႐ုံး | အလုပ္စားပြဲ

အလုပ္စားပြဲ

အလုပ္စားပြဲ

သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အလုပ္တြင္က်ယ္ေစၿပီး အလုပ္တြင္ အာ႐ုံစိုက္ႏိုင္ေအာင္ ေကာင္းမြန္စြာ ဒီဇိ္ုင္းဆြဲထားေသာ အလုပ္ခြင္ေနရာတစ္ခုႏွင့္ ထိုက္တန္ပါသည္။

နံရံကပ္/ပိုက္လိုင္းျဖင့္တစ္ခန္းလံုး အေအးေပးေသာ ေလေအးေပးစက္

နံရံကပ္/ပိုက္လိုင္းျဖင့္တစ္ခန္းလံုး အေအးေပးေသာ ေလေအးေပးစက္

> ပိုမို သိရွိရန္

ဘားတန္းပံုစံ စပီကာ

ဘားတန္းပံုစံ စပီကာ

> ပိုမို သိရွိရန္

သင့္လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ စီမံေပးထားသည္

ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက သင္၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈ ပဏာမေျခလွမ္းကို မည္ကဲ့သို႔ လႈံ႕ေဆာ္ေပးေၾကာင္း ရွာေဖြေလ့လာပါ။

လူေနအိမ္

လူေနအိမ္

သင္၏ အိမ္ရာႏွင့္ လူေနအိမ္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လူေနမႈ ေနရာမ်ားကို က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္သည့္ ေနရာမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလိုက္ပါ။

>  ေနရာမ်ား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ရုံး

ရုံး

သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ႐ုံးခန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္ခြင္မ်ားကို ဖန္တီးရန္ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အျပည့္အဝ အသံုးခ်ပါ။

>  ေနရာမ်ား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း

Hotel

ဟိုတယ္

သင့္ဟိုတယ္ႏွင့္ အပန္းေျဖေနရာမ်ားတြင္ ဧည့္ဝတ္ပ်ဴငွာမႈ အရည္အေသြးသစ္မ်ားျဖင့္ သင့္ဧည့္သည္မ်ား၏ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈ အေတြ႕အၾကံဳကို ျမွင့့္တင္ပါ။

> ေနရာမ်ား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း