STEP1

ขั้นตอนที่ 1
เลือก “สร้าง Panasonic ID ใหม่”

STEP2

ขั้นตอนที่ 2
กรอกรายละเอียด

STEP3

ขั้นตอนที่ 3
กรอกรายละเอียด แล้วแตะ “ยอมรับและไปที่ขั้นตอนถัดไป”

STEP4

ขั้นตอนที่ 4
ตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง จากนั้นแตะ “สร้างบัญชี”

STEP5

ขั้นตอนที่ 5
ระบบได้สร้าง ID ให้คุณแล้ว ตอนนี้ไปที่กล่องจดหมายของอีเมลซึ่งคุณใช้สร้าง Panasonic ID

STEP6

ขั้นตอนที่ 6
ในกล่องจดหมายของอีเมล ให้แตะลิงก์การยืนยัน

STEP7

ขั้นตอนที่ 7
หลังจากที่แตะลิงก์การยืนยันแล้ว การลงทะเบียนของคุณจะเสร็จสมบูรณ์

STEP8

ขั้นตอนที่ 8
เข้าสู่ระบบโดยใช้รายละเอียดของคุณ

STEP9

ขั้นตอนที่ 9
อ่าน “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” จากนั้นแตะ “ยอมรับ”

STEP10

ขั้นตอนที่ 10
อ่าน “ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว” แล้วแตะ “ยอมรับ”

STEP11

ขั้นตอนที่ 11
ตอนนี้คุณสามารถเริ่มการเชื่อมต่อเครื่องปรับอากาศของคุณกับแอป
Comfort Cloud ของ Panasonic ได้