การเพิ่มระดับคุณภาพและการสร้างความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

Panasonic ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
และผลิตผลิตภัณฑ์ที่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างแท้จริง

ที่ Panasonic เราให้ความสำคัญต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก และมุ่งมั่นที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเชื่อถือเพื่อให้ลูกค้าของเราทั่วโลกได้ใช้ในทุกสถานการณ์

ด้วยเหตุดังกล่าว นโยบายด้านคุณภาพของ Panasonic ได้ระบุว่าบริษัทจะ “ให้บริการลูกค้าอย่างแท้จริงโดยการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและสังคมได้อย่างต่อเนื่อง Panasonic ยังรักษาคุณภาพที่ยอดเยี่ยมและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์โดยการกำหนดนโยบายพื้นฐานด้านความปลอดภัยผลิตภัณฑ์เพื่อให้ทุกๆ ฝ่ายในกลุ่มบริษัท Panasonic ปฏิบัติตามด้วย

เพื่อการนำนโยบายเหล่านี้มาปฏิบัติจริง บริษัทแต่ละแห่งจะใช้ระบบต่างๆ เพื่อดำเนินธุรกิจร่วมกับฝ่ายที่มีความรับผิดชอบอิสระและหน่วยงานอิสระภายใต้การดูแลของประธานฝ่ายคุณภาพ (CQO) นอกจากนี้ Panasonic ได้จัด “การประชุมกลยุทธ์ด้านคุณภาพ” และ “การประชุมสำหรับผู้จัดการคุณภาพ” ขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือภายในกลุ่มและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพด้วย

เพื่อดำเนินการผลิตโดยยึดเอาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ในปี 2012 Panasonic ได้ก่อตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไป และก่อตั้งคณะทำงานด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยและคณะทำงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยขึ้นภายในกลุ่มบริษัท โดยการใช้คณะทำงานเหล่านี้ บริษัทสามารถเพิ่มเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ได้โดยการใช้ระบบที่ดีกว่าและสอดคล้องกว่าเดิม เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของความต้องการด้านคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของวงการยานยนต์ โรบอท และผลิตภัณฑ์อื่นๆ Panasonic ได้ส่งเสริมการได้มาซึ่งใบรับรองมาตรฐานผ่านทางความร่วมมือภายในกลุ่มเพื่อให้แน่ใจได้ถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ

ในบางกรณีที่พบได้น้อยซึ่งมีอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เกิดขึ้น Panasonic จะตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุดังกล่าวในทันทีเพื่อวิเคราะห์สาเหตุและดำเนินการทดสอบ หากบริษัทพิจารณาว่าอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้นมีความร้ายแรง จะมีการรายงานรายละเอียดให้แก่ฝ่ายบริหารของบริษัทและหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วนและถูกต้อง ในช่วงเวลาดังกล่าว กลุ่มบริษัท Panasonic จะทำหน้าที่ดำเนินมาตรการต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของลูกค้า

ดูรายละเอียด:

Raising Quality Levels and Ensuring Product Safety

ความสัมพันธ์กับลูกค้า

เราสร้างความเชื่อถือ ความสบายใจ และความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยปรัชญา “การบริการอย่างแท้จริง” ของเรา

ปรัชญาการบริหารจัดการของ Panasonic ได้รับการเผยแพร่สู่สังคมผ่านทางผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท โดยถือว่าลูกค้าสำคัญที่สุดเสมอ ด้วยปรัชญาดังกล่าว บริษัทได้มุ่งมั่นที่จะเพิ่มพูนความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction หรือ CS) และเสนอผลิตภัณฑ์ ระบบ และบริการที่เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้คนทั่วโลก

เมื่อให้บริการด้านการซ่อมแซมหรือการสนับสนุนลูกค้าผ่านทางเครือข่ายการบริการทั่วโลก Panasonic จะยึดมั่นในความจริงใจ ความถูกต้อง และความรวดเร็ว และปฏิบัติงานด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและความขอบคุณต่อลูกค้า สิ่งเหล่านี้ถือเป็นพื้นฐานของหลัก “การบริการอย่างแท้จริง” ที่ผู้ก่อตั้งบริษัทได้นิยามเอาไว้ บริษัทของเรามีพื้นฐานมาจากการสร้างความเชื่อถือ ความสบายใจ และความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

นอกจากนี้ Panasonic ยังได้กำหนดกฎพื้นฐานเพื่อตอบสนองลูกค้า (สอดคล้องกับ SO 10002) เพื่อการตอบข้อสงสัยและคำร้องเรียนของลูกค้าของกลุ่มบริษัทได้อย่างเหมาะสม เราได้ดำเนินการระบบบริหารจัดการการร้องเรียนมาตรฐาน ISO โดยยึดมั่นในกฎพื้นฐานเพื่อตอบสนองลูกค้า และกำหนดระบบทางกฎหมายในแต่ละประเทศและภูมิภาคอย่างเหมาะสม 

กิจกรรม CS นั้นจะอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานรองประธานของ Panasonic และจะดำเนินการโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานใหญ่และบริษัทในเครืออื่นๆ แผนก CS ของบริษัทจัดจำหน่ายของ Panasonic ทั่วโลกจะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบริการและคุณภาพ รวมถึงคำขอของลูกค้าและข้อมูลอื่นๆ ในพื้นที่ ข้อมูลนี้ใช้เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยเพื่อช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าในตลาดแต่ละแห่ง 

เจ้าหน้าที่ CS ในญี่ปุ่นจะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาเพื่อส่งเสริมการให้บริการลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น

Panasonic ใช้วิธีการต่างๆ เพื่อวิเคราะห์เสียงจากลูกค้า (Voice of Customer หรือ VOC) และใช้ผลจากการวิเคราะห์ดังกล่าวเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฟังก์ชั่น คุณภาพ คู่มือการใช้งาน การอัพเดตแคตาล็อก และกิจกรรมทางการตลาดโดยความร่วมมือระหว่างแผนกวางแผนผลิตภัณฑ์ การออกแบบ วิศวกรรม และควบคุมคุณภาพกับแผนกการตลาดและการขาย

Panasonic ถือว่ากิจกรรม VOC เป็นภาคการปฏิบัติของปรัชญาการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกคนรับฟังเสียงจากลูกค้าของบริษัทในการทำงานของตน

ดูรายละเอียด:

Customer Relations

ความปลอดภัยของข้อมูลและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้รับใบรับรอง ISO 27001 และมุ่งเน้นที่มาตรการด้านความปลอดภัยของข้อมูล
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้อื่น

ในปัจจุบัน โลกธุรกิจต้องมีการใช้ IT เช่น ระบบข้อมูลและอินเตอร์เน็ต การจัดการความเสี่ยงสำหรับข้อมูลด้านความปลอดภัยนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญต่อบริษัทของเรา ความเสี่ยงต่างๆ เช่น การรั่วไหลของข้อมูลลับและข้อมูลส่วนบุคคลสามารถสร้างความเสียหายและผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อบริษัท และมักจะลุกลามไปถึงพันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า และกลุ่มหรือฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในสถานการณ์เหล่านี้ Panasonic ได้กำหนด “นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว” นอกเหนือจากการกำหนด “วิธีการใช้และควบคุมข้อมูล” ในหลักปฏิบัติของ Pasanonic เพื่อจัดการความปลอดภัยด้านข้อมูล

Panasonic ได้รับใบรับรอง ISO 27001 สำหรับทุกแผนกที่ต้องจัดการข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าบุคคล ซึ่งจะช่วยให้แน่ใจว่าเราได้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้าอย่างเหมาะสม และในกรณีที่พบไม่บ่อย เช่น เกิดการรั่วไหลของข้อมูล เราจะสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว

กระบวนการเพื่อการจัดการข้อมูลของลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเหมาะสมนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการสร้างความเชื่อของบริษัทต่อสังคม และ Panasonic จะมุ่งเน้นที่การบริหารจัดการควาามปลอดภัยของข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ดูรายละเอียด:

Information Security and Protection of Personal Information

การประชาสัมพันธ์และโฆษณาอย่างมีความรับผิดชอบ

การเพิ่มคุณค่าของแบรนด์ Panasonic
ด้วยสื่อสารเกี่ยวกับบริษัทอย่างยุติธรรมและถูกต้อง

ในปีก่อนๆ มีเหตุอื้อฉาวจากบริษัทต่างๆ เกิดขึ้นทั่วโลกทำให้สังคมจับตามองการปฏิบัติการของบริษัทอย่างละเอียดยิ่งขึ้น สังคมได้เริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับธรรมภิบาลของบริษัท ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ทัศนคติของบริษัท และวิธีการบริหารจัดการธุรกิจโดยทั่วๆ ไป เพื่อตอบสนองสิ่งดังกล่าว การสื่อสารของบริษัทจึงกลายเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก

หลักปฏิบัติของ Panasonic ประกอบด้วยนโยบายต่อไปนี้เพื่อควบคุมการสื่อสารพื้นฐานของเราในฐานะบริษัท

(1) การสื่อสาร
เราจะมอบข้อมูลที่ถูกต้องและยุติธรรมเกี่ยวกับนโยบายธุรกิจพื้นฐานและผลิตภัณฑ์ การบริการ และเทคโนโลยีของเราด้วยการสื่อสารของบริษัทร่วมกับกิจกรรมการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ของเรา โดยมีจุดประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าและฝ่ายอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าของแบรนด์ ในเวลาเดียวกัน เราจะรับฟังความคิดเห็นของสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อเรียนรู้และสะท้อนความคิดเห็นดังกล่าวไว้ในการดำเนินธุรกิจ การตลาด และกิจกรรมการจัดจำหน่ายของเรา
(2) การนำเสนอเนื้อหาอย่างยุติธรรม
เราจะไม่นำเสนอสิ่งที่ไม่จริง สร้างความสับสน หลอกลวง และไม่ยุติธรรม การโฆษณาของเราจะไม่เป็นการละเมิดความเชื่อทางศาสนาและการเมือง
(3) ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
เราจะมุ่งมั่นต่อการพัฒนาและแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของเราในกิจกรรมการสื่อสารของบริษัท และสร้างความน่าเชื่อถือต่อแบรนด์ของเราให้แก่ลูกค้า

ดูรายละเอียด:

Responsible Publicity and Advertising

การปฏิบัติการอย่างยุติธรรม

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักปฏิบัติในสังคมของเราทีละข้อเพื่อสร้างหลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างยุติธรรม
โดยสอดคล้องกับกฎหมายและปรัญชาของบริษัทเรา

เนื่องจากบริษัทได้ขยายกิจกรรมออกไปยังทั่วโลก อาจมีความไม่เหมาะสมเกิดขึ้นบ้าง ทั้งที่เกิดขึ้นจากความไม่ซื่อสัตย์และการก่ออาชญากรรมอย่างตั้งใจและการขาดความรู้ความเข้าใจ ที่ Panasonic เราเชื่อว่าการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และปรัชญาของบริษัทในทุกๆ กิจกรรมนั้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของเรา เรายึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎเหล่านี้เพื่อจุดประสงค์ในการปฏิบัติการอย่างยุติธรรมในทุกประเทศและภูมิภาคทั่วโลก และเพื่อสร้างชุมชนที่ยั่งยืน นี่คือ “หลักปฏิบัติของ Panasonic” ซึ่งจะรวมเอาข้อกำหนดของ OECD (องค์กรความร่วมมือและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ หรือ Organisation for Economic Co-operation and Development) สำหรับองค์กรหลายเชื้อชาติและหลักอื่นๆ

เพื่อการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติของเรา เรามีเครือข่ายแผนกกฎหมาย ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่บริหารที่รับผิดชอบจากทั่วโลกเพื่อการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ รวมถึงผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการควบคุมการส่งออกและผู้ที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมหน้าที่อื่นๆ ในบริษัท แผนกธุรกิจ และสำนักงานใหญ่ของภูมิภาคนอกประเทศญี่ปุ่น

ในแต่ละปี เราได้กำหนดให้เดือนกันยายนเป็น “เดือนแห่งการตระหนักถึงการรักษากฎ” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตระหนักของเราเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางจริยธรรมและกฎหมาย ในระหว่างเดือนนี้ เราได้ทำการ “สำรวจเกี่ยวกับการตระหนักถึงการรักษากฎ” เพื่อตรวจสอบระดับความตระหนักถึงการรักษากฎของพนักงานของเราในทั่วโลก นอกจากนี้ เรายังได้ทำการตรวจสอบสถานะการปฏิบัติตามและความสอดคล้องของการปฏิบัติกับ “หลักปฏิบัติของ Panasonic” ในสถานที่ประกอบธุรกิจทุกแห่งของเราทั่วโลก

นอกจากนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เหมาะสมและการแก้ไขอย่างรวดเร็ว เราได้จัดตั้งสายด่วนเพื่อแจ้งกรณีการละเมิดกฎในสถานที่ประกอบธุรกิจของเราทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

ด้วยความพยายามเหล่านี้ เราจะสามารถทำความเข้าใจปัญหาต่างๆ ได้ดีขึ้นและดำเนินการปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับ เราจะรวมเอาวิธีการเหล่านี้ไว้ในรูปแบบที่สอดคล้องและครบถ้วนที่ระดับสำนักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัทและจะสะท้อนออกไปในรูปแบบของมาตรการทั่วทั้งบริษัทตามความเหมาะสมทางสังคม ในปัจจุบัน แนวคิดหลักที่เรามุ่งเน้นคือการเคารพกฎหมายการป้องกันการผูกขาดและการต่อต้านคอรัปชั่น

ดูรายละเอียด:

Fair Operating Practices

เคารพสิทธิมนุษยชน

Panasonic ได้กำหนดนโยบายด้านมนุษยชน
และสร้างระบบการบริหารจัดการเพื่อการรักษานโยบายดังกล่าวขึ้น

การเคารพสิทธิมนุษยชนนั้นถือเป็นกฎขั้นพื้นฐานของชุมชนนานาชาติ และการเคารพสิทธิ์ของทั้งลูกค้าและพนักงานเป็นสิ่งที่สำคัญของบริษัทที่ประกอบธุรกิจในทั่วโลก

Panasonic ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในหลักปฏิบัติของบริษัทว่า "เราต้องเคารพสิทธิมนุษยชนและพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อทำความเข้าใจ ยอมรับ และเคารพวัฒนธรรมที่แตกต่าง ศาสนา แนวคิด กฎหมาย และกฎต่างๆ ของบุคคลในแต่ละประเทศและศาสนาที่เราดำเนินธุรกิจ" Panasonic สนับสนุนหลักพื้นฐานของคำประกาศด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Nations Universal Declaration of Human Rights) คำประกาศด้านสิทธิพื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานขององค์กรแรงงานนานาชาติ (International Labour Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) และแนวทาง OECD สำหรับองค์กรหลายเชื้อชาติ (OECD Guidelines for Multinational Enterprises) รวมถึงหลักการต่างๆ ที่ประกอบอยู่ในหลักปฏิบัติของ  Panasonic นอกจากนี้ Panasonic ยังได้รวมแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทั่วโลกในการบริหารจัดการของบริษัทด้วย ซึ่งรวมถึงการอ้างอิงหลักการของ UN เกี่ยวกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชนซึ่งกำหนดขึ้นโดยสภาสิทธิมนุษยชนของ UN เมื่อเดือนมิถุนายน 2011

ในปีการเงิน 2015 Panasonic ได้ประกาศ “นโยบายด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนทั่วโลก” และใช้งานระบบการบริหารจัดการเพื่อดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ระบบนี้จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการและแนวทางสำหรับการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนอย่างถูกต้อง การดำเนินการประเมินตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยง การแก้ไขความเสี่ยงดังกล่าว การดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และส่วนประกอบอื่นๆ Panasonic จะใช้ระบบนี้ในสถานที่ปฏิบัติงานในทั่่วโลกโดยเริ่มต้นในปี 2016

ผู้อำนวยการบริหารมีหน้าที่บริหารการส่งเสริมกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน แผนกที่รอบผิดชอบในเรื่องนี้จะประกอบด้วยแผนกทรัพยากรมนุษย์และความสัมพันธ์อุตสาหกรรมที่สำนักงานใหญ่ของ Panasonic และแผนกทรัพยากรมนุษย์ที่ทำหน่วยธุรกิจ นอกจากนี้ จะมีการจัดตั้งโต๊ะรับปรึกษาขึ้นในทุกบริษัทและหน่วยธุรกิจของเราเพื่อใช้เป็นสถานที่ที่พนักงานจะสามารถปรึกษาเกี่ยวกับข้อกังวลของตนเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ การคุกคามเนื่องจากอำนาจที่แตกต่างกัน และหัวข้ออื่นๆ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ เรายังห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบเพื่อปกป้องสิทธิของพนักงาน และนโยบายนี้ยังรวมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการชั่วโมงทำงานและค่าจ้างและสิ่งอื่นๆ ด้วย

นอกจากความพยายามในการดำเนินการร่วมกับพนักงานแล้ว Panasonic ยังร่วมมือกับผู้จัดจำหน่ายทั่วโลกเพื่อเคารพสิทธิมนุษยชนและทำความเข้าใจต่อกฎหมายและหลักปฏิบัติด้านแรงงานในประเทศต่างๆ อย่างเหมาะสมด้วย

ดูรายละเอียด:

Respect for Human Rights

การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และการส่งเสริมความแตกต่าง

การส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และการส่งเสริมความแตกต่าง
ซึ่งพนักงานแต่ละคนจะสามารถใช้พรสวรรค์ของตนได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะมีอายุเท่าใด เพศใด หรือสัญชาติใดก็ตาม

ธุรกิจของ Panasonic นั้นกำลังเจริญเติบโต และเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องสร้างวัฒนธรรมองค์การเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลซึ่งพนักงานแต่ละคนจะสามารถใช้พรสวรร์ของตนได้อย่างเต็มที่เพื่อการพัฒนาบริษัท

ดังนั้น Panasonic จึงถือว่าการส่งเสริมความแตกต่างนั้นเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท และจึงสร้างโอกาสอันเปิดกว้างสำหรับทุกๆ คนที่มีความสามารถและความมุ่งมั่น และได้พยายามสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อการทำงานในเชิงรุก

ในปีการเงิน 2011 Panasonic ได้รวมเอาแนวคิดนี้ไว้ในนโยบายด้านความแตกต่างทั่วโลก ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา บริษัทได้ใช้นโยบายดังกล่าวในทั่วโลก

นโยบายด้านความแตกต่างทั่วโลก

ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัท Panasonic เป็นกลุ่มธุรกิจชั้นนำรายหนึ่งของโลกที่มีผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อันหลากหลายซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรา ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้คนผ่านทางการผลิต พนักงานทุกคนจึงมีหน้าที่สำคัญในงานของตนและการส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจของ Panasonic

Panasonic คือกลุ่มบุคคลที่มึความแตกต่างทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ แม้ว่าบุคลากรทั้งหมดของเราจะมีความแตกต่างทางด้านสัญชาติ อายุ และเพศ แต่ทุกๆ คนก็มีความสามารถและความเชี่ยวชาญของตน บุคลากรแต่ละคนจะมีแนวคิดที่แตกต่างกัน และด้วยการแบ่งปันแนวคิดเหล่านี้ในประเทศและพื้นที่ทางธุรกิจ เราจะสามารถสร้างคุณค่าที่มีนวัตกรรมได้มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิม ดังนั้น Panasonic จะมุ่งมั่นต่อการเป็นกลุ่มบริษัที่จะรวบรวมภูมิปัญญาและนวัตกรรมที่ประกอบด้วยความพยายามของทุกคนอย่างไม่หยุดยั้ง เรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะใช้แนวคิดและมุมมองที่มีความแตกต่างของเราเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ลูกค้าได้ในรูปแบบที่ไม่มีใครเทียบได้

เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จเพื่อกระตุ้นบุคลากรจากทุกประเทศและภูมิภาค ไม่ว่าจะมีอายุเท่าใด มีสัญชาติใด และมีลักษณะแบบใดก็ตาม เราได้ขยายกิจกรรมด้านการส่งเสริมความแตกต่างเพื่อส่ิงเสริมความสามารถและความเชี่ยวชาญของพนักงานแต่ละคน และเพื่อส่งเสริมความสำเร็จของพนักงานภายในกลุ่มทั่วโลก เราจะรับเอาความท้าทายในการเป็น “ที่หนึ่งด้านกิจกรรมการส่งเสริมความแตกต่างในแต่ละประเทศและภูมิภาค” อย่างไม่หยุดยั้ง

Panasonic ได้กำหนดมาตรฐาน ระบบ กระบวนการ และ IT ในระดับโลกเพื่อใช้ในการเลือกผู้สมัครและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัทจะค้นหาและพัฒนาผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดโดยไม่คำนึงถึงอายุ เพศ หรือสัญชาติ และดำเนินการตามแผนการพัฒนาและความก้าวหน้าด้านอาชีพสำหรับพนักงาน

Panasonic ได้กำหนดเครื่องมือเชิงปริมาณเพื่อพิจารณาผู้สมัครสำหรับกลุ่มหลักโดยใช้มาตรฐานที่เหมือนกันทั่วโลก ตำแหน่งทั้งหมดในบางระดับขึ้นไปจะถือว่าเป็น “ตำแหน่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการ” และแผนกต่างๆ ของบริษัทจะดูทั้งผู้บริหารระดับสูงปัจจุบันและผู้สมัครที่รับช่วงต่อ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้ง “คณะกรรมการบริหารจัดการผู้มีพรสวรรค์” เพื่อพิจารณาการพัฒนาทางอาชีพและการเลื่อนตำแหน่งของผู้สมัครที่รับช่วงต่อสำหรับตำแหน่งต่างๆ ที่สำคัญอย่างยุติธรรม โปร่งใส และเปิดกว้าง

บริษัทจะดำเนินการพัฒนากระบวนการค้นหา ดูแล และส่งเสริมผู้มีพรสวรรค์ไม่ว่าจะมีอายุ เพศ และสัญชาติใด

ดูรายละเอียด:

Human Resources Development and Promoting Diversity

ความปลอดภัยและสุขลักษณะในการประกอบอาชีพ

การส่งเสริมความปลอดภัยและสุขลักษณะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้าง
สถานที่ทำงานที่ปลอดภัย สะดวกสบาย และมีคุณภาพดีสำหรับพนักงานทุกคน

หนึ่งในความท้าทายที่สำคัญที่สุดของบริษัทคือการสร้างสถานที่ปฏิบัติงานที่สะดวกสบายและปลอดภัย และการรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของพนักงาน

จุดประสงค์ของฝ่ายบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสุขลักษณะในการประกอบอาชีพของกลุ่มบริษัท Panasonic คือการส่งเสริมสถานที่ปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและสะดวกสบายโดยความพยายามที่มีพื้นฐานมาจากหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดซึ่งจะก่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานของกลุ่มบริษัทและพัฒนาการของธุรกิจ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังได้กำหนดกฎที่ใช้เพื่อควบคุมการปฏิบัติด้านสุขลักษณะและความปลอดภัยของพนักงานของผู้รับช่วงสัญญาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ของ Panasonic อย่างเต็มเวลาขึ้นด้วย

เพื่อคงไว้ซึ่งความพยายามของเราในด้านความปลอดภัยและสุขลักษณะในการประกอบอาชีพและการพัฒนาในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง Panasonic ได้จัดตั้งระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยและสุขลักษณะในการประกอบอาชีพในสถานที่ผลิตเกือบทุกแห่งทั่วโลก ระบบซึ่งใช้งานในสถานที่ปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทจะประกอบด้วยระบบความปลอดภัยและสุขลักษณะในการประกอบอาชีพของ Panasonic ซึ่งจะมีพื้นฐานมาจากมาตรฐาน OHSAS18001 และเสริมด้วยแนวคิดอันเป็นเอกลักษณ์ของบริษัท เมื่อลูกค้าร้องขอ Panasonic จะดำเนินการขอใบรับรอง OHSAS18001 สำหรับสถานที่ปฏิบัติการของตนด้วย

Panasonic จะกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนอย่างชัดเจนเพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสุขลักษณะในการประกอบอาชีพของโดยใช้ระบบนี้ ระบบนี้ยังคงเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบโดยผู้อำนวยการของสถานที่ประกอบธุรกิจตามระยะเวลาที่กำหนดด้วย ดังนั้นบริษัทจึงสามารถแก้ไขกิจกรรมเหล่านี้ตามความจำเป็นได้ Panasonic จะดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อตรวจสอบความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือความเจ็บป่วยในสถานที่ปฏิบัติงานเป็นครั้งคราวอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อลดความเสี่ยงอย่างมุ่งมั่นตามลำดับความรุนแรง นอกจากนี้ เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในสถานที่ปฏิบัติงานของบริษัท Panasonic จะแบ่งหันกรณีดังกล่าวเป็นกรณีศึกษาผ่านทางอินทราเน็ตของบริษัทเพื่อให้สามารถดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดซ้ำในสถานที่ประกอบธุรกิจทุกแห่ง

เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยและสุขลักษณะของกลุ่มบริษัท Panasonic จะต้องเข้าร่วมการประชุมด้านความปลอดภัยและสุขลักษณะในการประกอบอาชีพของพนักงานประจำปีเพื่อเรียนรู้จากกรณีศึกษาจากสถานที่ประกอบธุรกิจต่างๆ รับฟังบรรยาย และเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และนำไปปฏิบัติจริงในสถานที่ประกอบธุรกิจแต่ละแห่ง

ดูรายละเอียด:

Occupational Health and Safety

การบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนด้วยการจัดซื้อจัดจ้างที่ยึดหลัก CSR
โดยร่วมมือกับผู้จัดจำหน่ายของเรา

ในโลกปัจจุบัน การจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนต่างๆ เป็นกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญมากในการผลิต Panasonic มุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมดังกล่าวด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม

ด้วยเหตุนี้ การสร้างสรรค์คุณภาพและเทคโนโลยีอันโดดเด่นนั้นจึงยังไม่เพียงพอ นอกจากนี้ Panasonic ยังยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจกับผู้จัดจำหน่ายที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในห้าด้าน: การจัดซื้อจัดจ้างอย่างสะอาด การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักปฏิบัติของสังคม ความปลอดภัยด้านข้อมูล และการเคารพสิทธิมนุษยชน แรงงาน และสุขลักษณะและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ

เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานี่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างนั้นเข้าใจกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยยึดหลัก CSR ได้ดียิ่งขึ้น เราจึงได้กำหนดกฎและคู่มือภายในเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยยึดหลัก CSR ขึ้นและประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่จำเป็นผ่านทางเอกสาร อินทราเน็ต และการฝึกอบรม

เราได้รวมข้อกำหนดด้าน CSR ไว้ในสัญญาณการซื้อมาตรฐานของเราที่กระทำกับผู้จัดจำหน่ายที่จัดหาชิ้นส่วนและวัสดุให้เรา ข้อกำหนดดังกล่าวนั้นจะรวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานที่ปลอดภัย และเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  สัญญาเหล่านี้จะจัดทำขึ้นโดยกำหนดให้ผู้จัดจำหน่ายต้องปฏิบัติตามปรัชญาด้านการบริหารจัดการ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยยึดหลัก CSR และเอกสาร “สำหรับผู้จัดจำหน่าย” ของ Panasonic

ข้อกำหนดที่รวมอยู่ในสัญญาการซื้อมาตรฐาน:

  • การเคารพสิทธิ์ส่วนบุคคลของพนักงาน
  • ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและเหมาะสม
  • ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ผู้จัดจำหน่ายต้องให้มอบโอกาสในการจ้างงานอย่างเท่าเทียม
  • สื่อสารกับพนักงานในเชิงรุกและตรงไปตรงมาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและแก้ไขปัญหา
  • ไม่มีการใช้แรงงานโดยการบังคับ แรงงานเด็ก แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย หรือการจ้างงานที่ผิดกฎหมายอื่นๆ
  • เงื่อนไขในการทำงานของพนักงาน รวมถึงค่าจ้างและชั่วโมงทำงานจะต้องถูกกฎหมายของประเทศ หรือภูมิภาคที่ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
  • ผู้จัดจำหน่ายต้องกำหนดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้จัดจำหน่ายและผู้รับช่วงสัญญาของตนปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ด้วย
  • หากพบว่ามีการฝ่าฝืน ผู้จัดจำหน่ายจะต้องรายงานในทันทีและแก้ไข ฯลฯ

นอกจากนี้ ในกรณีของแร่ที่มีข้อขัดแย้งขององค์กรที่มีพฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสมด้านสิทธิมนุษยชน การทำร้ายสิ่งแวดล้อม การทุจริต และการปฏิบัติอย่างผิดหลักจริยธรรม เราจะยึดถือแนวทางการตรวจสอบความน่าเชื่อถือด้านการบริหารจัดการโซ่อุปทานแร่อย่างมีความรับผิดชอบขององค์กรความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Cooperation and Development หรือ OECD) จากพื้นที่ที่มีความขัดแย้งหรือพื้นที่ที่มีความถี่สูง

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างโซ่อุปทานที่มีความยั่งยืนด้วยความพยายามเหล่านี้และความร่วมมือกับผู้จัดจำหน่ายของเรา

ดูรายละเอียด:

Responsible Supply Chain

ความสัมพันธ์กับชุมชน

ดำเนินกิจกรรมในฐานะบริษัทของโลกโดยมุ่งเน้นที่ด้านต่างๆ
เช่น สิ่งแวดล้อมและพลังงาน รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาของยุคต่อไป

เมื่อเดือนกันยายน 2015 ได้มีการกำหนด SDG (Sustainable Development Goals หรือเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน) ขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติในนิวยอร์คเพื่อใช้ต่อจาก MDG (Millennium Development Goals หรือเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ) SDF ได้แบ่งปัญหาทางสังคมของมนุษย์ออกเป็น 17 ประเภทหลักๆ  และกำหนดว่าต้องมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนเพื่อสร้างชุมชนที่ยั่งยืน

Panasonic เชื่อว่า เพื่อการสร้างชุมชนที่ยั่งยืน เรามีหน้าที่ที่จะต้องรับมือกับปัญหาโลกร้อนและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ปัญหาการหมดไปของทรัพยากรและแหล่งพลังงาน ปัญหาความยากจน ปัญหาความไม่เท่าเทียม และปัญหาอื่นๆ ทางสังคม เช่น ชุมชนสูงอายุที่มีอัตราการเกิดต่ำ และยังเชื่อว่าการให้ความรู้แก่ประชากรยุคต่อไปนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญหากเราต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้

ด้วยเหตุนี้ Panasonic จึงเชื่อว่าสิ่งที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่บริษัทสามารถผลักดันในเรื่องเหล่านี้ได้คือการรับมือกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน และการสนับสนุนการพัฒนาของประชากรยุคต่อไปโดยการใช้ประสบการณ์และทรัพยากรที่ Panasonic ได้มาจากการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการผลิต ดังนั้น Panasonic จึงมุ่งเน้นในการดำเนินกิจกรรมในฐานะบริษัท (การส่งเสริมสังคมในฐานะบริษัท) ในสองรูปแบบ

Panasonic พิจารณาว่าการศึกษาและความร่วมมือนั้นเป็นปัจจัยหลักของกิจกรรมต่างๆ ที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืน ในระดับโลก บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในฐานะบริษัทและการทำงานด้านการแก้ไขปัญหาทางสังคมที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างชุมชนที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นสำหรับทุกๆ คนทั่วโลก

นอกจากนี้ Panasonic ยังถือว่ากิจกรรมในฐานะบริษัทนั้นเป็นการลงทุนเพื่อสังคมด้วย เพื่อการเพิ่มความแข็งแกร่งของรากฐานทางสังคม Panasonic ได้ร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ ในเชิงรุก

ดูรายละเอียด:

Community Relations