ရုံး

ရုံး

ရုံး

အေဝးမွ ဆက္သြယ္၍ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈ မ်ားျပားလာျခင္းသည္ သက္ေတာင့္သက္သာရွိ၍ သန္႔ရွင္းမႈႏွင့္ အလံုးစံု က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈရွိေစရန္ ေကာင္းမြန္စြာ ဒီဇိုင္းဆြဲထားၿပီး အေကာင္းဆံုး ႐ုံးသံုးကိရိယာပစၥည္းမ်ား အျပည့္အစံုရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္ ေနရာမ်ားကို လိုအပ္လာေစသည္။ Panasonic က ယေန႔ေခတ္ စြန္႔ဦးစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာကို အသံုးျပဳ၍ လြတ္လပ္စြာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ သင့္လုပ္ငန္းခြင္ကို မည္ကဲ့သို႔ အဆင့္ျမႇင့္ေပးထားေၾကာင္း ေလ့လာပါ။

ဧည့္ႀကိဳေကာင္တာ

ဧည့္ႀကိဳေကာင္တာ

ဧည့္သည္မ်ားက သင့္လုပ္ငန္းခြင္ကို ပထမဆံုး ဝင္ေရာက္လာသည့္အခါ အၿမဲတမ္း ရင္ထဲစြဲက်န္ေနမည့္ ႏွစ္လိုဖြယ္ခံစားခ်က္ကို ဖန္တီးပါ။


>  ေနရာမ်ား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း

အလုပ္စားပြဲ

အလုပ္စားပြဲ

သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အလုပ္တြင္က်ယ္ေစၿပီး အလုပ္တြင္ အာ႐ုံစိုက္ႏိုင္ေအာင္ ေကာင္းမြန္စြာ ဒီဇိ္ုင္းဆြဲထားေသာ အလုပ္ခြင္ေနရာတစ္ခုႏွင့္ ထိုက္တန္ပါသည္။

>  ေနရာမ်ား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း

မီးဖိုေဆာင္ခန္း

မီးဖိုေဆာင္ခန္း

သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ျပည့္ အဆင္ေျပေျပျဖစ္ေစရန္ မီးဖိုေဆာင္ခန္းတြင္ ေနာက္ဆံုးေပၚ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား အျပည့္အစံု ထားရွိပါ။

>  ေနရာမ်ား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း

သန္႔စင္ခန္း

သန္႔စင္ခန္း

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဘိုထိုင္အိမ္သာခြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးအစားမ်ားစြာျဖင့္ တစ္ကိုယ္ေရသန္႕ရွင္းမႈအတြက္ အေကာင္းဆံုး ေစာင့္ေရွာက္ေပးၿပီး သက္ေတာင့္သက္သာရွိေသာ သန္႔စင္ခန္း သံုးစြဲရသည့္ အေတြ႕အၾကံဳကို ခံစားလိုက္ပါ။

>  ေနရာမ်ား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ဘံုဆိုင္ဧရိယာ

ဘံုဆိုင္ဧရိယာ

အေကာင္းဆံုး အပန္းေျဖအနားယူႏိုင္ရန္ ေလေကာင္းေလသန္႔ျဖင့္ ဝန္းရံထားေသာ သက္ေတာင့္သက္သာရွိသည့္ ေနရာတစ္ခုတြင္ သင့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ စုေဝးၿပီး စကားစျမည္ေျပာဆိုပါ။

>  ေနရာမ်ား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း

အျခားေနရာမ်ားကို ၾကည့္႐ႈပါ

Panasonic ႏွင့္ ဘဝက်န္းမာေပ်ာ္႐ႊင္မႈ

Panasonic ႏွင့္ ဘဝက်န္းမာေပ်ာ္႐ႊင္မႈ

သင့္ဘဝ၏ အခန္းက႑အားလံုးကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ ဒီဇိုင္းဆြဲထားၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေပ်ာ္႐ႊင္မႈအတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အဓိက မ႑ိဳင္ေလးခုျဖင့္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ Panasonic ၏ က်န္းမာေပ်ာ္႐ႊင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာလိုက္ပါ။