https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=nl_NL&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0} //shop.panasonic.nl/s/Sites-NL-B2C-Site/dw/shop/v15_5{0}?client_id=10d38a11-2677-4619-8f77-3dd61bcd19b6 #.###,00 010 010 //panasonic.purchase-now.nl/nl/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now.nl/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Selecteer kleur
Verkoopadviesprijs: Kopen Kopen bij Panasonic Verkooppunten

LUMIX GH6 Early Bird-actie - Actievoorwaarden

LUMIX GH6 Early Bird-actie - Actievoorwaarden

Registreer uw LUMIX GH6 en ontvang een gratis Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Serie-kaart van 128 GB

E-mail: Panasonic@promotion-support.com

Actieperiode: 22 februari 2022 - 18 juni 2022

Claimperiode: 15 maart 2022 - 30 juni 2022

1. ORGANISATOR

1.1. De LUMIX GH6 Early Bird-actie (hierna: de 'Actie') wordt georganiseerd door Panasonic Netherlands, Europalaan 28e, 5232 BC 's-Hertogenbosch, Nederland, als vestiging van Panasonic Marketing Europe GmbH, gevestigd te Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Duitsland (de 'Organisator').

2. DEELNAMEVOORWAARDEN

2.1. Deelname aan de actie staat open voor inwoners van de volgende landen: Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, België, Italië, Zwitserland, Nederland, Spanje, Portugal, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Zweden, Denemarken, Noorwegen, Finland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland (de 'Deelnemende landen').

2.2. Deelnemers moeten ten minste 18 jaar zijn (de 'Deelnemer').

2.3. Om deel te nemen aan de Actie moet de Deelnemer van een erkende verkoper in een Deelnemend Land in de periode die loopt van 22 februari 2022 tot en met 18 juni 2022 (de 'Actieperiode') een van de volgende LUMIX GH6-producten kopen: DC-GH6E, DC-GH6ME of DC-GH6LE (de 'Deelnemende Producten'). Bovendien moet de Deelnemer de Deelnemende Producten overeenkomstig deze voorwaarden registreren op onze Actiepagina op https://www.panasonic.com/nl/acties/lumix/lumix-gh6-early-bird-aanbieding.html en de in artikel 4 vermelde informatie verstrekken.

2.4. Alle Deelnemende Producten moeten nieuwe en originele Panasonic-producten zijn. Aankopen van tweedehands, refurbished of gereviseerde producten en producten geïmporteerd uit landen anders dan de Deelnemende Landen of namaakproducten of producten die op enigerlei wijze inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van ondernemingen in de Panasonic-groep komen niet in aanmerking voor deze actie.

3. CADEAU

3.1. Het Cadeau dat wordt aangeboden voor deelname aan de Actie bestaat uit een Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Serie-kaart van 128 GB voor het betreffende Deelnemende Product (het 'Cadeau').

3.2. Het in het kader van deze Actie aangeboden Cadeau is niet inwisselbaar en niet overdraagbaar, noch zijn geld, krediet of producten beschikbaar als alternatief.

3.3. De Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Serie-kaart van 128 GB wordt alleen aangeboden zolang de voorraad strekt.

3.4. In het geval van onvoorziene omstandigheden behoudt de Organisator zich het recht voor om alternatieve Cadeaus van dezelfde of een hogere waarde aan te bieden zonder voorafgaande kennisgeving.

4. CLAIMPROCEDURE

4.1. Om het Cadeau te claimen moet een My Panasonic-account aangemaakt worden. Hebt u al een My Panasonic-account, voeg dan het gekochte Deelnemende Product toe aan uw productregistratie. De Deelnemer moet het Deelnemende Product hier https://my.panasonic.eu/#/login?lan=nl_NL registreren, nadat een Deelnemend Product is gekocht en gedurende de periode die loopt van 15 maart 2022 tot en met 30 juni 2022 (de 'Claimperiode').

4.2. Claims met betrekking tot Deelnemende Producten die zijn gekocht vóór of na de Actieperiode zijn ongeldig.

4.3. Om het Cadeau te kunnen claimen, moet de Deelnemer zich registreren door de volgende verplichte informatie te verstrekken op de in artikel 4.1 vermelde registratiepagina:

1) Waar het Deelnemende Product werd gekocht?

2) Datum van aankoop

3) Serienummer van het Deelnemende Product (het nummer staat op de onderkant van het product en op de zijkant van de verpakkingsdoos)

4) Geüploade scan/foto van de factuur/het aankoopbewijs (kopie van de volledige aankoopbon (niet van ontvangstbevestiging van aanbetaling of ontvangstbevestiging van pre-order))

5) Uw adres voor het verzenden van de CFexpress Type B GOLD Serie-kaart van 128 GB in het onderdeel Mijn Profiel van uw My Panasonic-account

4.4. Nadat u het product hebt geregistreerd ontvangt u een e-mail met daarin een knop. U moet op deze knop klikken om uw deelname aan deze Actie te bevestigen en uw Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Serie-kaart van 128 GB te claimen. Zorg er ook voor dat u tijdens het registreren uw juiste adresgegevens verstrekt voor het verzenden van de Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Serie-kaart van 128 GB.

4.5. De tijdsperiode waarbinnen de claim kan worden ingediend wordt de Claimperiode genoemd. Aanvragen die worden ingediend na de Claimperiode komen niet in aanmerking voor de Actie. De Deelnemer moet ervoor zorgen dat op het aankoopbewijs de productnaam (het modelnummer), de naam van de winkel en de aankoopdatum staan vermeld.

4.6. De Organisator kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enige technische, hardware- of softwarematige, server-, website- of andere storingen of schade, van welke aard ook, in de mate dat dit de Deelnemer belemmert of anderszins verhindert om deel te nemen aan de Actie.

4.7. Claims die per fax, telefoon, e-mail of post worden ingediend, worden niet geaccepteerd. Onleesbare, onvolledige of gewijzigde claimformulieren en enquêtes zullen als niet geldig worden beschouwd. Hetzelfde geldt voor formulieren die niet in overeenstemming met deze voorwaarden zijn ingevuld.

4.8. De claim van de Deelnemer wordt gecontroleerd overeenkomstig deze voorwaarden. Wanneer Deelnemende Producten worden teruggestuurd naar een verkoper en de Deelnemer het Deelnemende Product ruilt of een volledige terugbetaling ontvangt, is de claim niet geldig. In dat geval is de Organisator gerechtigd een eventueel verstrekt Cadeau terug te claimen.

4.9. De Organisator zal een claim niet verwerken als de Deelnemer geen geldige kopie van het aankoopbewijs, geen serienummer van het product en geen afbeelding van het serienummer en de streepjescode verstrekt.

5. VERZILVERINGSPROCEDURE

5.1. De Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Serie-kaart van 128 GB wordt verstuurd naar het adres dat de Deelnemer heeft geregistreerd in het My Panasonic-account.

5.2. Als de Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Serie-kaart van 128 GB niet bezorgd kan worden omdat een ongeldig of onjuist adres werd verstrekt door de Deelnemer, dan is de Organisator niet verplicht verder onderzoek te doen.

5.3. Op het moment van verzending gaat het risico op kwaliteitsvermindering of onopzettelijk verlies van de Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Serie-kaart van 128 GB over op de Deelnemer.

5.4. De levering van de Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Serie-kaart van 128 GB vindt plaats binnen een periode van maximaal 3 maanden vanaf de datum dat de Deelnemer voldoet aan de voorwaarden van de Actie.

5.5. Als de Organisator niet in staat is zich te houden aan de in artikel 5.4 vermelde leverdatum om redenen waarvoor de Organisator niet verantwoordelijk is (het niet beschikbaar zijn van het Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Serie-kaart van 128 GB), dan zal de Organisator de Deelnemer hierover onmiddellijk informeren en de Deelnemer tegelijkertijd informeren over de verwachte nieuwe leverdatum. Onder het niet beschikbaar zijn van de Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Serie-kaart van 128 GB in deze zin wordt vooral verstaan de niet-tijdige levering door de leverancier van de Organisator indien de Organisator een congruente transactie heeft gesloten, noch de Organisator noch zijn leverancier in gebreke blijft of de Organisator in het individuele geval niet tot verkrijging verplicht is. Een geval van het niet beschikbaar zijn van de Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Serie-kaart van 128 GB wordt ook geacht zich voor te doen in geval van onvoorziene omstandigheden, zoals een geval van overmacht.

6. PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

6.1. De verantwoordelijke gegevensbeheerder is de Organisator, Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, DUITSLAND; data_protection@eu.panasonic.com

6.2. De Organisator zal zich houden aan de wettelijke bepalingen van de toepasselijk wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Het privacybeleid van de organisator is van toepassing en is te vinden op: https://www.panasonic.com/nl/privacybeleid.html

6.3. De volgende soorten gegevens worden verzameld: aanspreektitel, voor- en achternaam, postadres, woonland, e-mailadres, enquête-antwoorden, het Deelnemende Product, datum en plaats van aankoop van het Deelnemende product.

6.4. Het doel van de gegevensverzameling: Gegevens worden alleen verzameld, verwerkt en opgeslagen om de Actie te kunnen uitvoeren of voor direct marketing voor zover de Deelnemer daartoe toestemming heeft verleend. Als de Deelnemer heeft ingestemd met direct marketing, zullen de bovenvermelde soorten gegevens ook worden verzameld, verwerkt en opgeslagen voor een dergelijk doel. Gegevens van bestaande klanten zullen worden vergeleken en bijgewerkt met de voor deze actie verstrekte gegevens.

6.5. De gegevensverwerking is gebaseerd op Artikel 6 (1) (a) en (b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG').

6.6. De persoonsgegevens van de Deelnemer zullen zonder toestemming noch worden overgedragen aan derden, noch aan hen voor gebruik ter beschikking worden gesteld. Een uitzondering wordt gemaakt voor derden, onder meer bureaus, die de opdracht hebben gekregen de Actie uit te voeren en die de gegevens zullen verzamelen, opslaan en gebruiken om de Actie uit te voeren. De derden zullen zich houden aan de AVG en hebben de benodigde veiligheidsmaatregelen getroffen zoals schriftelijk overeengekomen met de Organisator en op basis van een gesloten gegevensverwerkingsovereenkomst.

6.7. De persoonlijke gegevens van de Deelnemers zullen worden bewaard door de Organisator voor zolang als nodig is om te voldoen aan de wettelijke vereisten en voor wettelijke doeleinden, zoals garantieclaims en claims met betrekking tot de verlengde garantie en op zijn langst totdat de verjaringstermijn voor claims is verstreken.

6.8. De Deelnemer kan op elk moment de Organisator informeren dat hij/zij het recht om de persoonlijke informatie te gebruiken voor direct marketing herroept en bezwaar maken tegen het gebruik van de betreffende persoonsgegevens van de Deelnemer voor direct marketing. Deze herroeping dient te worden gericht aan de Organisator of de Panasonic-vestiging in het land waar de Deelnemer woont.

6.9. De Deelnemer heeft te allen tijde het recht op gratis informatie over zijn/haar opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen. Een verzoek hiertoe moet worden gericht aan: data_protection@eu.panasonic.com.

7. ALGEMENE VOORWAARDEN

7.1. Door aanspraak te maken op het Cadeau, worden de Deelnemers geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en ze te aanvaarden.

7.2. De Organisator behoudt zich het recht voor de geldigheid van alle claims te controleren om zichzelf te beschermen tegen frauduleuze, ongeldige of herhaalde claims, waaronder, maar niet beperkt tot, de eis dat de Deelnemer bewijst dat hij het Deelnemende Product niet binnen een periode van 28 dagen vanaf de leveringsdatum heeft geretourneerd. Claims voor geretourneerde Deelnemende Producten, inzendingen of claims te kwader trouw of frauduleuze inzendingen of claims die anderszins niet aan deze voorwaarden voldoen, zullen ongeldig worden verklaard.

7.3. De Organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken deze voorwaarden op enig moment te wijzigen of de Actie op enig moment in te trekken.

7.4. Er kan slechts één claim per aangekocht Deelnemend Product worden ingediend.

7.5. Om frauduleuze claims te monitoren behoudt de Organisator zich het recht voor om retourzendingen van producten bij de desbetreffende erkende verkopers te vergelijken met ontvangen Cadeauclaims. De Organisator behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot uitgifte van een Cadeau (of om stappen te ondernemen om retourzending te vereisen indien al verstrekt) wanneer er verdenkingen bestaan dat een onterechte of frauduleuze claim is ingediend.

7.6. Op deze voorwaarden is het recht van de Republiek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van internationaal conflictenrecht, in het bijzonder het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Dwingende bepalingen van lokaal recht van het land waar uw gewone verblijfplaats zich bevindt of uw statutaire zetel is gevestigd, blijven echter onaangetast en hebben voorrang in geval van strijdigheid met bepalingen van Duits recht. De rechtbanken te Wiesbaden, Duitsland, zijn exclusief bevoegd om geschillen of vorderingen te beslechten die voortvloeien uit deze Actie of die ermee verband houden.

7.7. Indien een artikel van deze voorwaarden ongeldig is, blijft de geldigheid van de overige voorwaarden onaangetast.

Wij gebruiken eigen cookies en cookies van derden om onze service te kunnen optimaliseren door het surfgedrag van bezoekers aan onze website te analyseren. Een cookie is een klein bestandje, bestaande uit letters en cijfers, dat we op uw computer plaatsen, mits we daarvoor uw toestemming hebben. Door gebruik te maken van cookies kunnen wij u onderscheiden van andere bezoekers op onze website, zorgen wij ervoor dat u onder de meest ideale omstandigheden op onze website surft en kunnen wij verbeteringen doorvoeren. Door verder te gaan op onze website, stemt u in met het gebruik van deze cookies. OK Meer informatie