Lumix S5 Cash Back prolećna promocija – Uslovi i odredbe promocije

Lumix S5 Cash Back prolećna promocija – Uslovi i odredbe promocije

Registrujte telo ili komplet svog LUMIX S5 fotoaparata kod trgovca koji učestvuje u promociji i dobijte 23.000 RSD gotovine nazad

Email: Panasonic@promotion-support.com

Period promocije: 1. april 2022. – 14. jun 2022.

Period zahteva: 1. maj 2022. – 31. jul 2022.

1. ORGANIZATOR

1.1. Promociju LUMIX S5 Cash Back prolećna promocija (u daljem tekstu „Promocija“) organizuje Panasonic Marketing Europe GmbH, organizačni složka Česka republika, Križikova 34, 186 00 Praha 8, Češka Republika, kao podružnica kompanije Panasonic Marketing Europe GmbH, čija je adresa registracije: Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Nemačka („Organizator“).

2. KVALIFIKACIJA

2.1. Promocija se primenjuje na stanovnike sledećih zemalja: Belgija, Luksemburg, Bugarska, Hrvatska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska/Francuska [uključujući Korziku], Monako, DROM-COM [samo evrozona], Mađarska, Italija, Litvanija, Holandija, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Švajcarska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Irska, Srbija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Letonija, Andora. („Zemlje učesnice“).

2.2. Učesnik mora imati najmanje 18 godina („Učesnik“). Zaposleni kod Organizatora, njegovih podružnica, njihove porodice, agenti i druge strane direktno uključene u ovu Promociju nemaju pravo učestvovanja. Promocija je otvorena samo za učesnike koji kupuju za ličnu upotrebu, odnosno za krajnje korisnike. Organizator zadržava pravo da proveri ispunjavanje uslova učesnika i/ili da isključi učesnike prema sopstvenom nahođenju u bilo kojem trenutku iz bilo kojeg razloga. Preprodavci ne smeju da podnose zahteve u ime svojih kupaca.

2.3. Za učestvovanje u Promociji, učesnik mora da kupi jedan od sledećih LUMIX S5 fotoaparata ili kompleta („Kvalifikovani proizvodi“), kako je opisano u Prilogu 1, od trgovca koji učestvuje u Promociji („Trgovac koji učestvuje“) u Zemlji učesnici u periodu od 1. aprila 2022. do 14. juna 2022. („Period promocije“) i da registruje Kvalifikovane proizvode u skladu s ovim Uslovima i odredbama na stranici za registraciju koju vodi naš partner za saradnju Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irska, („Benamic“), pružajući tražene informacije navedene u tački 4. Svi Trgovci koji učestvuju navedeni su na [https://www.panasonic.com/rs/consumer/cameras-and-camcorders-learn/lumix/lumix-s5-spring-cash-back-promotion/participating-retailers-of-lumix-s5-spring-cashback-promotion.html] i u prilogu 2. Takođe proverite kod svog lokalnog trgovca da li oni učestvuju u ovoj promociji.

2.4. Svi Kvalifikovani proizvodi moraju da budu novi i originalni Panasonic proizvodi. Kupovina korišćenih, renoviranih ili obnovljenih proizvoda i proizvoda uvezenih izvan Zemalja učesnica ili proizvoda koji su krivotvoreni ili na bilo koji način krše prava intelektualne svojine grupe kompanija Panasonic neće se kvalifikovati za ovu promociju.

3. Povraćaj novca

3.1. Prilikom učestvovanja u ovoj promociji, Učesnik će dobiti isplatu povraćaja novca u iznosu od 23.000 RSD („Povraćaj novca“). U slučaju da Učesnik ima prebivalište u Bosni i Hercegovini ili Albaniji, sve naplaćene bankovne naknade biće oduzete od iznosa Povraćaja novca. U slučaju da Učesnik ima prebivalište u Srbiji, Bosni i Hercegovini ili Albaniji, uz ispunjavanje potrebnih uslova plaćanja, Benamic će uplatiti iznos Povraćaja novca na bankovni račun Učesnika u USD do protivvrednosti iznosa Povraćaja novca. Banka Učesnika će pretvoriti valutu i Učesnik će primiti iznos Povraćaja novca u lokalnoj valuti, umanjen za sve primenljive naknade za menjanje valute. Stopa konverzije koju primenjuju finansijske institucije koje učestvuju u isplati iznosa Povraćaja novca definisana je njihovim politikama i uslovima. Iznos Povraćaja novca koji će Učesnik dobiti u lokalnoj valuti na svoj račun može da se razlikuje, kao rezultat konverzije valute. Potraživanja Učesnika prema Organizatoru ili finansijskim i drugim institucijama koje učestvuju u promociji zbog bilo kakve razlike u iznosima isključena su u meri u kojoj je to dopušteno prema važećem zakonu.

Imajte na umu da su ruske banke isključene iz ove promocije, tj. nije moguće vratiti gotovinu na račun u ruskoj banci.

3.2. Povraćaj novca koji se nudi u okviru ove promocije je nezamenjiv, neprenosiv i nije dostupna gotovinska ili kreditna alternativa. Isplata Povraćaja novca putem Trgovca koji učestvuje izričito je zabranjena. Dvostruko potraživanje Povraćaja novca je isključeno.

3.3 Tokom promocije može se zatražiti Povraćaj novca za najviše 5 Kvalifikovanih proizvoda po Učesniku. Po Kvalifikovanom proizvodu moguće je podneti samo 1 zahtev.

3.4 Ako Povraćaj novca predstavlja oporezivu korist, poreznu obavezu snosi Učesnik. U skladu s tim, ako vam vaša banka naplati naknadu, vaša će banka takve troškove odbiti od iznosa Povraćaja novca.

4. POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTEVA

4.1. Da biste zatražili Povraćaj novca, jednostavno registrujte Kvalifikovani proizvod online na stranici za registraciju kojom upravlja Benamic ovde (https://panasonic-lumixs5.benamic.com/en/?country_promotion=10000001), Zahtevi se mogu predati isključivo nakon 30 dana od dana kupovine kvalificiranih proizvoda od 1. maja 2022. do 31. jula 2022. („Period potraživanja“).

4.2. Zahtevi koji se odnose na Kvalifikovane proizvode kupljene pre ili nakon Perioda promocije smatraće se nevažećim.

4.3. Za traženje Povraćaja novca, Učesnik mora da pruži sledeće obavezne podatke na odredišnoj stranici navedenoj u tački 4.1:

1) Lični podaci (titula, puno ime, poštanska adresa, država prebivališta, e-mail adresa)

2) Pojedinosti o proizvodu (proizvod, naziv prodavnice, zemlja kupovine, datum kupovine, serijski broj, poslata skenirana kopija serijskog broja, poslata skenirana slika računa)

3) Bankovni podaci

4.4 Nakon što se registrujete, primićete potvrdu o registraciji putem e-maila. Svaki zahtev za Povraćaj novca ograničen je na jednokratnu upotrebu i ne može se koristiti s bilo kojim drugim promotivnim vaučerom ili ponudom povraćaja novca za bilo koji drugi Panasonic proizvod.

4.5. Rok za podnošenje zahteva je u skladu s Periodom potraživanja. Prijave podnesene pre ili nakon Perioda potraživanja neće biti prihvatljive za promociju. Učesnik treba da osigura da račun o kupovini uključuje naziv kupljenog proizvoda (broj modela), naziv prodavnice i datum kupovine.

4.6. Organizator neće biti odgovoran za bilo kakve tehničke, hardverske, softverske, serverske, web stranice ili druge kvarove ili štetu bilo koje vrste, u meri u kojoj to sprečava Učesnika ili na drugi način ometa Učesnika da se prijavi za Promociju. Ako online registracija nije moguća iz tehničkih razloga, naš tim za podršku je dostupan putem e-mail adrese panasonic@promotion-support.com. Nije dozvoljena registracija i potraživanja od strane Trgovaca koji učestvuju, zaposlenih kod Trgovaca koji učestvuju i porodice zaposlenih.

4.7. Zahtevi upućeni faksom, telefonom, e-mailom ili poštom neće biti prihvaćeni. Nečitki, nepotpuni ili izmenjeni obrasci zahteva ili ankete smatraće se nevažećima, kao i obrasci zahteva koji nisu ispunjeni u skladu s ovim Uslovima i odredbama.

4.8. Benamic će potvrditi zahtev Učesnika u skladu s ovim uslovima. Zahtevi nisu važeći za Kvalifikovane proizvode koji se vraćaju Trgovcu koji učestvuje, a Učesnik menja Kvalifikovani proizvod ili prima puni povraćaj novca, u kojem slučaju Organizator ima pravo da traži povraćaj bilo kojeg Povraćaja novca.

4.9. Organizator neće obraditi zahtev ako Učesnik ne dostavi ispravnu kopiju računa o kupovini, serijski broj proizvoda i sliku serijskog broja i bar koda.

4.10. U slučaju da Učesnik vrati Kvalifikovani proizvod Trgovcu koji učestvuje, Učesnik neće imati pravo da zahteva Povraćaj novca i svaki zahtev će nakon toga biti odbačen. Radi izbegavanja sumnje, ova klauzula ni na koji način ne zabranjuje pravo Učesnika da ostvaruje svoja primenljiva zakonska prava ili prava na garanciju.

5. PRIVATNOST I ZAŠTITA PODATAKA

5.1. Odgovorni voditelj obrade podataka je Organizator, Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, NEMAČKA; data_protection@eu.panasonic.com.

5.2. Organizator će se pridržavati zakonskih odredbi važećeg zakona o zaštiti podataka. Primenjuje se politika privatnosti organizatora, koja može da se pronađe na: https://www.panasonic.com/rs/privacy-policy.html.

5.3. Benamic će prikupljati i obrađivati lične podatke u ime Organizatora. Benamic će se pridržavati zakonskih odredbi važećeg zakona o zaštiti podataka. Vrste prikupljenih podataka uključuju lične podatke, pojedinosti o proizvodu i bankovne podatke kao što je navedeno pod 4.3

5.4. Svrhe prikupljanja podataka: Benamic će prikupljati, obrađivati i skladištiti ​​podatke isključivo u svrhu sprovođenja promocije. Za registraciju proizvoda kod Organizatora ili za e-mail marketing od strane Organizatora podatke će prikupljati Organizator, ako je Učesnik na to pristao tokom registracije. Ako je Učesnik pristao na marketing putem e-maila, lični podaci navedeni pod 4.3 takođe će se prikupljati, obraditi i sačuvati u tu svrhu. Podaci već postojećih kupaca upoređivaće se i ažurirati s navedenim podacima ove promocije.

5.5. U svrhu sprovođenja promocije, obrada vaših ličnih podataka zasnovana je na članu 6. stavke 1. (b) Opšte uredbe o zaštiti podataka („GDPR“). Obrada vaših ličnih podataka u svrhu marketinga putem e-maila zasnovana je na članu 6 (1) (a) GDPR.

5.6. Svi lični podaci Učesnika neće se prosleđivati ​​trećim licima niti će im se stavljati na raspolaganje za korišćenje bez njihovog pristanka. Izuzetak je za treće strane, između ostalog agencije koje su ovlašćene za sprovođenje promocije, a koje će prikupljati, skladištiti ​​i koristiti podatke u svrhu sprovođenja promocije. Treće strane su usklađene s GDPR-om i imaju potrebne sigurnosne mere koje su dogovorene s Organizatorom u pisanom obliku i imaju uspostavljene Ugovore o obradi podataka.

5.7. Benamic će čuvati lične podatke učesnika koliko god je to potrebno radi ispunjavanja zakonskih zahteva i u pravne svrhe, a biće izbrisani najkasnije 12 meseci nakon završetka Promocije.

5.8. Učesnik može u bilo kojem trenutku povući svoju saglasnost za e-mail marketing i odjaviti se s newslettera. Može da se povuče klikom na link na „Centar za upravljanje pretplatom na newsletter“ koji se nalazi u svakom newsletteru, putem svog naloga My Panasonic ili kontaktiranjem organizatora na data_protection@eu.panasonic.com.

5.9. Učesnik ima pravo u bilo kojem trenutku na besplatne informacije o sačuvanim ličnim podacima Učesnika, njihovom poreklu i primaocu, kao i svrsi obrade podataka i, ako je primenljivo, pravo na ispravku, blokiranje ili brisanje ovih podataka unutar okvira primenljivih zakonskih odredbi slanjem zahteva na data_protection@eu.panasonic.com.

6. OPŠTI USLOVI

6.1. Ukoliko potražuju Povraćaj novca, smatra se da su Učesnici pročitali i prihvatili ove Uslove i odredbe.

6.2. Organizator zadržava pravo da proveri prihvatljivost svih zahteva kako bi se zaštitio od obmanljivih, nevažećih ili ponavljajućih zahteva, uključujući, bez ograničenja, da zahteva od Učesnika da dokaže kako nije vratio Kvalifikovani proizvod u roku od 28 dana od datuma isporuke. Obmanljivi unosi ili unosi uneseni u zloj nameri ili potraživanja koja nisu na drugi način u skladu s ovim Uslovima i odredbama biće poništeni.

6.3. Organizator zadržava pravo, i prema vlastitom nahođenju, da izmeni ove Uslove i odredbe u bilo kojem trenutku, kao i da izmeni ili povuče ovu promociju u bilo kojem trenutku.

6.4 Za praćenje lažnih potraživanja Organizator zadržava pravo unakrsne provere povraćaja proizvoda s relevantnim trgovcima koji učestvuju na malo u odnosu na primljene zahteve. Organizator zadržava pravo da uskrati izdavanje Povraćaja novca ako postoji sumnja da je napravljen obmanljiv ili lažan zahtev.

6.5 Ovi Uslovi i odredbe regulisani su zakonima Republike Nemačke, isključujući međunarodno pravo sukoba, naročito Konvenciju UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Međutim, obavezujuće odredbe lokalnog zakona države u kojoj se nalazi vaše uobičajeno boravište ili registrovano sedište ostaju nepromenjene i imaće prednost u slučaju sukoba s odredbama nemačkog zakona. Sudovi u Visbadenu, Nemačka, imaju isključivu nadležnost za rešavanje svih sporova ili potraživanja koja nastanu iz ove Promocije ili u vezi s njom.

6.6. Ako bilo koja klauzula ovih Uslova i odredbi bude nevažeća, ispravnost preostalih uslova i odredbi ostaje nepromenjena.

Prilog 1 – Kvalifikovani proizvodi

DC-S5E-K

DC-S5KE-K

DC-S5EME-K

DC-S5KS85KIT

DC-S5KR73KIT

Prilog 2 – Trgovci koji učestvuju

JOSIPOVIĆ d.o.o. – www.josipovic.rs

Organizator će prihvatiti zahteve s prodavnice Amazon Marketplace samo ako je prodavac naveden kao jedan od trgovaca koji učestvuju u ovoj kampanji. Zahtev će biti odbijen za bilo kojeg drugog preprodavca treće strane na platformi Amazon Marketplace. Organizator neće prihvatiti zahteve za proizvode kupljene u prodavnici eBay (bez obzira jesu li navedeni kao novi ili korišćeni).

Наша веб страница користи колачиће и сличне алате како би побољшала своје перформансе и побољшала ваше корисничко искуство и настављајући да користите ову веб страницу без промене поставки, слажете се са њиховом употребом. Да бисте сазнали више о колачићима које користимо или како да промените подешавања, погледајте нашу политику колачића (Cookies Policy). OK Погледај више