Podmienky účasti v súťaži

Podmienky účasti v súťaži

 

„ECO PICTURE DIARY“ (Ekologický obrázkový denník)

Základné pojmy:

Organizátorom programu a vyhlasovateľom súťaže, ktorí organizujú súťaž/program na národnej úrovni (Slovenská republika) sa rozumejú spoločnosti:

Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o., Oravická 616, Trstená  028 01

IČO: 36 372 285 Zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 10396/L

Koncernom PANASONIC, ktorý organizuje súťaž/program na európskej a na celosvetovej úrovni sa rozumejú spoločnosti (a ich určení zamestnanci) obchodne alebo organizačne prepojené s organizátorom / vyhlasovateľom.

Programom sa rozumie program Kids School – Eco Learning do ktorého sa zapojili základné školy a účastníci súťaže.

Súťažou sa rozumie súťaž Eco Picture Diary, teda vyhotovenie, zaslanie, vyhodnotenie a ocenenie najlepšieho Ekologického obrázkového denníka (ďalej v texte aj ako „denník“) podľa nižšie uvedených pravidiel súťaže.

Účastníkom sa rozumejú jednotliví žiaci zo škôl, ktorí sa súťaže/programu zúčastnia, a to aj v prípade, ak súťažia ako skupina s jedným spoločným Ekologickým obrázkovým denníkom.

I. Súťaž
Súťaž je určená pre žiakov (prednostne vo veku 7-12 rokov) zo základných škôl na celom svete.


1. Národné kolo:
Počas programu Kids School – Eco Learning vypracujú účastníci Ekologický obrázkový denník. Školy zapojené do programu zozbierajú všetky denníky jednotlivých účastníkov a odošlú ich organizátorovi súťaže na vyhodnotenie.
Organizátor vyhodnotí doručené denníky a určí, ktorý z denníkov sa umiestni na 1., 2. a 3. mieste.

II. Ceny
Organizátor poskytuje ceny do národného kola súťaže, pre 1., 2. a 3. miesto.
Ceny poskytnuté do národného kola súťaže pre vyhrávajúcich účastníkov a ich školy budú oznámené organizátorom na jar v roku 2015.
Ceny získané v súťaži nie je možné previesť na iné subjekty. Ak nie je v týchto podmienkach súťaže uvedené inak, organizátor neposkytuje žiadne finančné alternatívy / náhrady určených cien.
V prípade neočakávaných okolností si organizátor vyhradzuje právo ponúknuť alternatívne ceny v rovnakej alebo vyššej
hodnote.
Cena bude odovzdaná víťazom najneskôr do 30 dní od oznámenia. (viď článok č. 5)

III. „Ekologický obrázkový denník“
Počas programu Kids School – Eco Learning sú školy povinné objednať si Ekologický obrázkový denník, ktorý majú účastníci (žiaci) počas trvania programu vypracovať – nakresliť, vymaľovať, napísať to, čo sa počas programu naučili prípadne takto prezentovať svoje vlastné „ekologické nápady.“
Denníky môžu byť vyplnené žiakmi jednotlivo, prípadne skupinovo (skupina môže mať max. 5 žiakov). V prípade účasti skupiny žiakov s jedným Ekologickým obrázkovým denníkom má táto skupina nárok iba na jednu cenu, rovnako ak súťaži jednotlivec.
Po vypracovaní zašlú školy všetky Ekologické obrázkové denníky organizátorovi súťaže, a to najneskôr do 16. mája 2015 , denníky zaslané neskôr nebudú do súťaže zapojené.

Adresa na zasielanie denníkov:

Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o.
Oravická 616
028 01 Trstená

Školy môžu z celkového množstva označiť 10 denníkov, ktoré odporučia na ocenenie. Organizátor takýmto odporučením nie je viazaný.

IV. Vyhodnotenie
Najlepšie Ekologické obrázkové denníky budú v rámci národného kola Slovenskej republiky vybrané organizátorom najneskôr do 16. júna 2015 .Organizátor zároveň určí ktorý z denníkov sa umiestni na 1., 2. a 3. mieste.
Organizátor si vyhradzuje právo meniť termíny spojené s organizáciou súťaže.

V. Vyhlásenie víťazov
Vyhlásenie víťazov súťaže sa uskutoční do 7 dní od určenia víťaza národného kola súťaže. V tejto lehote organizátor upovedomí školu, ktorá zaslala víťazný Ekologický obrázkový denník o výhre v národnom kole.
Oznámenie bude poslané písomnou formou prostredníctvom emailu alebo doporučeného listu na adresu školy, ktorá bola zadaná pri vstupe do súťaže.
Vyhlásenie víťazov súťaže uskutoční organizátor aj na svojej webovej stránke www.panasonic.sk

VI. Ochrana osobných údajov
Svojou účasťou na programe / súťaži školy potvrdzujú, že v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov získali súhlas zákonných zástupcov žiakov, zúčastňujúcich sa v súťaži/ projekte, so spracovávaním osobných údajov organizátormi súťaže - spoločnosťami Panasonic AVC Networks Slovakia s.r.o., Hornádska 80, 053 42 Krompachy a Panasonic Electronic Devices, Oravická 616, Trstená, prípadne ďalšími spoločnosťami koncernu PANASONIC, vrátane možnosti priradenia ďalších údajov k osobným údajom žiakov. Súhlas je daný dobrovoľne a na dobu trvania súťaže/ programu a môže byť kedykoľvek zákonnými zástupcami žiakov odvolaný.

VII. Duševné vlastníctvo
Všetky práva na ochranu duševného vlastníctva vzťahujúceho sa k obsahu Ekologických obrázkových denníkov vytvorených žiakmi zostávajú vlastníctvom žiakov, ktorí ich vytvorili. Škola ručí, potvrdzuje a zabezpečí to, že koncern PANASONIC bude mať všetky licenčné práva bezodplatne publikovať obsah Ekologických obrázkových denníkov na svojich webových stránkach a vo svojich tlačených materiáloch.

VIII. Povinnosti účastníkov súťaže
Účastníci svojou účasťou v súťaži / programe potvrdzujú, že súhlasia s podmienkami tejto súťaže/ programu a zaväzujú sa ich dodržiavať.
Akékoľvek porušenie týchto podmienok súťaže zo strany účastníkov môže mať za následok zrušenie ich účasti na súťaži, prehodnotenie výsledkov súťaže, prípadne prepadnutie ceny. V prípade, že organizátor zistí, že víťaz súťaže porušil pravidlá tejto súťaže má tento účastník povinnosť vrátiť odovzdanú cenu. Organizátor je v takomto prípade oprávnený určiť nových víťazov súťaže.

IX. Zodpovednosť organizátora
Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu, poškodenie, zničenie alebo neprevzatie položky (najmä Ekologické obrázkové denníky, ceny, oznámenia o výhre), pokiaľ k týmto pochybeniam nedošlo z dôvodov na strane organizátora. Potvrdenie o zaslaní položiek nie je doklad o prijatí zaslaných položiek druhou stranou.
Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu, stratu, zranenie, sklamanie a iné ujmy, ktoré vznikli účastníkovi, alebo ktoré utrpel účastník v dôsledku účasti na programe/súťaži alebo v dôsledku výhry, prijatia, resp. neprijatia niektorej z cien. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť organizátora za smrť alebo zranenie účastníka programu/súťaže v dôsledku organizátorovej nedbalosti alebo protiprávneho konania.

X. Všeobecné ustanovenia
Akékoľvek rozhodnutia organizátora sú konečné vo všetkých záležitostiach spojených s organizáciou tejto súťaže. Všetky informácie týkajúce sa účasti v súťaži sú definované v týchto podmienkach súťaže.