PROPAGACE K UVEDENÍ LUMIX S5 NA TRH

PROPAGACE K UVEDENÍ LUMIX S5 NA TRH

Podmínky propagační akce
„Odpověz na průzkum a získej objektiv zdarma!”

Email: Panasonic@promotion-support.com

Zaváděcí propagační doba: 2/9/2020 - 30/9/2020
Lhůta pro nárokování dárku: 1/10/2020 - 31/10/2020
1. Organizátorem Propagační akce k uvedení LUMIX S5 na trh (dále jen „Propagační akce“) je společnost Panasonic Marketing Europe GmbH, se sídlem Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Německo („Promotér“).
ZPŮSOBILOST

2. Akce se vztahuje na obyvatele Zúčastněných zemí *, kteří jsou starší osmnácti let.
* Zúčastněnými zeměmi jsou Německo, Rakousko, Francie, Belgie, Itálie, Švýcarsko, Nizozemsko, Španělsko, Portugalsko, Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko, Chorvatsko, Estonsko, Litva, Švédsko, Dánsko, Norsko, Finsko, Island, Lucembursko, Monako, Lichtenštejnsko, Malta, Andorra, Vatikán a San Marino.
3. Podmínkou účasti na propagační akci k uvedení Lumix S5 na trh je účast v průzkumu. Každý účastník, který vyplní dotazník a který si zakoupil LUMIX S5 (DC-S5, DC-S5K) („Kvalifikovaný Produkt“) v období od 2. září do 30. září 2020 („Zaváděcí propagační doba“), získá bezplatně objektiv SIGMA 45 mm f/2,8 DG DN | CONTEMPORARY, pokud uplatnil řádně svůj nárok na Dárek v rámci této Propagační akce.
4. Aby se účastník mohl úspěšně zapojit do Propagační akce, musí se zúčastnit průzkumu, který je k dispozici na, ale před tím si musí od zúčastněného maloobchodního partnera v Zúčastněných zemí * během Zaváděcí propagační doby zakoupit nový LUMIX S5 (DC-S5, DC-S5K). Nároky ohledně produktů zakoupených po uplynutí Zaváděcí propagační doby nejsou platné a nebudou uznány.
5. Všechny Kvalifikované Produkty musí být nové a originální produkty společnosti Panasonic. Na nákupy použitých, renovovaných nebo repasovaných produktů a produktů dovezených ze zemí mimo Zúčastněných zemí * nebo produktů, které jsou padělky nebo které jakýmkoli způsobem porušují práva duševního vlastnictví náležejících koncernu Panasonic se tato Propagační akce nevztahuje.

DÁREK
6. Odměnou za účast v Propagační akci k zavedení Lumix S5 na trh je objektiv SIGMA 45 mm f/2,8 DG DN | CONTEMPORARY („Dárek“).
7. Dárek poskytovaný v rámci této Propagační akce je nevyměnitelný, nepřenosný a není možné jej alternativně směnit za hotovost nebo poukázku.
8. Propagační akce je nabízena pouze do vyprodání zásob.
9. V případě nepředvídaných okolností si Promotér vyhrazuje právo poskytnout alternativní dárek stejné nebo vyšší hodnoty bez předchozího upozornění.
POSTUP PRO ZÍSKÁNÍ DÁRKU
10. Aby se účastník mohl zapojit do Propagační akce, musí si od příslušného maloobchodního prodejce zakoupit Kvalifikovaný(é) produkt(y) v období od 2. září do 30. září 2020 a zažádat o dárek prostřednictvím online registrace na adrese. Jakmile je Kvalifikovaný produkt kompletně zakoupen, může si účastník bezplatně zažádat o poskytnutí Dárku - objektivu SIGMA. Lhůta pro uplatnění nároku na dárek je od 1. října do 31. října 2020 (Lhůta pro nárokování dárku). Účastníci musí poskytnout kopii dokladu o koupi (nikoli zálohovou fakturu), přiložit foto výrobního čísla produktu, které je uvedeno na spodní straně produktu nebo na boku krabice, a uvést čárový kód produktu nejpozději do 31. října 2020. Žádosti o dárek podané po tomto datu nebudou v rámci této Propagační akce akceptovány. Přesvědčte se, že doklad o koupi obsahuje název zakoupeného produktu (číslo modelu), cenu, název obchodu a datum nákupu.
11. Promotér není odpovědný za žádné technické, hardwarové, softwarové potíže, výpadky serveru, nedostupnost webových stránek nebo jiná selhání jakéhokoli druhu, která by bránila účastníkovi v jeho zapojení do Propagační akce.
12. Žádosti o poskytnutí Dárku podané faxem, telefonem, e-mailem nebo poštou nebudou akceptovány. Rovněž žádosti, které jsou nečitelné, neúplné nebo na pozměněném formuláři, stejně jako žádosti, které jsou v rozporu s těmito podmínkami, budou považovány za neplatné.
13. Po odeslání online žádosti, bude účastníkům zaslán automatizovaný e-mail s potvrzením přijetí jejich žádosti a popisem dalších kroků v postupu pro získání dárku. Vaše žádost bude prověřena v souladu s těmito podmínkami propagační akce. Pokud dojde k vrácení Kvalifikovaného produktu maloobchodnímu prodejci a refundaci kupní ceny Účastníkovi, je jeho žádost o poskytnutí Dárku neplatná. V takovém případě bude Promotér oprávněn požadovat vrácení všech poskytnutých Dárků.
14. Promotér Dárek neposkytne, pokud účastník nedoloží kopii dokladu o koupi, neuvede výrobní číslo nebo nepřiloží obrázek sériového čísla produktu a čárového kódu.
POSKYTNUTÍ DARU
15. Váš Dárek obdržíte do 28 dní ode dne, kdy provedeme ověření vaší registrace. Pokud Dárek během předpokládaných 28 dnů neobdržíte, kontaktujte nás, prosím, pomocí výše uvedených kontaktních údajů, nejpozději však do 35 dnů ode dne odeslání vaší žádosti. Bohužel, opožděná reklamace uplatněná po uplynutí této doby, přestože byla Vaše žádost řádně registrovaná během lhůty pro nárokování daru (do 31.10.2020), nebude přijata.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
16. Odpovědným správcem údajů je Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, NĚMECKO; datenschutz@eu.panasonic.com .
17. Typ shromážděných údajů: oslovení, jméno a příjmení, adresa, země bydliště a e-m
18. Účely sběru údajů: údaje budou shromažďovány, zpracovávány a uloženy pouze pro účely Propagační akce. Pokud účastník souhlasil se zasíláním informací o produktech a zvláštních nabídkách společnosti Panasonic, budou údaje zpracovávány rovněž za tímto účelem. Údaje stávajících zákazníků budou porovnány a aktualizovány s poskytnutými údaji v rámci této Propagační akce.
19. Veškeré osobní údaje budou vymazány 60 dnů po ukončení Lhůty pro nárokování dárků, ledaže jsou takové údaje potřebné pro zasílání informací o produktech a speciálních nabídkách společnosti Panasonic. V takovém případě budou údaje vymazány na základě odvolání souhlasu. Toto odvolání souhlasu můžete adresovat Promotérovi nebo pobočce Panasonic ve vaší zemi.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
20. Uplatněním nároku na tento Dárek potvrzují Účastníci, že si tyto podmínky přečetli a že s nimi souhlasí.
21. Promotér si vyhrazuje právo ověřit způsobilost všech nároků za účelem ochrany proti podvodným, neplatným nebo opakujícím se nárokům. Promotér je zejména oprávněn požádat účastníka ve lhůtě 28 dnů ode dne doručení Dárku, aby prokázal, že nevrátil Kvalifikovaný produkt. Nároky za vrácené produkty, učiněné ve špatná víře nebo nároky podvodné, jakož i nároky, které jsou jinak v rozporu s těmito  podmínkami, se považují za neplatné.
22. Pořadatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli, podle svého výhradního uvážení, pozměnit a zavazuje se informovat účastníky o jejich změně prostřednictvím registrační webové stránky.

23. Na jeden zakoupený Kvalifikovaný produkt lze uplatnit nárok na dárek pouze jednou.
24. Tyto podmínky se řídí německým právem, nicméně tato volba práva nesmí být na újmu kogentních ustanovení právních předpisů platných v zemi bydliště účastníka. Aniž je dotčeno právo účastníka podat žalobu proti Promotérovi u soudů dle bydliště účastníka, místem pro řešení sporů je soud ve Wiesbadenu, v Německu.