https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=nl_NL&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0} //shop.panasonic.nl/s/Sites-NL-B2C-Site/dw/shop/v15_5{0}?client_id=10d38a11-2677-4619-8f77-3dd61bcd19b6 #.###,00 010 010 //panasonic.purchase-now.nl/nl/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now.nl/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Selecteer kleur
Verkoopadviesprijs: Kopen Kopen bij Panasonic Verkooppunten

LUMIX GH5M2 Early Bird-actie – Actievoorwaarden

LUMIX GH5M2 Early Bird-actie – Actievoorwaarden

Vul de enquête in en ontvang een gratis lens en batterij

E-mail: Panasonic@promotion-support.com

Early Bird-actieperiode: 25 mei 2021 t/m 31 augustus 2021

Claimperiode: 1 juli 2021 t/m 15 september 2021

1. ORGANISATOR

1.1. De LUMIX GH5M2 Early Bird-actie (hierna: de 'Actie') wordt georganiseerd door Panasonic Marketing Europe GmbH, gevestigd te Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Duitsland (de 'Organisator').

2. DEELNAMEVOORWAARDEN

2.1. Aan de Actie kan worden deelgenomen door inwoners van de volgende landen: Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, DROM-COM [alleen eurozone], Monaco, België, Luxemburg, Italië, Zwitserland, Nederland, Spanje, Portugal, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Slovenië, Kroatië, Estland, Litouwen, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Finland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland, Bosnië en Herzegovina, Albanië, Letland, Griekenland ('Deelnemende Landen').

2.2. De deelnemers moeten ten minste 18 jaar zijn ('Deelnemer').

2.3. Om deel te nemen aan de Actie, moet de Deelnemer een van de volgende LUMIX GH5M2-producten kopen: DC-GH5M2E en DC-GH5M2LE ('Deelnemende Producten') van een erkende verkoper in een Deelnemend Land in de periode die loopt van 25 mei 2021 t/m 31 augustus 2021 ('Early Bird-actieperiode'), een enquête invullen die beschikbaar wordt gesteld tijdens de claimprocedure en de in artikel 4 vermelde informatie verstrekken.

2.4. Alle Deelnemende Producten moeten nieuwe en originele Panasonic-producten zijn. Aankopen van tweedehands, refurbished of gereviseerde producten en producten geïmporteerd uit landen anders dan de Deelnemende Landen of namaakproducten of producten die op enigerlei wijze inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van ondernemingen in de Panasonic-groep komen niet in aanmerking voor deze actie.

3. GESCHENK

3.1. Het geschenk dat wordt aangeboden voor deelname aan de Actie bestaat uit een Lumix H-H025 25mm F1.7-lens en een batterij DMW-BLK22 ('Geschenk').

3.2. Het in het kader van deze Actie aangeboden Geschenk is niet inwisselbaar en niet overdraagbaar, noch zijn geld, krediet of producten beschikbaar als alternatief.

3.3. De Actie geldt zolang het Geschenk op voorraad is.

3.4. In het geval van onvoorziene omstandigheden behoudt de Organisator zich het recht voor om een vergelijkbaar alternatief Geschenk van dezelfde of hogere waarde aan te bieden zonder voorafgaande kennisgeving.

4. CLAIMPROCEDURE

4.1. Om het Geschenk te claimen, moet de Deelnemer de claim online registreren en deelnemen aan de enquête die is gekoppeld aan de registratiepagina die hier te vinden is wanneer een Deelnemend Product is gekocht. De deelnemer moet de enquête volledig invullen en inzenden om in aanmerking te komen voor het Geschenk.

4.2. Claims met betrekking tot Deelnemende Producten die zijn gekocht vóór of na de Early Bird-actieperiode zijn ongeldig.

4.3. Om het Geschenk te kunnen claimen, moet de Deelnemer zich registreren door de volgende verplichte informatie te verstrekken op de in artikel 4.1 vermelde registratiepagina:

1) Waar werd het  Deelnemende Product gekocht?

2) Datum van aankoop

3) Serienummer van het Deelnemende Product (het nummer staat op de onderkant van het product en op de zijkant van de verpakkingsdoos)

4) Uploaden van scan/foto van het serienummer en de streepjescode

5) Uploaden van scan/foto van de factuur/het aankoopbewijs (kopie van de volledige aankoopbon (niet van ontvangstbevestiging van aanbetaling of ontvangstbevestiging van pre-order)).

4.4. De tijdsperiode voor het claimen van het Geschenk loopt van 1 juli 2021 t/m 15 september 2021 ('Claimperiode'). Aanvragen die worden ingediend na de Claimperiode komen niet in aanmerking voor de Actie. De Deelnemer moet ervoor zorgen dat op het aankoopbewijs de productnaam (het modelnummer), betaalde prijs, winkelnaam en aankoopdatum staan vermeld.

4.5. De Organisator kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enige technische, hardware- of softwarematige, server-, website- of andere storingen of schade, van welke aard ook, in de mate dat dit de Deelnemer belemmert of anderszins verhindert om deel te nemen aan de Actie.

4.6. Claims die per fax, telefoon, e-mail of post worden ingediend, worden niet geaccepteerd. Onleesbare, onvolledige of gewijzigde claimformulieren en enquêtes zullen als niet geldig worden beschouwd. Hetzelfde geldt voor formulieren die niet in overeenstemming met deze voorwaarden zijn ingevuld.

4.7. Na verzending van het online registratieformulier ontvangen Deelnemers een automatische e-mail waarin de ontvangst van hun claim wordt bevestigd en de volgende stappen worden vermeld. De claim van de Deelnemer wordt gecontroleerd overeenkomstig deze voorwaarden. Wanneer Deelnemende producten worden teruggestuurd naar een verkoper en de Deelnemer het Deelnemende product ruilt of een volledige terugbetaling ontvangt, is de claim niet geldig. In dat geval is de Organisator gerechtigd eventueel verstrekte Geschenken terug te claimen.

4.8. De Organisator zal een claim niet verwerken als de Deelnemer geen geldige kopie verstrekt van het aankoopbewijs, het serienummer van het product en geen afbeelding verstrekt van het serienummer en de streepjescode.

5. VERZILVERINGSPROCEDURE

5.1. Het Geschenk wordt verstuurd naar het adres dat de Deelnemer opgeeft tijdens het registreren voor de claim.

5.2. Als een Geschenk niet bezorgd kan worden omdat een ongeldig of onjuist adres werd verstrekt door de Deelnemer, dan is de Organisator niet verplicht verder onderzoek te doen.

5.3. Het risico van kwaliteitsverlies en onopzettelijk verlies van het Geschenk gaat op de Deelnemer over op het moment van verzending.

5.4. De bezorging van het Geschenk vindt plaats binnen 2 maanden na het einde van de Claimperiode.

5.5. Claims die na  het einde van de claimperiode worden ingediend, worden niet geaccepteerd.

5.6. Als de Organisator niet in staat is zich te houden aan de in artikel 5.4 vermelde leverdatum om redenen waarvoor de Organisator niet verantwoordelijk is (het niet beschikbaar zijn van het Geschenk), dan zal de Organisator de deelnemer hierover onmiddellijk informeren en de Deelnemer tegelijkertijd informeren over de verwachte nieuwe leverdatum. Onder het niet beschikbaar zijn van het Geschenk in deze zin wordt vooral verstaan de niet-tijdige levering door de leverancier van de Organisator indien de Organisator een congruente transactie heeft gesloten, noch de Organisator noch zijn leverancier in gebreke blijft of de Organisator in het individuele geval niet tot verkrijging verplicht is. Een geval van het niet beschikbaar zijn van het Geschenk wordt ook geacht zich voor te doen in geval van onvoorziene omstandigheden, zoals een geval van overmacht.

6. PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

6.1. De verantwoordelijke gegevensbeheerder is de Organisator, Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, DUITSLAND; datenschutz@eu.panasonic.com

6.2. De Organisator zal zich houden aan de wettelijke bepalingen van de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Het privacybeleid van de Organisator is van toepassing. Dit beleid is te vinden op: https://www.panasonic.com/nl/privacybeleid.html

6.3. De volgende soorten gegevens worden verzameld: aanspreektitel, voor- en achternaam, postadres, woonland, e-mailadres, enquête-antwoorden, datum en plaats van aankoop van het Deelnemende product.

6.4. Het doel van de gegevensverzameling: Gegevens worden alleen verzameld, verwerkt en opgeslagen om de Actie te kunnen uitvoeren of voor zover de Deelnemer toestemming heeft verleend. Als de Deelnemer heeft ingestemd met het ontvangen van productinformatie en speciale aanbiedingen van Panasonic, dan zullen de bovenvermelde soorten informatie ook worden verzameld, verwerkt en opgeslagen voor een dergelijk doel. Gegevens van bestaande klanten zullen worden vergeleken en bijgewerkt met de voor deze actie verstrekte gegevens.

6.5. De gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6 (1) (b) en (f) en artikel 17 (3) (e) van de AVG, namelijk op de vrijwillige deelname door de Deelnemer, deze voorwaarden en de legitieme belangen van de Organisator.

6.6. De persoonsgegevens van de Deelnemer zullen zonder toestemming noch worden overgedragen aan derden, noch aan hen voor gebruik ter beschikking worden gesteld. Een uitzondering wordt gemaakt voor derden die de opdracht hebben gekregen de Actie uit te voeren en die de gegevens zullen verzamelen, opslaan en gebruiken om de Actie uit te voeren. De derden zullen zich houden aan de AVG en hebben de benodigde veiligheidsmaatregelen getroffen zoals overeengekomen met de Organisator.

6.6. De gegevens van de Deelnemers zullen worden verwijderd nadat de Actie is uitgevoerd, tenzij dergelijke gegevens noodzakelijk zijn voor het ontvangen van productinformatie en speciale aanbiedingen van Panasonic. Ze worden alleen gearchiveerd door de Organisator voor juridische verdedigingsdoeleinden, op zijn langst totdat de verjaringstermijn voor claims is verstreken.

6.7. De Deelnemer kan op elk moment de Organisator informeren dat hij/zij afziet van deelname aan de Actie en bezwaar maken tegen het gebruik van de persoonsgegevens van de Deelnemer voor de Actie. Deze herroeping dient te worden gericht aan de Organisator of de Panasonic-vestiging in het land waar de Deelnemer woont.

6.8. De Deelnemer heeft te allen tijde het recht op gratis informatie over zijn/haar opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

7. ALGEMENE VOORWAARDEN

7.1. Door aanspraak te maken op dit Geschenk, worden de Deelnemers geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en ze te aanvaarden.

7.2. De Organisator behoudt zich het recht voor de geldigheid van alle claims te controleren om zichzelf te beschermen tegen frauduleuze, ongeldige of herhaalde claims, waaronder, maar niet beperkt tot, de eis dat de Deelnemer bewijst dat hij het Deelnemende Product niet binnen een periode van 28 dagen vanaf de leveringsdatum heeft geretourneerd. Claims voor geretourneerde Deelnemende Producten, inzendingen of claims te kwader trouw of frauduleuze inzendingen of claims die anderszins niet aan deze voorwaarden voldoen, zullen ongeldig worden verklaard.

7.3. De Organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken deze voorwaarden op enig moment te wijzigen of de Actie op enig moment in te trekken.

7.4. Er kan slechts één claim per aangekocht Deelnemend Product worden ingediend.

7.5. Om frauduleuze claims te monitoren behoudt de Organisator zich het recht voor om retourzendingen van producten bij de desbetreffende erkende verkopers te vergelijken met ontvangen Geschenkclaims. Iedere potentieel frauduleuze activiteit wordt opgevolgd door de Organisator. De Organisator behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot uitgifte van een Geschenk (of om stappen te ondernemen om retourzending te vereisen indien al verstrekt) wanneer er verdenkingen bestaan dat een onterechte of frauduleuze claim is ingediend.

7.6. Op deze voorwaarden is het recht van de Republiek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van internationaal conflictenrecht, in het bijzonder het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De rechtbanken te Wiesbaden, Duitsland, zijn exclusief bevoegd om geschillen of vorderingen te beslechten die voortvloeien uit deze Actie of die ermee verband houden.

7.7. Indien een artikel van deze voorwaarden ongeldig is, blijft de geldigheid van de overige voorwaarden onaangetast.

Wij gebruiken eigen cookies en cookies van derden om onze service te kunnen optimaliseren door het surfgedrag van bezoekers aan onze website te analyseren. Een cookie is een klein bestandje, bestaande uit letters en cijfers, dat we op uw computer plaatsen, mits we daarvoor uw toestemming hebben. Door gebruik te maken van cookies kunnen wij u onderscheiden van andere bezoekers op onze website, zorgen wij ervoor dat u onder de meest ideale omstandigheden op onze website surft en kunnen wij verbeteringen doorvoeren. Door verder te gaan op onze website, stemt u in met het gebruik van deze cookies. OK Meer informatie