Nasza strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) oraz podobne narzędzia w celu poprawienia wydajności i zwiększenia wygody użytkowania. Decydując się na korzystanie z tej strony bez zmieniania ustawień prywatności przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat plików cookies, które wykorzystujemy oraz tego jak zmienić swoje ustawienia prywatności przeglądarki, prosimy o zapoznanie się z polityką przetwarzania plików cookies. OK Dowiedz się więcej.

https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=pl_PL&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0} //shop.panasonic.pl/s/Sites-PL-B2C-Site/dw/shop/v13_6{0}?client_id=10d38a11-2677-4619-8f77-3dd61bcd19b6 # ###,00 010 {0} produktów w twoim koszyku false true webImage 010 //panasonic.purchase-now.pl/pl/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now.pl/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Produkty w koszyku Ilość Cena
  • Totalz VAT

Oferta specjalna

z VAT

Czas dostawy
Czas dostawy wynosi ok 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Koszty dostawy
Telewizory oraz pralki i lodówki: 33,00 zł
Pozostałe: 20,00 zł

Wybierz kolor
Błędna ilość. Proszę wpisać wartość od 1 do 99{0} items left in stock.

Oferta specjalna

Dodano do twojego koszyka

  • Totalz VAT

Przepraszamy, wystąpił niespodziewany błąd. Prosimy zamknąć okienko i powtórzyć zakup.

Wybierz kolor
Cena: Kup Kup w sklepie Panasonic Znajdź sklep W magazynie /content/dam/Panasonic/EC-icon/icn-stock-in.png W magazynie Niedostępny /content/dam/Panasonic/EC-icon/icn-stock-out.png Niedostępny Dostępny wkrótce /content/dam/Panasonic/EC-icon/icn-stock-soon.png Dostępny wkrótce Panasonic true false Musisz zaakceptować polytikę plików cookie aby dodać produkt do koszyka. Musisz zaakceptować polytikę plików cookie aby dodać produkt do koszyka. Odwiedź sklep Panasonic Zdjęcie {0}

SERWIS VIP - INSTALACJA I KONFIGURACJA TELEWIZORA OLED

„SERWIS VIP - INSTALACJA I KONFIGURACJA TELEWIZORA OLED”
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„SERWIS VIP - INSTALACJA I KONFIGURACJA TELEWIZORA OLED” REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „SERWIS VIP - INSTALACJA I KONFIGURACJA TELEWIZORA OLED” (dalej zwanej „Promocją”). Niniejsza Promocja nie zawiera cech loterii ani gry hazardowej i nie powinna być w taki sposób postrzegana.

1.2. Organizatorem Promocji jest Panasonic Marketing Europe GmbH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa, NIP 107-00-16-099, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352843, GIOŚ nr E0012180WZBW, (dalej zwana „Organizatorem”).

1.3. Promocja prowadzona jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej zwane: „Terytorium”), wyłącznie u autoryzowanych Sprzedawców biorących udział w Promocji (dalej również jako: „Sprzedawcy”), których lista stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

1.4. Promocja jest prowadzona wyłącznie dla następujących modeli telewizorów Panasonic OLED:

TX-65FZ950E

TX-55FZ950E

TX-65FZ800E

TX-55FZ800E

(dalej zwane „Telewizorami OLED”),

1.5. Promocja polega na sprzedaży premiowej, gdzie premię do zakupu Telewizora OLED objętego Promocją stanowić będzie usługa serwisowa obejmująca:

a) rozpakowanie i ustawienie Telewizora OLED (przykręcenie podstawy, ustawienie we wskazanym miejscu) albo, zgodnie z wyborem Uczestnika Promocji i pod warunkiem skorzystania z uchwytu montażowego płaskiego dostarczonego przez Organizatora, rozpakowanie i montaż Telewizora OLED na ścianie;

b) podłączenie Telewizora OLED (podłączenie do istniejącej instalacji antenowej i elektrycznej, uruchomienie, wyszukanie kanałów, uruchomienie i sprawdzenie sterowania pilotem, uruchomienie odbioru sygnału telewizyjnego, zaprogramowanie dostępnych kanałów cyfrowej telewizji naziemnej, sprawdzenie jakości obrazu i dźwięku);

c) podłączenie Telewizora OLED do Internetu (do domowej sieci WI-FI) z wyłączeniem konfiguracji sieci Wi-Fi i sprzętu sieciowego takiego, jak router, modem etc.;

W przypadku skorzystania z powyższej Promocji, Uczestnik Promocji ma prawo nieodpłatnie oddać do utylizacji swój stary telewizor poprzez przekazanie go serwisowi wykonującemu instalację. Uczestnik Promocji może również poprosić serwis wykonujący instalację o wyniesienie opakowania w celu utylizacji.

1.6. Aby skorzystać z Promocji należy pomiędzy 28 września 2018 r. a 31 października 2018r. (dalej jako „Czas trwania promocji”) zakupić Telewizor OLED u Sprzedawcy a następnie dokonać rejestracji telewizora i zamówić usługę opisaną w pkt 1.5 w nieprzekraczalnym terminie 20 dni od daty zakupu.

1.7. Telewizorami OLED objętymi Promocją będą wyłącznie nowe, oryginalne egzemplarze, zakupione u Sprzedawców w punkcie sprzedaży detalicznej lub za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy położonym na Terytorium. W szczególności, do udziału w Promocji nie uprawnia nabycie egzemplarza, który nie został wprowadzony do obrotu na Terytorium, został nabyty zagranicą (np. przez Internet) lub nabyty od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej (np. na aukcji internetowej).

2. UCZESTNICY PROMOCJI

2.1. Z zastrzeżeniem pkt 2.2., w Promocji mogą wziąć udział użytkownicy końcowi – zarówno przedsiębiorcy, jaki i osoby fizyczne dokonujące zakupu Telewizorów OLED jako konsumenci w rozumieniu przepisów art. 22¹ kodeksu cywilnego.

2.2. Z udziału w Promocji wyklucza się:

a) pracowników Organizatora,
b) członków najbliższych rodzin osób wymienionych w punkcie a).

Przez członków najbliższych rodzin, o których mowa w punkcie b), rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI

3.1. W celu skorzystania z Promocji należy:

a) w czasie trwania Promocji (tj. pomiędzy 28 września 2018 r. a 31 października 2018 r.) zakupić nowy, nieużywany Telewizor OLED u Sprzedawcy; a następnie dokonać rejestracji zgodnie z pkt. 3.2,

b) zachować oryginał dowodu zakupu określający model zakupionego Telewizora OLED i datę nabycia oraz, w nieprzekraczalnym terminie 20 dni kalendarzowych od daty nabycia Telewizora OLED, złożyć zamówienie na usługę opisaną w punkcie 1.5 dotyczącą zakupionego Telewizora OLED na dedykowanej stronie internetowej promocji www.serwisVIP.com, w sposób określony w punkcie 3.2. poniżej.

Podmiot, który bierze udział w Promocji zgodnie z powyższymi zasadami, zwany będzie dalej: „Uczestnikiem”, a łącznie dalej: „Uczestnikami”.

3.2. Zamawiając usługę promocyjną Telewizora OLED zgodnie z pkt 3.1 lit b), Uczestnik Promocji:

a) podaje swoje następujące dane kontaktowe i miejsca instalacji:
– imię,
– nazwisko,
– nazwa i dane firmy (w przypadku osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
– adres instalacji,
– numer telefonu kontaktowego;
– opcjonalnie: adres poczty elektronicznej do ewentualnego potwierdzenia poprawności danych,

b) wybiera z podanej listy dane Sprzedawcy, u którego zakupił Telewizor OLED;

c) wybiera z podanej listy model Telewizora OLED i podaje numer seryjny, datę i numer dowodu zakupu;

d) wybiera opcję instalacji Telewizora OLED (ustawienie bądź montaż na ścianie);

e) potwierdza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania swoich danych osobowych w celu realizacji Promocji.

3.3. Dane osobowe Uczestnika Promocji w postaci numeru seryjnego Telewizora OLED mają charakter unikalny. Ponowna rejestracja tego samego numeru seryjnego Telewizora OLED nie jest możliwa.

3.4. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji więcej niż 1 raz, pod warunkiem, że w stosunku do wszystkich Telewizorów OLED zostały spełnione warunki, o których mowa w pkt 3.1.

3.5. W przypadku opcjonalnego podania przez Uczestnika adresu poczty elektronicznej, zostanie on wykorzystany do ewentualnego potwierdzenia poprawności danych.

4. DARMOWA INSTALACJA

4.1. Uczestnicy Promocji, którzy spełnili warunki określone w pkt 3.1, uzyskają usługę instalacji i konfiguracji Telewizora OLED, którą wykona w imieniu Organizatora wybrany podmiot trzeci (Autoryzowany Serwis Panasonic).

4.2. Po zamówieniu usługi przedstawiciel Organizatora skontaktuje się telefonicznie z Uczestnikiem Promocji w terminie 2 dni roboczych od zamówienia usługi. Instalacja odbędzie się w terminie uzgodnionym z Uczestnikiem. Organizator zapewni wykonanie usługi w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu zamówienia usługi. Instalacja jest możliwa w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 18:00.

4.3. Bezpośrednio przed wykonaniem usługi, Autoryzowany Serwis Panasonic zwróci się do Uczestnika Promocji, z prośbą o przedstawienie oryginału (lub potwierdzonej przez notariusza za zgodność z oryginałem kopii) dowodu zakupu Telewizora OLED określającego model zakupionego Telewizora OLED oraz datę nabycia. Dane dowodu zakupu muszą być zgodne z danymi podanymi podczas rejestracji zamówienia składanego zgodnie z punktem 3.2. powyżej.

4.4. W razie nieprzedstawienia odpowiedniego dowodu zakupu zgodnie z zasadami określonym w pkt 4.3 przed dokonaniem instalacji, Uczestnik Promocji traci wszelkie prawa związane z zamówieniem usługi.

4.5. Zakres prac instalacyjnych został określony w punkcie 1.5. powyżej, a w przypadku montażu Telewizora OLED na ścianie również w punkcie 4.7. poniżej.

4.6. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania uchwytu ściennego również w przypadku wyboru instalacji polegającej na ustawieniu Telewizora OLED.

4.7. Montaż Telewizora OLED na ścianie obejmuje: zabezpieczenie miejsca montażu folią, wywiercenie otworów wiertarką bezpyłową i osadzenie kołków rozporowych oraz przymocowanie uchwytu ściennego, osadzenie telewizora i sprawdzenie stabilności.

4.8. Montaż na ścianie zostanie wykonany wyłącznie pod następującymi warunkami:

a) montaż Telewizora OLED zostanie wykonany na uchwycie montażowym dostarczonym przez Organizatora,

b) wysokość montażu urządzenia nie przekroczy 200 cm licząc od podłogi do dolnej krawędzi uchwytu;

c) montaż uchwytu zostanie wykonany na pionowych elementach konstrukcji budynku wykonanych z materiałów zapewniających pełną wytrzymałość mechaniczną wykonanego montażu. W szczególności instalacja nie będzie możliwa na ścianach wykonanych z płyt kartonowo gipsowych o konstrukcji szkieletowej lub podobnych.

W przypadku niespełnienia powyższych warunków, usługa montażu zostanie ograniczona do przekazania Uczestnikowi uchwytu.

4.10. Zakres prac instalacyjnych nie obejmuje prac innych niż prace wprost określone w Regulaminie, w tym w szczególności nie obejmuje zamaskowania przewodów doprowadzających zasilanie i sygnał do odbiornika telewizyjnego z użyciem listwy natynkowej (maskownicy), zaawansowanej konfiguracji sprzętu klienta np. kalibracji TV, konfiguracji amplitunerów, systemów satelitarnych DiSEqC, konsoli i podobnych urządzeń.

4.11. Serwis wykonujący usługę w imieniu Organizatora jest obowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej usługi włączając zdjęcie tabliczki znamionowej zainstalowanego Telewizora Oled z numerem seryjnym oraz zdjęcie dowodu zakupu, a Uczestnik zostanie poproszony o podpisanie Protokołu wykonania usługi.

4.12. Instalacja Telewizora OLED ani żaden z elementów usługi opisanej w punkcie 1.5 nie podlegają zamianie na gotówkę, ani na inne premie lub nagrody.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w terminie do dnia 14 grudnia 2018 r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

5.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

5.3. Reklamacje powinny być przesłane listem poleconym na adres Organizatora, z dopiskiem na kopercie „SERWIS VIP - INSTALACJA I KONFIGURACJA TELEWIZORA OLED”

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona w formie pisemnej na adres podany w złożonej reklamacji.

5.5. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym. Złożenie reklamacji nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń przez Uczestnika Promocji, w tym dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Warunki Promocji są określone w niniejszym Regulaminie. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny.

6.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem Promocji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

6.3. Niniejszy regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Promocji.

6.4. Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE administratorem danych osobowych Uczestników Promocji podanych w celu realizacji usługi jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych na podstawie umowy, której stroną Uczestnik staje się na skutek przyjęcia przez Organizatora zamówienia usługi. Dane osobowe Uczestników Promocji mogą być przekazane Autoryzowanym Serwisom Panasonic w celu wykonania przez nich usługi na zlecenie Organizatora. Podanie przez Uczestników Promocji danych osobowych jest wymogiem umownym. Brak ich podania (z wyjątkiem adresu poczty elektronicznej) uniemożliwi wykonanie usługi na rzecz Uczestnika. Podanie danych w postaci adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych Uczestników Promocji i przysługujących prawach można znaleźć na stronie internetowej Promocji.

Warszawa, dnia 1 października 2018 r.

Organizator:
Panasonic Marketing Europe GmbH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce

Załącznik nr 1 – Lista Sprzedawców

„SERWIS VIP - INSTALACJA I KONFIGURACJA TELEWIZORA OLED” REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„SERWIS VIP - INSTALACJA I KONFIGURACJA TELEWIZORA OLED” REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„SERWIS VIP - INSTALACJA I KONFIGURACJA TELEWIZORA OLED” REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„SERWIS VIP - INSTALACJA I KONFIGURACJA TELEWIZORA OLED” REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„SERWIS VIP - INSTALACJA I KONFIGURACJA TELEWIZORA OLED” REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„SERWIS VIP - INSTALACJA I KONFIGURACJA TELEWIZORA OLED” REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„SERWIS VIP - INSTALACJA I KONFIGURACJA TELEWIZORA OLED” REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„SERWIS VIP - INSTALACJA I KONFIGURACJA TELEWIZORA OLED” REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„SERWIS VIP - INSTALACJA I KONFIGURACJA TELEWIZORA OLED” REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„SERWIS VIP - INSTALACJA I KONFIGURACJA TELEWIZORA OLED” REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„SERWIS VIP - INSTALACJA I KONFIGURACJA TELEWIZORA OLED” REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„SERWIS VIP - INSTALACJA I KONFIGURACJA TELEWIZORA OLED” REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„SERWIS VIP - INSTALACJA I KONFIGURACJA TELEWIZORA OLED” REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„SERWIS VIP - INSTALACJA I KONFIGURACJA TELEWIZORA OLED” REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„SERWIS VIP - INSTALACJA I KONFIGURACJA TELEWIZORA OLED” REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„SERWIS VIP - INSTALACJA I KONFIGURACJA TELEWIZORA OLED” REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„SERWIS VIP - INSTALACJA I KONFIGURACJA TELEWIZORA OLED” REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„SERWIS VIP - INSTALACJA I KONFIGURACJA TELEWIZORA OLED” REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„SERWIS VIP - INSTALACJA I KONFIGURACJA TELEWIZORA OLED” REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„SERWIS VIP - INSTALACJA I KONFIGURACJA TELEWIZORA OLED” REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„SERWIS VIP - INSTALACJA I KONFIGURACJA TELEWIZORA OLED” REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„SERWIS VIP - INSTALACJA I KONFIGURACJA TELEWIZORA OLED” REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„SERWIS VIP - INSTALACJA I KONFIGURACJA TELEWIZORA OLED” REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„SERWIS VIP - INSTALACJA I KONFIGURACJA TELEWIZORA OLED” REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„SERWIS VIP - INSTALACJA I KONFIGURACJA TELEWIZORA OLED” REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„SERWIS VIP - INSTALACJA I KONFIGURACJA TELEWIZORA OLED” REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„SERWIS VIP - INSTALACJA I KONFIGURACJA TELEWIZORA OLED” REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„SERWIS VIP - INSTALACJA I KONFIGURACJA TELEWIZORA OLED” REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„SERWIS VIP - INSTALACJA I KONFIGURACJA TELEWIZORA OLED” REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„SERWIS VIP - INSTALACJA I KONFIGURACJA TELEWIZORA OLED” REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„SERWIS VIP - INSTALACJA I KONFIGURACJA TELEWIZORA OLED” REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„SERWIS VIP - INSTALACJA I KONFIGURACJA TELEWIZORA OLED” REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„SERWIS VIP - INSTALACJA I KONFIGURACJA TELEWIZORA OLED” REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„SERWIS VIP - INSTALACJA I KONFIGURACJA TELEWIZORA OLED” REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) oraz podobne narzędzia w celu poprawienia wydajności i zwiększenia wygody użytkowania. Decydując się na korzystanie z tej strony bez zmieniania ustawień prywatności przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat plików cookies, które wykorzystujemy oraz tego jak zmienić swoje ustawienia prywatności przeglądarki, prosimy o zapoznanie się z polityką przetwarzania plików cookies. OK Dowiedz się więcej.