Podmienky kampane „S1/S1R/S5 + predĺženie záruky o 1 rok“.

Podmienky kampane „S1/S1R/S5 + predĺženie záruky o 1 rok“.

1. Organizátor

Organizátorom Kampane „S1/S1R/S5 + predĺženie záruky o 1 rok“ (ďalej len „Kampaň“) je spoločnosť Panasonic Marketing Europe GmbH so sídlom na adrese Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, konajúca prostredníctvom miestnej pobočky Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační  složka Česká republika, so sídlom Praha 8, Křižíkova 148/34, 186 00, IČ: 246 55 121, zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, oddiel A, zložka 71469 (ďalej len „my“, „naše“).

2. Predĺženie záruky a podmienky účasti

Záruka 2 roky1 za akosť na  príslušný Produkt, ktorý je súčasťou Kampane, sa zadarmo predlžuje o 1 rok. Predĺženú záruku získate, pokiaľ si zakúpite fotoaparát (telo, alebo sadu) LUMIX DC-S1 / S1K / S1M / S1R / S1RM / S5 / S5K (ďalej „Produkt zaradený do Kampane“) - v období Kampane od 01.04.2021 do 31.07.2021 (ďalej len „Doba trvania Kampane“) v ktorejkoľvek z našich autorizovaných predajní  a zaregistrujete ho do 31.08.2021 v súlade s týmito podmienkami Kampane na našej registračnej stránke :

LUMIX Pro -  registračná stránka pre Českú republiku a pre Slovensko:

My Panasonic – registračná stránka pre Českú republiku, Maďarsko a  Slovensko:

Ďalšie informácie o Kampani sa dozviete tu :

BG

https://www.panasonic.com/bg/consumer/cameras-camcorder/lumix-g-dslm-cameras-learn/lumix/lumix-s-spring-promotion.html

CZ

https://www.panasonic.com/cz/consumer/fotoaparaty-a-videokamery/fotoaparaty-lumix-g-dslm-learn/clanky/jarni-reklamni-akce-lumix-s.html

HU

https://www.panasonic.com/hu/consumer/fenykepezogepek-es-videokamerak/lumix-g-dslm-fenykepezogepek-learn/cikkek/lumix-s-tavaszi-akcio.html

HR

https://www.panasonic.com/hr/consumer/fotoaparati-i-videokamere/lumix-g-dslm-fotoaparati-learn/clanci/lumix-s-proljetna-promotivna-ponuda.html

RO

https://www.panasonic.com/ro/consumer/camere-foto-si-video/camere-foto-lumix-g-dslm-learn/articole/promotia-de-primavara-lumix-s.html

SK

https://www.panasonic.com/sk/consumer/fotoaparaty-a-videokamery/fotoaparaty-lumix-g-dslm-learn/clanky/jarna-propagacna-akcia-lumix-s.html

SI

https://www.panasonic.com/si/consumer/fotoaparati-in-kamkorderji-learn/lumix/spomladanska-promocijska-ponudba-lumix-s.html

Ak chcete zaregistrovať Produkt zaradený do Kampane, jednoducho si vytvorte účet buď na LUMIX Pro alebo na My Panasonic (podľa  dostupnosti služby vo vašej krajine),  ak  účet ešte nemáte.

V prípade Českej republiky a Slovenska platí :

1.Ak registrujete produkt zaradený do Kampane iba telo (DC-S1E-K, DC-S1RE-K, DC-S5E-K), tak zaregistrujte svoj Produkt na registračnú stránku My Panasonic (https://my.panasonic.eu/#/login?lan=cs_CZ).

2.Ak registrujete Produkt zaradený do Kampane Lumix S kit (tzn. telo fotoaparátu s objektívom v balení - DC-S1KE-K, DC-S1ME-K, DC-S1RME-K, DC-S5KE-K), tak registráciu je nutné vykonať na registračnej stránke LUMIX PRO (https://www.lumixpro.panasonic.com/cz/).

3.Ak registrujete Produkt zaradený do Kampane len telo  (DC-S1E-K, DC-S1RE-K, DC-S5E-K) a zároveň už vlastníte Lumix S objektív, ktorý je platný pre registráciu v LUMIX PRO podľa podmienok služby LUMIX PRO, tak registráciu je možné vykonať na registračnej stránke LUMIX PRO (https://www.lumixpro.panasonic.com/cz/).

Úplný zoznam Produktov zaradených do Kampane nájdete na vyššie uvedenej stránke o Kampani.

Pri registrácií uveďte nasledujúce povinné informácie:
1)Kde bol produkt zakúpený ?
2)Dátum nákupu
3)Číslo modelu produktu
4)Sériové číslo Produktu a sériové číslo objektívu (ak je súčasťou balenia)
5)Nahrajte kópiu faktúry / doklad o nákupe

Predĺženie záruky bude poskytnuté len v prípade, že Produkt zaradený do Kampane zaregistrujete v lehote do 31.8.2021 a uvediete vyššie uvedené povinné údaje. Preto prosím vyplňte tieto údaje pri registrácií Produktu na príslušnej registračnej stránke (LUMIX Pro / My PANASONIC ) riadne a včas. Akonáhle sa zaregistrujete, získate prístup k certifikátu rozšírenej záruky.

V nasledujúcich krajinách nie sú registračné stránky k dispozícií : Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko, Slovinsko. Certifikát rozšírenej záruky Vám v týchto krajinách vystaví autorizovaný predajca pri zakúpení Produktu zaradeného do Kampane v papierovej alebo elektronickej podobe. Ďalšia registrácia sa nevyžaduje.

Uschovajte si tento certifikát potvrdzujúci predĺženie záruky na bezpečnom mieste. Bude slúžiť ako doklad vašej registrácie Produktu pre prípadnú reklamáciu..

V prípade uplatnenia nároku z predĺženej záruky za akosť je nutné predložiť servisnému stredisku certifikát  rozšírenej záruky a originál dokladu o nákupe s odpovedajúcim číslom faktúry. Bez týchto dokladov alebo ak nesúhlasia údaje uvedené v certifikáte a vaše osobné údaje, nároky z predĺženej záruky nemožno uznať.

3. Účastníci

Účasť je možná všetkým  súkromným  osobám  starším ako 18 rokov a právnickým osobám – koncových užívateľov Produktov  zaradených do Kampane.

4. Naše záručné podmienky

Vo všetkých ostatných ohľadoch platia  štandardné záručné podmienky, ktoré nájdete na:

5. Zákaznícky prieskum

Pri účasti v tejto Kampani sa môžete rovnako zapojiť  do nášho zákazníckeho prieskumu. Uplatňujeme pritom analogicky pravidlá pre zpracovanie  ochrane údajov, viď  Časť 6.

6. Ochrana osobných údajov

Zoznámte sa prosím s naším Oznámením  o ochrane osobných údajov, ktoré nájdete na:

7. Rozhodné právo

Na tieto podmienky Kampane sa použije právny poriadok Českej republiky, s vylúčením medzinárodného kolízneho práva, najmä Zmluvy OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

8. Neúčinnosť jednotlivých ustanovení

Pokiaľ bude akékoľvek ustanovenie týchto podmienok Kampane prehlásené za neplatné, platnosť zostávajúcich podmienok  Kampane zostáva  nedotknutá.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok sa prosím telefonicky obráťte na linku starostlivosti o zákazníkov  spoločnosti Panasonic dostupnú v každej krajine :

BG

+359 (0)70 011 262

CZ

+420 236 032 911

HU

+36 80 201 006

HR

+385 (0)800 777 986

RO

+40 (0)21 316 31 65
+40 (0)21 316 41 87

SK

+ 421 2 206 22 911

SI

+386 (0)800 807 799

Linka môže byť spoplatnená .

Panasonic Marketing Europe GmbH,
organizační složka Česká republika

1. Apríla 2021

1 Záručná doba výrobcu v Maďarsku pre výrobky s kúpnou cenou  nad 250.000 HUF je 3 roky.