พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม

฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

รีวิวจากผู้ใช้งานWireless Sport Headphones RP-BTS35

คะแนนจำเป็นกรุณาให้คะแนน
กรุณากรอกความคิดเห็น
ส่งรีวิวขออภัยคะแนนและความคิดเห็นของคุณไม่สมบูรณ์

หากคุณเขียนรีวิวเสร็จแล้ว สามารถกดส่งรีวิว หรือกดกลับเพื่อแก้ไข

กลับส่งรีวิว

ขอบคุณ

รีวิวของคุณได้ถูกส่งแล้ว ความคิดเห็นของคุณจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ใช้งานท่านอื่นต่อไป

ดีีีทุุุกอย่่่างแต่่่เปลี่ี่ี่่ยนเครื่องเชื่ื่อมต่อบูลธูทยังไงคะ?

ดีีหมดเลยค่ะแต่่่เปลี่ี่ี่่่ยนเครื่ื่ื่่่องที่ี่ี่่่จะเชื่ื่ื่่่อมต่่อยังไงคือเชื่ื่ื่่่อมเครื่ื่ื่่่องนี้ี้ี้้้แล้้้วเชื่ื่ื่่่อมเครื่ื่ื่่่องอื่ื่ื่่่นไมาได้้้เลยค่่่ะสอบถามผููู้้้้้รููู้้้้้หน่่่อยค่าาาาาาาา

MY19 2 มีนาคม 2020, 20:32 น.

 

พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม