာစြာ ေနထိုင္မႈပံုစံသည္ ေကာင္းမြန္မွ်တေသာ အာဟာရဓာတ္ရရွိျခင္းျဖင့္ စတင္သည္။ သဘာဝအေလ်ာက္ လိုအပ္ေသာ အာဟာရဓာတ္မ်ားျဖင့္ သင့္ခႏၶာကိုယ္ကို အာဟာရျဖည့္ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေရခဲေသတၱာႏွင့္ မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးက သင့္လူေနမႈဘဝ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအားလံုးအတြက္ အေကာင္းမြန္ဆံုး ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။

က်န္းမာေသာ ေန႔စဥ္အစားအစာမ်ားျဖင့္ သင့္ခႏၶာကိုယ္ကို အာဟာရျဖည့္ျခင္း

အေကာင္းဆံုး အာဟာရဓာတ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းပါ

အေကာင္းဆံုး အာဟာရဓာတ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းပါ

အာဟာရဓာတ္ႏွင့္ အနံ႔အရသာတို႔ ပိုမိုတာရွည္ခံေအာင္ အစားအစာမ်ားကို အခ်ိန္ပိုၾကာသည္အထိ ပိုမိုသန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းပါ။

အာဟာရဓာတ္ျပည့္ဝေသာ အစားအစာမ်ားကို သက္ေတာင့္သက္သာ ခ်တ္ျပဳတ္ပါ

အာဟာရဓာတ္ျပည့္ဝေသာ အစားအစာမ်ားကို သက္ေတာင့္သက္သာ ခ်တ္ျပဳတ္ပါ

ခ်တ္ျပဳတ္ရာတြင္ ဗ်ာမ်ားရျခင္းမရွိဘဲ အရသာရွိ၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္သည့္ အစားအစာမ်ားကို အခ်ိန္မေရြး ျပင္ဆင္ပါ။

အစားအစာမ်ားကို အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ျပင္ဆင္ခ်တ္ျပဳတ္ျခင္း

အစားအစာမ်ားကို အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ျပင္ဆင္ခ်တ္ျပဳတ္ျခင္း

ဘက္တီးရီးယား ေပါက္ဖြားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး အနံ႔ဆိုးမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ ဖန္တီးထားေသာ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ အစားအစာမ်ားကို သန္႕ရွင္းလတ္ဆတ္ေစသည္။

အာဟာရဓာတ္ျပည့္ဝေသာ အစားအစာမ်ားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးရသူမ်ားႏွင့္အတူ စားသံုးပါ

အာဟာရဓာတ္ျပည့္ဝေသာ အစားအစာမ်ားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးရသူမ်ားႏွင့္အတူ စားသံုးပါ

က်န္းမာ၍ အရသာရွိၿပီး အာဟာရဓာတ္ျပည့္ဝသည့္ အစားအစာမ်ားကို အတူစားသံုးရင္း တန္ဖိုးရွိေသာအခ်ိန္ကို ကုန္ဆံုးပါ။

က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ရည္ရြယ္၍ ဒီဇိုင္းထုတ္ထားသည္

ယေန႔ေခတ္ ေခတ္မီ လူေနမႈပံုစံအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးေသာ ဘက္စံုေပါင္းစည္းထားသည့္ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ိဳးစံုကို ၾကည့္ရႈေလ့လာပါ။ 

ပိုမိုက်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေရးအတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အျခားအဓိက မ႑ိဳင္ေလးခု

ေရ

ေရ

သင္၏ေန႔စဥ္ ေရဓာတ္ျဖည့္တင္းမႈႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး လိုအပ္ခ်က္အတြက္ သန္႔စင္ေသာေရကို သံုးစြဲပါ။

> ပိုမို သိရွိရန္

ေလ

ေလ

သင္၏ အခန္းတြင္း ေလထု အရည္အေသြး (IAQ) ကို ပိုမို သန္႕ရွင္းလတ္ဆတ္၍ ပိုမိုက်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေအာင္ ျမွင့္တင္ပါ။

> ပိုမို သိရွိရန္

ျပည့္စံုႂကြယ္ဝမႈ

ျပည့္စံုႂကြယ္ဝမႈ

မိမိကိုယ္ကိုယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အခ်ိန္သပ္သပ္ေပးၿပီး အပန္းေျဖအနားယူရင္း ျပန္လည္အားျဖည့္ကာ စိတ္ဖိစီးမႈ ေျဖေလွ်ာ့ပါ။

> ပိုမို သိရွိရန္

သင့္လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ စီမံေပးထားသည္

ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက သင္၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈ ပဏာမေျခလွမ္းကို မည္ကဲ့သို႔ လႈံ႕ေဆာ္ေပးေၾကာင္း ရွာေဖြေလ့လာပါ။

လူေနအိမ္

လူေနအိမ္

သင္၏ အိမ္ရာႏွင့္ လူေနအိမ္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေနထိုင္သည့္ ေနရာမ်ားကို က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈအျပည့္ရွိေသာ ေနရာမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလိုက္ပါ
 

> ေနရာမ်ား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ရုံး

ရုံး

သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ႐ုံးခန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္ခြင္မ်ားကို ဖန္တီးရန္ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အျပည့္အဝ အသံုးခ်ပါ။

> ေနရာမ်ား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ဟိုတယ္

ဟိုတယ္

သင့္ဟိုတယ္ႏွင့္ အပန္းေျဖေနရာမ်ားတြင္ ဧည့္ဝတ္ပ်ဴငွာမႈ အရည္အေသြးသစ္မ်ားျဖင့္ သင့္ဧည့္သည္မ်ား၏ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈ အေတြ႕အၾကံဳကို ျမွင့့္တင္ပါ။

> ေနရာမ်ား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း

သင့္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ အသင့္ရွိပါသည္

သင့္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ အသင့္ရွိပါသည္

သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ရွာေဖြရာတြင္ အကူအညီလိုအပ္ပါသလား။ 
သင့္အေနျဖင့္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္၏ အၾကံဉာဏ္ သို႔မဟုတ္ ေဈးႏႈန္း အခ်က္အလက္တို႔ကို ေမးျမန္းလိုပါက ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို မက္ေဆ့ခ်္ေလးသာ ပို႔လိုက္ပါ။