Wybierz kolor
Cena: Panasonic Online Price: Kup SHOP NOW WHERE TO BUY Kup w sklepie Panasonic Znajdź sklep Out of Stock at Panasonic Online

Regulamin wiosennej promocji LUMIX

Regulamin wiosennej promocji LUMIX

1. Wiosenna Promocja LUMIX (zwana dalej „Promocją”) jest organizowana przez Panasonic Marketing Europe GmbH, spolka z ograniczona odpowiedzialnością, Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352843, NIP 107-00-16-099, REGON 142346837, jako oddział Panasonic Marketing Europe GmbH z siedzibą przy Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Niemcy („Organizator”).
2. Uczestnicy Promocji muszą mieć ukończone 18 lat („Uczestnik”). Pracownicy Organizatora, jego spółek zależnych, ich rodziny, agenci i inne strony bezpośrednio związane z niniejszą Promocją nie mogą brać udziału w konkursie. Z Promocji mogą skorzystać wyłącznie Uczestnicy dokonujący zakupu na własny użytek tj. użytkownicy końcowi. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji uprawnień Uczestników. Sprzedawcy nie mogą składać wniosków w imieniu swoich klientów. Rejestracja i wnioski Sprzedawcy Uczestniczącego, pracowników Sprzedawcy Uczestniczącego i rodzin pracowników nie będą uwzględniane.

3. Promocja trwa od dnia 28.04.2024 od godziny 00:00 do dnia 3.06 2024 roku od godziny 24:00 i dotyczy produktów objętych promocją („Produkt kwalifikowany”) oferowanych w sklepie internetowym Panasonic https://sklep.panasonic.pl/wiosenna-promocja-lumix/ . Lista Produktów kwalifikowanych zostala okreslona w punkcie 5 i 6 niniejszego Regulaminu. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik w czasie trwania Promocji musi zakupić zestaw Produktów kwalifikowanych, w jednej z kombinacji wskazanych w tabeli poniżej,
4. W okresie Promocji Uczestnik może dokonać zakupu maksymalnie 3 zestawów Produktów kwalifikowanych (aparat obiektyw, zgodnie z tabelą poniżej). Przy zakupie odpowiedniego zestawu Produktów kwalifikowanych w sklepie internetowym Panasonic zniżka na obiektyw z zestawuzostanie bezpośrednio odliczona od pełnej kwoty zamówienia.
5. Produkty kwalifikowane objęte Promocją to następujące zestawy aparatów i obiektywów: DC-S5M2X, DC-S5M2XR, DC-S5M2XWE, DC-S5M2XKE, DC-S5M2XE, DC -S5M2ME, DC-S5M2R-KIT, DC-S5M2WE, DC-S5M2KE, DC-S5M2E, S-E2470E, S-E70200E, S-S24E, S-S35E, S-S85E, S-E100E, S-R28200E. Możliwe kombinacje i odpowiednie kwoty rabatów na obiektyw objętych daną kombinacją zostaly przedstawione w poniższej tabeli (z zastrzeżeniem zmian i zastrzeżeniem błędów, odpowiednie zniżki dla objętych kombinacjami produktów są wyświetlane w koszyku):

Model aparatu

Model obiektywu

Wartość Rabatu

 
DC-S5M2X
DC-S5M2XR
DC-S5M2XWE
DC-S5M2XKE
DC-S5M2XE

S-E2470E
S-E70200E
S-R70300E
S-S24E
S-S35E
S-S85E
S-E100E

3520 PLN
4400 PLN
2200 PLN
2200 PLN
1760 PLN
1760 PLN
2200 PLN

DC-S5M2XE

S-R28200E

1760 PLN

 
DC-S5M2ME
DC-S5M2R-KIT
DC-S5M2WE
DC-S5M2KE
DC-S5M2E

S-E2470E
S-E70200E
S-R70300E
S-S24E
S-S35E
S-S85E
S-E100E

3520 PLN
4400 PLN
2200 PLN
2200 PLN
1760 PLN
1760 PLN
2200 PLN

6. Obniżona cena zostanie wyświetlona po umieszczeniu objętych Promocją Produktów kwalifikowanych- aparatu wraz z promocyjnym obiektywem w odpowiednim polu w koszyku podczas składania zamówienia w sklepie internetowym Panasonic. W trakcie zakupu można uzyskać zniżkę tylko na jeden obiektyw biorący udział w programie dla danego aparatu, z zastrzeżeniem, że taki zestaw liczy się jako jeden produkt. Późniejsze przyznanie rabatu po zakończeniu procesu zakupowego nie jest możliwe i nie podlega reklamacji.
7. Niniejszy regulamin podlega prawu niemieckiemu, z wyłączeniem międzynarodowych norm kolizyjnych, w szczególności Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Jednakże obowiązujące przepisy prawa miejscowego państwa, w którym znajduje się Państwa miejsce zamieszkania lub siedziba, pozostają nienaruszone i mają pierwszeństwo w przypadku konfliktu z przepisami prawa niemieckiego. Sądy w Wiesbaden w Niemczech będą miały wyłączną jurysdykcję w rozstrzyganiu wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z niniejszej Promocji lub z nią związanych.
8. Jeżeli jakakolwiek klauzula niniejszego regulaminu jest nieważna, ważność pozostałej części regulaminu pozostaje nienaruszona.