นโยบาย/การบริหารจัดการด้าน CSR, การจัดการความเสี่ยง

หลักปรัชญาการบริหารจัดการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ไม่มีวันเปลี่ยนของเรา

พันธกิจของเราที่ พานาโซนิค คือการมีส่วนร่วมเพื่อความก้าวหน้าของวัฒนธรรมโลก โดยการทำงานเพื่อพัฒนาสังคมผ่านทางผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตและจำหน่าย วัตถุประสงค์พื้นฐานด้านการบริหารจัดการ

ของ พานาโซนิค แสดงออกอย่างชัดเจนผ่านทางจุดประสงค์ของกิจกรรมทางธุรกิจ เช่นเดียวกับจุดประสงค์ในการดำรงอยู่ของเรา นับตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทในปี 2461 หลักปรัชญาการบริหารจัดการนี้ได้ก่อให้เกิดรากฐานของกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดของเรา เรามีแนวคิดพื้นฐานที่ว่า "บริษัทเป็นนิติบุคคลสาธารณะของสังคม" ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของหลักปรัชญานี้ กล่าวคือ ทรัพยากรด้านการบริหารจัดการทั้งหมดของบริษัท อันได้แก่ บุคลากร เงิน และสินค้าโภคภัณฑ์ ล้วนมีที่มาจากสังคม

บริษัทมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจผ่านทางทรัพยากรที่ได้รับความไว้วางใจจากสังคม และในขณะ

เดียวกัน ตัวบริษัทเองก็ได้พัฒนาไปพร้อมๆ กับสังคมด้วย ดังนั้น กิจกรรมของบริษัทจึงต้องโปร่งใส ยุติธรรม และเหมาะสม ที่ พานาโซนิค Group เราดูแลจัดการเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารและกิจกรรมทางธุรกิจของเราเหมาะสมกับการเป็น "นิติบุคคลสาธารณะของสังคม" อีกทั้งเราจะยังคงยึดหลักปรัชญาด้านการบริหารจัดการนี้ต่อไปผ่านช่องทางการผลิตซึ่งเป็นธุรกิจหลักของเรา ซึ่งนับเป็นหลักการที่สำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาแบบยั่งยืนของ พานาโซนิค Group เนื่องจากทุกวันนี้เรายืนอยู่บนจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ในหลายๆ ด้าน ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของโลก พานาโซนิค Group จึงมุ่งมั่นต่อไปที่จะส่งเสริมการบริหารจัดการให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วโลก และร่วมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในสังคมและโลกแห่งอนาคตด้วยการนำเสนอวิถีชีวิตของวันพรุ่งนี้

Panasonic's Basic Management Objective
Panasonic Founder Konosuke Matsushita

My Management Philosophy (ฉบับเดือนมิถุนายน 2521)

"ทุกวันนี้มีการถกกันมากเกี่ยวกับ 'ความรับผิดชอบทางสังคม' ในขณะที่ความหมายของแนวคิดนั้นสามารถแปรเปลี่ยนได้หลากหลายโดยขึ้นอยู่กับสภาพทางสังคม ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ความรับผิดชอบทางสังคมอันเป็นรากฐานขององค์กรในทุกยุคทุกสมัยก็ควรที่จะช่วยพัฒนาสังคมผ่านกิจกรรมทางธุรกิจขององค์กร หลักการอันสำคัญที่สุดก็คือ การบริหารจัดการกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดควรอยู่บนพื้นฐานของความหมายในพันธกิจนี้“

คุณ Konosuke Matsushita ผู้ก่อตั้ง พานาโซนิค Corporation

หลักจรรยาบรรณของพานาโซนิค (Panasonic Code of Conduct) ได้จัดทำขึ้นในปี พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นแนวทางเฉพาะในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาการบริหารจัดการของบริษัท (หลักจรรยาบรรณฉบับปี พ.ศ. 2557 ซึ่งได้รับการปรับปรุงแก้ไขและปรับข้อมูลให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องเป็นมาตรฐานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน)

พานาโซนิคได้จัดทำนโยบายด้านความยั่งยืนในปี พ.ศ. 2556 เป็นบันทึกลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับความมุ่งมั่นทุ่มเทของบริษัทเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในปัจจุบัน และเพื่อดำเนินการให้บรรลุผลตามเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท