วิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมปี 2593 ของพานาโซนิค

พานาโซนิคมุ่งมั่นที่จะสร้างพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้มากกว่าพลังงานที่ใช้ไป

ในปีพ.ศ.2560 พานาโซนิคได้จัดทำวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมปี 2593 ของพานาโซนิค ("วิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมปี 2593") เพื่อใช้เป็นวิสัยทัศน์ระยะยาวสำหรับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

วิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมปี 2593 ของพานาโซนิค

พานาโซนิคจะมุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และใช้ประโยชน์จากพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับพลังงานที่ใช้ไป เพื่อ "ชีวิตที่ดีกว่า" และ "สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนทั่วโลก" โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สังคมมีพลังงานสะอาดและวิถีชีวิตที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น

พลังงานที่ใช้ < พลังงานที่สร้างขึ้น

ปัจจุบัน ปริมาณพลังงานที่สร้างขึ้น (พลังงานสะอาดที่สร้างขึ้นและ/หรือเกิดจากผลิตภัณฑ์และบริการของ พานาโซนิค เช่น ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ แบตเตอรี่จัดเก็บพลังงาน และโซลูชันด้านพลังงาน) คิดเป็นเพียงหนึ่งในสิบเท่านั้น เมื่อเทียบกับปริมาณพลังงานที่ใช้ไป (พลังงานที่ใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจของเรา เช่น ในระหว่างการผลิต และพลังงานที่ใช้ไปเมื่อลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา) นับจากนี้ สำหรับพลังงานที่ใช้ไป เราจะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานของผลิตภัณฑ์และพลิกโฉมกระบวนการผลิต เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงาน สำหรับพลังงานที่สร้างขึ้น เราจะขยายธุรกิจด้านการสร้างและเก็บพลังงาน รวมทั้งมีส่วนร่วมในระบบสังคมใหม่ๆ เช่น สังคมไฮโดรเจน เพื่อเพิ่มปริมาณพลังงานสะอาด

ด้วยความพยายามเหล่านี้ พานาโซนิคมุ่งมั่นที่จะทำให้ "พลังงานที่สร้างขึ้น" มีมากกว่า "พลังงานที่ใช้ไป" ภายในปี พ.ศ.2593

ดูรายละเอียด:

การลดการปล่อยก๊าซ CO2

พานาโซนิคช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2 ด้วยความพยายามและมุ่งมั่น
ผ่านทางผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต โลจิสติกส์ และในสำนักงาน

ในปัจจุบัน ภาวะโลกร้อนถือเป็นปัญหาเร่งด่วนที่มนุษย์เรากำลังเผชิญ พานาโซนิคมุ่งมั่นในการลดก๊าซ CO2 ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน ผ่านการดำเนินงานทั้งในด้าน “ผลิตภัณฑ์” และ “กระบวนการผลิต” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าจะใช้พลังงานระหว่างการใช้งานมากกว่าระหว่างกระบวนการผลิต พานาโซนิคจึงดำเนินงานเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO2 อย่างครอบคลุมด้วยแนวคิดสี่ประการซึ่งประกอบด้วย "การประหยัดพลังงาน" "การผลิตพลังงาน" "การจัดเก็บพลังงาน" และ "การจัดการพลังงาน"

หนึ่งในตัวอย่างของการพัฒนาดังกล่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานก็คือ ECONAVI ซึ่งเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ เพื่อตรวจจับการใช้พลังงานสิ้นเปลืองและช่วยประหยัดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ผลิตภัณฑ์ผลิตพลังงานประกอบด้วยอุปกรณ์ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell)และหน่วยเซลล์เชื้อเพลิงแบบผลิตร่วมภายในบ้าน (Fuel Cell) รวมทั้งผลิตภัณฑ์จัดเก็บพลังงาน ซึ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ได้แก่ แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ในส่วนผลิตภัณฑ์จัดการพลังงานนั้น เราได้พัฒนาและวางจำหน่ายอุปกรณ์เชื่อมโยงการผลิตและจัดเก็บพลังงาน (Energy Creation-Storage Linked System) ซึ่งช่วยให้สามารถใช้งานพลังงานไฟฟ้าได้อย่างชาญฉลาดโดยการเชื่อมโยงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้แบตเตอรี่ในการจัดเก็บพลังงาน รวมทั้ง HEMS หรือระบบจัดการพลังงานภายในบ้าน (Home Energy Management System)

สำหรับกิจกรรม “กระบวนการผลิต” เราได้ดำเนินโครงการโรงงานสีเขียว (Green Factory (GF)) ที่มีจุดประสงค์เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเราให้ใกล้เคียงกับศูนย์ให้มากที่สุดในโรงงานพานาโซนิคทั้งหมดของเราทั่วโลก ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเหล่านี้ เราได้เริ่มนำระบบจัดการพลังงานมาใช้ในโรงงานประมาณ 300 แห่งทั่วโลก และลดการใช้พลังงานผ่านการแสดงผลการใช้พลังงาน และผลที่ได้จากมาตรการต่าง ๆ

นอกจากมาตรการเหล่านี้แล้ว เรายังได้ส่งเสริมการลดก๊าซ CO2 อย่างจริงจังผ่านกิจกรรมต่างๆ ในระบบโลจิสติกส์และในสำนักงานต่างๆ ไปพร้อมๆ กับคู่ค้าของเรา

เราจะลดการปล่อยก๊าซ CO2 ผ่านกิจกรรมด้านการผลิตตลอดจนสินค้า/บริการของเรา

การรีไซเคิลทรัพยากร

พานาโซนิคมีส่วนร่วมในการสนับสนุนสังคมที่ยั่งยืนผ่านอุตสาหกรรมการผลิตที่เน้นการรีไซเคิล (Recycling-oriented Manufacturing)
เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้ไว้สำหรับอนาคต

เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก เรื่องราวที่เกี่ยวกับทรัพยากรจึงเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจและมีความห่วงใยเพิ่มมากขึ้น การแสวงหาวัสดุและทรัพยากรใหม่ๆ ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโลกเท่านั้น แต่ยังส่งผลให้ทรัพยากรแร่ธาตุต่างๆ หมดสิ้นไปและราคาวัสดุก็เพิ่มสูงขึ้นเป็นอันมาก

ในฐานะบริษัทผู้ผลิต ก็กำลังดำเนินโครงการริเริ่มต่างๆ เพื่อลดปริมาณการใช้วัสดุใหม่ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หนึ่งในโครงการริเริ่มดังกล่าวคือ การใช้ทรัพยากรรีไซเคิลตามแนวคิด “ผลิตภัณฑ์สู่ผลิตภัณฑ์ (Product to Product)” เราคัดแยกพลาสติกออกจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศและเครื่องซักผ้า/เครื่องอบผ้า เมื่อหมดอายุการใช้งานแล้ว และรีไซเคิลพลาสติกเหล่านี้ให้กลายเป็นวัสดุที่จะใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านประเภทต่างๆ  นอกจากนี้ เรายังนำวัสดุรีไซเคิลมาใช้เป็นวัสดุสำหรับผลิตตัวเครื่องอีกด้วย

นอกจากกิจกรรมเหล่านี้แล้ว เรายังดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปล่อยของเสียเป็นศูนย์ โดยลดการกำจัดขั้นสุดท้ายให้เหลือน้อยที่สุด ตัวอย่างเช่น ในสิงคโปร์ ทรายที่ใช้เป็นไส้แบบในการผลิตชิ้นส่วนตัวเครื่องสำหรับคอมเพรสเซอร์ที่ใช้ในตู้เย็นได้รับการกำจัดตามวิธีการทั่วไปคือการนำทรายไปฝังกลบ ทว่านอกเหนือจากวิธีการนี้แล้ว ในปัจจุบันเราได้ใช้วิธีการบำบัดทรายและคัดแยก เพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำเป็นทรายไส้แบบในกระบวนการผลิต หรือนำกลับมาใช้ซ้ำเป็นวัสดุก่อสร้างโดยบริษัทภายนอก วิธีการนี้ส่งผลให้ปริมาณของเสียและของเสียที่สร้างรายได้ ต้นทุนการจัดซื้อวัสดุรวมทั้งต้นทุนการกำจัดทรายลดลงเป็นอันมาก

เราจะสนับสนุนในการช่วยทำให้มาตรฐานการดำรงชีพดีขึ้นและมีสังคมที่ยั่งยืนผ่านการส่งเสริมการผลิตที่เน้นการรีไซเคิล

เราจะดำเนินงานเพื่อใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยดำเนินการผลิตที่เน้นการรีไซเคิลอย่างต่อเนื่อง

การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

พานาโซนิคดำเนินงานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำ
รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในกิจกรรมการผลิตต่างๆ

น้ำในโลกร้อยละ 98%เป็นน้ำทะเล ส่วนที่เหลืออีก 2% เป็นน้ำจืด แต่ไม่รวมธารน้ำแข็งและแหล่งน้ำอื่นๆ ที่ไม่สามารถใช้งานได้ปริมาณของน้ำที่สามารถนำมาใช้ได้ในทะเลสาบ แม่น้ำและน้ำใต้ดินในระดับตื้นมีอยู่น้อยกว่า 0.01% จากรายงานความเสี่ยงของโลก (Global Risk Report) ที่พิมพ์เผยแพร่โดยการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 วิกฤตการณ์ด้านน้ำได้รับการจัดอันดับเป็นความเสี่ยงอันดับต้นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อโลกมากที่สุด

จากข้อมูลพื้นฐานนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงสำหรับการใช้น้ำตามบ้านเรือน น้ำในด้านอุตสาหกรรมและน้ำในด้านการเกษตรซึ่งมีความจำเป็นต่อการสร้างและธำรงรักษาสภาพแวดล้อมการดำรงชีวิตอันอุดมสมบูรณ์ พานาโซนิคจึงได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรน้ำทั้งที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เองและในกิจกรรมต่างๆ ในการผลิต จากการวิเคราะห์โดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้น้ำในผลิตภัณฑ์ของเรา เราจึงได้พัฒนาระบบการทำงานที่ช่วยในการประหยัดปริมาณน้ำได้เป็นอย่างมาก จากการใช้น้ำในระดับสูงสุดผ่านการปรับปรุงการควบคุมการไหลของน้ำและการหมุนเวียนใช้งานเป็นวงจร ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย เครื่องซักผ้า/เครื่องอบผ้า เครื่องล้างจาน โถสุขภัณฑ์ระบบน้ำอุ่นและเครื่องดูดควันขนาดบางที่มีฟังก์ชันการทำความสะอาด

ในกระบวนการผลิตของเรา เรากำลังดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้น้ำใหม่ในปริมาณที่น้อยลง และปล่อยน้ำเสียในปริมาณที่ลดลง โดยการปรับสภาพกลับมาใช้และการรีไซเคิลน้ำเสีย ตัวอย่างหนึ่งของเรา คือ โรงงานนิชิกิโนะฮามา ของบริษัท พานาโซนิค คอร์โปเรชัน อีโค โซลูชั่นส์ ซึ่งผลิตแผงโซลาร์เซลล์ที่ได้นำน้ำเสียกลับมาใช้ซ้ำ โดยเป็นน้ำเสียที่ปล่อยออกมา ในระหว่างที่มีการผลิตน้ำบริสุทธิ์โดยการกรองแยกสิ่งเจือปนในน้ำเสียออกโดยใช้เครื่องกรองน้ำอีกเครื่องหนึ่ง

เราจะอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำผ่านการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและการป้องกันการปนเปื้อน

การลดผลกระทบของสารเคมี

พานาโซนิคจัดการสารเคมีต่างๆ ผ่านระบบห่วงโซ่อุปทานเพื่อปกป้องคุ้มครองลูกค้าและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

สารเคมีที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ภายในบ้านจะช่วยสนับสนุนให้เกิดรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์เพียบพร้อมและสะดวกสบายในหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสารเคมีบางชนิดมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การจัดการสารเคมีจากขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการผลิตจึงมีความสำคัญ โดยพิจารณาถึงอิทธิพลที่มีต่อสุขอนามัยของมนุษย์รวมทั้งสิ่งแวดล้อมในระหว่างการใช้งานโดยลูกค้าและภายหลังจากการกำจัดแล้ว

ด้วยความตระหนักถึงประเด็นดังกล่าว พานาโซนิคจึงปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ และดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจตามแนวนโยบายพื้นฐานของบริษัทในด้านการลดผลกระทบของสารเคมีตลอดทั้งช่วงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบไปจนถึงการผลิต การใช้โดยลูกค้า และการกำจัดสารเคมีดังกล่าว

พานาโซนิคดำเนินงานเพื่อวิเคราะห์หาสารเคมีที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้จากการประเมินผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และจากการหยุดใช้สารเคมีตามความสมัครใจในกรณีที่สารเคมีดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง พานาโซนิคมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัย

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันมลพิษในอากาศ น้ำและดินในบริเวณพื้นที่ภายในโรงงาน รวมทั้งเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อบรรดาผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง พานาโซนิคจึงดำเนินงานเพื่อลดปริมาณสารเคมีที่ใช้ในโรงงานต่างๆ โดยการปรับปรุงวิธีการผลิต

เราจะลดผลกระทบของสารเคมีต่อสุขอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

พานาโซนิคดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในสามด้านหลักดังนี้:
ผลิตภัณฑ์ การจัดซื้อและการใช้ที่ดิน

เราดำเนินกิจกรรมทางสังคมตามสิ่งที่ธรรมชาติจัดสรรให้ (บริการของระบบนิเวศ) รวมถึงดิน อากาศ น้ำ พืชและสัตว์ ธรรมชาติได้รับการรังสรรค์ขึ้นตามหลักดุลยภาพอันซับซ้อนแห่งชีวิต ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพไว้ เพื่อให้เราได้ส่งผ่านสิ่งที่ธรรมชาติจัดสรรไว้เหล่านี้ไปยังคนรุ่นหลัง

พานาโซนิคมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะทำความเข้าใจอย่างถูกต้องถึงผลกระทบของกิจกรรมทางธุรกิจที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งการสนับสนุนการอนุรักษ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พานาโซนิคจะส่งเสริมโครงการริเริ่มในสามด้านหลัก ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์: เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (2) การจัดซื้อ: ส่งเสริมการจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับไม้ ผ่านแนวทางการใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน และ (3) การใช้ที่ดิน: การใช้พื้นที่สีเขียวในหน่วยงานธุรกิจต่างๆ ของบริษัท เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

ในด้านผลิตภัณฑ์ จะมีการจัดทำระบบที่ใช้ประเมินการสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพจากผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมถูกต้อง โดยเป็นความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ระหว่างประเทศ และนำมาใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของพานาโซนิค

นอกจากนี้ เรายังได้เพิ่มรายการสินค้าที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพไว้ในเกณฑ์การรับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Product accreditation criteria) ของเรา อีกทั้งจะทำการประเมินตามความสมัครใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุ ฟังก์ชันการใช้งานและความหลากหลายทางชีวภาพ

ในด้านการจัดซื้อ พานาโซนิคได้ปรึกษากับกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ประจำประเทศญี่ปุ่นอย่างละเอียด โดยได้จัดทำหลักเกณฑ์การจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับกลุ่มบริษัทพานาโซนิคเกี่ยวกับไม้ (Panasonic Group Green Procurement Guidelines for Wood) และส่งเสริมให้มีการจัดซื้อวัสดุโดยตระหนักถึงความหลากหลายทางชีวภาพ

ในด้านการใช้ที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่สีเขียวในสถานประกอบธุรกิจของพานาโซนิคได้รับการประเมิน เพื่อพัฒนากลไกที่ไม่เพียงช่วยอนุรักษ์พืชและสัตว์ท้องถิ่นที่มีคุณค่า แต่ยังสร้างความสัมพันธ์เชิงชีวภาพของสัตว์ป่าท้องถิ่นเพื่อให้มีพื้นที่ในการดำรงชีวิตและขยายพันธุ์อีกด้วย

พานาโซนิคจะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่น องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร (NPO) ด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนองค์กรผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

เราจะใส่ใจและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ