Wybierz kolor
Cena: Panasonic Online Price: Kup Kup w sklepie Panasonic Znajdź sklep Out of Stock at Panasonic Online

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „5 lat gwarancji - Lumix 2018”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin (dalej zwany "Regulaminem") określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „5 lat gwarancji - Lumix 2018 (dalej zwanej „Promocją”).

1.2. Organizatorem Promocji jest Panasonic Marketing Europe GmbH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa, NIP 107-00-16-099, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352843, GIOŚ nr E0012180WZBW, (dalej zwana „Organizatorem”).

1.3. Koordynatorem Promocji uprawnionym i odpowiedzialnym za wykonywanie czynności zleconych przez Organizatora w jego imieniu lub na jego rzecz jest „MAVIL” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Czechowickiej 25 w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000519261, NIP: PL 1132878645. (dalej zwana „Koordynatorem”).

1.4. Promocja prowadzona jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, (dalej zwane „Terytorium”).

1.5. Promocją objęte są aparaty PANASONIC Lumix, dalej zwane „Produktami”. Pełna lista modeli Produktów objętych Promocją stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

1.6. Promocja składa się ze sprzedaży premiowej, gdzie premię stanowi przedłużenie gwarancji jakości na Produkty.

1.7. Promocji trwa od dnia 12.04.2018 r. do dnia 14.05.2018 r. (włącznie) (dalej zwany „Okres Promocji”). W Promocji można wziąć udział na warunkach określonych w Regulaminie.

1.8. Aby skorzystać z Promocji należy kupić w Okresie Promocji Produkty uprawniające do udziału w Promocji.

1.9. Produktami objętymi Promocją są wyłącznie nowe egzemplarze, które zostały zakupione w autoryzowanym punkcie sprzedaży detalicznej lub sklepie internetowym prowadzącym sprzedaż detaliczną na terenie Terytorium. Do udziału w Promocji nie uprawnia nabycie egzemplarza, który nie został wprowadzony do obrotu na Terytorium, został nabyty zagranicą (np. przez Internet) lub nabyty od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej (np. na aukcji internetowej). Lista autoryzowanych sklepów detalicznych stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

2. UCZESTNICY PROMOCJI

W Promocji mogą wziąć udział zarówno pełnoletnie osoby fizyczne dokonujące zakupu Produktów w celach nie związanych z działalnością gospodarczą czyli jako konsumenci w rozumieniu przepisów art. 22¹ kodeksu cywilnego, jak i przedsiębiorcy.

3. WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI

3.1. W celu wzięcia udziału w Promocji należy łącznie spełnić następujące warunki:

a) w Okresie Promocji w jednym ze sklepów określonych w Załączniku nr 2 nabyć na terenie Terytorium przynajmniej jeden nowy, nieużywany Produkt oraz zachować oryginał dowodu zakupu określający model zakupionego Produktu i datę zakupu; oraz
b) w okresie od dnia 12.04.2018 r. do dnia 15.06.2018 r (włącznie), zarejestrować nabyty Produkt na stronie internetowej: https://lumix5yw.com/en/start/  (zwanej dalej „Stroną Promocji”), z zastrzeżeniem że jeden Uczestnik może zarejestrować nie więcej niż 3 (słownie: trzy)  Produktów nabytych w Okresie Promocji.

Podmiot, który spełnił określone powyżej warunki udziału w Promocji zwany będzie dalej: "Uczestnikiem", a łącznie dalej:  "Uczestnikami".

3.2. Rejestrując nabyty Produkt zgodnie z pkt 3.1 lit „b” Uczestnik Promocji:

a) podaje swoje następujące dane osobowe:
    - imię, nazwisko,
    - adres poczty elektronicznej,
b) podaje i potwierdza proponowane hasło do logowania na Stronie Promocji;
c) może wyrazić (opcjonalnie) zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych Organizatora, a także na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
d) podaje następujące dane rejestrowanego Produktu:
    - numer seryjny,
    - model Produktu,
    - numer dowodu zakupu Produktu,
    - datę zakupu Produktu w okresie, o jakim mowa w pkt 1.7,
    - nazwę sklepu, w którym zakupił Produkt;
e) załączy skan lub zdjęcie dowodu zakupu Produktu.

3.3. Dane osobowe Uczestnika Promocji w postaci adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu komórkowego, a także dane w postaci numeru seryjnego Produktu mają charakter unikalny. Ponowna rejestracji Uczestnika z użyciem tego samego adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu komórkowego lub ponowna rejestracja tego samego numeru seryjnego Produktu nie jest możliwa.

3.4. Uczestnik Promocji, który dokonał rejestracji zgodnie z pkt 3.2., na podany adres poczty elektronicznej otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Rejestracja powinna zostać potwierdzona przez Uczestnika Promocji w ciągu 72 godzin od wysłania do niego przez Koordynatora Promocji e-maila z prośbą o potwierdzenie, poprzez wejście na podany w tym e-mailu link do podstrony Strony Promocji. W wypadku bezskutecznego upływu tego terminu rejestracja będzie uważana za niedokonaną.

3.5. Dokonanie prawidłowej rejestracji zgodnie z punktami powyższymi umożliwia logowanie się na Stronie Promocji z użyciem hasła podanego przez Uczestnika oraz adresu e-mail Uczestnika w charakterze loginu.

3.6. Istnieje możliwość rejestracji przyszłego Uczestnika Promocji na Stronie Promocji bez rejestracji Produktu. W takim wypadku przyszły Uczestnik Promocji powinien wykonać czynności wskazane w pkt 3.2 lit „a” - „c”, a pkt 3.3., 3.4. - 3.5. stosuje się odpowiednio.

3.7. Jeżeli przyszły Uczestnik Promocji dokonał rejestracji zgodnie z pkt 3.6., a następnie rejestruje nabyty w Promocji Produkt, powinien zalogować się na Stronie Promocji, a następnie zarejestrować Produkt podając dane o jakich mowa w pkt 3.2. lit. „d”. W takim wypadku pkt 3.3. stosuje się odpowiednio.

3.8. Uczestnik Promocji może zarejestrować więcej niż jeden nabyty Produkt ale nie więcej niż 3 (słownie: trzy) Produktów nabytych w Okresie Promocji, pod warunkiem, że w stosunku do wszystkich rejestrowanych Produktów została spełniona przesłanka, o jakiej mowa w pkt 3.1. lit „a”. Jeżeli rejestracja kolejnego Produktu nie następuje przy pierwszej rejestracji Uczestnika Promocji, Uczestnik powinien zalogować się na Stronie Promocji, a następnie zarejestrować kolejny Produkt podając dane, o jakich mowa w pkt 3.2. lit. „d”. W takim wypadku pkt 3.3. stosuje się odpowiednio.

3.9. Po zarejestrowaniu Produktu przedstawiciel Organizatora lub Koordynatora może zwrócić się do każdego Uczestnika Promocji, który dokonał rejestracji, z prośbą o przesłanie skanu dowodu zakupu Produktu albo o przedstawienie, według wyboru przedstawiciela Organizatora lub odpowiednio Koordynatora, oryginału lub potwierdzonej przez notariusza za zgodność z oryginałem kopii dowodu zakupu Produktu określającego model zakupionego Produktu oraz datę nabycia.

3.10. W razie nieprzedstawienia odpowiedniego dowodu zakupu zgodnie z zasadami określonymi w pkt 3.9. w terminie 24 godzin od wysłania prośby przez Organizatora lub Koordynatora, Uczestnik Promocji traci wszelkie prawa związane z rejestracją Produktu. Prawa te Uczestnik Promocji traci również w razie niemożliwości skontaktowania się z nim pomimo podjęcia co najmniej 2 (dwóch) prób kontaktu w odstępie 72 godzin z wykorzystaniem wybranych przez przedstawiciela Organizatora lub Koordynatora danych kontaktowych użytych podczas rejestracji.

4. PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI 

4.1. Uczestnicy Promocji, którzy prawidłowo zarejestrowali nabyty Produkt zgodnie z postanowieniami pkt. 3 powyżej, mogą uzyskać przedłużenie gwarancji jakości zarejestrowanego Produktu na okres kolejnych 3 lat od dnia wygaśnięcia posiadanej już gwarancji uzyskanej przy zakupie Produktu.

4.2. Organizator ma prawo weryfikacji, czy wszystkie warunki określone w pkt 3.1 powyżej, zostały spełnione. Weryfikacja będzie dokonywana zgodnie z pkt. 3.9 powyżej.

4.3. Po dokonanej pozytywnej weryfikacji rejestracji Produktu Organizator prześle Uczestnikowi na podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej certyfikat przedłużonej gwarancji, w postaci pliku PDF.

4.4. Jeżeli Uczestnik Promocji zarejestrował więcej niż jeden Produkt, na każdy Produkt Uczestnik otrzyma oddzielny certyfikat.

4.5. Przedłużona gwarancja nie podlega zamianie na gotówkę, ani inną nagrodę.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w terminie do dnia 31.07.2018 r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

5.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

5.3. Reklamacje powinny być przesłane listem poleconym na adres Koordynatora: MAVIL Sp. z o. o., ul. Czechowicka 25, 04-218 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Reklamacja - 5 lat gwarancji – Lumix G 2018”.

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona w formie pisemnej na adres podany w złożonej reklamacji.

5.5. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym. Złożenie reklamacji nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń przez Uczestnika Promocji, w tym dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

6.1. Organizator ani Koordynator nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku niemożliwości skontaktowania się z Uczestnikiem Promocji z przyczyn niezależnych od Organizatora lub Koordynatora, w szczególności z powodu zaprzestania używania przez Uczestnika adresu poczty elektronicznej podanego podczas rejestracji lub przyczyn leżących po stronie dostawców usług internetowych.

6.2. Organizator ani Koordynator nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa lub praw osób trzecich (w tym adresatów Wiadomości), jeżeli takie naruszenie stanowiło będzie przesłanie przez Uczestnika Wiadomości na określony przez Uczestnika adres e-mail.

6.3. Ograniczenia, o których mowa w pkt 6.1 i 6.2 nie dotyczą Uczestników w zakresie w jakim Produkty nabyli jako konsumenci w rozumieniu art. 22(1) k.c.

6.4. Warunki Promocji są określone w niniejszym Regulaminie. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny.

6.5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem Promocji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

6.6. Niniejszy regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora, Koordynatora: MAVIL  Sp. z o.o. ul. Czechowicka 25, 04-218 Warszawa oraz na Stronie Promocji.

6.7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w tym przedłużenia Okresu Promocji, w zakresie zgodnym z przepisami prawa, za stosownym powiadomieniem Uczestników Promocji zamieszczonym na Stronie Promocji.

6.8. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

6.9. Dane osobowe wskazane w pkt. 3.2. przetwarzane będą w celu:

6.9.1. Realizacji gwarancji na Produkty zgodnie z warunkami akcji promocyjnej „5 lat gwarancji - Lumix 2018”  – przez okres kolejnych 3 lat od dnia wygaśnięcia posiadanej już gwarancji uzyskanej przy zakupie Produktu (na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3) ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25.05.2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia UE 2016/679);

6.9.2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Uczestnik mogą mieć w stosunku do siebie w związku z gwarancją na Produkt lub akcją „5 lat gwarancji - Lumix 2018” - przez 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął okres gwarancji Produktu, przedłużonej zgodnie z warunkami Promocji (na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2) i 5) ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25.05.2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia UE 2016/679).

6.9.3.    marketingu towarów i usług Organizatora, w szczególności przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej - przez okres ważności Państwa zgody, aż do chwili jej cofnięcia (na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1) ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia UE 2016/679).

6.10. Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek uczestnictwa w Promocji. Niepodanie danych skutkować będzie niemożnością rejestracji i udziału w Promocji.

6.11. Mogą Państwo podań swoje dane osobowe, nie wyrażając jednocześnie zgody na ich przetwarzanie w celu marketingu towarów i usług Organizatora, w szczególności przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w tym celu, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami panasonic@lumix5yw.com Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.12. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

6.13. W celu uzyskania dalszych informacji o przysługujących prawach i sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, prosimy o kontakt pod adresem panasonic@lumix5yw.com

6.14. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, oraz pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.

Warszawa, 09.04.2018 r.

Organizator:
Panasonic Marketing Europe GmbH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Oddział w Polsce

Załącznik nr 1 – Lista Produktów

DC-GH5EG-K
DC-GH5LEG-K
DC-GH5MEG-K
DC-GH5SE-K
HC-X1E
HC-X1000E

Załącznik nr 2 – Lista autoryzowanych sklepów detalicznych