က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ | ေရ

သန္႔ရွင္းေသာေရျဖင့္ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈ
သန္႔ရွင္းေသာေရျဖင့္ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈ

သန္႔ရွင္းေသာေရက ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ခႏၶာကိုယ္ကို ေရဓာတ္ျပည့္ဝေနေစၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ တစ္ကိုယ္ေရ သန္႕ရွင္းေရးကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးရာတြင္ အလြန္အေရးပါသည္။ သင္၏ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္မႈႏွင့္ စိတ္လက္ခ်မ္းသာမႈအတြက္ အႏၲရာယ္ကင္းေအာင္ ျပဳျပင္သန္႔စင္ထားသည့္ေရကို ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ေရသန္႔ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဖန္တီးထားသည္။

အႏၲရာယ္ကင္းၿပီး သန္႔ရွင္းေသာေရေၾကာင့္ ပိုမိုက်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈ

အဝတ္ေလွ်ာ္ဖြပ္ရာတြင္ သင့္အဝတ္အထည္မ်ားေပၚရွိ အစြန္းအထင္းႏွင့္ ဘက္တီးရီးယားမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးသည္

အဝတ္ေလွ်ာ္ဖြပ္ရာတြင္ သင့္အဝတ္အထည္မ်ားေပၚရွိ အစြန္းအထင္းႏွင့္ ဘက္တီးရီးယားမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးသည္

ဘက္တီးရီးယားမ်ားကို 99.99% ဖယ္ရွားေပးၿပီး UV light ႏွင့္ Ag+ အိုင္ယြန္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အစြမ္းထက္ ဘက္တီးရီးယား ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းကို ေပးစြမ္းသည့္ blue Ag+ နည္းပညာျဖင့္ ပံုမွန္အဝတ္ေလွ်ာ္ျခင္းအတြက္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရေသာ သန္႔ရွင္းမ။ႈ

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အူက်န္းမာေရးအတြက္ သန္႔စင္ထားေသာေရသန္႔

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အူက်န္းမာေရးအတြက္ သန္႔စင္ထားေသာေရသန္႔
 

အဆင့္မ်ားစြာ ပါဝင္သည့္ ေရသန္႔စင္ျခင္းႏွင့္ ေရစစ္ျခင္းစနစ္က အႏၲရာယ္ရွိသည့္ အရာဝတၳဳမ်ားႏွင့္ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ဖယ္ရွားေပးကာ ေသာက္ေရသန္႔ကို ထုတ္လုပ္ေပးသည္။

အယ္ကာလိုင္းေရက ထမင္း၊ ဟင္း ခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္ အစားအစာမ်ားကို အနံ႔အရသာႏွင့္ ျပည့္စံုေအာင္ ကူညီေပးသည္

အယ္ကာလိုင္းေရက ထမင္း၊ ဟင္း ခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္ အစားအစာမ်ားကို အနံ႔အရသာႏွင့္ ျပည့္စံုေအာင္ ကူညီေပးသည္

အယ္ကာလိုင္းေရျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းက မည္သည့္ အစားအစာမ်ိဳးကိုမဆို အရသာပိုရွိေစၿပီး အစားအစာကို ပိုမိုႏူးညံ့ေအာင္ ကူညီေပးသည္။

တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးအတြက္ သန္႔ရွင္းေသာ ေရခ်ိဳးခန္းကို အသံုးျပဳျခင္း

တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးအတြက္ သန္႔ရွင္းေသာ ေရခ်ိဳးခန္းကို အသံုးျပဳျခင္း

သင္၏တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရးကို ထိန္းသိမ္းရာတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲထားေသာ (Ag+) ဘက္တီးရီးယား ကာကြယ္မႈ နည္းပညာျဖင့္ အလြယ္တကူ သန္႔ရွင္းလိုက္ပါ။

စိတ္လက္အပန္းေျပေစသည့္ ေရခ်ိဳးျခင္း အေတြ႕အၾကံဳ

စိတ္လက္အပန္းေျပေစသည့္ ေရခ်ိဳးျခင္း အေတြ႕အၾကံဳ

သင့္ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ စိတ္ကို အပန္းေျပေအာင္ ေအးျမလန္းဆန္းစြာ ေရခ်ိဳးၿပီး ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း spa ေရာက္ေနသကဲ့သို႔ ခံစားလိုက္ပါ။

က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ရည္ရြယ္၍ ဒီဇိုင္းထုတ္ထားသည္

ယေန႔ေခတ္ ေခတ္မီ လူေနမႈပံုစံအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးေသာ ဘက္စံုေပါင္းစည္းထားသည့္ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ိဳးစံုကို ၾကည့္ရႈေလ့လာပါ။ 

ပိုမိုက်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေရးအတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အျခားအဓိက မ႑ိဳင္ေလးခု

အာဟာရဓာတ္

အာဟာရဓာတ္

အစားအစာမ်ားကို အသန္႔ရွင္းဆံုးႏွင့္ အာဟာရဓာတ္အျပည့္ျဖင့္ ပို၍အခ်ိန္ၾကာၾကာ လတ္ဆတ္ေနေအာင္ ထိန္းသိမ္းပါ။

> ပိုမို သိရွိရန္

ေလ

ေလ

သင္၏ အခန္းတြင္း ေလထု အရည္အေသြး (IAQ) ကို ပိုမို သန္႕ရွင္းလတ္ဆတ္၍ ပိုမိုက်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေအာင္ ျမွင့္တင္ပါ။

> ပိုမို သိရွိရန္

ျပည့္စံုႂကြယ္ဝမႈ

ျပည့္စံုႂကြယ္ဝမႈ

မိမိကိုယ္ကိုယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အခ်ိန္သပ္သပ္ေပးၿပီး အပန္းေျဖအနားယူရင္း ျပန္လည္အားျဖည့္ကာ စိတ္ဖိစီးမႈ ေျဖေလွ်ာ့ပါ။

> ပိုမို သိရွိရန္

သင့္လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ စီမံေပးထားသည္

ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက သင္၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈ ပဏာမေျခလွမ္းကို မည္ကဲ့သို႔ လႈံ႕ေဆာ္ေပးေၾကာင္း ရွာေဖြေလ့လာပါ။

လူေနအိမ္

လူေနအိမ္

သင္၏ အိမ္ရာႏွင့္ လူေနအိမ္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေနထိုင္သည့္ ေနရာမ်ားကို က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈအျပည့္ရွိေသာ ေနရာမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလိုက္ပါ
 

> ေနရာမ်ား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ရုံး

ရုံး

သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ႐ုံးခန္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္ခြင္မ်ားကို ဖန္တီးရန္ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အျပည့္အဝ အသံုးခ်ပါ။

> ေနရာမ်ား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း

ဟိုတယ္

ဟိုတယ္

သင့္ဟိုတယ္ႏွင့္ အပန္းေျဖေနရာမ်ားတြင္ ဧည့္ဝတ္ပ်ဴငွာမႈ အရည္အေသြးသစ္မ်ားျဖင့္ သင့္ဧည့္သည္မ်ား၏ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္မႈ အေတြ႕အၾကံဳကို ျမွင့့္တင္ပါ။

> ေနရာမ်ား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ျခင္း

သင့္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ အသင့္ရွိပါသည္

သင့္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ အသင့္ရွိပါသည္

သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ရွာေဖြရာတြင္ အကူအညီလိုအပ္ပါသလား။ 
သင့္အေနျဖင့္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္၏ အၾကံဉာဏ္ သို႔မဟုတ္ ေဈးႏႈန္း အခ်က္အလက္တို႔ကို ေမးျမန္းလိုပါက ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို မက္ေဆ့ခ်္ေလးသာ ပို႔လိုက္ပါ။