LUMIX GH6 poletna promocija – Določbe in pogoji promocije

LUMIX GH6 poletna promocija – Določbe in pogoji promocije

Kupite LUMIX GH6 fotoaparat ali komplet pri pooblaščenem trgovcu in brezplačno pridobite kartico Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series 128GB

Naslov e-pošte: Panasonic@promotion-support.com

Promocijsko obdobje: 1.julij 2022 – 30. september 2022

Obdobje za vloge: 1. julij 2022 – 31. oktober 2022

1. ORGANIZATOR

1.1. LUMIX GH6 poeltna promocija (v nadaljevanju „Promocija“) promovira Panasonic Marketing Europe GmbH, organizacijska enota Češka republika, s sedežem v Pragi 8 - Karlín, Křižíkova 148/34, poštna številka 186 00, IČ: 24655121, vpisana v Poslovni register, ki ga vodi Občinsko sodišče v Pragi, oddelek A, vložek 71469, kot podružnica Panasonic Marketing Europe GmbH, s sedežem na naslovu Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Nemčija („Organizator“).

2. UMRAVIČENOST

2.1. Promocija velja za rezidente naslednjih držav: Belgija, Luxembourg, Bolgarija, Hrvaška, Češka Republika, Estonija, Francija/Francija [vključno s Korziko], Monako, DROM-COM [samo območje evra], Nemčija, Avstrija, Madžarska, Italija, Litva, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Srbija, Albanija, Bisna in Hercegovina, Latvija, Andora (»Sodelujoče države«).

2.2. Udeleženci morajo biti stari najmanj 18 let (»Udeleženec«).

2.3. Za sodelovanje v Promociji mora Udeleženec kupiti enega od naslednjih izdelkov LUMIX GH6 fotoaparatov ali kompletov (»Kvalificirani izdelki«), kot je opisano v Dodatku 1, pri pooblaščenom trgovcu (»Pooblaščeni trgovec«) v Sodelujoči državi tekom celotnega obdobja promocije in registrirati Kvalificirane izdelke skladno s temi pogoji in določbami na spletni strani za registracijo (https://panasonic-lumixgh6.benamic.com/si/?country_promotion=20000001) ki jo gosti naš partner za sodelovanje Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irska, (»Benamic«), ki zagotavlja zahtevane informacije, navedene v 4. točki. Vsi pooblaščeni trgovci so navedeni na https://www.panasonic.com/si/consumer/fotoaparati-in-kamkorderji-learn/lumix/lumix-gh6-summer-promotion/participating-retailers-of-lumix-gh6-summer-promotion.html in v Dodatku 2. Preverite tudi pri pooblaščenem trgovcu, ali sodeluje v tej promociji.

2.4. Zaposleni pri Organizatorju, pri njegovi podružnici, člani njihove družine, zastopniki in druge osebe, ki so neposredno vključene v to Promocijo, nimajo pravice do sodelovanja. Promocija je odprta samo za udeležence, ki kupujejo za lastno uporabo, torej za končne uporabnike. Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli iz kakršnega koli razloga preveri izpolnjevanje pogojev udeležencev in/ali izključi udeležence po lastni presoji. Preprodajalci ne smejo oddati zahtev v imenu svojih strank. Registracija in zahteve Prodajalca udeležencev, zaposlenih pri Prodajalcu udeležencev in družin zaposlenih niso dovoljeni. Organizator bo sprejel zahteve iz Amazon Marketplace samo, če je preprodajalec naveden kot eden od Prodajalcev, ki sodelujejo v tej akciji. Zahteva bo zavrnjena za katerega koli tretjega prodajalca na Amazon Marketplace. Organizator ne bo sprejemal zahtev za izdelke, kupljene preko platforme eBay.

2.5. Vsi kvalificirani izdelki morajo biti novi in originalni Panasonic izdelki. Izdelki iz druge roke, obnovljeni ali prenovljeni izdelki in izdelki uvoženi iz območij izven Sodelujočih držav ali ponarejeni izdelki in izdelki, ki na kakršenkoli način kršijo avtorske pravice Panasonic-ove skupine družb niso upravičeni za sodelovanje v tej Promociji.

3. DARILA

3.1. Darila, ki so na voljo za sodelovanje v promociji, so kartica Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series 128 GB.

3.2. Darila iz te Promocije ni mogoče zamenjati, prenesti, prav tako zanj ni mogoče dobiti povračila v gotovini ali poslojila.

3.3. Kartica Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series 128GB je na voljo samo do razprodaje zalog.

3.4. V primeru nepredvidenih dogodkov si Organizator pridržuje pravico do podelitve drugega darila iste ali večje vrednosti brez predhodnega obvestila.

4. OBDELAVA ZAHTEVKA

4.1. Če želite prevzeti Darila, registrirajte Kvalificirani izdelek na spletu na strani za registracijo, ki jo gosti Benamic tukaj https://panasonic-lumixgh6.benamic.com/si/?country_promotion=20000001 .

4.2. Zahtevki za prevzem v zvezi s Kvalificiranimi izdelki, kupljenimi pred ali po promocijskem obdobju, se bodo šteli za neveljavne.

4.3. Za prevzem daril mora Udeleženec zagotoviti naslednje obvezne podatke na spletni strani, navedene v 4.1 tački:

1) Osebni podatki (služba, ime in priimek, naslov, država, e-poštni naslov in številko mobilnega telefona)

2) Podrobnosti o izdelku (ime izdelka, ime Prodajalca/ime Pooblaščenega trgovca, datum nakupa, serijska številka, poslana serijska številka in slika črtne kode, slika poslanega računa ali katero koli drugo dokazilo o nakupu izdelka (predložite dokument, ki prikazuje ime Pooblaščenega trgovca, datum nakupa in številko modela izdelka).

4.4 Ko se registrirate, boste prejeli potrditveno e-sporočilo z dostopom do vašega osebnega portala na Benamic-u, kjer si lahko ogledate potek obdelave vaše zahteve.

4.5. Rok za vložitev zahtevka je obdobje zahtevka. Vloge oddane po Obdobju uveljavljanja, v Promociji ne bodo upoštevane. Udeleženec mora zagotoviti, da račun vsebuje ime kupljenega izdelka (številka modela), ime trgovine in datum nakupa.

4.6. Organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake, napake na strojni in programski opremi, strežniku, spletni strani ali druge napake in kakršnokoli škodo, ki bi Udeležencu lahko onemogočila sodelovanje v Promociji. Če spletna registracija iz tehničnih razlogov ni mogoča, je na voljo naša ekipa za podporo.

4.7. Zahteve, poslane po faksu, telefonu, e-pošti ali pošti, ne bodo sprejete. Nečitljivi, nepopolni ali spremenjeni obrazci ali ankete se bodo štele za neveljavne, kakor tudi obrazci, ki niso izpolnjene v skladu s temi pogoji in določbami.

4.8. Benamic bo potrdil zahtevo Udeleženca v skladu s temi pogoji in določbami. Zahteve ne veljajo za Kvalificirane izdelke, vrnjene prodajalcu, a Udeleženec zamenja Kvalificirani izdelek ali prejme celotno povračilo kupnino, v tem primeru ima Organizator pravico zahtevati vračilo vseh že podeljenih daril. Da bi se izognili dvomu, ta klavzula na noben način ne prepoveduje pravice udeleženca do uveljavljanja svojih veljavnih zakonskih ali garancijskih pravic.

4.9. Organizator ne bo obravnaval vloge, če Udeleženec ne zagotovi veljavne kopije računa, serijske številke izdelka in slike serijske številke in črtne kode

5. PROCES OTKUPA

5.1 Kartica Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series 128 GB bo poslana na naslov, ki ga Udeleženec navede pri pooblaščenem prodajalcu.

5.2. Če kartice Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series 128 GB ni mogoče dostaviti zaradi neveljavnega ali napačnega naslova, ki ga je navedel Udeleženec, organizator ni dolžan opraviti nadaljnje preiskave.

5.3. Tveganje okvare in nenamerne izgube kartice Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series 128 GB preide ob odpremi na Udeleženca.

5.4. Dostava darila bo opravljena v treh meseceh od trenutka, ko Udeleženec izpolni pogoje Promocije.

5.5. V primeru, če Izvajalec promocije ne more izpolniti roka dobave, navedenega v razdelku 5.4 iz razlogov, za katere organizator ni odgovoren (nerazpoložljivost kartice Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series 128GB), bo Izvajalec promocije o tem nemudoma obvestil Udeleženca in ga hkrati obvestil o pričakovanem novem datumu dobave. Kot primer nerazpoložljivosti kartice Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series 128 GB v tem smislu se šteje zlasti neuspeh dobavitelja Izvajalca promocije, da blago dostavi pravočasno, če je Izvajalec promocije sklenil ustrezno transakcijo, nista kriva niti Izvajalec promocije niti njegov dobavitelj oziroma je Izvajalec promocije v posameznem primeru ni dolžan priskrbeti. Kot primer nerazpoložljivosti kartice Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD Series 128 GB se štejejo tudi nepredvidene okoliščine, kot je kakršnakoli višja sila.

6. ZASEBNOST IN ZAVAROVANJE PODATKOV

6.1. Odgovorni nadzornik podatkov je Organizator, Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Nemčija; data_protection@eu.panasonic.com.

6.2. Izvajalec promocije bo ravnal v skladu z zakonskimi določili veljavne zakonodaje o varstvu podatkov. Velja politika zasebnosti Organizatorja, ki jo najdete na:

https://www.panasonic.com/si/obvestilo-o-zasebnosti.html

6.3. Benamic bo zbiral in obdeloval osebne podatke v imenu Organizatorja. Benamic bo ravnal v skladu z zakonskimi določili veljavne zakonodaje o varstvu podatkov. Vrste zbranih podatkov vključujejo osebne podatke, podatke o izdelku in bančne podatke, kot so navedeni pod 4.3.

6.4. Namen zbiranja podatkov: Benamic bo podatke zbiral, obdeloval in hranil izključno za namene izvedbe Promocije. Za registracijo izdelka pri Organizatorju ali za trženje po e-pošti s strani Organizatorja, bo podatke zbiral Organizator, če se udeleženec s tema strinja med registracijo. Če se Udeleženec strinja s trženjem po e-pošti, se v ta namen zbirajo, obdelujejo in hranijo tudi osebni podatki, navedeni pod 4.3. Podatki obstoječih kupcev bodo primerjani in posodobljeni s podatki, navedenimi v tej promociji.

6.5. Obdelava podatkov temelji na členu 6(1)(a) in (b) Splošne uredbe o varstvu podatkov (»GDPR«). Obdelava vaših osebnih podatkov z namenom trženja prek e-pošte temelji na členu 6 (1) (a) GDPR.

6.6. Vsi osebni podatki Udeleženca ne bodo niti posredovani tretjim osebam niti dani na voljo za uporabo brez njihove privolitve. Izjema so tretje osebe, med drugim agencije, ki so bile pooblaščene za izvedbo promocije in ki bodo zbirale, hranile in uporabljale podatke za namene izvajanja Promocije. Tretje osebe delujejo v skladu z GDPR in imajo vzpostavljene potrebne varnostne ukrepe, kot so dogovorjeni z izvajalcem promocije v pisni obliki in imajo sklenjene pogodbe o obdelavi podatkov.

6.7. Benamic bo osebne podatke Udeležencev hranil tako dolgo, kot je potrebno za izpolnjevanje zakonskih zahtev in za pravne namene, in če jih ni treba hraniti dlje, ni bodo izbrisani najkasneje 12 mesecev po koncu Promocije.

6.8. Udeleženec lahko kadar koli izjavi preklic uporabe osebnih podatkov za neposredno trženje po e-pošti in se odjavi od prejemanja novic. Odstopite lahko s klikom na povezavo do "Center za upravljanje naročnine na novice", ki se nahaja v vsakem glasilu, prek svojega računa Moj Panasonic ali tako, da se obrnete na Organizatorja na data_protection@eu.panasonic.com.

6.9. Udeleženec ima v vsakem trenutku pravico do brezplačnih informacij o shranjenih osebnih podatkih Udeleženca, njihovem izvoru in prejemniku ter namenu obdelave podatkov in, če je primerno, pravico do popravka, blokiranja ali izbrisa teh podatkov v skladu z veljavnimi zakonskimi določili s pošiljanjem zahteve na data_protection@eu.panasonic.com.

7. SPLOŠNI POGOJI

7.1. Z vlogo darilnega zahtevka so Udeleženci seznanjeni in se strinjajo s pogoji in določbami sodelovanja.

7.2. Organizator si pridržuje pravico do preverjanja upravičenosti vseh oddanih vlog, da se zaščiti pred lažnimi, neupravičenimi in večkratnimi zahtevki, prav tako lahko od Udeleženca zahteva dokaz o tem, da le-ta izdelka v roku 30 dni od datuma prejema ni vrnil. Goljufivi vnosi ali vnosi, vneseni z zlonamernim namenom ali zahtevki, ki drugače niso v skladu s temi določili in pogoji, bodo razveljavljeni.

7.3. Organizator si pridržuje pravico, da po lastni presoji in kadarkoli spremeni pogoje za sodelovanje in kadarkoli spremeni ali ustavi to Promocijo.

7.4 Za spremljanje goljufivih zahtevkov si Organizator pridržuje pravico, da pri ustreznih pooblaščenih prodajalcih navzkrižno preveri vračila izdelkov glede na prejete zahtevke za Darila. Organizator si pridržuje pravico, da zadrži vračilo, če obstaja sum, da je bila podana nepravilna ali goljufiva zahteva.

7.5 Te pogoje ureja zakonodaja Republike Nemčije, z izjemo mednarodnega kolizijskega prava, zlasti Konvencija ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga. Vendar pa obvezne določbe lokalne zakonodaje države, v kateri prebivate ali imate registriran sedež, ostanejo nespremenjene in bodo prevladale v primeru nasprotja z določbami nemškega prava. Za reševanje vseh sporov ali zahtevkov, ki izhajajo iz te promocije ali v zvezi z njo, so pristojna izključno sodišča v Wiesbadnu v Nemčiji.

7.6. Če je katera koli tačka teh pogojev neveljavna, to ne vpliva na veljavnost preostalih pogojev in določb.

Dodatek 1 – kvalificirani izdelki

DC-GH6E

DC-GH6LE

DC-GH6ME

Dodatek 2 – Prodajalci trgovci

FOTO BESENIČAR d.o.o. - www.besenicar.si

Naše spletno mesto uporablja piškotke in podobna orodja za izboljšanje uporabniške izkušnje. Z nadaljnjo uporabo tega spletnega mesta, ne da bi spremenili nastavitve, pristajate na uporabo piškotkov. Če želite izvedeti več o piškotkih, ki jih uporabljamo, ali spremeniti svoje nastavitve, si oglejte nap pravilnik uporabe piškotkov. V redu Prikaži več