LUMIX GH6 letnja promocija – Uslovi i odredbe promocije

LUMIX GH6 letnja promocija – Uslovi i odredbe promocije

Kupite LUMIX GH6 telo aparata ili komplet od Prodavca koji učestvuje u promociji i dobićete besplatnu Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series karticu od 128 GB

Email: Panasonic@promotion-support.com

Period promocije: 1. jul 2022. – 30. septembar 2022.

Period zahteva: 1. jul 2022. – 31. oktobar 2022.

1. PROMOTER

1.1. LUMIX GH6 letnju promociju (u daljem tekstu navedena kao „Promocija”) promoviše Panasonic Marketing Europe GmbH, organizaciona jedinica Češka Republika, sa sedištem u Pragu 8 - Karlin, Križikova 148/34, poštanski broj 186 00, IČ: 24655121, upisan u Trgovački registar koji vodi Opštinski sud u Pragu, odeljak A, umetnuti 71469, kao ogranak kompanije Panasonic Marketing Europe GmbH, čija je registrovana adresa Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Nemačka („Promoter”).

2. PRAVO UČEŠĆA

2.1. Promocija se odnosi na stanovnike sledećih zemalja: Belgija, Luksemburg, Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, Estonija, Francuska/Francuska [uključujući Korziku], Monako, Francuski prekomorski departmani, regioni i oblasti [samo evrozona], Nemačka, Austrija, Mađarska, Italija, Litvanija, Holandija, Poljska, Portugalija, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švajcarska, Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Letonija, Andora. („Zemlje učesnice”).

2.2. Učesnik mora da ima najmanje 18 godina („Učesnik”).

2.3. Da bi učestvovao u promociji, Učesnik mora da kupi jedan od LUMIX GH6 aparata ili kompleta („Kvalifikovani proizvodi”), kao što je opisano u Aneksu 1, od Prodavca koji učestvuje („Prodavac koji učestvuje”) u Zemlji učesnici tokom Perioda promocije i da registruje Kvalifikovane proizvode u skladu sa ovim uslovima i odredbama na stranici za registraciju koju (https://panasonic-lumixgh6.benamic.com/rs/?country_promotion=10000001) hostuje naš partner za saradnju Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irska, („Benamic”), pružajući tražene informacije navedene u tački 4. Svi prodavci koji učestvuju nabrojani su na https://www.panasonic.com/rs/consumer/cameras-and-camcorders-learn/lumix/lumix-gh6-summer-promotion/participating-retailers-of-lumix-gh6-summer-promotion.html i u Aneksu 2. Takođe proverite kod svog lokalnog dilera da li i oni učestvuju u ovoj Promociji.

2.4. Zaposleni kod Promotera, njegovih podružnica, njihove porodice, agenti i druge strane koje su direktno uključene u ovu Promociju nemaju pravo učešća. Promocija je otvorena samo za Učesnike koji kupuju za sopstvenu upotrebu, t.j. za krajnje korisnike. Promoter zadržava pravo da proveri pravo učešća Učesnika i/ili da isključi Učesnike po sopstvenom nahođenju u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga. Preprodavci ne smeju da podnose zahteve u ime svojih klijenata. Registracije i potraživanja od strane Prodavca koji učestvuje, zaposlenih kod Prodavca koji učestvuje i porodica zaposlenih nisu dozvoljene. Promoter će prihvatiti zahteve sa platforme Amazon Marketplace samo ako je preprodavac nabrojan kao jedan od Prodavaca koji učestvuju u ovoj kampanji. Zahtev će biti odbijen za bilo kojeg drugog nezavisnog preprodavca na platformi Amazon Marketplace. Promoter neće prihvatiti zahteve u vezi s proizvodima kupljenih na platformi eBay.

2.5. Svi Kvalifikovani proizvodi moraju da budu novi originalni Panasonic proizvodi. Kupovina polovnih, obnovljenih ili prepravljenih proizvoda i proizvoda uvezenih iz zemalja izvan Zemalja učesnica ili proizvodi koji su falsifikovani ili na bilo koji način krše prava intelektualne svojine Panasonic grupe kompanija neće se kvalifikovati za ovu promociju.

3. POKLONI

3.1. Pokloni koji su obezbeđeni za učešće u Promociji su Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series kartica od 128 GB

3.2. Pokloni koji se nude u okviru ove Promocije ne mogu da se menjaju, ne mogu da se prenose i ne postoji mogućnost zamene za gtovinu ili kredit.

3.3. Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series kartica od 128 GB u ponudi je samo dok traju zalihe.

3.4. U slučaju nepredviđenih okolnosti, Promoter zadržava pravo da pruži alternativne Poklone iste ili veće vrednosti bez prethodnog obaveštenja.

4. PROCES ZAHTEVA

4.1. Da biste zahtevali Poklon, jednostavno registrujte Kvalifikovani proizvod na mreži na stranici za registraciju koju hostuje Benamic ovde https://panasonic-lumixgh6.benamic.com/rs/?country_promotion=10000001 .

4.2. Zahtevi koji se odnose na Kvalifikovane proizvode kupljene pre ili nakon Perioda promocije će se smatrati nevažećim.

4.3. Da bi zahtevao Poklon, Učesnik mora da pruži sledeće obavezne informacije na odredišnoj stranici navedenoj u tački 4.1:

1) Lični podaci (Zvanje, puno ime i prezime, poštanska adresa, država prebivališta, e-mail adresa и број мобилног телефона)

2) Detalji o proizvodu (Ime proizvoda, ime prodavnice/ime od Prodavca koji učestvuje, datum kupovine, serijski broj, otpremljena slika serijskog broja i barkoda, otpremljena slika fakture ili bilo koji drugi dokaz o kupovini proizvoda (Dostavite dokument koji pokazuje ime Prodavca koji učestvuje, datum kupovine i broj modela proizvoda).

4.4 Kada se budete registrovali, dobićete email potvrde sa pristupom vašem ličnom portalu kod kompanije Benamic, gde možete da vidite u kom je stadijumu obrada vašeg zahteva.

4.5. Vremenski period za slanje zahteva je Period zahteva. Prijave koje se realizuju pre ili nakon Perioda zahteva neće ispunjavati uslove Promocije. Učesnik treba obavezno da proveri da li račun sadrži ime proizvoda (broj modela), ime prodavnice i datum kupovine.

4.6. Promoter se neće smatrati odgovornim za bilo kakve kvarove i oštećenja bilo koje vrste na tehnici, hardveru, softveru, serveru, sajtu ili drugom u meri u kojoj to sprečava Učesnika da se prijavi na Promociju ili na drugi način ometa Učesnika da učestvuje u Promociji. Ako registracija na mreži nije moguća iz tehničkih razloga, naš tim za podršku je na raspolaganju.

4.7. Zahtevi upućeni faksom, telefonom, mailom ili poštom neće biti prihvaćeni. Nečitljivi, nekompletni ili izmenjeni obrasci zahteva ili ankete će se smatrati nevažećim, kao i obrasci zahteva koji nisu popunjeni u skladu sa ovim uslovim i odredbama.

4.8. Zahtev Učesnika verifikovaće Benamic u skladu sa ovim uslovima i odredbama. Zahtevi nisu važeći kada se radi o Kvalifikovanim proizvodima koji su vraćeni Prodavcu koji učestvuje i Učesnik zameni Kvalifikovani proizvod ili dobije pun povraćaj novca, u kom slučaju će Promoter imati pravo da zahteva povraćaj bilo kog Poklona koji je obezbeđen. U cilju izbegavanja sumnje, ova klauzula ni na koji način ne sprečava pravo Učesnika da koristi svoja važeća zakonska prava ili prava na garanciju.

4.9. Promoter neće obraditi zahtev ukoliko Učesnik ne dostavi važeću kopiju računa o kupovini, serijski broj proizvoda i sliku serijskog broja i barkoda.

5. PROCES ISPORUČIVANJA

5.1 Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series kartica od 128 GB biće poslata na adresu koju je Učesnik naveo prilikom registracije za zahtev.

5.2. Ukoliko Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series kartica od 128 GB ne može da se isporuči zbog nevažeće ili netačne adrese koju je dao Učesnik, Promoter neće biti u obavezi da vrši dalju istragu.

5.3. Rizik od oštećenja ili slučajnog gubljenja Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series kartice od 128 GB prelazi na Učesnika nakon slanja.

5.4. Isporuka Poklona će se obaviti u roku od 3 meseca od trenutka kada Učesnik ispuni uslove Promocije.

5.5. U slučaju da Promoter nije u mogućnosti da ispoštuje datum isporuke naveden u Odeljku 5.4 iz razloga za koje Promoter nije odgovoran (nedostupnost Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series kartica od 128 GB), Promoter će o tome obavestiti Učesnika bez odlaganja i u isto vreme će obavestiti Učesnika o očekivanom novom datumu isporuke. Slučaj nedostupnosti Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series kartice od 128 GB u ovom smislu će se smatrati, pre svega, neuspehom Promoterovog dobavljača da isporuči na vreme ukoliko je Promoter obavio odgovarajuću transakciju, niti su Promoter niti njegov dobavljač krivi, a Promoter nije u obavezi da izvrši nabavku u pojedinačnom slučaju. Slučaj nedostupnosti Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series kartice od 128 GB će se takođe smatrati u slučaju nepredviđenih okolnosti kao što je bilo koji događaj više sile.

6. PRIVATNOST I ZAŠTITA PODATAKA

6.1. Odgovorni kontrolor podataka je Promoter, Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Nemačka; data_protection@eu.panasonic.com.

6.2. Promoter će se pridržavati zakonskih odredbi primenljivog zakona o zaštiti podataka. Primenjuje se politika privatnosti Promotera koja se nalazi na:

https://www.panasonic.com/rs/privacy-policy.html

6.3. Lične podatke će prikupljati i obrađivati Benamic u ime Promotera. Benamic će se pridržavati zakonskih odredbi primenljivog zakona o zaštiti podataka. Tipovi prikupljenih podataka uključuju Lične podatke, Podatke o proizvodu i Bankovne podatke, kao što je navedeno pod 4.3

6.4. Svrhe prikupljanja podataka Podatke će skupljati, obrađivati i čuvati Benamic isključivo u svrhu realizovanja Promocije. Radi registracije proizvoda kod Promotera ili za e-mail marketing od strane Promotera, podatke će prikupljati Promoter ukoliko je Učesnik dao za to saglasnost prilikom registracije. Ako je učesnik dao saglasnost za e-mail marketing, Lični podaci navedeni pod 4.3 takođe će biti prikupljeni, obrađeni i čuvani u tu svrhu. Podaci već postojećih klijenata biće upoređeni i ažurirani pruženim podacima iz ove promocije.

6.5. U cilju realizacije promocije, obrada vaših ličnih podataka zasnovana je na Članu 6 (1) (b) Opšte uredbe o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation – „GDPR”). Obrada vaših Ličnih podataka u svrhu e-mail marketinga zasnovana je na Članu 6 (1) (a) GDPR-a.

6.6. Svi lični podaci Učesnika neće biti prosleđeni trećim licima niti će im biti stavljeni na raspolaganje za korišćenje bez njihovog pristanka. Izuzetak su treća lica, između ostalog agencije koje su angažovane za realizaciju Promocije i koje će skupljati, čuvati i koristiti podatke u svrhu realizacije Promocije. Treća lica se pridržavaju GDPR-a i imaju implementirane neophodne bezbednosne mere koje su dogovorene sa Promoterom u pisanoj formi i imaju potpisane Sporazume o obradi podataka.

6.7. Lične podatke Učesnika će čuvati Benamic onoliko dugo koliko je potrebno kako bi se ispunili zakonski zahtevi i u pravne svrhe, a ukoliko nije neophodno da se čuvaju duže, biće obrisani najkasnije nakon 12 meseci po završetku Promocije.

6.8. Učesnik može u bilo kom trenutku da povuče svoju saglasnost za e-mail marketing i da se odjavi sa biltena. Ona može da se povuče klikom na link do lokacije „Newsletter Subscription Management Centre” koja se nalazi u svakom e-mail biltenu, preko vašeg My Panasonic naloga ili kontaktiranjem Promotera preko adrese data_protection@eu.panasonic.com.

6.9. Učesnik ima pravo u bilo kom trenutku na besplatne informacije o sačuvanim ličnim podacima Učesnika, njihovom poreklu i primaocu, kao i o svrsi obrade podataka i, ukoliko je primenljivo, pravo na ispravku, blokiranje ili brisanje tih podataka u okviru primenljivih zakonskih odredbi slanjem zahteva na data_protection@eu.panasonic.com.

7. OPŠTI USLOVI

7.1. Zahtevanjem Poklona, podrazumeva se da su Učesnici pročitali i prihvatili ove uslove i odredbe.

7.2. Promoter zadržava pravo da potvrdi ispravnost svih zahteva kako bi se zaštitio od lažnih, neispravnih ili ponovljenih zahteva uključujući, bez ograničenja, da zahteva od Učesnika da dokažu da nisu vratili Kvalifikovani proizvod u roku od 30 dana od datuma isporuke. Zlonamerni ili lažni unosi ili zahtevi koji na drugi način ne ispunjavaju ove uslove i odredbe biće poništeni.

7.3. Promoter zadržava pravo da, a po sopstvenom nahođenju, izmeni ove odredbe i uslove u bilo kom trenutku i da izmeni ili povuče ovu Promociju u bilo kom trenutku.

7.4 U cilju praćenja lažnih zahteva, Promoter zadržava pravo za unakrsnu proveru povraćaja proizvoda sa relevantnim Prodavcima koji učestvuju u odnosu na primljene zahteve. Promoter zadržava pravo da uskrati izdavanje Povraćaja novca ukoliko postoji sumnja da je napravljen neispravan ili lažni zahtev.

7.5 Ovi uslovi i odredbe su regulisani zakonima Savezne republike Nemačke, isključujući međunarodno privatno pravo, posebno Konvencije Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Međutim, obavezne odredbe lokalnog zakona države u kojoj se nalazi Vaše prebivalište ili registrovana kancelarija ostaju nepromenjene i prevladaće u slučaju konflikta sa odredbama nemačkog zakona. Sudovi u Visbadenu u Nemačkoj će imati isključivu nadležnost za rešavanje bilo kog spora ili zahteva koji proizilaze iz ove Promocije ili koji su u vezi s njom.

7.6. Ako bilo koja klauzula ovih uslova i odredbi bude nevažeća, punovažnost ostalih uslova i odredbi ostaće nepromenjena.

Aneks 1 – Kvalifikovani proizvodi

DC-GH6E

DC-GH6LE

DC-GH6ME

Aneks 2 – Prodavci koji učestvuju

JOSIPOVIĆ d.o.o. - https://josipovic.rs

Наша веб страница користи колачиће и сличне алате како би побољшала своје перформансе и побољшала ваше корисничко искуство и настављајући да користите ову веб страницу без промене поставки, слажете се са њиховом употребом. Да бисте сазнали више о колачићима које користимо или како да промените подешавања, погледајте нашу политику колачића (Cookies Policy). OK Погледај више