โครงการอาหารทะเลที่ยั่งยืนให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมอันดับแรก

โรงอาหารในบริษัทของพานาโซนิคมีปลาที่มาจากการเพาะเลี้ยงซึ่งคำนึงถึงความยั่งยืนเป็นสำคัญ

ทรัพยากรทางทะเลตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะขาดแคลน เนื่องจากประชากรโลกมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น โรงอาหารในบริษัทของพานาโซนิคกำลังถูกใช้เป็นเวทีในการให้ความรู้แก่ผู้คนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มเมนู “อาหารทะเลที่ยั่งยืน” หรืออาหารทะเลที่ผลิตโดยใช้แนวปฏิบัติที่ยั่งยืน ซึ่งนอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ 14 (การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล) ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDG) อีกด้วย

17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)

ภาพ: เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 1: ขจัดความยากจน เป้าหมายที่ 2: ขจัดความหิวโหย เป้าหมายที่ 3: การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายที่ 4: การศึกษาที่เท่าเทียม เป้าหมายที่ 5: ความเท่าเทียมทางเพศ เป้าหมายที่ 6: การจัดการน้ำและสุขาภิบาล เป้าหมายที่ 7: พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ เป้าหมายที่ 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป้าหมายที่ 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน เป้าหมายที่ 10: ลดความเหลื่อมล้ำ เป้าหมายที่ 11: เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายที่ 14: การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เป้าหมายที่ 15: การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก เป้าหมายที่ 16: สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เป้าหมายที่ 17: ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายการพัฒนาเหล่านี้จะยังคงเป็นที่เห็นพ้องกันทั่วโลกอย่างต่อเนื่องขณะที่เราก้าวสู่ปี 2030

การทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มากเกินไปมีส่วนทำให้การบริโภคทรัพยากรทางน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากไม่ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คนรุ่นหลังอาจไม่ได้ลิ้มรสชาติของกุ้งหอยปูปลา เพื่อเป็นการอนุรักษ์สัตว์น้ำตามธรรมชาติในแม่น้ำลำคลองและมหาสมุทรเหล่านี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง พานาโซนิคได้เริ่มนำอาหารทะเลที่ยั่งยืนมาไว้ในเมนูที่โรงอาหารในบริษัทตั้งแต่เดือนมีนาคม 2018 โครงการริเริ่มนี้เกิดขึ้นครั้งแรกสำหรับบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น

อาหารทะเลที่ยั่งยืน หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทางทะเลที่ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำใช้วิธีการผลิตที่ยั่งยืนโดยคำนึงถึงการจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และสังคมเป็นสำคัญ เมื่อเดือนมกราคม 2020 อาหารทะเลที่ยั่งยืนได้ถูกรวมไว้ในเมนูที่โรงอาหารในบริษัท 30 แห่ง และ พานาโซนิคตั้งเป้าที่จะทำเช่นนี้กับโรงอาหารทั้งหมด 100 แห่งหรือมากกว่านั้นซึ่งจะให้บริการพนักงานกว่า 100,000 คนในญี่ปุ่นก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2020

ภาพ: ทางเข้าโรงอาหารในบริษัทพานาโซนิคมีการแสดงโปสเตอร์และแบนเนอร์อาหารทะเลที่ยั่งยืน หลายคนกำลังเข้าแถว
ภาพ: เมนูอาหารทะเลที่ยั่งยืน หอยนางรมทอดกรอบจากจังหวัดมิยะงิ ข้าวขาวและซุปมิโซะเสิร์ฟบนถาด
ภาพ: พนักงานพานาโซนิค รับประทานเมนูอาหารทะเลที่ยั่งยืนจากโรงอาหารในบริษัท

การรับรองอาหารทะเลที่ยั่งยืนเพื่อการบริโภค

โครงการริเริ่มอย่างหนึ่งเพื่อปกป้องทรัพยากรทางทะเลซึ่งกำลังได้รับการส่งเสริมทั่วโลกคือ กระบวนการคัดเลือกอาหารทะเลที่ยั่งยืน คณะกรรมการรับรองมาตรฐานสินค้าประมง (MSC) และคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ASC) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นระบบสำหรับการรับรอง หากผู้บริโภคเริ่มหันมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางทะเลที่มีฉลากการรับรองภายใต้มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งดังกล่าวแล้ว จำนวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประมงที่ต้องการขอรับการรับรองก็จะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การปกป้องคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลอันอุดมสมบูรณ์

ภาพ: เครื่องหมายรับรอง MSC การรับรอง MSC เป็นการรับรองจากคณะกรรมการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงสำหรับการประมงที่มีการจัดการอย่างยั่งยืนและเหมาะสม เครื่องหมายปรากฏดังต่อไปนี้ “CERTIFIED SUSTAINABLE SEAFOOD, MSC, www.msc.org”
ภาพ: เครื่องหมายรับรอง ASC การรับรองของ ASC นั้นได้รับกำกับควบคุมโดยคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงปลาอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อลดภาระด้านสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เครื่องหมายปรากฏดังต่อไปนี้ “Farmed Responsibly, asc certified, ASC-AQUA.ORG”

พานาโซนิคต้องพบกับอุปสรรคที่น่ากังวลในการริเริ่มเมนูอาหารทะเลที่ยั่งยืน เพื่อให้สามารถพูดได้ว่าเมนูอาหารของโรงอาหารในบริษัทนั้นใช้อาหารทะเลที่ยั่งยืน บริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งไม่ใช่เฉพาะผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางทะเลเท่านั้น แต่รวมถึงผู้นำเข้า ผู้ค้าส่ง ผู้แปรรูป ผู้จัดจำหน่าย และผู้ให้บริการจัดเลี้ยง จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ห่วงโซ่การคุ้มครอง (Chain of Custody: CoC) รับประกันว่ามีการตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยกำหนดให้บริษัทเหล่านี้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ เพื่อขอรับการรับรอง

ลำดับขั้นตอนการจัดหาผลิตภัณฑ์ทางทะเลที่ผ่านการรับรอง

ภาพ: “กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทางทะเลทั้งหมดจำเป็นต้องผ่านการรับรองห่วงโซ่การคุ้มครอง (CoC)” แผนภาพนี้แสดงลำดับขั้นตอนการจัดหาผลิตภัณฑ์ทางทะเลที่ผ่านการรับรอง การรับรอง MSC หรือการรับรอง ASC จำเป็นสำหรับผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางทะเล นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องมีการรับรอง CoC สำหรับผู้นำเข้า ผู้ค้าส่ง ผู้แปรรูป ผู้จัดจำหน่าย และผู้ให้บริการจัดเลี้ยง หลังจากได้รับการรับรองทั้งหมดนี้ โรงอาหารในบริษัทจึงจะสามารถให้บริการอาหารทะเลที่ยั่งยืนได้

เพื่อให้โครงการริเริ่มนี้เกิดผลสูงสุด พานาโซนิคจึงพยายามเร่งดำเนินการภายนอกบริษัท บริษัทให้การสนับสนุนบริษัทอื่นๆ อย่างแข็งขัน โดยส่งเสริมให้บริษัทดังกล่าวริเริ่มเมนูอาหารทะเลที่ยั่งยืนในโรงอาหารของตน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นอย่างเห็นชัด นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนในการขอรับการรับรอง CoC สำหรับสมาชิกอุตสาหกรรมการจัดเลี้ยงอีกด้วย

พานาโซนิคมุ่งหวังที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในพฤติกรรมผู้บริโภคผ่านกิจกรรมการสร้างความตระหนักนี้ แนวคิดพื้นฐานคือ เพื่อให้พนักงานได้ลองชิมและเห็นคุณค่าอาหารทะเลที่ยั่งยืน และบอกเล่าให้คนอื่นๆ ได้ทราบ และด้วยความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของโครงริเริ่มเช่นนี้ บริษัทมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสร้างการตระหนักรู้ของสังคมที่ยั่งยืน

ภาพ: มุมให้บริการที่โรงอาหารในบริษัท Panasonic มีการจัดแสดงโปสเตอร์ข้อมูลอาหารทะเลที่ยั่งยืน โปสเตอร์อธิบายถึง “เมนูอาหารทะเลที่ยั่งยืนสุดพิเศษประจำวัน!”
ภาพ: ภาพรวมของโรงอาหารในบริษัท Panasonic คนจำนวนมากกำลังรับประทานอาหาร
ภาพ: A Better Life, A Better World

ติดต่อ

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
ติดต่อ [Global Site]