฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
รูปของFY-12ELNP
ข้อมูลทั่วไป ความยาว (มม.) - สูง 224
- ต่ำ 200
กระแสไฟฟ้า (แอมแปร์) - สูง 1.04
- ต่ำ 0.90
ความเร็วลมออก (ม./วินาที) - สูง 17.0
- ต่ำ 15.8
ปริมาตรลม(CMH) - สูง 1,420
- ต่ำ 1,320
ระดับเสียง(เดซิเบล) - สูง 56
- ต่ำ 51
น้ำหนัก(กก.) 15