Projekt trvalo udržateľných morských plodov robí zo životného prostredia ústrednú tému

Podnikové jedálne spoločnosti Panasonic ponúkajú ryby chované s ohľadom na trvalú udržateľnosť

V dôsledku rastúcej svetovej populácie hrozí, že sa morské zdroje vyčerpajú. Podnikové jedálne spoločnosti Panasonic slúžia ako javisko na osvietenie ľudí rôznymi spôsobmi vrátane začlenenia „trvalo udržateľných morských plodov“ – morských plodov produkovaných pomocou trvalo udržateľných postupov – do svojich jedálnych lístkov. Cieľom je tiež prispieť k splneniu cieľa 14 (život pod vodou) organizácie OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (CTUR).

17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja (CTUR)

Obrázok: Ciele trvalo udržateľného rozvoja. 1. cieľ: žiadna chudoba, 2. cieľ: žiadny hlad, 3. cieľ: dobré zdravie a duševná pohoda, 4. cieľ: kvalitné vzdelanie, 5. cieľ: rodová rovnosť, 6. cieľ: čistá voda a hygiena, 7. cieľ: cenovo dostupná a čistá energia, 8. cieľ: dôstojná práca a hospodársky rast, 9. cieľ: priemysel, inovácie a infraštruktúra, 10. cieľ: obmedzenie nerovností, 11. cieľ: trvalo udržateľné mestá a obce, 12. cieľ: zodpovedná spotreba a výroba, 13. cieľ: opatrenia v oblasti klímy, 14. cieľ: život pod vodou, 15. cieľ: život na súši, 16. cieľ: mier, spravodlivosť a silné inštitúcie, 17. cieľ: partnerstvá na splnenie cieľov. O týchto rozvojových cieľoch bude na celom svete panovať zhoda, ako sa budeme blížiť k roku 2030.

Nadmerný rybolov a akvakultúra (vodné farmy) prispievajú k neustálemu zvyšovaniu spotreby vodných zdrojov. Ak sa neprijmú protiopatrenia, budúce generácie sa pravdepodobne nebudú môcť tešiť z rýb a mäkkýšov. S cieľom zachovať tieto dary z oceánov a riek pre tých, ktorí prídu po nás, spoločnosť Panasonic od marca 2018 zavádza do jedálnych lístkov svojich podnikových jedální trvalo udržateľné morské plody. Táto iniciatíva je pre spoločnosť so sídlom v Japonsku prvou svojho druhu.  

Výraz trvalo udržateľné morské plody sa vzťahuje na morské produkty, pre ktoré výrobcovia v rybárskom a akvakultúrnom priemysle použili trvalo udržateľné výrobné metódy, pričom sa prihliada na riadenie zdrojov, životné prostredie a spoločnosť. Do januára 2020 boli trvalo udržateľné morské plody začlenené do jedálnych lístkov v 30 podnikových jedálňach a cieľom spoločnosti Panasonic je pred koncom fiškálneho roku 2020 zaviesť túto iniciatívu do všetkých približne 100 jedální, ktoré slúžia viac ako 100 000 pracovníkom v Japonsku.  

Fotografia: Vstup do podnikovej jedálne spoločnosti Panasonic. Vidno tu plagáty a transparenty s trvalo udržateľnými morskými plodmi. V rade stojí mnoho ľudí.
Fotografia: Výber z jedálneho lístka s trvalo udržateľnými morskými plodmi. Smažené ustrice z prefektúry Mijagi. Biela ryža a polievka miso podávaná na podnose.
Fotografia: Zamestnanci spoločnosti Panasonic jedia jedlá z ponuky podnikovej jedálne s trvalo udržateľnými morskými plodmi.

Certifikácia trvalo udržateľných morských plodov kvôli spotrebe

Jednou z iniciatív na ochranu morských zdrojov, ktoré sa propagujú na celom svete, je proces výberu trvalo udržateľných morských plodov. Ako systémy certifikácie boli zriadené Rada pre námornú správu (MSC) a Rada pre správu akvakultúry (ASC). Ak si zákazníci v rámci jedného z týchto systémov začnú vyberať morské produkty so štítkom certifikácie, zvýši sa počet prevádzkovateľov rybárskeho priemyslu, ktorí chcú certifikáciu získať. To povedie k ochrane bohatstva morského sveta.

Obrázok: Značka certifikácie MSC. Certifikácia MSC je certifikovaná Radou pre námornú správu z hľadiska trvalo udržateľného a správne riadeného rybolovu. Text značky je nasledujúci: „CERTIFIED SUSTAINABLE SEAFOOD, MSC, www.msc.org“
Obrázok: Značka certifikácie ASC. Certifikácia ASC je regulovaná Radou pre správu akvakultúry z hľadiska zodpovedného chovu rýb s cieľom minimalizovať environmentálne zaťaženie životného prostredia a spoločnosti. Text značky je nasledujúci: „Farmed Responsibly, asc certified, ASC-AQUA.ORG“

Spoločnosť Panasonic čelila pri zavádzaní trvalo udržateľných morských plodov skľučujúcim prekážkam. Všetky zúčastnené spoločnosti – nielen poskytovatelia morských produktov, ale aj dovozcovia, veľkoobchodníci, spracovatelia, distribútori a poskytovatelia stravovania – musia spĺňať požiadavky v celej šírke dodávateľského reťazca, aby bolo možné tvrdiť, že jej ponuka jedál v podnikových jedálňach obsahuje trvalo udržateľné morské plody. Chain of Custody (CoC) zaručuje, že je zabezpečená sledovateľnosť, čo vyžaduje, aby tieto spoločnosti splnili širokú škálu podmienok na získanie certifikácie.

Postup poskytovania certifikovaných morských produktov

Obrázok: „Certifikácia Chain of Custody (CoC) sa vyžaduje pre všetky procesy týkajúce sa morských produktov.“ Tento diagram ukazuje postup poskytovania certifikovaných morských produktov. Poskytovatelia morských produktov musia mať certifikáciu MSC alebo ASC. Certifikácia CoC sa vyžaduje aj od dovozcov, veľkoobchodníkov, spracovateľov, distribútorov a poskytovateľov stravovania. Po získaní všetkých týchto certifikácií môžu podnikové jedálne podávať trvalo udržateľné morské plody.

S cieľom maximalizovať vplyv tejto iniciatívy spoločnosť Panasonic urýchľuje svoje snahy mimo spoločnosti. Spoločnosť aktívne poskytuje podporu iným spoločnostiam a nabáda ich, aby do svojich podnikových jedální zaviedli trvalo udržateľné morské plody, čím by sa výrazne rozšírilo uznanie tohto produktu. Takisto poskytuje podporu členom stravovacieho priemyslu pri získavaní certifikácie CoC.

Spoločnosť Panasonic dúfa, že prostredníctvom aktivít na zvyšovanie povedomia bude inšpirovať k dôležitej zmene v správaní spotrebiteľov. Základnou myšlienkou je, aby jej zamestnanci ochutnali a ocenili trvalo udržateľné morské plody a povedali o nich ostatným. Prostredníctvom pokračujúceho napredovania tejto a podobných iniciatív má spoločnosť v úmysle prispieť k zachovaniu morských zdrojov a k realizácii trvalo udržateľnej spoločnosti.

Fotografia: Obslužný kútik v podnikovej jedálni spoločnosti Panasonic. Vidno tu plagáty s informáciami o trvalo udržateľných morských plodoch. Plagáty opisujú špeciálne denné menu s trvalo udržateľnými morskými plodmi.
Fotografia: Celkový pohľad na podnikovú jedáleň spoločnosti Panasonic. Stravuje sa tu veľké množstvo ľudí.
Obrázok: A Better Life, A Better World

Kontaktné údaje

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
Contact [globálna lokalita]