วิถีพื้นฐานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

วิถีพื้นฐานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

"บุคลากรคือรากฐานของธุรกิจ ให้พัฒนาบุคลากรก่อน ก่อนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์" ตลอดประวัติการดำเนินกิจการ พานาโซนิค ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเหนือปัจจัยอื่นตามหลักปรัชญานี้อย่างต่อเนื่อง
องค์ประกอบหลักของนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลของเรา คือ การสร้างความสัมพันธ์ที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายระหว่างบริษัทและพนักงาน ผ่านการริเริ่มต่างๆ ที่หลากหลายตามหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม การประเมินผลงานตามประสิทธิภาพการทำงาน และความเคารพต่อพนักงาน โดยหลักการแล้ว วิถีปฏิบัติเช่นนี้คือการที่บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมุ่งสู่เป้าหมายสองประการไปพร้อมๆกัน ได้แก่ ธุรกิจของบริษัทฯเติบโตอย่างยั่งยืน และพนักงานสามารถบรรลุเป้าหมายของตนผ่านทางการทำงาน
หลักการดังกล่าวเป็นวิธีที่เราปฏิบัติเพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานที่เป็นมิตรต่อพนักงานพานาโซนิค และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดความสำเร็จในการทำงานมากขึ้น

การฝึกอบรมพนักงานและการพัฒนา

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ดังวลีที่ว่า "ธุรกิจขึ้นอยู่กับบุคลากร" การเติบโตและการพัฒนาธุรกิจไม่สามารถเป็นจริงได้หากปราศจากการพัฒนาบุคลากร ควรให้มีการดำเนินการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่านการบริหารจัดการในแต่ละวัน ซึ่งถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานอย่างหนึ่งของหัวหน้างาน
 
หัวหน้างานพึงระลึกอยู่เสมอว่า หากจะนำการเปลี่ยนแปลงไปสู่ผู้อื่น จะต้องริเริ่มนำการเปลี่ยนแปลงนั้นมาสู่ตนเองเสียก่อน ซึ่งนับเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มคุณภาพของพนักงานและเพื่อกระตุ้นการเติบโตของแต่ละบุคคล
 
ดังนั้นพานาโซนิคจึงกำหนด "นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล" ขององค์กรขึ้นในปีพ.ศ. 2500 นโยบายนี้ประกอบด้วย "วัตถุประสงค์พื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล" "คุณสมบัติที่กำหนดไว้สำหรับบุคลากรของ พานาโซนิค" และ "หลักการเบื้องต้นของการเป็นหัวหน้างาน" เพื่อผลักดันนโยบายเหล่านี้ให้มีการนำไปใช้ทั่วโลก เราจึงกำหนด "นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล" โดยมีหลักปรัชญาพื้นฐานในรูปแบบที่อ่านเข้าใจง่ายและสั้นกระชับ พนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัท พานาโซนิค  รับทราบถึงนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล ที่มุ่งส่งเสริมการเติบโตของพนักงานแต่ละคน และเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของพนักงานอีกด้วย

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (คัดมาบางส่วน)

I. วัตถุประสงค์พื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับหลักปรัชญาพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจของพานาโซนิค (BBP) เพื่อที่บุคลากรจะได้มุ่งมั่นทำหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบตามหลักปรัชญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติตาม 'คุณสมบัติที่กำหนดไว้สำหรับบุคลากรของพานาโซนิค ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

II. คุณสมบัติที่กำหนดไว้สำหรับบุคลากรของพานาโซนิค
พนักงานของกลุ่มบริษัทพานาโซนิคทุกคนควรปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านล่าง และใช้เป็นแนวทางในการทำงาน ตลอดจนพยายามด้วยความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาต่อไป
1. นำปรัชญาพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจไปปฎิบัติ
2. มีความเป็นอิสระและมีความานะพยายาม
3. มีความเชี่ยวชาญเป็นเลิศในสาขางานที่ตนรับผิดชอบ
4. มีบุคลิกภาพที่หลากหลาย
5. มีมุมมองที่เป็นสากล

III. หลักการเบื้องต้นของการเป็นหัวหน้างาน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งนับเป็นหน้าที่รับผิดชอบพื้นฐานอย่างหนึ่งของหัวหน้างาน ควรดำเนินการผ่านทางการบริหารจัดการในแต่ละวัน และต่อไปนี้คือหลักการเบื้องต้นซึ่งหัวหน้างานต้องปฏิบัติตามเพื่อ "พัฒนาบุคลากรก่อนที่จะสร้างผลิตภัณฑ์"
1. การส่งเสริมบุคลิกภาพของตนเอง
2. การพัฒนาองค์กรและบรรยากาศเพื่อที่จะส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของบุคลากร
3. การสร้างกำลังใจและความตั้งใจ
4. การให้คำสั่งงานที่เหมาะสมและมอบโอกาสให้แสดงความสามารถ
5. การยอมให้มีความหลากหลาย
6. การประเมินผลเพื่อความก้าวหน้าของบุคลากร
7. เสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี