Podmienky propagačnej akcie „Cash back promotion“ (ďalej len „Podmienky“)

Podmienky propagačnej akcie „Cash back promotion“ (ďalej len „Podmienky“)

Nákupné obdobie: 22.05. 2018 – 22. 07. 2018
Uplatnenie nároku do 22.08. 2018 

Číslo linky „Helpline“: +420 - 236 032 911

1. Panasonic Lumix 2018 „Cash back Promotion“ (ďalej len „Propagačná akcia“) je podporovaná spoločnosťou Panasonic Marketing Europe GmbH, so sídlom na ulici Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Spolková republika Nemecko, reg. č. HRB 13178, ktorá koná prostredníctvom svojej pobočky Panasonic Marketing Europe GmbH, organizačná zložka Česká republika, IČO 246 55 121, so sídlom v Prahe 8, Karlín, Křižíkova 148/34, PSČ 186 00 (ďalej len „Propagátor“).

2. Koordinátorom propagačnej akcie sa rozumie spoločnosť Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland incorporated and registered in [Ireland] with company number [ 476077 ] whose registered office is at [IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland (ďalej len „Koordinátor“). Koordinátor Propagačnej akcie je oprávnený a zodpovedný za výkon niektorých činností podľa požiadavok Propagátora, a to v mene alebo za Propagátora.

ÚČASTNÍCI PROPAGAČNEJ AKCIE A OSOB VYLÚČENÉ Z PROPAGAČNEJ AKCIE

3. Propagačnej akcie sa v Českej republike môže zúčastniť konečný spotrebiteľ – fyzická osoba, ako spotrebiteľ, definovaný príslušnými aplikovateľnými právnymi normami, ako aj podnikateľ, ktorý si zakúpi produkty uvedené v týchto Podmienkach (ďalej len „účastník“).

4. Z Propagačnej akcie sú vylúčený hlavne: (i) distribútori a predajcovia, ktorí sa nemôžu zúčastniť ani menom svojich zákazníkov, (ii) osoby v pracovnom či obdobnom vzťahu k Propagátorovi a/alebo Koordinátorovi a ich rodinný príslušníci v rozsahu príbuzných v pokolení priamom, manžel / manželka, súrodenec, a ako (iii) účastníci, ktorý porušia tieto Podmienky.

5. V prípade všetkých účastníkov sa predpokladá, že súhlasia s dodržovaním týchto Podmienok Propagačnej akcie.

6. Účastník, ktorý sa rozhodol využiť Propagačnej akcie v zmysle týchto Podmienok, je povinný splniť všetky podmienky uvedené v týchto Podmienkach, a to v lehote podľa týchto Podmienok.

PRODUKTY ZARADENÉ DO PROPAGAČNEJ AKCIE

7. Propagačná akcia sa vzťahuje na Kvalifikované produkty, špecifikované v článku 10 nižšie a zakúpené v Českej republike a na Slovensku (ďalej len „Územie“) u vybraných oprávnených predajcov, uvedených v prílohe č. 1 týchto Podmienok.

8. Propagačná akcia sa nevzťahuje na nákup Kvalifikovaných výrobkov formou splátkového predaja.

9. Propagačná akcia znamená možnosť žiadať vrátenie peňazí v súlade s týmito Podmienkami. Propagačná akcia prebieha medzi 22.05.2018 – 22.07.2018 do 23:59:59 hod. (ďalej len „Obdobie“). Akékoľvek žiadosti a/alebo nároky týkajúce sa produktov kúpených pred alebo po tomto Období Propagačnej akcie budú považované za neplatné.

10. Zoznam produktov, ktoré sú predmetom Propagačnej akcie (ďalej len „Kvalifikované produkty“), a výška príslušnej vrátenej čistky za jeden Kvalifikovaný produkt (ďalej len „CashBack“) sú uvedené nižšie: 

Model name

Cash back amount

DC-GH5EG-K

€100

DC-GH5LEG-K

€120

DC-GH5MEG-K

€50

DC-G9EG-K

€50

DC-G9LEG-K

€50

DC-G9MEG-K

€50

DC-GX9HEG-K

€50

DC-GX9HEG-S

€50

DC-GX9WEG-K

€50

DC-GX9WEG-S

€50

DC-GX9MEG-K

€50

DC-GX9MEG-S

€50

DC-GX9NEG-K

€50

DC-GX9NEG-S

€50

DC-GX9KEG-K

€50

DC-GX9KEG-S

€50

DC-GX9EG-K

€50

DC-GX9EG-S

€50

DC-GH5SE-K

€50

DMC-GX80MEGK

€30

DMC-GX80NEGK

€30

DMC-GX80EG-T

€30

DMC-GX80WEGS

€30

DMC-G7HEG-K

€40

DMC-G7HEG-S

€40

DMC-G7WEG-K

€40

DMC-G7WEG-S

€40

DMC-G7MEG-K

€40

DMC-G7EG-K

€30

DMC-G7EG-S

€30

DMC-G7KEG-K

€30

DMC-G7KEG-S

€30

DMC-G80EG-K

€30

DMC-G80HEG-K

€30

DMC-G80MEG-K

€30

DMC-GX80KEGK

€30

DMC-GX80KEGS

€30

DMC-GX80KEGT

€30

DMC-GX80HEGK

€30

DMC-GX80EG-K

€30

DMC-GX80HEGS

€30

DMC-GX80WEGK

€30

DMC-GX80EG-S

€30

H-E08018E

€120

H-ES12060E

€50

H-ES200E

€250

H-NS043E

€200

H-RS100400E

€200

H-X012E

€150

H-X015E-K

€50

H-X015E-S

€50

H-X025E

€50

H-FSA100300E

€50

H-FSA45200E

€40

H-HSA35100E

€50

H-HSA12035E

€50

11. Všetky Kvalifikované produkty musia byť nové a originálne produkty spoločnosti Panasonic kúpené na Území a od autorizovaných predajcov Propagátora. Nákup produktov z druhej ruky, nákup renovovaných alebo repasovaných produktov, nákupy od fyzickej osoby, produkty, ktoré neboli uvedené na trh na Území alebo boli dovezené z krajín, ktoré sa nachádzajú mimo Územia (i prostredníctvom nákupu cez internet), alebo produkty, ktoré sú falzifikáty alebo porušujú práva duševného vlastníctva spoločností skupiny Panasonic, nebudú v žiadnom prípade spôsobilé pre to, aby boli zahrnuté do tejto Propagačnej akcie a kupujúci nemôže požadovať vrátenie peňazí.

PROCES PROPAGAČNEJ AKCIE, UPLATNENIE NÁROKU A REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKA

12. S cieľom uplatnenia nároku z tejto Propagačnej akcie pre váš nákup vyplňte, prosím, on-line formulár žiadosti na internetových stránkach: https://lumixpromotions.com/, s tým, že za účelom riadnej registrácie je potrebné vyplniť všetky registračné polia, a ďalej údaje o zakúpenom produkte (produkt, názov predajne, dátum nákupu, sériové číslo produktu) a nahrať čitateľnú kópiu celého dokladu o kúpe (účtenka alebo faktúra v prípade on-line nákupov/predajov), a to v štandardnom formáte PDF či JPG a obrázok čiarového kódu produktu, ktorý je možné nájsť na boku škatuľky s produktom (zobrazené číslo modelu a sériové číslo), a to do 22.08.2018 (ďalej len „Termín uplatnenia nároku“), najneskôr však do 30 dní od kúpy Kvalifikovaného produktu. Žiadosti podané po tomto dátume a/alebo po uplynutí 30dennej lehoty odo dňa zakúpenia Kvalifikovaného produktu, nebudú spôsobilé pre to, aby boli zahrnuté do Propagačnej akcie. Uistite sa, prosím, že váš doklad o kúpe zahŕňa číslo kúpeného modelu a dátum nákupu. Originál dokladu o kúpi je účastník povinný na žiadosť predložiť Propagátorovi a/alebo Koordinátorovi k prípadnému preukázaniu oprávnenosti nároku.

13. V prípade chybných či neúplných registrácií bude účastník vyzvaný k ich doplneniu prostredníctvom e-mailu. Propagátor ani Koordinátor nezodpovedajú za nedoručenie týchto výziev a ak registrácia nebude doplnená, nebude ani spracovaná. Propagátor nespracuje nárok ani v prípade, ak účastník nemôže poskytnúť obrázok čiarového kódu produktu, ako aj kópiu dokladu o kúpi. Ak si účastník z akéhokoľvek dôvodu neponechal krabicu od produktu, bude Propagátor akceptovať obrázok sériového čísla, ktorý je možné nájsť na spodnej časti Kvalifikovaného produktu.

14. V prípade nesplnenia Podmienok alebo nesprávneho, neúplného, neskorého či nepravdivého vyplnenia registračného formuláru nárok na vrátenie peňazí nevzniká. Účastník odpovedá za správnosť a úplnosť uvedených údajov vrátane svojho bankového účtu.

15. Uplatnené nároky nie sú platné, pokiaľ ide o Kvalifikované produkty, ktoré sú vrátené predajcovi, a účastník dostane plnú náhradu kúpnej ceny, pričom v takom prípade bude Propagátor oprávnený nárokovať späť všetok zaplatený CashBack. POZNÁMKA: Účastníci musia počkať 30 DNÍ od dátumu kúpy, KÝM predložia ich nárok on-line. V každom prípade bude posledný deň pre registráciu posledným termínom pre uplatnenie nároku.

16. Propagátor nenesie zodpovednosť, ani neručí za akékoľvek zlyhanie technické, hardvéru, softvéru, serverov, webových stránok alebo iné zlyhania či poškodenia akéhokoľvek druhu v rozsahu, ktorý zabráni účastníkovi alebo inak znemožní účastníkovi zúčastniť sa na Propagačnej akcii. Nároky uplatnené faxom, telefonicky alebo e-mailom nebudú prijaté. Nečitateľné, neúplné alebo pozmenené formuláre nároku budú považované za neplatné, rovnako ako formuláre, ktoré nie sú vyplnené v súlade s týmito Podmienkami.

17. Pri podaní vašej on-line registrácie bude váš nárok overený. Účastníkom bude zaslaný automatický e-mail o potvrdení prijatia ich nároku na CashBack a ďalšie kroky v procese uplatnenia nároku.

PROCES PRIJATIA CASHBACK

18. Každý účastník berie na vedomie, že lehota k úhrade CashBack sa odhaduje najmenej v dĺžke 30 kalendárnych dní odo dňa riadne podanej žiadosti o vrátenie vrátane dodania všetkých podkladov v súlade s týmito Podmienkami. Ak účastník neobdrží CashBack v rámci odhadovaných 30 kalendárnych dní, prosíme o kontaktovanie pomocou vyššie uvedených kontaktných údajov, a to najpozdejšie do 40 kalendárnych dní po odoslaní žiadosti o vrátenie. Bohužiaľ, nároky uplatnené po tejto lehote, rovnako ako mimo Termínu pre uplatnenie nároku, nebudú akceptované.

OCHRANA SÚKROMIA A ÚDAJOV

19. Všetky osobné údaje, ktoré poskytnete, budú použité spoločnosťou Panasonic a jej zmluvnými partnermi výhradne na účely tejto Propagačnej akcie a v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

20. Osobné údaje účastníkov Propagačnej akcie budú spracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (GDPR) a príslušnými aplikovateľnými právnymi normami vo vzťahu k ochrane a zapracovaniu osobných údajov. Dohľad nad osobnými údajmi má na starosti Propagátor. Cieľom zberu údajov je vykonávať propagáciu Panasonic 2018 Cash back a tam, kde účastník poskytuje dodatočný (voliteľný) súhlas, budú údaje spracovávané na iné marketingové účely Propagátora.

21. Účastníci propagačnej akcie majú právo nahliadať do svojich údajov a opraviť ich. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, avšak nevyhnutné pre účasť v Propagačnej akcii. Účastníci Propagačnej akcie majú hlavne právo požiadať Propagátora o vysvetlenie, právo požadovať odstránenie vzniknutého stavu, hlavne blokovaním nesprávnych osobných údajov, ich opravou, doplnenie či ich likvidácia. V prípade pochybností o dodržovaní práv Propagátorom, ako správcom osobných údajov, sa môže účastník obrátiť na Propagátora a prípadne sa s podnetom môže obrátiť aj priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov v Českej republike. Propagátor môže preniesť svoju zodpovednosť za ochranu osobných údajov prostredníctvom písomnej zmluvy na iný subjekt v rozsahu, aký je uvedený vyššie.

22. Akékoľvek osobné údaje budú spracovávané a uchovávané Propagátorom najdlhšie po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

23. Propagátor si vyhradzuje právo overiť spôsobilosť všetkých nárokov, aby sa uchránil pred podvodnými, neplatnými alebo opakovanými nárokmi, vrátane, nie však výlučne, požiadavky, aby účastník preukázal, že nevrátil produkt v zákonnej lehote odo dňa doručenia. Nároky na vrátené produkty, falošné informácie, nesprávne informácie poskytnuté v zlej viere alebo nároky, ktoré inak nespĺňajú tieto Podmienky, budú neplatné.

24. V prípade, že platba CashBack predstavuje zdaniteľné plnenie, spočíva daňová povinnosť na účastníkovi.

25. Cash Back, ktorý je ponúkaný v rámci tejto Propagačnej akcie, nie je zameniteľný, prenosný a neexistuje k nemu žiadna úverová alebo produktová alternatíva.

26. Propagátor si vyhradzuje právo tieto Podmienky kedykoľvek zmeniť a upraviť alebo túto Propagačnú akciu kedykoľvek upraviť alebo zrušiť.

27. Je možné vzniesť iba jeden nárok na kúpený Kvalifikovaný produkt.

28. Táto Propagačná akcia nie je k dispozícii v spojení s inou ponukou alebo propagačnou akciou.

29. Uplatnením žiadosti na vrátenie peňazí, tj. CashBack sa predpokladá, že si žiadatelia prečítali tieto Podmienky a súhlasia s nimi.

30. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosti voči tretím osobám dňom zahájení Propagační akcie.

31. Jednotlivé pravidlá Propagačnej akcie sú uvedené v týchto Podmienkach. Všetky informácie o Propagačnej akcii, ktoré sú uvedené v propagačných materiáloch a letákoch sú iba na informačné účely s tým, že v prípade rozporu ustanovení týchto Podmienok a propagačných materiálov týkajúcich sa Propagačnej akcie alebo nejasností týkajúcich sa výkladu týchto Podmienok alebo propagačných materiálov Propagačnej akcie, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia týchto Podmienok a výklad Propagátora.

Tieto Podmienky sú k dispozícii v sídle Koordinátora: Interpay Sales promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Írsko, na webových stránkach Propagačnej akcie: a v sídle spoločnosti Panasonic Marketing Europe GmbH, organizačná zložka Česká republika, Praha 8, Karlín, Křižíkova 148/34, PSČ 186 00. Kontaktné informácie v prípade akýchkoľvek otázok vo vzťahu k pravidlám Propagačnej akcie: Panasonic@promotion-support.com

32. Propagátor si vyhradzuje právo zmeniť tieto Podmienky, vrátane skrátenia alebo predĺženia obdobia trvania Propagačnej akcie, a to v tom rozsahu, ako to umožňuje zákon, a s vhodným oznámením účastníkom Propagačnej akcie, ktoré bude zverejnené na webových stránkach Propagačnej akcie.

Tieto Podmienky sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Českej republiky. Pre prípad, že právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak Propagátor a/alebo Koordinátor a účastník Propagačnej akcie zjednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva účastníka vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych prepisov.