Wybierz kolor
Cena: Panasonic Online Price: Kup Kup w sklepie Panasonic Znajdź sklep Out of Stock at Panasonic Online

Promocja Early Bird na Lumix GH5M2 - Regulamin promocji

Promocja Early Bird na Lumix GH5M2 - Regulamin promocji

Weź udział w ankiecie, a otrzymasz za darmo obiektyw i baterię

E-mail: Panasonic@promotion-support.com

Okres promocji Early Bird: 25 maja 2021 r. - 31 sierpnia 2021 r.

Okres składania wniosków o przyznanie Upominku: 1 lipca 2021 r. - 15 września 2021 r.

1. ORGANIZATOR

1.1. Promocja Early Bird na LUMIX GH5M2 (zwana dalej "Promocją") jest organizowana przez Panasonic Marketing Europe GmbH, z siedzibą przy Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Niemcy ("Organizator").

2. KWALIFIKOWALNOŚĆ

2.1. Promocja jest przeznaczona dla mieszkańców następujących krajów: Niemcy, Austria, Francja, DROM-COM [tylko strefa euro], Monako, Belgia, Luksemburg, Włochy, Szwajcaria, Holandia, Hiszpania, Portugalia, Polska, Republika Czeska, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Słowenia, Chorwacja, Estonia, Litwa, Szwecja, Dania, Norwegia, Finlandia, Wielka Brytania i Irlandia, Bośnia i Hercegowina, Albania, Łotwa, Grecja ("Kraje Uczestniczące").

2.2. Uczestnicy muszą mieć ukończone co najmniej 18 lat ("Uczestnik").

2.3. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik musi zakupić jeden z następujących produktów LUMIX GH5M2: DC-GH5M2E, DC-GH5M2LE, DC-GH5M2ME ("Produkty objęte promocją") od autoryzowanego sprzedawcy w Kraju Uczestniczącym w okresie od 25 maja 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku ("Okres Promocji Early Bird") i wziąć udział  w ankiecie, która zostanie mu dostarczona w trakcie procesu składania wniosków o przyznanie Upominku i która zawiera informacje określone w punkcie 4.

2.4. Wszystkie Produkty objęte promocją muszą być nowymi i oryginalnymi produktami Panasonic. Zakupy produktów używanych, odnowionych lub naprawionych, a także produktów importowanych spoza Krajów Uczestniczących lub produktów, które są podrobione lub w jakikolwiek sposób naruszają prawa własności intelektualnej grupy spółek Panasonic, nie będą kwalifikowały się do niniejszej Promocji.

3. UPOMINEK

3.1. Upominkiem przewidzianym za udział w Promocji jest obiektyw H-H025 25mm F1.7 oraz darmowa bateria DMW-BLK22 ("Upominek").

3.2. Upominek oferowany w ramach niniejszej Promocji jest niewymienialny, niezbywalny i nie ma dostępnej alternatywy w postaci gotówki lub kredytu.

3.3. Promocja jest oferowana wyłącznie do wyczerpania zapasów Upominku.

3.4. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, Organizator zastrzega sobie prawo do zapewnienia innego Upominku o tej samej lub większej wartości bez uprzedniego zawiadamiania. 

4. PROCES SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE UPOMINKU

4.1. Aby złożyć wniosek o przyznanie  Upominku, Uczestnik musi zarejestrować wniosek drogą elektroniczną i wziąć udział w ankiecie, do której link znajduje się na stronie rejestracji pod następującym adresem https://www.panasonic.com/pl/consumer/kamery-i-aparaty-uczyc-sie/artykuly/promocja-lumix-gh5m2-early-bird.html po dokonaniu zakupu Produktu objętego promocją. Uczestnik musi wypełnić w całości ankietę i przesłać ją, aby kwalifikować się do otrzymania Upominku.

4.2. Wnioski dotyczące Produktów objętych promocją zakupionych przed lub po Okresie Promocji Early Bird zostaną uznane za nieważne.

4.3. Aby złożyć wniosek o przyznanie Upominku, Uczestnik musi dokonać rejestracji, podając następujące obowiązkowe informacje na stronie docelowej, o której mowa w punkcie 4.1:

1) Gdzie został zakupiony Produkt objęty promocją?

2) Data zakupu

3) Numer seryjny Produktu objętego promocją (który można znaleźć na produkcie lub z boku pudełka produktu)

4) Przesłanie skanu/zdjęcia numeru seryjnego i kodu kreskowego

5) Przesłanie skanu/zdjęcia faktury/paragonu zakupu (kopia całego paragonu zakupu, nie potwierdzenia wpłaty lub potwierdzenia zamówienia w przedsprzedaży).

4.4. Wnioski należy składać w okresie od 1 lipca 2021 roku do 15 września 2021 roku ("Okres Składania Wniosków"). Zgłoszenia dokonane po upływie Okresu Składania Wniosków nie będą uprawniały do udziału w Promocji. Uczestnik powinien upewnić się, że paragon zakupu zawiera nazwę zakupionego produktu (numer modelu), uiszczoną cenę, nazwę sklepu oraz datę zakupu.

4.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie techniczne, sprzętu, oprogramowania, serwera, strony internetowej lub inne awarie lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, w zakresie, w jakim uniemożliwiają one lub w inny sposób utrudniają Uczestnikowi wzięcie udziału w Promocji.

4.6. Wnioski składane za pośrednictwem faksu, telefonu, maila lub poczty nie będą przyjmowane. Nieczytelne, niekompletne lub zmienione formularze wniosków lub ankiety zostaną uznane za nieważne, podobnie jak formularze wniosków, które nie zostały wypełnione zgodnie z niniejszymi warunkami.

4.7. Po przesłaniu rejestracji drogą elektroniczną, Uczestnicy otrzymają automatyczną wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie wniosku oraz zawierającą informację o kolejnych krokach w procesie składania wniosków. Wniosek Uczestnika zostanie zweryfikowany zgodnie z niniejszym regulaminem. Wnioski są nieważne w odniesieniu do Produktów objętych promocją, które są zwracane do sprzedawcy detalicznego, oraz gdy Uczestnik wymienia Produkt objęty promocją lub otrzymuje pełny zwrot pieniędzy. W tym przypadku Organizator będzie uprawniony do żądania zwrotu wszelkich przyznanych Upominków.

4.8. Organizator nie rozpatrzy wniosku, jeśli Uczestnik nie przedłoży ważnej kopii dowodu zakupu, numeru seryjnego produktu oraz zdjęcia numeru seryjnego i kodu kreskowego.

5. PROCES OTRZYMYWANIA UPOMINKU

5.1 Upominek zostanie wysłany na adres podany przez Uczestnika podczas rejestracji dokonywanej w celu złożenia wniosku o przyznanie Upominku.

5.2. Jeżeli Upominek nie zostanie dostarczony z powodu podania przez Uczestnika nieprawidłowego lub błędnego adresu, Organizator nie jest zobowiązany do wyjaśniania tej kwestii.

5.3. Ryzyko zniszczenia i przypadkowej utraty Upominku przechodzi na Uczestnika z chwilą jego wysłania.

5.4. Dostawa Upominku nastąpi w ciągu 2 miesięcy od upływu Okresu Składania Wniosków.

5.5. Wnioski rozpatrywane poza Okresem Składania Wniosków nie będą przyjmowane.

5.6. W przypadku, gdy Organizator nie jest w stanie dotrzymać terminu dostawy określonego w punkcie 5.4 z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności (brak dostępności Upominku), Organizator niezwłocznie poinformuje o tym Uczestnika i jednocześnie powiadomi go o przewidywanym nowym terminie dostawy. Za przypadek braku dostępności Upominku w tym kontekście uważa się w szczególności niedostarczenie Prezentu na czas przez dostawcę Organizatora. Jeżeli Organizator zawarł odpowiednią transakcję, to ani Organizator ani jego dostawca nie ponoszą winy lub Organizator nie jest zobowiązany do zapewnienia Upominku w konkretnym przypadku. Za przypadek braku dostępności Upominku uważa się również nieprzewidziane okoliczności, takie jak zdarzenie siły wyższej.

6. PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH

6.1 Właściwym administratorem danych jest Organizator, czyli Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, NIEMCY datenschutz@eu.panasonic.com

6.2 Organizator będzie postępował zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Obowiązuje polityka prywatności Organizatora, która jest dostępna na stronie: https://www.panasonic.com/pl/polityka-prywatnosci.html

6.3. Rodzaje gromadzonych danych: forma grzecznościowa, imię i nazwisko, adres pocztowy, kraj zamieszkania i adres e-mail, odpowiedzi udzielone w ankiecie, data i miejsce zakupu Produktu objętego promocją.

6.4 Cele gromadzenia danych: Dane będą gromadzone, przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celu realizacji promocji lub w zakresie, w jakim Uczestnik wyraził na to zgodę. Jeżeli Uczestnik wyraził zgodę na otrzymywanie od Panasonic informacji o produktach i ofertach specjalnych, wymienione powyżej rodzaje danych będą również gromadzone, przetwarzane i przechowywane w tym celu. Dane dotychczasowych klientów zostaną porównane i zaktualizowane z danymi dostarczonymi w ramach tej promocji.

6.5 Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) oraz art. 17 ust. 3 lit. e) RODO i ustawy 18/2018 Coll. o ochronie danych osobowych, a mianowicie na podstawie dobrowolnego udziału Uczestnika, niniejszych warunków i uzasadnionych interesów Organizatora.

6.6 Wszelkie dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane podmiotom trzecim ani udostępniane im do wykorzystania bez jego zgody. Wyjątek stanowią podmioty trzecie, którym zlecono przeprowadzenie Promocji i które będą gromadzić, przechowywać i wykorzystywać dane w celu przeprowadzenia Promocji. Podmioty trzecie spełniają wymogi RODO i stosują niezbędne środki bezpieczeństwa uzgodnione z Organizatorem.

6.6 Dane Uczestników zostaną usunięte po przeprowadzeniu Promocji, chyba że dane te będą niezbędne do otrzymywania informacji o produktach i ofertach specjalnych od Panasonic. Będą one archiwizowane przez Organizatora wyłącznie dla celów obrony prawnej, najdłużej do czasu upływu okresu przedawnienia wniosków.

6.7 Uczestnik może w każdej chwili złożyć Organizatorowi oświadczenie o rezygnacji z udziału w Promocji oraz sprzeciwić się wykorzystaniu jego danych osobowych na potrzeby Promocji. Rezygnacja ta powinna być skierowana do Organizatora lub oddziału Panasonic w kraju zamieszkania Uczestnika - Panasonic Marketing Europe GmbH - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wołoska 9, 02-583 Warszawa.

6.8 Uczestnik ma w każdej chwili prawo do uzyskania bezpłatnej informacji na temat przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, ma prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych w ramach obowiązujących przepisów prawnych.

7 OGÓLNE WARUNKI

7.1. Uznaje się, że składając wniosek o przyznanie Upominku, Uczestnicy zapoznali się z niniejszymi warunkami i je zaakceptowali.

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kwalifikowalności wszystkich wniosków w celu ochrony przed fałszywymi, nieważnymi lub powtarzającymi się wnioskami, w tym między innymi do zażądania od Uczestnika udowodnienia, że nie zwrócił on Produktu objętego promocją w ciągu 28 dni od daty dostawy. Wnioski odnoszące się do  zwróconych Produktów objętych promocją, zgłoszenia dokonane w złej wierze lub w celu oszustwa lub wnioski, które w inny sposób nie spełniają niniejszych warunków, zostaną unieważnione.

7.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zasad i warunków według własnego uznania w zakresie dozwolonym przez prawo, z odpowiednim powiadomieniem Uczestników Promocji, umieszczając informację na Stronie Internetowej Promocji.

7.4. Na każdy zakupiony Produkt objęty promocją można złożyć jeden wniosek o przyznanie Upominku.

7.5 W celu monitorowania fałszywych wniosków Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zwrotów produktów u odpowiednich autoryzowanych sprzedawców detalicznych pod kątem otrzymanych wniosków o przyznanie Upominku. Wszelkie potencjalnie nieuczciwe działania będą monitorowane przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania wydania Upominku (lub podjęcia kroków w celu zażądania jego zwrotu, jeśli został już przekazany), jeśli istnieje podejrzenie, że złożono fałszywy lub nieuczciwy wniosek.

7.6. Niniejsze warunki podlegają prawu polskiemu z wyłączeniem międzynarodowych norm kolizyjnych, w szczególności Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Sądy polskie będą miały wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z niniejszej Promocji lub z nią związanych.

7.7. Uczestnicy mogą podlegać obowiązkowi podatkowemu w związku z otrzymanym Upominkiem. Odpowiedzialność podatkowa za otrzymany Upominek spoczywa na Uczestniku, a nie na Organizatorze.

7.8. Jeżeli jakakolwiek klauzula niniejszych warunków jest nieważna, ważność pozostałych warunków pozostaje nienaruszona.