https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=pl_PL&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0} # ###,00 000 010 //panasonic.purchase-now.pl/pl/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now.pl/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Wybierz kolor
Cena: Kup Kup w sklepie Panasonic Znajdź sklep

Promocja Early Bird na Lumix GH6 – Regulamin promocji

Promocja Early Bird na Lumix GH6 – Regulamin promocji
Zarejestruj swój produkt LUMIX GH6 i otrzymaj za darmo profesjonalną kartę Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series oraz przedłużenie gwarancji o rok

E-mail: Panasonic@promotion-support.com

Okres promocji: 22 lutego 2022 r. – 20 maja 2022 r.
Okres składania wniosków o przyznanie Upominku: 15 marca 2022 r. – 20 czerwca 2022 r.

1. ORGANIZATOR

1.1. Promocja LUMIX GH6 Early Bird Promotion (zwana dalej „Promocją”) jest organizowana przez Panasonic Marketing Europe spolka z ograniczoną odpowiedzilnością Oddział w Polsce jako oddział Panasonic Marketing Europe GmbH z siedzibą przy Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Niemcy („Organizator”).

2. KWALIFIKOWALNOŚĆ

2.1. Promocja jest przeznaczona dla mieszkańców następujących państw: Niemcy, Austria, Francja, Belgia, Włochy, Szwajcaria, Holandia, Hiszpania, Portugalia, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Szwecja, Dania, Norwegia, Finlandia, Wielka Brytania, Irlandia („Kraje uczestniczące”).
2.2. Uczestnicy muszą mieć ukończone  18 lat („Uczestnik”).
2.3. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik musi zakupić jeden z następujących produktów LUMIX GH6: DC-GH6E, DC-GH6ME, DC-GH6LE („Produkty objęte promocją”) od autoryzowanego sprzedawcy w Kraju uczestniczącym w okresie od 22 lutego 2022 r. do 20 maja 2022 r. („Okres promocji”) i zarejestrować Produkty objęte promocją zgodnie z niniejszym regulaminem na naszej stronie Promocji pod adresem, podając wymagane informacje określone w punkcie 4.
2.4. Wszystkie Produkty objęte promocją muszą być nowymi i oryginalnymi produktami Panasonic. Zakupy produktów używanych, odnowionych lub naprawionych, a także produktów importowanych spoza Krajów uczestniczących lub produktów, które są podrobione lub w jakikolwiek sposób naruszają prawa własności intelektualnej grupy firm Panasonic nie będą kwalifikowały się do niniejszej Promocji.

3. UPOMINKI

3.1. Upominki przewidziane za udział w Promocji to karta Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series oraz przedłużenie gwarancji o 1 rok na dany Produkt objęty promocją („Upominki”).
3.2. Upominki oferowane w ramach niniejszej Promocji są niewymienialne, niezbywalne i nie mają alternatywy w postaci gotówki ani kredytu.
3.3. Karta Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series jest oferowana tylko do wyczerpania zapasów.
3.4. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, Organizator zastrzega sobie prawo do zapewnienia innego Upominku o tej samej lub większej wartości bez uprzedniego zawiadamiania.

4. PROCES SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE UPOMINKU

4.1. Aby odebrać Upominki, wystarczy założyć konto My Panasonic. Jeśli posiadasz już konto My Panasonic, dodaj zakupione Produkty objęte promocją do swojej rejestracji produktów. Uczestnik musi zarejestrować Produkt objęty promocją online na stronie internetowej: https://my.panasonic.eu/#/login?lan=pl_PL po zakupie Produktu objętego promocją i w Okresie składania wniosków.
4.2. Wnioski dotyczące Produktów objętych promocją zakupionych przed lub po Okresie promocji „Early Bird” zostaną uznane za nieważne.
4.3. Aby odebrać Upominek, Uczestnik musi dokonać rejestracji poprzez  podanie następujących obowiązkowych informacji na stronie docelowej, o której mowa w punkcie 4.1:

1) Gdzie został zakupiony Produkt objęty promocją?
2) Data zakupu
3) Numer seryjny Produktu objętego promocją (który można znaleźć na produkcie lub z boku pudełka)
4) Przesłanie skanu/zdjęcia numeru seryjnego i kodu kreskowego
5) Przesłanie skanu/zdjęcia faktury/paragonu zakupu (kopia pełnego paragonu zakupu, nie potwierdzenie wpłaty lub zamówienia w przedsprzedaży).

4.4 Po rejestracji Uczestnik otrzyma wiadomość e-mail z linkiem do certyfikatu przedłużenia gwarancji. Aby móc skorzystać z przedłużenia gwarancji, należy pobrać certyfikat przedłużenia. Będzie on służył jako dowód rejestracji w Okresie promocji. W przypadku roszczeń gwarancyjnych, w celu uzyskania serwisu gwarancyjnego należy przedstawić certyfikat przedłużenia gwarancji oraz oryginalny paragon zakupu z aktualnym numerem faktury i wykazanym podatkiem VAT. Jeżeli wyżej wymienione informacje i dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, przedłużenie gwarancji nie zostanie udzielone. W przypadku zakupu zestawu (korpus aparatu i obiektyw) DC-GH6LE, DC-GH6ME, prosimy o zarejestrowanie zestawu (zawierającego korpus i obiektyw) jednocześnie pod DC-GH6LE, DC-GH6ME, a nie jako dwie pojedyncze rejestracje (np. tylko korpus i tylko obiektyw). Oddzielne rejestracje nie będą przyjmowane.
4.5. Po rejestracji otrzymasz również wiadomość e-mail z opcją opt-in, aby odebrać swoją kartę Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series. Proszę wybrać opcję opt-in, aby zamówić kartę Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series. Upewnij się również, że podałeś poprawne dane adresowe podczas rejestracji w celu wysłania karty Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series.
4.5. Okres składania wniosków o przyznanie Upominku trwa od 15 marca 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. („Okres składania wniosków”). Zgłoszenia dokonane po upływie Okresu składania wniosków nie będą uprawniały do udziału w Promocji. Uczestnik powinien upewnić się, że paragon zakupu zawiera nazwę zakupionego produktu (numer modelu), nazwę sklepu oraz datę zakupu.
4.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie techniczne, awarie sprzętu, oprogramowania, serwera, strony internetowej lub inne awarie lub szkody jakiegokolwiek rodzaju w zakresie, w jakim uniemożliwiają one lub w inny sposób utrudniają Uczestnikowi wzięcie udziału w Promocji.
4.7. Wnioski składane za pośrednictwem faksu, telefonu, e-maila lub poczty nie będą przyjmowane. Nieczytelne, niekompletne lub zmodyfikowane wnioski lub ankiety zostaną uznane za nieważne, podobnie jak wnioski o przyznanie Upominku, które nie zostały wypełnione zgodnie z niniejszymi warunkami.
4.8. Wniosek Uczestnika zostanie zweryfikowany zgodnie z niniejszym regulaminem. Wnioski o przyznanie Upominku nie obowiązują w odniesieniu do Produktów objętych promocją, które zostały zwrócone do sprzedawcy detalicznego, a Uczestnik wymieni Produkt objęty promocją lub otrzyma pełny zwrot pieniędzy, w którym to przypadku Organizator będzie uprawniony do żądania zwrotu wszelkich przekazanych Upominków.
4.9. Organizator nie rozpatrzy wniosku o przyznanie Upominku, jeśli Uczestnik nie przedstawi ważnej kopii dowodu zakupu, numeru seryjnego produktu oraz obrazu numeru seryjnego i kodu kreskowego.

5. PROCES OTRZYMANIA UPOMINKU

5.1 Karta Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series zostanie wysłana na adres podany przez Uczestnika zarejestrowany na koncie My Panasonic.
5.2. Jeżeli karta Lexar® Professional CFexpress™ Typ B GOLD Series nie zostanie dostarczona z powodu podania przez Uczestnika nieprawidłowego lub błędnego adresu, Organizator nie jest zobowiązany do dalszego wyjaśniania tej kwestii.
5.3. Ryzyko pogorszenia jakości i przypadkowej utraty karty Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series przechodzi na Uczestnika w momencie jej wysłania.
5.4. Dostawa karty Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series będzie mieć miejsce w ciągu 3 miesięcy po upływieod dokonania prawidłowej rejestracji..
5.5. W przypadku, gdy Organizator nie jest w stanie dotrzymać terminu dostawy określonego w punkcie 5.4 z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności (niedostępność Upominku), Organizator niezwłocznie poinformuje o tym Uczestnika i jednocześnie powiadomi go o przewidywanym nowym terminie dostawy. Za przypadek niedostępności Upominku w tym znaczeniu uważa się w szczególności niedostarczenie Upominku na czas przez dostawcę Organizatora. Jeżeli Organizator zawarł odpowiednią transakcję, ani Organizator, ani jego dostawca nie ponoszą winy lub Organizator nie jest zobowiązany do zapewnienia Upominku w danym przypadku. Za przypadek niedostępności karty Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series uznaje się również wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności, takich jak siła wyższa.

6. PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH

6.1. Właściwym administratorem danych jest Organizator, Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, NIEMCY; data_protection@eu.panasonic.com
6.2. Organizator będzie postępował zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Obowiązuje polityka prywatności Organizatora, którą można znaleźć pod adresem:

Polityka prywatności - Panasonic

6.3. Rodzaje gromadzonych danych: zwrot grzecznościowy, imię i nazwisko, adres pocztowy, kraj zamieszkania i adres e-mail, odpowiedź na ankietę, data i miejsce zakupu Produktu objętego promocją.
6.4. Cele gromadzenia danych: dane będą gromadzone, przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celu realizacji promocji lub w zakresie, w jakim Uczestnik wyraził na to zgodę. Jeżeli Uczestnik wyraził zgodę na marketing bezpośredni, wymienione powyżej rodzaje danych będą również gromadzone, przetwarzane i przechowywane w tym celu. Dane dotychczasowych klientów zostaną porównane i zaktualizowane z danymi dostarczonymi w ramach tej promocji.
6.5. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”).
6.6. Wszelkie dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane osobom trzecim ani udostępniane im do wykorzystania bez jego zgody. Wyjątek stanowią podmioty trzecie, którym zlecono przeprowadzenie Promocji, a które będą gromadzić, przechowywać i wykorzystywać dane w celu przeprowadzenia Promocji. Podmioty trzecie spełniają wymogi RODO i stosują niezbędne środki bezpieczeństwa, co zostało uzgodnione z Organizatorem na piśmie oraz mają podpisane umowy o przetwarzaniu danych.
6.6. Dane Uczestników zostaną usunięte po przeprowadzeniu Promocji. Będą one archiwizowane przez Organizatora  wyłącznie dla celów obrony prawnej, najdłużej do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń.
6.7. Uczestnik może w każdej chwili złożyć Organizatorowi oświadczenie o odwołaniu zgody na wykorzystanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego i sprzeciwić się wykorzystaniu odpowiednich danych osobowych Uczestnika do celów marketingu bezpośredniego. Odwołanie to powinno być zaadresowane do Organizatora lub oddziału Panasonic w kraju, w którym Uczestnik zamieszkuje.
6.8. Uczestnik ma w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji na temat jego przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych w ramach obowiązujących przepisów prawnych.

7. OGÓLNE WARUNKI

7.1. Uznaje się, że Uczestnicy, którzy odbierają Upominki, przeczytali i zaakceptowali niniejszy regulamin.
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kwalifikowalności wszystkich wniosków o przyznanie Upominku w celu ochrony przed fałszywymi, nieważnymi lub powtarzającymi się roszczeniami, w tym między innymi do zażądania od Uczestnika udowodnienia, że nie zwrócił on Produktu objętego promocją w ciągu 28 dni od daty dostawy. Wnioski odnoszące się do zwróconych Produktów objętych promocją, zgłoszenia dokonane w złej wierze lub oszustwa lub wnioski, które w inny sposób nie spełniają niniejszych warunków, zostaną unieważnione.
7.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zasad i warunków w dowolnym czasie według własnego uznania oraz do zmiany lub wycofania niniejszej Promocji w dowolnym czasie.
7.4. Na każdy zakupiony Produkt objęty promocją można złożyć jeden wniosek o przyznanie Upominku.
7.5 W celu monitorowania fałszywych wniosków o przyznanie Upominku, Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zwrotów produktów u odpowiednich autoryzowanych sprzedawców detalicznych pod kątem otrzymanych wniosków dotyczących Upominków. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania wydania Upominku (lub podjęcia kroków w celu zażądania jego zwrotu, jeśli został już przekazany), jeśli istnieje podejrzenie, że złożono fałszywy lub nieuczciwy wniosek.
7.6. Niniejsze warunki podlegają prawu niemieckiemu, z wyłączeniem międzynarodowych norm kolizyjnych, w szczególności Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Sądy w Wiesbaden w Niemczech będą miały wyłączną jurysdykcję w rozstrzyganiu wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z niniejszej Promocji lub z nią związanych.
7.7. Jeżeli jakakolwiek klauzula niniejszych warunków jest nieważna, ważność pozostałych warunków pozostaje nienaruszona.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) oraz podobne narzędzia w celu poprawienia wydajności i zwiększenia wygody użytkowania. Decydując się na korzystanie z tej strony bez zmieniania ustawień prywatności przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat plików cookies, które wykorzystujemy oraz tego jak zmienić swoje ustawienia prywatności przeglądarki, prosimy o zapoznanie się z polityką przetwarzania plików cookies. OK Dowiedz się więcej.