Wybierz kolor
Cena: Panasonic Online Price: Kup SHOP NOW WHERE TO BUY Kup w sklepie Panasonic Znajdź sklep Out of Stock at Panasonic Online

Promocja cashback na obiektyw Lumix S – Regulamin Promocji

Promocja cashback na obiektyw Lumix S – Regulamin Promocji

Zarejestruj swój obiektyw LUMIX S u uczestniczącego sprzedawcy i uzyskaj zwrot gotówki w wysokości do 1400,00 PLN

Email: Panasonic@promotion-support.com

Okres Promocji (Okres Zakupu): 1 sierpnia 2022 – 31 mars 2023

Okres Zgłoszenia Produku: 15 sierpnia 2022 – 30 kwietnia 2023

1. Organizator

1.1. Promocja LUMIX Cash Back (zwana dalej "Promocją") jest promowana przez Panasonic Marketing Europe GmbH, spolka z ograniczona odpowiedzialnością, Oddział w Polsce- jako oddział Panasonic Marketing Europe GmbH, którego zarejestrowany adres to Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Niemcy ("Organizator").

2. Uczestnictwo

2.1. Promocja jest przeznaczona dla mieszkańców następujących krajów:  Belgia, Luksemburg, Niemcy, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Włochy, Litwa, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwajcaria, Serbia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Łotwa, Andora. ("Kraje Uczestniczące").

2.2. Uczestnik , w chwili dokonywania rejestracji musi mieć ukończone 18 lat ("Uczestnik"). W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, jego spółek zależnych, ich rodziny, agenci oraz inne osoby bezpośrednio związane z niniejszą Promocją. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla Uczestników dokonujących zakupu na własny użytek, tj. użytkowników końcowych. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji uprawnień Uczestników i/lub do wykluczenia Uczestników według własnego uznania w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Sprzedawcy nie mogą zgłaszać roszczeń w imieniu swoich klientów. Rejestracja i składanie reklamacji przez Uczestniczącego Detalistę, pracowników Uczestniczącego Detalisty i rodziny pracowników jest niedozwolone.

2.3. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik musi zakupić jeden z obiektywów LUMIX S ("Kwalifikujące się Produkty "), zgodnie z opisem w Załączniku 1, od Uczestniczącego Sprzedawcy ("Uczestniczący Sprzedawca") w Kraju Uczestniczącym w Okresie Promocji i zarejestrować Produkty Kwalifikujące się zgodnie z niniejszymi warunkami na stronie rejestracyjnej prowadzonej przez naszego partnera kooperacyjnego Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlandia, ("Benamic"), podając wymagane informacje określone w punkcie 4. Lista wszystkich Uczestniczących Sprzedawców detalicznych znajduje się na stronie https://www.panasonic.com/pl/consumer/kamery-i-aparaty-uczyc-sie/artykuly/lumix-s-lens-cashback-promotion.html oraz w Załączniku 2. Proszę również sprawdzić u lokalnego sprzedawcy, czy bierze on udział w tej Promocji.

2.4. Produktami objętymi promocja są wyłacznie nowe i oryginalne produkty Panasonic. Zakupy produktów używanych, odnowionych lub regenerowanych, a także produktów importowanych spoza Krajów Uczestniczących lub produktów, które są podrobione lub w jakikolwiek sposób naruszają prawa własności intelektualnej grupy firm Panasonic, nie będą kwalifikowały się do niniejszej Promocji. Produkt zakupiony od Amazon nie będzie ważny. Organizator promocji zaakceptuje roszczenia z Amazon Marketplace tylko wtedy, gdy odsprzedawca jest wymieniony jako jeden z detalistów biorących udział w tej Promocji. Roszczenie zostanie odrzucone w przypadku każdego innego odsprzedawcy będącego stroną trzecią na platformie Amazon Marketplace. Organizator nie przyjmuje roszczeń dotyczących produktów zakupionych w serwisie eBay (wymienionych jako nowe lub używane). Wszelkie obiektywy, które są częścią Pakietu/Zestawu aparatu, nie są objęte niniejszą Promocją. Uczestnictwo uprawnia tylko do zakupu indywidualnego kwalifikującego się produktu.

3. Cash Back

3.1. Biorąc udział w niniejszej Promocji, Uczestnik otrzyma wypłatę Cash Back w następującej wysokości: („Cash Back”).

S-X50E

1400.00 PLN

S-R70200E

940.00 PLN

S-R24105E

470.00 PLN

S-E2470E

1400.00 PLN

S-E70200E

1400.00 PLN

S-R1635E

700.00 PLN

S-S85E

235.00 PLN

S-R70300E

700.00 PLN

S-S24E

470.00 PLN

S-S35E

235.00 PLN

S-S18E

470.00 PLN

3.2. Cash Back oferowany w ramach tej Promocji jest niewymienialny, niezbywalny i nie ma dostępnej alternatywy w postaci gotówki lub kredytu. Wypłata Cash Back za pośrednictwem Uczestniczącego Sprzedawcy jest wyraźnie zabroniona. Podwójne roszczenie o zwrot gotówki jest wykluczone.

3.3 W trakcie trwania promocji można odebrać maksymalnie 5 kwalifikujących się produktów na Uczestnika. Na jeden kwalifikujący się produkt przypada tylko 1 zgłoszenie.

3.4 W przypadku, gdy zwrot gotówki stanowi świadczenie podlegające opodatkowaniu, obowiązek podatkowy spoczywa na Uczestniku. W związku z tym, jeśli Twój bank obciąża Cię, opłaty te zostaną potrącone przez Twój bank z kwoty zwrotu gotówki.

3.5 Cash Back zostanie przelany w ciągu 28 dni od potwierdzenia Twojego roszczenia

4. Udział w promocji

4.1. Aby odebrać Cash Back, wystarczy zarejestrować Kwalifikujący się Produkt online na stronie rejestracyjnej prowadzonej przez Benamic pod tym adresem https://panasonic-lumixs-lens.benamic.com/pl/?country_promotion=31

4.2. Roszczenia dotyczące Produktów Kwalifikowanych zakupionych przed lub po Okresie Promocji zostaną uznane za nieważne.

4.3 Aby odebrać Cash Back, Uczestnik musi podać następujące obowiązkowe informacje na stronie startowej, o której mowa w punkcie 4.1:

1) Dane osobowe (tytuł, imię i nazwisko, adres pocztowy, kraj zamieszkania, adres e-mail)

2) Dane Produktu (Nazwa produktu, nazwa sklepu/nazwa Uczestniczącego Sprzedawcy, data zakupu, numer seryjny, przesłany obraz numeru seryjnego i kodu kreskowego, przesłany obraz faktury lub inny dowód zakupu produktu (Prosimy o dostarczenie dokumentu, na którym widnieje nazwa Uczestniczącego Sprzedawcy, data zakupu i numer modelu produktu).

3) Dane Bankowe

4.4 Po zarejestrowaniu otrzymasz e-mailem potwierdzenie odbioru. Każde roszczenie Cash Back jest jednorazowe i nie może być używane w połączeniu z żadnym innym kuponem promocyjnym na obiektyw S lub ofertą zwrotu gotówki.

4.5. Okres na zgłoszenie reklamacji to Okres Zgłoszenia Produku. Zgłoszenia złożone przed lub po Okresie Zgłaszania Produktu nie będą kwalifikować się do Promocji. Uczestnik powinien upewnić się, że dowód zakupu zawiera nazwę zakupionego produktu (numer modelu), nazwę sklepu oraz datę zakupu.

4.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie techniczne, sprzętowe, oprogramowania, serwera, strony internetowej lub inne awarie lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, w zakresie, w jakim uniemożliwiają one lub w inny sposób utrudniają Uczestnikowi wzięcie udziału w Promocji. Jeżeli rejestracja online nie jest możliwa z powodów technicznych, do dyspozycji jest nasz zespół pomocy technicznej pod adresem Panasonic@promotion-support.com

4.7. Zgłoszenia przesłane faksem, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub pocztą nie będą przyjmowane. Nieczytelne, niekompletne lub zmienione formularze reklamacyjne lub ankiety zostaną uznane za nieważne, podobnie jak formularze reklamacyjne, które nie zostały wypełnione zgodnie z niniejszymi warunkami.

4.8. Zgłoszenie Uczestnika zostanie zweryfikowane przez Benamic zgodnie z niniejszymi warunkami. Zgloszenia są nieważne w odniesieniu do Produktów Kwalifikowanych, które zostały zwrócone do Uczestniczącego Sprzedawcy Detalicznego, a Uczestnik wymieni Produkt Kwalifikowany lub otrzyma pełny zwrot pieniędzy, w którym to przypadku Organizator będzie uprawniony do żądanai zwrotu wszelkich przekazanych Cash Backów.

4.9. Organizator nie rozpatrzy reklamacji, jeżeli Uczestnik nie przedstawi ważnej kopii dowodu zakupu, numeru seryjnego produktu oraz obrazu numeru seryjnego i kodu kreskowego.

4.10 W przypadku, gdy Uczestnik zwróci Kwalifikujący się produkt do Uczestniczącego Sprzedawcy, Uczestnik nie będzie uprawniony do żądania Cash Back, a wszelkie roszczenia zostaną następnie odrzucone. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsza klauzula w żaden sposób nie zabrania Uczestnikowi wykonywania przysługujących mu uprawnień ustawowych lub gwarancyjnych

5. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Odpowiedzialnym administratorem danych jest Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Niemcy; data_protection@eu.panasonic.com.

5.2. Administrator będzie przestrzegał ustawowych przepisów obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych. Obowiązuje polityka prywatności Administratora, którą można znaleźć pod adresem:

https://www.panasonic.com/pl/polityka-prywatnosci.html

5.3. Dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane przez Benamic w imieniu Administratora. Benamic będzie przestrzegać ustawowych przepisów obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Rodzaje gromadzonych danych obejmują Dane Osobowe, Dane Produktu i Dane Bankowe wymienione w punkcie 4.3.

5.4 Cele gromadzenia danych: Dane będą gromadzone, przetwarzane i przechowywane przez Benamic wyłącznie w celu przeprowadzenia Promocji. W celu rejestracji produktu Administratora lub w celu e-mail marketingu prowadzonego przez Administratora dane będą gromadzone przez Administratora w zakresie, w jakim Uczestnik wyraził na to zgodę podczas rejestracji. Jeżeli Uczestnik wyraził zgodę na e-mail marketing, to w tym celu będą również zbierane, przetwarzane i przechowywane Dane Osobowe wymienione w punkcie 4.3. Dane już istniejących klientów zostaną porównane i zaktualizowane z danymi dostarczonymi w ramach niniejszej promocji.

5.5. W celu przeprowadzenia promocji przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ("GDPR"). Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu prowadzenia e-mail marketingu opiera się na art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR.

5.6 Wszystkie dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane osobom trzecim ani udostępniane im do wykorzystania bez ich zgody. Wyjątek stanowią osoby trzecie, m.in. agencje, którym zlecono przeprowadzenie Promocji i które będą gromadzić, przechowywać i wykorzystywać dane w celu przeprowadzenia Promocji. Strony trzecie przestrzegają GDPR i stosują niezbędne środki bezpieczeństwa, co zostało uzgodnione z Administratorem na piśmie i mają podpisane umowy o przetwarzaniu danych.

5.7. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez Benamic tak długo, jak będzie to konieczne do spełnienia wymogów prawnych i do celów prawnych, a jeżeli nie będzie konieczne ich dłuższe przechowywanie, zostaną usunięte najpóźniej po 12 miesiącach od zakończenia Promocji.

5.8. Uczestnik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na e-mail marketing i zrezygnować z subskrypcji newslettera. Może ją wycofać klikając na link do "Centrum zarządzania subskrypcją newslettera" podany w każdej wiadomości e-mail z newsletterem, za pośrednictwem konta My Panasonic lub kontaktując się z Administratorem pod adresem data_protection@eu.panasonic.com.

5.9. Uczestnik ma prawo w każdej chwili do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych Uczestnika, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, jeśli dotyczy, prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych w ramach obowiązujących przepisów prawnych, wysyłając swoje żądanie na adres data_protection@eu.panasonic.com.

6. Warunki Ogólne

6.1. Uznaje się, że Uczestnicy, zgłaszając się po Cash Back, przeczytali i zaakceptowali niniejsze warunki.

6.2. The Promoter reserves the right to verify the eligibility of all claims to protect itself against fraudulent, invalid or repetitive claims including, without limitation, to require the Participant to prove that it did not return the Qualifying Product within the period of 28 days from the date of delivery. Bad faith or fraudulent entries or claims that otherwise do not meet these terms and conditions will be invalidated.

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia poprawności wszystkich roszczeń w celu ochrony przed fałszywymi, nieważnymi lub powtarzającymi się roszczeniami, w tym między innymi do zażądania od Uczestnika udowodnienia, że nie zwrócił Produktu Kwalifikującego się w ciągu 30 dni od daty dostawy. Zgłoszenia w złej wierze lub oszustwa lub roszczenia, które w inny sposób nie spełniają niniejszych warunków, zostaną unieważnione.

6.4 W celu monitorowania fałszywych roszczeń, Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zwrotów produktów u odpowiednich Uczestniczących Sprzedawców Detalicznych pod kątem otrzymanych roszczeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania wydania Cash Back w przypadku podejrzenia, że zgłoszono fałszywe lub oszukańcze roszczenie.

6.5 Niniejsze warunki podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem międzynarodowego prawa kolizyjnego, w szczególności Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Jednakże bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa miejscowego kraju, w którym znajduje się Państwa miejsce zamieszkania lub siedziba, pozostają nienaruszone i będą miały pierwszeństwo w przypadku sprzeczności z przepisami prawa niemieckiego. Sądy w Wiesbaden, Niemcy są wyłącznie właściwe do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z niniejszej Promocji lub w związku z nią.

6.6. Jeżeli jakikolwiek punkt niniejszych warunków jest nieważny, ważność pozostałych warunków pozostaje nienaruszona.

Aneks 1 – Produkty Kwalifikujące Się

S-X50E

S-R70200E

S-R24105E

S-E2470E

S-E70200E

S-R1635E

S-S85E

S-R70300E

S-S24E

S-S35E

S-S18E

Aneks 2 – Uczestniczący detaliści

ARTUR GRZYBCZYK "FOTO-PLUS"

Cyfrowe.pl Sp. z o.o.

EURO - NET SP. Z O.O.

KOMPUTRONIK S.A. w restrukturyzacji

GT GROUP TOMASZEK SP. z o.o.

BEIKS Machulski Sp.j.

Fotoforma Sp z o.o.

AB FOTO Sp. z o.o.

Panasonic Sklep Online