นโยบาย/การบริหารจัดการด้าน CSR, การจัดการความเสี่ยง

หลักปรัชญาการบริหารจัดการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ไม่มีวันเปลี่ยนของเรา

พันธกิจของพานาโซนิค คือการมีส่วนร่วมเพื่อความก้าวหน้าของวัฒนธรรมโลก โดยการทำงานเพื่อพัฒนาสังคมผ่านทางผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตและจำหน่าย วัตถุประสงค์พื้นฐานด้านการบริหารจัดการของ พานาโซนิค

แสดงออกอย่างชัดเจนผ่านทางจุดประสงค์ของกิจกรรมทางธุรกิจ เช่นเดียวกับจุดประสงค์ในการดำรงอยู่ของเรา นับตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทในปี พ.ศ.2461 หลักปรัชญาการบริหารจัดการนี้ได้ก่อให้เกิดรากฐานของกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดของเรา เรามีแนวคิดพื้นฐานที่ว่า "บริษัทเป็นนิติบุคคลสาธารณะของสังคม" ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของหลักปรัชญานี้ กล่าวคือ ทรัพยากรด้านการบริหารจัดการทั้งหมดของบริษัท อันได้แก่ บุคลากร เงิน และผลิตภัณฑ์ ล้วนมีที่มาจากสังคม

บริษัทมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจผ่านทางทรัพยากรที่ได้รับความไว้วางใจจากสังคม และในขณะเดียวกัน ตัวบริษัทเองก็ได้พัฒนาไปพร้อมๆ กับสังคมด้วย ดังนั้น กิจกรรมของบริษัทจึงต้องโปร่งใส ยุติธรรม และเหมาะสม กลุ่มบริษัทพานาโซนิคได้ดูแลจัดการเพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารและกิจกรรมทางธุรกิจของเราเหมาะสมกับการเป็น "นิติบุคคลสาธารณะของสังคม" อีกทั้งเราจะยังคงยึดหลักปรัชญาด้านการบริหารจัดการนี้ต่อไปผ่านช่องทางการผลิตซึ่งเป็นธุรกิจหลักของเรา ซึ่งนับเป็นหลักการที่สำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาแบบยั่งยืนของ กลุ่มบริษัทพานาโซนิค เนื่องจากทุกวันนี้เรายืนอยู่บนจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ในหลายๆ ด้าน ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของโลก กลุ่มบริษัทพานาโซนิค จึงมุ่งมั่นต่อไปที่จะส่งเสริมการบริหารจัดการให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วโลก และร่วมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในสังคมและโลกแห่งอนาคตด้วยการนำเสนอวิถีชีวิตของวันพรุ่งนี้

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการพื้นฐานของพานาโซนิค ซึ่งเขียนด้วยอักษรวิจิตรภาษาญี่ปุ่น

My Management Philosophy (ฉบับเดือนมิถุนายน 2521)

ภาพถ่ายคุณโคโนสุเกะ มัตสุชิตะ ผู้ก่อตั้งพานาโซนิค

"ทุกวันนี้มีการถกกันมากเกี่ยวกับ 'ความรับผิดชอบทางสังคม' ในขณะที่ความหมายของแนวคิดนั้นสามารถแปรเปลี่ยนได้หลากหลายโดยขึ้นอยู่กับสภาพทางสังคม ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ความรับผิดชอบทางสังคมอันเป็นรากฐานขององค์กรในทุกยุคทุกสมัยก็ควรที่จะช่วยพัฒนาสังคมผ่านกิจกรรมทางธุรกิจขององค์กร หลักการอันสำคัญที่สุดก็คือ การบริหารจัดการกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดควรอยู่บนพื้นฐานของความหมายในพันธกิจนี้“

มร.โคโนสุเกะ มัตสุชิติ ผู้ก่อตั้ง พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น

หลักจรรยาบรรณของพานาโซนิค (Panasonic Code of Conduct) ได้จัดทำขึ้นในปี พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นแนวทางเฉพาะในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาการบริหารจัดการของบริษัท (หลักจรรยาบรรณฉบับปี พ.ศ. 2557 ซึ่งได้รับการปรับปรุงแก้ไขและปรับข้อมูลให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องเป็นมาตรฐานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน)

พานาโซนิคได้จัดทำนโยบายด้านความยั่งยืนในปี พ.ศ. 2556 เป็นบันทึกลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับความมุ่งมั่นทุ่มเทของบริษัทเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในปัจจุบัน และเพื่อดำเนินการให้บรรลุผลตามเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัท