Lumix S5 Cash Back Pomladna promocija – Pogoji in določbe promocije

Lumix S5 Cash Back Pomladna promocija – Pogoji in določbe promocije

Prijavite telo ali komplet svojega fotoaparata LUMIX S5 pri prodajalcu, ki sodeluje v akciji in prejmite povrnjeno 200 EUR v gotovini

E mail: Panasonic@promotion-support.com

Obdobje promocije: 1. aprila 2022 - 14. junija 2022.

Obdobje zahteve: 1. maja 2022. - 31. julija 2022.

1. ORGANIZATOR

1,1. Promocijo LUMIX S5 Cash Back Pomladna promocija (v nadaljnjem besedilu: "Promocija) organizira Panasonic Marketing Europe GmbH, organizačni složka Česka republika, Križikova 34, 186 00 Praha 8, Češka Republika, kot podružnica Panasonic Marketing Europe GmbH, katere naslov registracije je: Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Nemčija ("Organizator").

2. KVALIFICIRANOST

2,1. Promocija velja za prebivalce naslednjih držav: Belgija, Luksemburg, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija/Francija [vključno s Korziko], Monako, DROM-COM [samo euroobmočje], Madžarska, Italija, Litva, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Združeno kraljestvo, Irska, Srbija, Albanija, Bosna in Hercegovina, Latvija, Andora. (“Države udeleženke”).

2.2. Udeleženec mora biti star najmanj 18 let (“Udeleženec”). Zaposleni pri organizatorju, pri njegovi podružnici, člani njihove družine, zastopniki in druge osebe, ki so neposredno vključene v to promocijo, nimajo pravice do sodelovanja. Promocija je odprta samo za udeležence, ki kupujejo za lastno uporabo, torej za končne uporabnike. Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli iz kakršnega koli razloga preveri izpolnjevanje pogojev udeležencev in/ali izključi udeležence po lastni presoji. Distributerji ne smejo oddati zahtev v imenu svojih strank.

2.3. Za sodelovanje v promociji mora udeleženec kupiti enega od naslednjih LUMIX S5 fotoaparatov ali kompletov (“Kvalificirani izdelki”), kot je opisano v Prilogi 1, od prodajalca, ki sodeluje v promociji ("Sodelujoči trgovec”) v državi udeleženki v obdobju od 1. aprila 2022. do 14. junija 2022. (“Obdobje promocije”) in registrira Kvalificirane izdelke v skladu s temi Pogoji in določbami na spletni strani za registracijo, ki jo vodi naš partner za sodelovanje Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irska, ("Benamic”), pri čemer zagotavlja zahtevane informacije navedene v 4. točki. Vsi Sodelujoči trgovci so navedeni na [https://www.panasonic.com/si/consumer/fotoaparati-in-kamkorderji-learn/lumix/lumix-s5-spring-cash-back-promotion/participating-retailers-of-lumix-s5-spring-cashback-promotion.html] i u prilogu 2. Preverite tudi pri lokalnem prodajalcu, ali sodeluje v tej promociji.

2.4. Vsi kvalificirani izdelki morajo biti novi in ​​originalni izdelki Panasonic. Nakupi rabljenih, renoviranih ali obnovljenih izdelkov in izdelkov, uvoženih izven sodelujočih držav, ali izdelkov, ki so ponarejeni ali kakor koli kršijo pravice intelektualne lastnine skupine Panasonic, ne bodo upravičeni do te promocije.

3. Vračilo denarja

3,1. Ob sodelovanju v tej promociji bo Udeleženec prejel povračilo v višini 200 EUR (“Vračilo denarja”). V primeru, da ima Udeleženec prebivališče v Bosni in Hercegovini ali Albaniji, boda vsa zaračunana bančna nadomestila odšteta od zneska Vračila denarja. V primeru, da ima Udeleženec prebivališče v Srbiji, Bosni in Hercegovini ali Albaniji, ob izpolnjevanju potrebnih plačilnih pogojev, bo Benamic znesek Vračila vplačal na bančni račun Udeleženec v USD do protivrednosti zneska Vračila. Banka Udeleženca bo pretvorila valuto in udeleženec bo prejel vračilo v lokalni valuti, zmanjšano za morebitne veljavne provizije za pretvorbo valute. Menjalni tečaj, ki ga uporabljajo finančne institucije, ki sodelujejo pri plačilu zneska vračila, je opredeljen z njihovimi politikami in pogoji. Znesek vračila, ki ga bo udeleženec prejel v lokalni valuti na svoj račun, se lahko razlikuje zaradi pretvorbe valute. Terjatve udeležencev do Organizatorja ali finančnih in drugih institucij, ki sodelujejo v promociji, zaradi kakršne koli razlike v zneskih so izključene v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja.

Upoštevajte, da so ruske banke izključene iz te promocije, tj. gotovine ni mogoče vrniti na ruski bančni račun.

3.2. Vračilo denarja, ponujeno v okviru te promocije, je nenadomestljivo, neprenosljivo in ni na voljo nobene možnosti v gotovini ali kreditu. Izplačilo vračila denarja prek sodelujočega prodajalca je izrecno prepovedano. Dvojni zahtevek za vračilo je izključen.

3.3 Med promocijo je mogoče zahtevati vračilo do 5 kvalificiranih izdelkov na udeleženca. Za vsak Kvalificiran izdelek je mogoče oddati samo 1 prijavo.

3.4 Če Vračilo predstavlja obdavčljivo korist, davčno obveznost nosi udeleženec. V skladu s tem, če vam vaša banka zaračuna provizijo, bo vaša banka te stroške odštela od zneska denarnega vračila.

4. POSTOPEK PRIJAVE

4.1. Če želite zahtevati vračilo, preprosto registrirajte kvalificiran izdelek na spletu na strani za registracijo, ki jo upravlja Benamic tukaj (https://panasonic-lumixs5.benamic.com/en/?country_promotion=20000001), Prijave je mogoče oddati šele po 30 dneh od dneva nakupa kvalificiranih izdelkov od 1. maja 2022. do 31. julija 2022. (“Obdobje veljavnosti”).

4.2. Zahtevki v zvezi s kvalificiranimi izdelki, kupljenimi pred ali po promocijskem obdobju, se bodo šteli za neveljavne.

4.3. Za Vračilo denarja mora udeleženec na ciljni strani, navedeni v točki 4.1, podati naslednje obvezne podatke:

1) Osebni podatki (naziv, polno ime, poštni naslov, država prebivališča, naslov e-pošte)

2) Podrobnosti o izdelku (izdelek, ime trgovine, država nakupa, datum nakupa, serijska številka, naložena skenirana kopija serijske številke, naložena slika skeniranega računa)

3) Bančni podatki

4.4 Po prijavi boste prejeli potrdilo o registraciji po elektronski pošti. Vsaka zahteva za Vračilo denarja je omejena na enkratno uporabo in je ni mogoče uporabiti z nobenim drugim promocijskim bonom ali ponudbo za vračilo za kateri koli drug izdelek Panasonic.

4.5. Rok za prijavo je v skladu s obdobjem veljavnosti. Prijave, oddane pred ali po obdobju veljavnosti, ne bodo upravičene do promocije. Udeleženec mora zagotoviti, da račun za nakup vsebuje ime kupljenega izdelka (številka modela), ime trgovine in datum nakupa.

4.6. Organizator ne odgovarja za kakršne koli tehnične, strojne, programske, strežniške, napake spletne strani ali druge okvare ali kakršno koli škodo, v kolikor to udeleženca onemogoča ali kako drugače onemogoča sodelovanje v promociji. Če spletna registracija iz tehničnih razlogov ni mogoča, je naša tehnična podpora na voljo po e-pošti Panasonic@promotion-support.com. Registracija in zahtevki Sodelujočih trgovcev, zaposlenih pri sodelujočih trgovcih in družinah zaposlenih niso dovoljeni

4.7. Zahteve, poslane po faksu, telefonu, e-pošti ali pošti, ne bodo sprejete. Nečitljivi, nepopolni ali spremenjeni obrazci ali ankete se bodo štele za neveljavne, kakor tudi obrazci, ki niso izpolnjene v skladu s temi pogoji.

4.8. Benamic bo potrdil zahtevo udeleženca v skladu s temi pogoji. Zahteve ne veljajo za Kvalificirane izdelke, vrnjene Sodelujočemu trgovcu, a Udeleženec zamenja Kvalificirani izdelek ali prejme celotno povračilo denarja, v tem primeru ima Organizator pravico zahtevati vračilo kakršnega koli Vračila denarja.

4.9. Organizator zahteve ne bo obdelal, če Udeleženec ne predloži veljavne kopije računa o nakupu, serijske številke izdelka ter slike serijske številke in črtne kode.

4.10.V primeru, da Udeleženec vrne Kvalificirani izdelek Sodelujočemu trgovcu, Udeleženec ni upravičen zahtevati vračila denarja in vsak zahtevek se nato zavrne. Da bi se izognili dvomu, ta klavzula na noben način ne prepoveduje pravice Udeleženca, da uveljavlja svoje veljavne zakonske ali garancijske pravice.

5. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

5.1. Upravljavec podatkov je Organizator, Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, NEMČIJA; data_protection@eu.panasonic.com

5.2. Organizator bo ravnal v skladu z zakonskimi določili veljavne zakonodaje o varstvu podatkov. Velja pravilnik o zasebnosti organizatorja, ki ga najdete na: https://www.panasonic.com/si/obvestilo-o-zasebnosti.html.

5.3. Benamic bo zbiral in obdeloval osebne podatke v imenu organizatorja. Benamic bo ravnal v skladu z zakonskimi določili veljavne zakonodaje o varstvu podatkov. Vrste zbranih podatkov vključujejo osebne podatke, podatke o izdelku in bančne podatke, kot so navedeni pod 4.3

5.4. Namen zbiranja podatkov: Benamic bo podatke zbiral, obdeloval in hranil izključno za namene izvedbe promocije. Za registracijo izdelka pri organizatorju ali za trženje po e-pošti s strani organizatorja, bo podatke zbiral organizator, če se udeleženec s tema strinja med registracijo. Če se udeleženec strinja s trženjem po e-pošti, se v ta namen zbirajo, obdelujejo in hranijo tudi osebni podatki, navedeni pod 4.3. Podatki obstoječih kupcev bodo primerjani in posodobljeni s podatki, navedenimi v tej promociji.

5.5. Za namene izvedbe promocije obdelava vaših osebnih podatkov temelji na 1. odstavku 6. člena (b) Splošne uredba o varstvu podatkov (“GDPR”). Obdelava vaših osebnih podatkov z namenom trženja prek e-pošte temelji na členu 6 (1) (a) GDPR.

5.6. Vsi osebni podatki Udeležencev brez njihove privolitve ne bodo posredovani tretjim osebam ali jim dani na voljo za uporabo. Izjema so tretje osebe, vključno z agencijami, pooblaščenimi za izvajanje promocije, ki bodo zbirale, hranile in uporabljale podatke za namene izvedbe promocije. Tretje osebe so usklajene z GDPR in imajo z Organizatorjem pisno dogovorjene potrebne varnostne ukrepe ter imajo sklenjene Pogodbe o obdelavi podatkov.

5.7. Benamic bo osebne podatke Udeležencev hranil tako dolgo, kot je potrebno za izpolnjevanje zakonskih zahtev in za pravne namene, in bodo izbrisani najkasneje 12 mesecev po koncu promocije.

5.8. Udeleženec lahko v vsakem trenutku prekliče svoje soglasje za trženje po e*pošti in se odjavi od prejemanja novic. Odstopite lahko s klikom na povezavo do "Center za upravljanje naročnine na novice", ki se nahaja v vsakem glasilu, prek svojega računa Moj Panasonic ali tako, da se obrnete na organizatorja na data_protection@eu.panasonic.com.

5.9. Udeleženec ima v vsakem trenutku pravico do brezplačnih informacij o shranjenih osebnih podatkih Udeleženca, njihovem izvoru in prejemniku ter namenu obdelave podatkov in, če je primerno, pravico do popravka, blokiranja ali izbrisa teh podatkov v skladu z veljavnimi zakonskimi določili s pošiljanjem zahteve na data_protection@eu.panasonic.com.

6. SPLOŠNI POGOJI

6.1. Če zahtevajo Vračilo denarja, se šteje, da so udeleženci prebrali in sprejeli te pogoje.

6.2. Organizator si pridržuje pravico, da preveri upravičenost vseh zahtev, da bi se zavaroval pred goljufivimi, neveljavnimi ali ponavljajočimi se zahtevami, vključno z, brez omejitve, zahtevanjem od udeležencev, da dokažejo, da niso vrnili kvalificiranega izdelka v 28 dneh od dostave. Goljufivi vnosi ali vnosi, vneseni z zlonamernim namenom ali zahtevki, ki drugače niso v skladu s temi določili in pogoji, bodo razveljavljeni.

6.3. Organizator si pridržuje pravico, da po lastni presoji kadar koli spremeni te pogoje in dopolni ali umakne to promocijo.

6.4 Zsledenje lažnim zahtevkom si Organizator pridržuje pravico, da v zvezi s prejetimi zahtevki navzkrižno preveri vračila izdelkov pri ustreznih prodajalcih. Organizator si pridržuje pravico, da zavrne izdajo Vračila denarja, če obstaja sum, da je bila podana lažna zahteva.

6.5 Te pogoje in določila urejajo zakoni Republike Nemčije, kar izključuje mednarodno kolizijno pravo, zlasti Konvencijo ZN o pogodbo za mednarodno prodajo blaga. Vendar pa obvezne določbe lokalne zakonodaje države, v kateri imate običajno prebivališče ali registrirani sedež, ostanejo nespremenjene in bodo imele prednost v primeru nasprotja z določbami nemškega prava. Sodišča v Wiesbadnu v Nemčiji so izključno pristojna za reševanje morebitnih sporov ali zahtevkov, ki izhajajo iz ali v zvezi s to promocijo.

6.6. Če je katera koli določba teh pogojev neveljavna, veljavnost preostalih pogojev in določb ostaja nespremenjena.

Priloga 1 – Kvalificirani Izdelki

DC-S5E-K

DC-S5KE-K

DC-S5EME-K

DC-S5KS85KIT

DC-S5KR73KIT

Priloga 2 – Sodelujoči trgovci

FOTO BESENIČAR d.o.o. – www.besenicar.si

Organizator bo sprejel zahteve iz Amazon Marketplace samo, če je prodajalec naveden kot eden od trgovcev na drobno, ki sodelujejo v tej akciji. Zahteva bo zavrnjena za katerega koli drugega preprodajalca tretje osebe na Amazon Marketplace. Organizator ne bo sprejel zahtev za izdelke, kupljene na eBayu (ne glede na to, ali so navedeni kot novi ali rabljeni).

Naše spletno mesto uporablja piškotke in podobna orodja za izboljšanje uporabniške izkušnje. Z nadaljnjo uporabo tega spletnega mesta, ne da bi spremenili nastavitve, pristajate na uporabo piškotkov. Če želite izvedeti več o piškotkih, ki jih uporabljamo, ali spremeniti svoje nastavitve, si oglejte nap pravilnik uporabe piškotkov. V redu Prikaži več