https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=nl_NL&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0} //shop.panasonic.nl/s/Sites-NL-B2C-Site/dw/shop/v15_5{0}?client_id=10d38a11-2677-4619-8f77-3dd61bcd19b6 #.###,00 010 010 //panasonic.purchase-now.nl/nl/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now.nl/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Selecteer kleur
Verkoopadviesprijs: Kopen Kopen bij Panasonic Verkooppunten

LUMIX S-lens Cashbackactie – Actievoorwaarden

LUMIX S-lens Cashbackactie – Actievoorwaarden

Ontvang tot €300 cashback bij aankoop van een LUMIX S-lens. Registreer de lens die u heeft gekocht bij een van de Deelnemende Dealers en claim uw Cashback!

E-mail: Panasonic@promotion-support.com

Actieperiode (aankoopperiode): 1 augustus 2022 – 11 oktober 2022

Claimperiode: 15 augustus 2022 - 31 oktober 2022

1. ORGANISATOR

1.1. De LUMIX Cashbackactie (hierna: de 'Actie') wordt georganiseerd door Panasonic Netherlands, Europalaan 28e, 5232 BC 's-Hertogenbosch, Nederland, als vestiging van Panasonic Marketing Europe GmbH, gevestigd te Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Duitsland (de 'Organisator').

2. DEELNAMEVOORWAARDEN

2.1. De Actie is van toepassing op inwoners van de volgende landen: België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Estland, Hongarije, Italië, Litouwen, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zwitserland, Servië, Albanië, Bosnië en Herzegovina, Letland en Andorra. ('Deelnemende Landen').

2.2. Deelnemers moeten ten minste 18 jaar zijn ('Deelnemer'). Werknemers van de Organisator, zijn dochterondernemingen, hun families, agenten en andere partijen die rechtstreeks bij deze Actie betrokken zijn, komen niet in aanmerking voor deelname. De Actie staat alleen open voor Deelnemers die aankopen doen voor eigen gebruik, d.w.z. eindgebruikers. De Organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken de geschiktheid van Deelnemers te verifiëren en/of Deelnemers uit te sluiten. Wederverkopers mogen geen aanvragen inzenden namens hun klanten. Registratie en claims door de Deelnemende Dealer, medewerkers van de Deelnemende Dealer en het gezin van medewerkers zijn niet toegestaan.

2.3. Om deel te nemen aan de Actie, moet de Deelnemer een van de LUMIX S-lenzen ('Deelnemende Producten'), zoals beschreven in Bijlage 1, kopen van een Deelnemende Dealer ('Deelnemende Dealer') in een Deelnemend land gedurende de Actieperiode en de in aanmerking komende producten registreren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden op de registratiepagina die wordt gehost door onze samenwerkingspartner Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ierland, ('Benamic'), samen met de gevraagde informatie vermeld in clausule 4. Alle Deelnemende Dealers staan vermeld op https://www.panasonic.com/nl/acties/lumix/lumix-s-lens-cashback-promotion/participating-retailers.html en in Bijlage 2. Neem ook contact op met uw lokale dealer om te zien of zij deelnemen aan deze Actie.

2.4. Alle Deelnemende Producten moeten nieuwe en originele Panasonic-producten zijn. Aankopen van tweedehands, refurbished of gereviseerde producten en producten geïmporteerd uit landen anders dan de Deelnemende Landen of namaakproducten of producten die op enigerlei wijze inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van ondernemingen in de Panasonic-groep komen niet in aanmerking voor deze actie. Daarnaast komen producten die bij Amazon zijn gekocht niet in aanmerking. De Organisator accepteert alleen claims van Amazon Marketplace als de wederverkoper wordt vermeld als een van de Deelnemende Dealers voor deze Actie. De claim wordt afgewezen voor elke andere externe wederverkoper op het Amazon Marketplace-platform. De Organisator accepteert geen claims voor producten die zijn gekocht op eBay (zowel nieuw als gebruikt). Lenzen die deel uitmaken van een camerakit/bundel komen niet in aanmerking voor deze Actie. Alleen los gekochte Deelnemende producten komen in aanmerking voor deelname.

3. Cashback

3.1. Bij deelname aan deze Actie ontvangt de Deelnemer een Cashback-betaling ('Cashback') volgens het onderstaande overzicht:

 

PRODUCT

CASHBACK

S-X50E

€300 

S-R70200E

€200 

S-R24105E

€100 

S-E2470E

€300 

S-E70200E

€300 

S-R1635E

€150 

S-S85E

€50 

S-R70300E

€150 

S-S24E

€100 

S-S35E

€50 

3.2. De Cashback die wordt aangeboden in het kader van deze Actie is niet inwisselbaar en niet overdraagbaar, noch zijn geld of krediet beschikbaar als alternatief. Betaling van de Cashback via de Deelnemende Dealer is uitdrukkelijk verboden. Een dubbele aanspraak op de Cashback is uitgesloten.

3.3. Tijdens de Actie kunnen maximaal 5 Deelnemende Producten per Deelnemer worden geclaimd. Per Deelnemend Product kan slechts 1 claim worden ingediend.

3.4. Indien de Cashback-betaling een belastbaar voordeel vormt, ligt de belastingplicht bij de Deelnemer. Dienovereenkomstig geldt dat als uw bank u kosten in rekening brengt, dergelijke kosten door uw bank worden afgetrokken van het Cashback-bedrag.

3.5. De Cashback wordt binnen 28 dagen na validatie van uw claim overgemaakt.

4. CLAIMPROCEDURE

4.1. Om de Cashback te claimen, dient u het Deelnemende Product online te registreren op de door Benamic gehoste registratiepagina die u hier vindt.

4.2. Claims met betrekking tot Deelnemende Producten die zijn gekocht vóór of ná de Actieperiode zijn ongeldig.

4.3. Om de Cashback te claimen, moet de Deelnemer de volgende verplichte informatie verstrekken op de landingspagina vermeld in artikel 4.1:

1) Persoonlijke gegevens (titel, volledige naam, postadres, land van vestiging, e-mailadres, telefoonnummer)

2) Productgegevens (productnaam, dealerkanaal, winkelnaam, land van aankoop, aankoopdatum, serienummer van de Deelnemende Producten, geüploade factuur en een foto van het serienummer en de streepjescode). Op de factuur moeten de naam van de Deelnemende Dealer, de aankoopdatum en het modelnummer van het product staan.

3) Bankgegevens

4.4. Nadat u zich heeft aangemeld, ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging. Elke Cashback-claim mag maar één keer worden ingediend en kan niet worden gebruikt in combinatie met andere promotionele vouchers of cashback-aanbiedingen voor S-lenzen.

4.5. De tijdsperiode waarbinnen de claim kan worden ingediend wordt de Claimperiode genoemd. Aanvragen die worden ingediend vóór of ná de Claimperiode komen niet in aanmerking voor de Actie. De Deelnemer moet ervoor zorgen dat op het aankoopbewijs de productnaam (het modelnummer), de naam van de winkel en de aankoopdatum worden vermeld.

4.6. De Organisator kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enige technische, hardware- of softwarematige, server-, website- of andere storingen of schade, van welke aard ook, in de mate dat dit de Deelnemer belemmert of anderszins verhindert om deel te nemen aan de Actie. Als online registratie om technische redenen niet mogelijk is, kan per mail contact worden opgenomen met ons supportteam via Panasonic@promotion-support.com.

4.7. Claims die per fax, telefoon, e-mail of post worden ingediend, worden niet geaccepteerd. Onleesbare, onvolledige of gewijzigde claimformulieren en enquêtes zullen als niet geldig worden beschouwd. Hetzelfde geldt voor formulieren die niet in overeenstemming met deze voorwaarden zijn ingevuld.

4.8. De claim van de Deelnemer wordt gecontroleerd door Benamic overeenkomstig deze voorwaarden. Claims zijn niet geldig in het geval van Deelnemende Producten die worden geretourneerd aan de Deelnemende Dealer, als de Deelnemer het Deelnemende Product omruilt of een volledige terugbetaling ontvangt. In dat geval heeft de Organisator het recht om eventueel verstrekte Cashback-bedragen terug te vorderen.

4.9. De Organisator zal een claim niet verwerken als de Deelnemer geen geldige kopie van het aankoopbewijs, geen serienummer van het product en geen afbeelding van het serienummer en de streepjescode verstrekt.

4.10. In het geval dat de Deelnemer het Deelnemende Product retourneert aan de Deelnemende Dealer, heeft de Deelnemer geen recht op het claimen van een Cashback en wordt elke claim nadien afgewezen. Voor alle duidelijkheid: deze clausule verbiedt op geen enkele manier het recht van de Deelnemer om zijn toepasselijke wettelijke of garantierechten uit te oefenen.

5. PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

5.1. De verantwoordelijke gegevensbeheerder is de Organisator, Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Duitsland, data_protection@eu.panasonic.com.

5.2. De Organisator zal zich houden aan de wettelijke bepalingen van de toepasselijk wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Het privacy beleid van de Organisator is van toepassing en is te vinden op:

https://www.panasonic.com/nl/privacybeleid.html

5.3. Persoonlijke gegevens worden namens de Organisator verzameld en verwerkt door Benamic. Benamic zal zich houden aan de wettelijke bepalingen van de toepasselijk wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. De soorten verzamelde gegevens omvatten Persoonlijke Gegevens, Productdetails en Bankgegevens zoals vermeld onder 4.3.

5.4. De doeleinden van gegevensverzameling: Gegevens worden door Benamic verzameld, verwerkt en opgeslagen met als enig doel de uitvoering van de Actie. Voor het registreren van het Deelnemende product bij de Organisator of voor e-mailmarketing door de Organisator worden gegevens door de Organisator verzameld voor zover de Deelnemer hiermee heeft ingestemd tijdens de registratie. Als de Deelnemer heeft ingestemd met e-mailmarketing, worden de Persoonlijke gegevens beschreven in 4.3 ook verzameld, verwerkt en opgeslagen voor dit doel. Gegevens van bestaande klanten zullen worden vergeleken en bijgewerkt met de voor deze Actie verstrekte gegevens.

5.5. Voor het uitvoeren van de Actie is de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd op artikel 6 (1) (b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG'). De verwerking van uw Persoonlijke Gegevens ten behoeve van e-mailmarketing is gebaseerd op artikel 6 (1) (a) van de AVG.

5.6. De persoonsgegevens van de Deelnemer zullen zonder toestemming noch worden overgedragen aan derden, noch aan hen voor gebruik ter beschikking worden gesteld. Een uitzondering wordt gemaakt voor derden, onder meer bureaus, die de opdracht hebben gekregen de Actie uit te voeren en die de gegevens zullen verzamelen, opslaan en gebruiken om de Actie uit te voeren. De derden zullen zich houden aan de AVG en hebben de benodigde veiligheidsmaatregelen getroffen zoals schriftelijk overeengekomen met de Organisator en op basis van een gesloten gegevensverwerkingsovereenkomst.

5.7. De persoonsgegevens van de Deelnemers worden door Benamic bewaard zolang als nodig is om te voldoen aan wettelijke vereisten en voor wettelijke doeleinden, en worden uiterlijk 12 maanden na afloop van de actie verwijderd.

5.8. De Deelnemer kan zijn/haar toestemming voor e-mailmarketing op elk moment intrekken en zich uitschrijven voor de nieuwsbrief. De toestemming kan worden ingetrokken door te klikken op de link naar het 'Nieuwsbrief Abonnementsbeheercentrum' in elke nieuwsbrief-e-mail, via uw Mijn Panasonic-account of door contact op te nemen met de Organisator via data_protection@eu.panasonic.com.

5.9. De Deelnemer heeft te allen tijde het recht op gratis informatie over zijn/haar opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen. Een verzoek hiertoe moet worden gericht aan: data_protection@eu.panasonic.com.

6. ALGEMENE VOORWAARDEN

6.1. Door aanspraak te maken op de Cashback, worden de Deelnemers geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en ze te aanvaarden.

6.2. De Organisator behoudt zich het recht voor de geldigheid van alle claims te controleren om zichzelf te beschermen tegen frauduleuze, ongeldige of herhaalde claims, waaronder, maar niet beperkt tot, de eis dat de Deelnemer bewijst dat hij het Deelnemende Product niet binnen een periode van 28 dagen vanaf de leveringsdatum heeft geretourneerd. Frauduleuze inzendingen of claims waarbij ter slechter trouw is gehandeld of die anderszins niet aan deze voorwaarden voldoen zullen ongeldig worden verklaard.

6.3. De Organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken deze voorwaarden op enig moment te wijzigen of de Actie op enig moment in te trekken.

6.4 Om frauduleuze claims te monitoren behoudt de Organisator zich het recht voor om retourzendingen van producten bij de desbetreffende Deelnemende Dealers te vergelijken met ontvangen claims. De Organisator behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot uitbetaling van een Cashback wanneer er verdenkingen bestaan dat een onterechte of frauduleuze claim is ingediend.

6.5 Op deze voorwaarden is het recht van de Republiek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van internationaal conflictenrecht, in het bijzonder het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Dwingende bepalingen van lokaal recht van het land waar uw gewone verblijfplaats zich bevindt of uw statutaire zetel is gevestigd, blijven echter onaangetast en hebben voorrang in geval van strijdigheid met bepalingen van Duits recht. De rechtbanken te Wiesbaden, Duitsland, zijn exclusief bevoegd om geschillen of vorderingen te beslechten die voortvloeien uit deze Actie of die ermee verband houden.

6.6. Indien een artikel van deze voorwaarden ongeldig is, blijft de geldigheid van de overige voorwaarden onaangetast.

Bijlage 1 – Deelnemende Producten

PRODUCT

CASHBACK

S-X50E

€300 

S-R70200E

€200 

S-R24105E

€100 

S-E2470E

€300 

S-E70200E

€300 

S-R1635E

€150 

S-S85E

€50 

S-R70300E

€150 

S-S24E

€100 

S-S35E

€50 

Bijlage 2 – Deelnemende Dealers

Cameraland

Cameranu.nl 

Cameranu.nl Amsterdam

Cameranu.nl Apeldoorn

Cameranu.nl Eindhoven

Cameranu.nl Groningen

Cameranu.nl Rotterdam

Cameranu.nl Urk

Coolblue.nl

Digimaxx.nl

Foto Ben Hofland - Naaldwijk

Foto Ben Hofland - Rijswijk

Foto Coenstad

Foto De Vakman Uden

Foto Filippo

Foto Film de Bock

Foto Film de Bock

Foto Hans Keuzekamp

Foto Hekkert BV

Foto Hofma

Foto Kino Linders

Foto Leenarts Wageningen

Foto Nivo Schweitzer

Foto Rembrandt

Foto Rooijmans

Foto Roos

Foto Schievink

Foto Sipkes

Foto Tuerlings

Foto Verweij

Foto Video Smits

Foto Weert (Totaal in beeld)

Foto-Groep Amersfoort

Foto-Groep Assen

Foto-Groep Doorn

Foto-Groep Harderwijk

Foto-Groep Heerenveen

Foto-Groep Hilversum

Foto-Groep Hoogeveen

Hafo Den Haag

Kamera Express Arnhem

Kamera Express Breda

Kamera Express Den Haag

Kamera Express Eindhoven

Kamera Express Groningen

Kamera Express Maastricht

Kamera Express Rotterdam

Kamera Express Superstore Almelo

Kamera Express Superstore Amsterdam

Kamera Express Superstore Capelle aan de IJssel

Kamera Express Superstore Den Bosch

Kamera Express Utrecht

Kamera Express Zwolle

Kamera-express.nl

NEBO de fotospecialist - Den Haag

NEBO de fotospecialist - Nootdorp

Panasonic.nl

Ringfoto Focus Den Haag

Ringfoto Focus Voorburg

Ringfoto Meppel

Anders

Wij gebruiken eigen cookies en cookies van derden om onze service te kunnen optimaliseren door het surfgedrag van bezoekers aan onze website te analyseren. Een cookie is een klein bestandje, bestaande uit letters en cijfers, dat we op uw computer plaatsen, mits we daarvoor uw toestemming hebben. Door gebruik te maken van cookies kunnen wij u onderscheiden van andere bezoekers op onze website, zorgen wij ervoor dat u onder de meest ideale omstandigheden op onze website surft en kunnen wij verbeteringen doorvoeren. Door verder te gaan op onze website, stemt u in met het gebruik van deze cookies. OK Meer informatie