Projekt pozyskiwania owoców morza i ryb w zrównoważony sposób stawia środowisko w centrum uwagi

Zakładowe stołówki firmy Panasonic wykorzystują ryby pozyskiwane w zrównoważony sposób

Zasoby morskie są zagrożone wyczerpaniem ze względu na rosnącą liczbę ludności na świecie. Zakładowe stołówki firmy Panasonic są wykorzystywane jako miejsca służące zwiększaniu świadomości ekologicznej na różne sposoby, w tym poprzez włączenie do menu „zrównoważonych produktów pochodzenia morskiego”, czyli owoców morza i ryb pozyskiwanych w zrównoważony sposób. Przyczynia się to również do osiągnięcia Celu 14 (Życie pod wodą) w ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju Narodów Zjednoczonych.

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju

Obraz: Cele Zrównoważonego Rozwoju. Cel 1: Koniec z ubóstwem, Cel 2: Zero głodu, Cel 3: Dobre zdrowie i jakość życia, Cel 4: Dobra jakość edukacji, Cel 5: Równość płci, Cel 6: Czysta woda i warunki sanitarne, Cel 7: Czysta i dostępna energia, Cel 8: Wzrost gospodarczy i godna praca, Cel 9: Innowacyjność, przemysł, infrastruktura, Cel 10: Mniej nierówności, Cel 11: Zrównoważone miasta i społeczności, Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, Cel 13: Działania w dziedzinie klimatu, Cel 14: Życie pod wodą, Cel 15: Życie na lądzie, Cel 16: Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje, Cel 17: Partnerstwa na rzecz celów. Te cele rozwoju będą obowiązywać na całym świecie do 2030 roku.

Nadmierne połowy i akwakultura przyczyniają się do ciągłego wzrostu zużycia zasobów wodnych. Jeśli nie zostaną podjęte środki zaradcze, przyszłe pokolenia mogą nie mieć dostępu do ryb i skorupiaków. Aby zachować te dary rzek i oceanów dla kolejnych pokoleń, firma Panasonic od marca 2018 roku wprowadza do menu zakładowych stołówek owoce morza i ryby pozyskiwane w zrównoważony sposób. To pierwsza tego rodzaju inicjatywa podjęta przez firmę mającą siedzibę w Japonii.  

Termin „zrównoważone produkty pochodzenia morskiego” dotyczy produktów pochodzenia morskiego, przy których wytwarzaniu producenci z sektora rybołówstwa i akwakultury korzystali ze zrównoważonych metod, z uwzględnieniem odpowiedniego zarządzania zasobami oraz potrzeb środowiska naturalnego i społeczeństwa. Według stanu na styczeń 2020 roku owoce morza i ryby pozyskiwane w zrównoważony sposób zostały włączone do menu 30 zakładowych stołówek. Firma Panasonic zamierza przed końcem roku podatkowego 2020 wprowadzić je do wszystkich swoich stołówek (ok. 100) w Japonii, z których korzysta ponad 100 tys. pracowników.  

Zdjęcie: Wejście do zakładowej stołówki firmy Panasonic. Widoczne są plakaty i banery promujące owoce morza i ryby pozyskiwane w zrównoważony sposób. W kolejce stoi wiele osób.
Zdjęcie: Przykładowe dania z menu zawierające owoce morza i ryby pozyskiwane w zrównoważony sposób. Smażone w głębokim oleju ostrygi z prefektury Miyagi. Biały ryż i zupa miso podane na tacy.
Zdjęcie: Pracownicy firmy Panasonic jedzący w zakładowej stołówce posiłki z menu z owocami morza i rybami pozyskiwanymi w zrównoważony sposób.

Certyfikowanie owoców morza i ryb pozyskiwanych w zrównoważony sposób do konsumpcji

Jedną z propagowanych na całym świecie inicjatyw na rzecz ochrony zasobów morskich jest proces wyboru owoców morza i ryb pozyskiwanych w zrównoważony sposób. Marine Stewardship Council (MSC) oraz Aquaculture Stewardship Council (ASC) to instytucje ustanawiające systemy certyfikacji. Jeśli konsumenci zaczną wybierać produkty pochodzenia morskiego oznaczone certyfikatem w ramach jednego z tych systemów, wzrośnie liczba podmiotów z sektora rybołówstwa starających się o uzyskanie certyfikatu. Zapewni to ochronę bogatych zasobów morskich.

Obraz: Znak certyfikacji MSC. Certyfikacja MSC jest przyznawana zrównoważonym i właściwie zarządzanym zakładom rybołówstwa przez organizację Marine Stewardship Council. Znak ten przestawiono poniżej. „CERTIFIED SUSTAINABLE SEAFOOD, MSC, www.msc.org”
Obraz: Znak certyfikacji ASC. Certyfikacja ASC jest przyznawana przez organizację Aquaculture Stewardship Council odpowiedzialnym przedsiębiorstwom z sektora hodowli ryb w celu ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo. Znak ten przestawiono poniżej. „Farmed Responsibly, asc certified, ASC-AQUA.ORG”

Przy wprowadzaniu zrównoważonych produktów pochodzenia morskiego firma Panasonic napotkała poważne przeszkody. Aby móc zadeklarować, że w menu zakładowej stołówki wykorzystywane są owoce morza i ryby pozyskiwane w zrównoważony sposób, wszystkie zaangażowane podmioty łańcucha dostaw — nie tylko dostawcy produktów pochodzenia morskiego, ale również importerzy, hurtownie, przetwórcy, dystrybutorzy i zakłady żywieniowe — muszą spełniać wymogi. Certyfikacja łańcucha pochodzenia produktu (Chain of Custody, CoC) gwarantuje identyfikację pochodzenia produktu, wymagając od wymienionych podmiotów spełnienia szeregu warunków w celu uzyskania certyfikatu.

Proces dostawy certyfikowanych produktów pochodzenia morskiego

Obraz: „Certyfikacja łańcucha pochodzenia produktu (Chain of Custody, CoC) jest wymagana w przypadku wszystkich procesów dotyczących produktów pochodzenia morskiego”. Następujący schemat prezentuje proces dostawy certyfikowanych produktów pochodzenia morskiego. W przypadku dostawców produktów pochodzenia morskiego wymagana jest certyfikacja MSC lub ASC. Certyfikacja CoC obowiązuje również importerów, hurtownie, przetwórców, dystrybutorów oraz zakłady żywieniowe. Po uzyskaniu powyższych certyfikatów zakładowe stołówki mogą podawać owoce morza i ryby pozyskane w zrównoważony sposób.

Aby zmaksymalizować wpływ powyższej inicjatywy, firma Panasonic zwiększa intensywność działań zewnętrznych. Firma wspiera aktywnie inne przedsiębiorstwa, zachęcając je do wprowadzenia zrównoważonych produktów pochodzenia morskiego we własnych stołówkach, co znacząco poprawi rozpoznawalność tych produktów. Panasonic pomaga również uzyskać certyfikację CoC firmom z branży żywieniowej.

Firma stara się wywołać poważną zmianę w zachowaniu konsumentów za pomocą działań zwiększających ich świadomość. Główna idea polega na tym, by stworzyć pracownikom firmy możliwość spróbowania i polubienia zrównoważonych produktów pochodzenia morskiego, dzięki czemu polecą je innym. Poprzez kontynuowanie tej i podobnych inicjatyw firma Panasonic zamierza przyczynić się do ochrony zasobów morskich i budowania zrównoważonego społeczeństwa.

Zdjęcie: Bufet zakładowej stołówki firmy Panasonic. Widoczne są plakaty informacyjne dotyczące owoców morza i ryb pozyskiwanych w zrównoważony sposób. Treść plakatów: „Specjalne menu dnia ze zrównoważonymi produktami pochodzenia morskiego”.
Zdjęcie: Widok ogólny zakładowego stołówki firmy Panasonic. Duża liczba osób spożywających posiłki.
Obraz: A Better Life, A Better World

Kontakt

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
Kontakt [witryna globalna]