လူေနအိမ္

Residential

လူေနအိမ္

ဘယ္အရာေတြက အိမ္တစ္လံုးကို ဖန္တီးေပးသလဲ။ သင့္အိမ္တြင္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းသည့္ ခံစားခ်က္ကို ျဖစ္ေစရံုသာမက သင့္အတြက္ အပန္းေျဖအနားယူၿပီး စိတ္လက္ေပါ့ပါးေစသည့္ ေနရာတစ္ခုကို ဖန္တီးသင့္သည္။ Panasonic က သင္၏ ေန႔စဥ္ က်န္းမာေပ်ာ္႐ႊင္မႈကို အေထာက္အကူေပးသည့္ ေနရာတစ္ခုကို ဖန္တီးရန္ ကိုက္ညီေသာ က်န္းမာေပ်ာ္႐ႊင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဘယ္လိုမ်ိဳးပံ့ပိုးေပးႏိုင္သလဲဆိုတာ ေလ့လာလိုက္ပါ။

ျပင္ပ ဧည့္သည္ေစာင့္ခန္း

ျပင္ပ ဧည့္သည္ေစာင့္ခန္း

ကြန္ဒို ျပင္ပ ဧည့္သည္ေစာင့္ခန္းကို ေျခခ်လိုက္သည့္အခိုက္ မိမိ၏ အိမ္ကဲ့သို႔ ခ်က္ခ်င္း ခံစားရေစၿပီး ေန႔ညမျပတ္ အခ်ိန္ျပည့္ အရည္အေသြးျမင့္ လံုျခံဳေရးနည္းပညာျဖင့္ စိတ္ေအးခ်မ္းမႈကို ခံစားပါ။

>  ေနရာမ်ား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ဧည့္သည္ေစာင့္ခန္းမ

ဧည့္သည္ေစာင့္ခန္းမ

ဧည့္သည္ေစာင့္ခန္းမက ေနထိုင္သူမ်ား၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပထမဆံုး အထင္ႀကီးမႈကို ရယူရာတြင္ အေရးႀကီးသည္။

>  ေနရာမ်ား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ဧည့္ခန္း

ဧည့္ခန္း

တစ္ေန႔တာအဆံုးတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား ေကာင္းစြာ အနားယူအပန္းေျဖႏိုင္ရန္ တန္ဖိုးရွိေသာ အခ်ိန္ကို ကုန္ဆံုးႏိုင္သည့္ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ဒီဇိုင္းဆြဲထားသည္။

>  ေနရာမ်ား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း

စာၾကည့္ခန္း

စာၾကည့္ခန္း

ပိုမိုထိေရာက္စြာ စာေလ့လာႏိုင္၊ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ေစရန္ အက်ိဳးရွိၿပီး အေထာက္အကူျဖစ္ေစေသာ ေနရာကို ဖန္တီးပါ။

>  ေနရာမ်ား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း

မီးဖိုေခ်ာင္

မီးဖိုေခ်ာင္

သင္ႏွင့္ သင္ခ်စ္ရသူမ်ားအတြက္ အရသာရွိၿပီး အာဟာရျပည့္ဝေသာ အစားအစာမ်ားကို အလြယ္တကူ ခ်က္ျပဳတ္ျပင္ဆင္ပါ။

>  ေနရာမ်ား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း

အဝတ္ေလွ်ာ္ခန္း

အဝတ္ေလွ်ာ္ခန္း

အဝတ္ေလွ်ာ္သည္ပဲျဖစ္ေစ သင့္အဝတ္မ်ားကို မီးပူတိုက္သည္ပဲျဖစ္ေစ သင္၏အဝတ္ေလွ်ာ္ မီးပူတိုက္ ေဝယ်ာဝစၥအားလံုးကို သက္ေတာင့္သက္သာ ၿပီးစီးေအာင္လုပ္ၿပီး လူေနမႈဘဝကို ပို၍လြယ္ကူသက္သာေအာင္ လုပ္ေဆာင္လိုက္ပါ။

>  ေနရာမ်ား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း

အိပ္ခန္း

အိပ္ခန္း

ေလေကာင္းေလသန္႔ကို ရွဴရႈိက္ရင္း အေႏွာင့္အယွက္ကင္းကင္း အနားယူၿပီး မိမိကိုယ္ကိုယ္ ဦးစားေပး ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေသာ အခန္းတစ္ခုတြင္ ဇိမ္ခံလိုက္ပါ။

>  ေနရာမ်ား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ေရခ်ိဳးခန္း

ေရခ်ိဳးခန္း

သင္၏ တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အားလံုးအတြက္ ဒီဇိုင္းဆြဲထားေသာ spa ပံုစံ ေရခ်ိဳးခန္းမွာ ဇိမ္ခံလိုက္ပါ။

>  ေနရာမ်ား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း

အျခားေနရာမ်ားကို ၾကည့္႐ႈပါ

PANASONIC ႏွင့္ ဘဝက်န္းမာေပ်ာ္႐ႊင္မႈ

PANASONIC ႏွင့္ ဘဝက်န္းမာေပ်ာ္႐ႊင္မႈ

သင့္ဘဝ၏ အခန္းက႑အားလံုးကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ ဒီဇိုင္းဆြဲထားၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေပ်ာ္႐ႊင္မႈအတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အဓိက မ႑ိဳင္ေလးခုျဖင့္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ Panasonic ၏ က်န္းမာေပ်ာ္႐ႊင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာလိုက္ပါ။